Studiul fondului de protecție și producția arboretelor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 21493
Mărime: 21.85MB (arhivat)
Publicat de: Sergiu Pașca
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Covali Victoria
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

 1. Introducere.pag. 6 - 7
 2. I. Analiza situației în fondul de protecție și producție a arboretelor din fondul forestier a Republicii Moldova și din Ocolul Silviuc Edineț.
 3. 1.1 Arborele, element caracteristic și fundamental al pădurii .pag. 8 – 9
 4. 1.2 Arboretul.pag. 10 – 14
 5. 1.3 Caracteristicile caletative ale arboretului.pag. 15–18
 6. II.Paza protecția și producția arboretului din Republica Moldova.
 7. 2.1 Descrierea generală.pag. 19–20
 8. 2.2 Caracterisstica generală a pădurilor. pag. 20
 9. 2.3 Structura fondului forestier National.pag. 20–22
 10. 2.4 Cadrul instutițional forestier Național.pag. 23–25
 11. 2.5 Managementul silvic.pag. 25–26
 12. 2.6Managementul forestier.pag. 26–29
 13. 2.7 Amenajarea pădurilor.pag. 29– 31
 14. 2.8 Reginerarea și extinderea.pag. 31–32
 15. 2.9 Seminologie și pepenierit.pag. 33–36
 16. 2.10 Protecția pădurilor.pag. 36–41
 17. 2.11 Gospodăria cinegetică.pag. 41–45
 18. 2.12 Despre vînat și vînătoare.pag. 45–46
 19. 2.13 Paza și protecția vînatului.pag. 46–51
 20. 2.14 Paza pădurilor.pag. 51–54
 21. 2.15 Valorificarea pădurii.pag. 54–58
 22. 2.16 Calamități natural.pag. 58–60
 23. 2.17 Cercetări științifice aplicative.pag. 60–63
 24. III. Ocolul silvic Edineț
 25. 3.1 Situația territorial – administrative.pag. 63–64
 26. 3.2 Organizarea teritoriului.pag. 65–72
 27. 3.4 Analiza stării silvopatologice a arboretelor din Ocolului silvic Edinet
 28. 3.5 Gospodărirea din trecut a pădurilor.pag. 72- 72
 29. 3.4.Studiu stațiunii și al vegetației forestiere.pag. 73- 77
 30. Concluzii.pag. 77-79
 31. Bibliografie.pag. 80-81

Extras din licență

INTRODUCERE

Din tot învelişul organic al planetei pădurea ocupă un loc aparte, datorită varietăţii atît vegetală cît şi animală. Pădurea este o grupare deasă de arbori care trăiesc în strînsă interdependență între ei şi cu celelalte plante şi animale.

Pădurile constituie una din principalele bogăţii naturale, care contribiue la dezvoltarea ţării noastre, atît prin materia primă, masa lemnoasă pe care o furnizează, cît şi prin influenţele favorabile pe care le exercită asupra mediului înconjurător şi a oamenilor.

Prin ambianţa fizică şi ecologică pe care o crează, pădurile formează cadrul natural indispensabil dezvoltării faunei cinegetice, prin zonele pitoreşti şi varietatea şi armonia peisajelor, prin puritatea aerului constituie un mediu ambiant, favorabil sănătăţii atît omului cît şi societății, satisfacîndu-i pe deplin cerinţele pentru odihnă recreare şi agrement.

Dintre influenţele favorabile ale pădurilor sînt tot mai preţuite cele care exercită protecţia solului împotriva eroziunii, protecţia animalelor sălbatice, protecţia arborilor seculari cît şi protecţia plantelor. În ritmul dezvoltării omenirii creşte continuu cerinţele de masa lemnoasă ca efect al dezvoltării economice şi ridicării nivelului de trai.

În aceste condiţii în ţara noastră se înterprind măsuri și acţiuni menite să asigure conservarea resurselor forestiere, protejarea şi îngrijirea arboretelor aparte cît şi a pădurilor. În afară de conservări se mai înterprind măsuri de protejare, cel mai mare pericol la noi în ţară îl reprezintă tăierile ilicite. Problema pază, protecţie și conservare nu este una nouă, această problemă a fost actuală din timpuri străvechi.

Rezolvarea acestei probleme ar putea să ajute nu numai omenirea dar şi fondul forestier. Se consideră că pădurile găzduiesc circa 80 % din varietatea de specii şi ecosisteme de pe pămînt şi oferă mijloace de trai şi pentru trai la circa ¼ din populaţia de pe Terra!

Pădurile sînt vital necesare pentru supraveţuirea și bunăstarea oamenilor de pretutindeni. În prezent suprafața împădurită a Republicii Moldova constituie circa 11% și este insuficientă pentru asigurarea echilibrului ecoligic și pentru a satisface necesităţile economiei naţionale cu produse şi servicii forestiere. De aceia se planifică extinderea în masa a fondului forestier sporind astfel nu numai la stoparea eroziunelor de soluri şi de teren dar şi la mărirea habitatului a faunei forestiere. De aceia problema de pază, protecţie şi conservare, de dezvoltare durabilă a pădurilor existente, precum și extinderea terenurilor forestiere prin împădurirea suprafeţelor noi care nu servesc ca pămînt arabil devine o problemă de interes nu numai local dar şi națoinal .

Din punct de vedere biologic, ținînd cont de interacţiunile dintre organismele vii, precum şi dintre acestea şi mediul înconjurător, pădurea este un ecosistem, adică sistem biologic deschis care primește din mediu înconjurător, transformă şi cedează acestuia în continuu substanţe şi energie folosind ca materie primă energia solară, dioxidul de carbon, apa şi subatanţele minerale din solul forestier, pădurea produce și conservă energie și substanţe în principal de oxigen, masă lemnoasă pe care silvicultura ca ramură de producție şi protecţie ar trebui să o valorifice în mod cît mai raţional .

Ocolul Silvic Edinet, trupul de padure nr. 4 Gordineşti pădurar S.Gavriliuc

(elaborat de autor).

ANALIZA SITUAŢIEI ÎN FONDUL DE PROTECŢIE ŞI PRODUCŢIE A ATBORETELOR DIN FONDUL FORESTIER A REPUBLICII MOLDOVA ȘI DIN OCOLUL SILVIC EDINEȚ

1.1 Arborele, element caracteristic și fundamental al pădurii.

Arborele este elementul caracteristic şi fundamental al arboretelor şi pădurii. În fiecare tip de vegetație există anumite specii caracteristice care îi dau aspectul distinctiv şi îi determină modul deosebit de viață prin numărul, dimensiunile lor și portul lor, intervenind în compunerea şi etajarea restului vegetației precum şi în decalările lor fenologice. În fitocenozele forestiere arborele este elementul fundamental şi caracteristic care imprimă aspectul dinstinctiv al acestora faţă de alte asociaţii vegetale. Arborele este cel mai măreţ reprezentant al covorului vegetal al pădurii, deoarece este în măsură să realizeze în scurt timp înălţimi care îi permit să iasă deasupra celorlalte categorii de plante beneficiind din plin din energia solară, poate învinge uşor concurenţa vegetaţiei arbuștive şi erbacee. În acest fel, arborii impun condiţii de existenţă pentru celelalte plante de talie mai mică, care trebuie să se adaptaze ritmului vegetativ al arborelui şi arboretelor. În compunerea şi evoluţia pădurilor se pune pregnant în evidenţă rolul constitutiv şi dinamic al arborilor, prin longivitatea şi vitalitatea lor, care permite să se utilizeze pe scara cea mai întinsă, substantele minerale şi energia pusă la dispozitie de mediu înconjurător şi astfel să elaboreze şi să acumuleze cea mai mare şi mai variată cantitate de masă organică vegetală.

Bibliografie

Cărţi :

1- Silvicultura Tehnica culturii silvice editura didactică şi pedagogică,R.A.-Bucureşti,1993

2- Buletin Forestier Nr. 2-2010 Chişinău 2010 Agenţia „Moldsilva”

3- Pădurea şi cultura de Grigore Grigorescu Editura Phoenix -2006

4- Raport privind starea sectorului ferestier din Republica Moldova perioada 2006-2010

Chişinău 2011 Agenţia „Moldsilva”

5- Tăierile ilicite ale vegetaţiei forestierevin Republica Moldova Chişinău 2011 Agentia „Moldsilva”

6- Sectorul forestier di Republica Moldova probleme, realizari, perspective perioada

1997-2005 Chişinău 2006

7- Îndrumar privind planurile de management pentru zonele-nucleu ale Reţelei Ecologice Naţionale a Moldovei editura biotica Chişinău 2012

8- Materiale didactice pentru seminarul „Lucrări silvotehnice aplicate în pădurile

„ Republicii Moldova” Chişinău ,20 septembrie 2011

9- Seminologie şi pepiniere silvice (ghid practic) Agenţia „Moldsilva”, ICAS Chişinau 2006

10- Conferinţa Internaţională aspecte ştiinţifico-practice a dezvoltarii durabile a sectorului forestier din Republica Moldova 17-18 noiembrie ICAS Chişinău 2006

11- Pădurea şi viaţa, Moldsilva - Romsilva publicaţia periodica de cultură si informaţie silvica editată de Regia naţională a pădurilor, număr special

12- Pepiniere silvice (ghid practic) Agentia „Moldsilva”.ICAS Chişinău 2011

13- Norme tehnice privind folosirea,conservarea şi dezvoltarea pădurilor din Republica Moldova

Agenţia „Moldsilva”

14- Amenajamentul Ocolului Silvic Edineţ Agenţia „Moldsilva” Chişinău-2005

15- RAPORT privind activitatea tehnico-ştiinţifică a Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice pentru anul Agenţia „Moldsilva” ICAS Chişinau 2016

Sursa internet

1- http://www.moldsilva.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=180&t=/Fondul-forestier-national/Resursele-forestiere

2- http://www.moldsilva.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=267&t=/Fondul-forestier-national/Structura-Fondului-Forestier-National&

3- http://www.moldsilva.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=182&t=/Fondul-forestier-national/Resursele-cinegetice&

4- http://www.moldsilva.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=268&t=/Fondul-forestier-national/Structura-Fondului-Cinegetic&

5- http://www.moldsilva.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=184&t=/Activitati/Amenajarea-padurilor&

6- http://www.moldsilva.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=185&t=/Activitati/Paza-fondului-forestier&

7- http://www.moldsilva.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=186&t=/Activitati/Protectia-padurilor&

8- http://www.moldsilva.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=187&t=/Activitati/Regenerarea-si-extinderea-padurilor& http://www.moldsilva.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=269&t=/Activitati/Seminologie-i-pepinierit&

9- http://www.moldsilva.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=190&t=/Activitati/Cercetari-stiintifice&http://www.moldsilva.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192&t=/Activitati/Valorificarea-padurii/Produse-lemnoase&

10- http://www.moldsilva.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=193&t=/Activitati/Valorificarea-padurii/Prelucrarea-lemnului&

11- http://www.moldsilva.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=195&t=/Activitati/Valorificarea-padurii/Produse-nelemnoase&

Preview document

Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 1
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 2
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 3
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 4
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 5
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 6
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 7
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 8
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 9
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 10
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 11
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 12
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 13
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 14
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 15
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 16
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 17
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 18
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 19
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 20
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 21
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 22
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 23
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 24
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 25
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 26
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 27
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 28
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 29
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 30
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 31
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 32
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 33
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 34
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 35
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 36
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 37
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 38
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 39
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 40
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 41
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 42
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 43
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 44
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 45
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 46
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 47
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 48
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 49
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 50
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 51
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 52
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 53
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 54
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 55
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 56
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 57
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 58
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 59
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 60
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 61
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 62
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 63
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 64
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 65
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 66
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 67
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 68
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 69
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 70
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 71
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 72
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 73
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 74
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 75
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 76
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 77
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 78
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 79
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 80
Studiul fondului de protecție și producția arboretelor - Pagina 81

Conținut arhivă zip

 • Studiul fondului de protectie si productia arboretelor.docx

Alții au mai descărcat și

Regenerarea pădurii prin lucrări de reîmpădurire

Tema proiectului Sa se studieze conditiile fizice si fitogeografice din unitatea de productie VI Ibanesti, Ocolul Silvic Dorohoi, Directia Silvica...

Studiu Asupra Lucrărilor de Reconstrucție Ecologică a Siturilor Industriale Neutilizate și Poluate

Introducere O analiză a perioadei actuale arată că societatea a ajuns la un nivel superior de dezvoltare ştiinţifică şi tehnică. Setea continuuă...

Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu

INTRODUCERE Noţiunea de mediu, noţiune cameleon, cum este caracterizată de Michel Prieur , cunoaşte nenumărate valenţe şi este folosită cu...

Tehnologii Agroambientale și Calitatea Solurilor

INTRODUCERE Cadastrul general este sistemul unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică prin care se realizează descrierea şi...

Amenajări pentru protecția solului

CAP. I. DATE DE BAZĂ 1. AŞEZAREA GEOGRAFICĂ Sub aspect geografic, zona este situată la N-NV de Municipiul Bârlad, în apropierea punctului de...

Convenția Națiunilor Unite

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. 1. — Romania adera la Conventia Natiunilor Unite pentru combaterea desertificarii in tarile...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Te-ar putea interesa și

Înființarea unei păstrăvării

Descrierea generala a zonei studiate 1.1. Situatia geografica Păstrăvăria Ianca, situată în raza comunei Ianca, mai precis în S-V acesteia în...

Ocolul Silvic Bocșa

CAPITOLUL I 1.Localizarea studiului 1.1. Date despre Ocolul Silvic Prezenta lucrare constituie sinteza amenajamentelor unităţilor de producţie...

Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Manifestările exterioare ale intoxicărilor cu diferite noxe pot fi explicate în mare parte prin cercetări de fiziologie...

Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B

Capitolul I 1.1. Memoriu justificativ Pentru a-mi înbogăţi cunoţinţele legate de domeniul silvic, acest proiect m-ă ajută la cunoşterea pe larg...

Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta

1.1. Caracteristicile generale COMUNA POJORATA Asezare geografica: Comuna Pojorâta este o localitate în județul Suceava, Bucovina,...

Sivicultura, Geologie

CAPITOLUL 1. DATE CU CARACTER GENERAL 1.1. OBIECTIVE DE PROIECTARE Proiectul de lucrări silvotehnice are drept scop stabilirea cadrului adecvat...

Valoarea silviculturală a pădurii Suici, județul Argeș

INTRODUCERE Pădurea a fost considerată întotdeauna un partener al omului în evoluția sa, dar de la relația inițială individuală și oarecum idilică...

Corectarea Torenților

Tema proiectului Să se întocmească proiectul de execuţie privind lucrările de amenajare a bazinetului hidrografic torenţial Valea Buciniş numărul...

Ai nevoie de altceva?