Derularea unei Operațiuni de Export

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 19716
Mărime: 111.76KB (arhivat)
Publicat de: Liviu Udrea
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. Cuprins
 2. INTRODUCERE 4
 3. CAPITULUL 1. CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPARARE 6
 4. 1.1. Noțiunea și caracterele juridice ale contractului de vânzare-cumparare 6
 5. 1.1.1. Caracterele juridice ale contractului de vânzare-cumparare 6
 6. 1.1.2. Dreptul de preemțiune 7
 7. 1.1.3. Capacitatea părților 8
 8. 1.1.4. Lucrul vândut. Condiții 9
 9. 1.1.5. Obligațiile părților 12
 10. CAPITOLUL 2. DERULAREA UNEI OPERAȚIUNI DE EXPORT 15
 11. 2.1. Considerații generale privind derularea unei operațiuni de export. Etapele 15
 12. 2.1.1. Cererea de ofertă 15
 13. 2.1.2. Pregătirea produsului 16
 14. 2.1.3. Transporturile internaționale 18
 15. 2.1.4. Expediția internațională 20
 16. 2.1.5. Asigurarea mărfurilor în traficul internațional 21
 17. CAPITOLUL 3. STUDIUL DE CAZ AL FIRMEI ”METALOPROD” 26
 18. 3. Documente utilizate în asigurarea maritimă 26
 19. 3.1. Prevederile generale 28
 20. 3.2. Exportul 29
 21. 3.3. Importul 29
 22. 3.4. Grupajul 29
 23. 3.5. Transporturi multimodale 30
 24. 3.6. Transporturi containerizate 30
 25. 3.7. Transporturi vinculate și curierat 31
 26. 3.8. Asigurare 31
 27. 3.9. Plata 31
 28. 3.10. Răspunderi 32
 29. 3.11. Dispoziții finale 33
 30. CAPITOLUL 4. ANEXA LA CONTRACT 34
 31. 4. Condiții generale de lucru 34
 32. 4.1. Prevederile generale 34
 33. 4.2. Exportul 34
 34. 4.3. Importul 35
 35. 4.4. Grupajul 36
 36. 4.5. Transporturi multimodale 36
 37. 4.6. Transporturi containerizate 37
 38. 4.7. Vinculare 38
 39. 4.8. Activitatea de expediție în portul Constanța 39
 40. 4.9. Îndeplinirea formalităților vamale la export 39
 41. 4.10. Expediția mărfurilor 40
 42. 4.11. Expediția mărfurilor containerizate la export 41
 43. CONCLUZII 45
 44. BIBLIOGRAFIE 46

Extras din licență

INTRODUCERE

INTRODUCERE ÎN TRANZACȚIILE COMERCIALE INTERNAȚIONALE

Dezvoltarea comerţului internaţional constituie o cale importantă în succesul economic al unei ţări, inclusiv pentru economiile în tranziţie, aşa cum este cazul tării noastre. Comerţul internaţional implică un grad ridicat de competitivitate nu numai între firme, ci şi între ţări. Bineînţeles, factorii competiţionali includ: preţul şi calitatea mărfurilor, reţeaua de distribuţie, serviciile oferite; în acelaşi timp, însă, foarte importantă este eficienţa activităţii sistemului bancar, gama serviciilor şi instrumentelor bancare puse la dispoziţia exportatorilor/importatorilor. De asemenea, derularea unei tranzacţii în comerţul internaţional presupune un număr ridicat de riscuri care nu apar în cazul comerţului interior.

Firma trebuie să facă faţă numeroaselor probleme care pot să apară în cadrul activităţilor de import sau export. Aceste probleme privesc, în principal, următoarele aspecte: piaţa produsului, reglementările naţionale şi internaţionale în materie de comerţ, transportul mărfurilor, riscul plăţilor, riscul valutar, contextul politic şi economic. Atunci când un exportator/importator doreşte să dezvolte operaţiuni de comerţ internaţional, el trebuie să parcurgă o serie de etape: contractarea mărfurilor/serviciilor, schema de plată, expedierea mărfurilor, preluarea şi plata mărfurilor/serviciilor. Fiecare dintre aceste patru etape are importanţa sa pentru finalizarea în bune condiţii a tranzacţiei, nerespectarea lor putând avea efecte negative pentru ambii parteneri. De exemplu, întârzierea livrării la timp a mărfurilor din portul stabilit poate afecta preluarea lor de importator (acesta nu va putea, de exemplu, să-şi continue ritmic procesul de producţie); întârzierea livrării va determina întârzierea plăţilor, deci a încasării contravalorii mărfurilor de exportator, etc. Prin urmare, este necesar ca fiecare etapă să fie abordată cu atenţie.

Derularea tranzacţiilor comerciale internaţionale şi a relaţiilor de plăţi generate de acestea se realizează pe baza contractelor comerciale internaţionale. Pentru finalizarea operaţiunilor de comerţ exterior sunt necesare o suită de documente care concretizează de fapt, executarea contractului. În principiu, aceste documente pot fi grupate în două categorii: prima grupă este formată din documente comerciale: factură, documente de transport, documente de asigurare, alte documente (certificatul de origine, certificate de calitate, fitosanitare, lista de colete/greutate, buletin de analiză, licenţa de import/export etc); a doua grupă include documente financiare (cambia, biletul la ordin, etc). Erorile din documente pot să întârzie transferul mărfurilor şi efectuarea plăţilor, de aceea este important ca ele să fie completate corect şi să corespundă condiţiilor contractuale.

Modalităţile de plată utilizate în comerţul internaţional s-au diversificat continuu, odată cu mutaţiile ce au avut loc în cadrul economiei mondiale şi a perfecţionării tehnicilor şi tehnologiilor de transmitere a mesajelor financiare. Decontarea tranzacţiilor comerciale internaţionale se poate realiza prin: plata direct din cont (plata din cont deschis), ordin de plată, incaso documentar, acreditiv documentar, contrapartidă. Alegerea modalităţii de decontare se realizează în funcţie de: încrederea dintre parteneri şi bonitatea acestora, valoarea tranzacţiilor, caracteristicile mărfii, situaţia economică şi politică din ţările de unde provin cei doi parteneri, durata relaţiilor comerciale dintre parteneri etc. Indiferent de metoda utilizată, exportatorul trebuie să fie în măsură să deţină controlul asupra mărfii până când încasează de la importator contravaloarea acesteia. Pe de altă parte, importatorul este interesat să fie sigur că va primi marfa la timp, cu respectarea condiţiilor contractuale privind cantitatea şi calitatea, şi doreşte, în cele mai multe cazuri, să obţină o cumpărare pe credit.

Resursele financiare utilizate de agenţii economici în desfăşurarea activităţii curente şi de investiţii pot fi proprii sau atrase.

Resursele financiare proprii sunt fondurile băneşti constituite de o firmă în vederea finanţării activităţii sale curente sau ca aport la realizarea unei investiţii, precum şi fondurile rezultate din activitatea economică a acesteia (profit, fonduri, rezerve, avansuri primite de la clienţi etc.).

Resursele financiare atrase sau externe agentului economic sunt reprezentate de împrumuturile contractate de acesta de pe piaţa financiară. Principalele surse de creditare sau finanţare a activităţii de export-import a agenţilor economici provin din afara ţării sau din interior, după cum urmează: surse atrase de pe piaţa monetară şi de capital internaţională (de la: instituţii financiare internaţionale - FMI, Banca Mondială, B.E.I, B.E.R.D etc; agenţii specializate de creditare a exporturilor – Export Credit Agencies; instituţii financiar-bancare din ţările dezvoltate) şi surse atrase de pe piaţa monetară şi de capital naţională (de la: băncile comerciale, băncile specializate de export-import, banca centrală şi instituţiile de asigurare).

Capitolul I.

CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE

1.1. NOȚIUNEA ȘI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Contractul de vânzare-cumpărare este acel contract în baza căruia o persoană, numită vânzător, transfer și garantează altei persoane, numită cumpărător, dreptul său de proprietate asupra unui bun sau alt drept real ori drept de creanță, sau dreptul asupra unei universalități juridice, cumpărătorul obligându-se în schimb a plăti vânzătorului o sumă de bani, numită preț.

Contractul de vânzare-cumpărare nu poate avea ca obiect drepturi personale nepatrimoniale și nici drepturi patrimoniale care au caracter strict personal, precum nici alte drepturi prevăzute de lege ori rezultate din acte unilaterale sau convenite prin contracte personale.

1.1.1. CARACTARELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Din definiția dată contractului de vânzare-cumpărare rezultă caracterele juridice ale acestuia, și anume: este un contract consensual, bilateral (sinalagmatic), cu titlu oneros, comutativ și translativ de propriatate.

a) consensual - deoarece se încheie valabil prin simplul consimțământal părților (solo consensu).

b) Contractu de vânzare-cumpărare este un contract sinalagmatic (bilateral) deoarece prin încheierea sa dă naștere la obligații recipropce între părțile contractante.

c) Contractul de vânzare-cumpărare este un contract translativ de proprietate.

Cât privește transmiterea dreptului de proprietate sau al altui drept (real sau de creanță), aceasta prezintă un aspect particular al contractului de vânzare-cumpărare. Deosebit de generarea de drepturi pentru vânzător și cumpărător, se produce și un efect excepțional constând în transmiterea unui drept, astfel încât încheiere contractului are drept consecință transmiterea dreptului de proprieteate și a riscurilor de la vânzător la cumpărător, dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:

1. Vânzătorul trebuie să fie proprietarul bunului vândut cu excepția vânzării lucrului celuilalt.

2. Obiectul contractului trebuie să fie format numai din bunuri determinate individual deoarece în cazul bunurilor determinate generic transferul proprietății nu poate avea loc în momentul încheierii contractului, întrucât nu se cunosc bunurile care urmează a fi efectiv dobândite de cumpărător. În situația bunurilor determinate generic, efectul translativ se produce numai în momentul individualizării lor, operațiunea care se face, de regula, prin predarea lucrului vândut cumpărătorului.

Preview document

Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 1
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 2
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 3
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 4
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 5
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 6
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 7
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 8
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 9
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 10
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 11
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 12
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 13
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 14
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 15
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 16
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 17
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 18
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 19
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 20
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 21
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 22
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 23
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 24
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 25
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 26
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 27
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 28
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 29
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 30
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 31
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 32
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 33
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 34
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 35
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 36
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 37
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 38
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 39
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 40
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 41
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 42
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 43
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 44
Derularea unei Operațiuni de Export - Pagina 45

Conținut arhivă zip

 • Derularea unei Operatiuni de Export.docx

Alții au mai descărcat și

Contractarea și derularea operațiunilor de import

1. OPERATIUNI PRECONTRACTUALE 1.1 CERCETAREA PIETEI EXTERNE Operatiunile precontractuale au la baza Acordurile Comerciale de lunga durata, precum...

Transportul internațional de mărfuri - studiu de caz

I. Istoricul şi activitatea firmei Sc. Gamabell Exim Compania Gamabell Exim s.r.l., deţinătoarea brandului Meli Melo – Paris, are la bază...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Regimurile vamale și procedurile de vămuire

REGIMURILE VAMALE ŞI PROCEDURILE DE VĂMUIRE PREZENTAREA REGIMURILOR VAMALE Regimul vamal cuprinde totalitatea normelor ce se aplica in cadrul...

Mediul de Afaceri din România

Principalele modificari ale Codului Fiscal pentru mediul de afaceri De la 1 ianuarie 2007 vor intra in vigoare o serie de modificari aduse...

Tehnica operațiunilor de comerț exterior

I. Alegerea si punerea în aplicare a unei solutii de transport în comertul exterior Organizarea unui export sau import de mărfuri conduce...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Operațiunea de export la SC Elba SA

PARTEA I. ACTIVITĂŢI PREMERGĂTOARE DERULĂRII UNEI OPERAŢIUNI DE EXPORT Cap. 1 Prezentarea generală a firmei 1.1 Scurt istoric al firmei.Forma...

Operațiunea de export la SC Mahle SRL

PARTEA I. ACTIVITĂŢI PREMERGĂTOARE DERULĂRII UNEI OPERAŢIUNI DE EXPORT Cap. 1 PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI 1.1. Scurt istoric al firmei...

Acreditivul Documentar

INTRODUCERE În ansamblul relaţiilor financiar-valutare, plăţile şi decontările internaţionale joacă un rol important, fiind rezultatul derulării...

Derularea unei operațiuni de export pentru produsul obiecte decorative la S.C. Icco S.A.

Constituita ca S.A. in anul 1991,prin legea numarul 15/1990 si hotararea guvernamentala numarul 1224/1990, S.C. ICCO S.A. are un capital social de...

Lucrare practică desfășurată la SC Industria de Încălțăminte Soara Buziaș SRL

CAPITOLUL 1: SC “I. I. SOARA BUZIAS”SRL 1.1.PREZENTAREA FIRMEI In 1995 se infiinteaza SC “INDUSTRIA DE INCALTAMINTE SOARA BUZIAS” SRL,persoana...

Prezentarea Firmei Primola

Introducere Ciocolata este un un produs alimentar obţinut dintr-un amestec de cacao, zahăr, uneori lapte şi unele arome specifice. Ciocolata este...

Operațiunea de export la Textila Ardeleana SA

PARTEA I. ACTIVITĂŢI PREMERGĂTOARE DERULĂRII UNEI OPERAŢIUNI DE EXPORT CAP. I. Prezentarea generală a firmei 1.1. Forma juridică de organizare...

Operațiunea de export la Romcom Tradind

CAP.1. PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI 1.1.Forma juridică de organizare şi cadru legal Societatea comerciala ROMCOM TRADING este o societate pe...

Ai nevoie de altceva?