Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 12 fișiere: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 29619
Mărime: 2.91MB (arhivat)
Publicat de: Maximilian Costea
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Asist.drd. Corina Şoşdean

Cuprins

 1. Introducere5
 2. 1. Politica comercială a Uniunii Europene - Consideraţii introductive 7
 3. 1.1. Politica comercială şi rolul acesteia în cadrul politicii economice 7
 4. 1.2. Uniunea Europeană şi politica comercială8
 5. 1.3. Evoluţia politicii comerciale a Uniunii Europene11
 6. 1.4. Politica comercială a Uniunii Europene în contextul participării la Organizaţia Mondială a Comerţului 14
 7. 2. Politica vamală a Uniunii Europene 17
 8. 2.1. Consideraţii introductive 17
 9. 2.2. Tariful vamal al Uniunii Europene 19
 10. 2.3. Uniunea Europeană şi acordurile preferenţiale 21
 11. 2.4. Perspectivele politicii vamale ale Uniunii Europene 23
 12. 3. Politica comercială netarifară a Uniunii Europene 26
 13. 3.1. Consideraţii introductive 26
 14. 3.2. Restricţiile cantitative la importurile din ţările terţe 28
 15. 3.3. Protecţia împotriva dumpingului 30
 16. 3.4. Protecţia împotriva importurilor subvenţionate 32
 17. 3.5. Protecţia împotriva bunurilor piratate şi contrafăcute 34
 18. 4. Relaţiile comerciale ale Uniunii Europene cu principalele puteri economice ale lumii 36
 19. 4.1. Consideraţii introductive 36
 20. 4.2. Relaţiile comerciale ale Uniunii Europene cu Statele Unite ale Americii 38
 21. 4.2.1. Statele Unite ale Americii - Principalul partener comercial al Uniunii Europene 38
 22. 4.2.2. Dinamica relaţiilor comerciale dintre Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană 40
 23. 4.2.3. Perspectivele relaţiilor comerciale ale Uniunii Europene cu Statele Unite ale Americii 42
 24. 4.3. Relaţiile comerciale ale Uniunii Europene cu Japonia 43
 25. 4.4. Relaţiile comerciale ale Uniunii Europene cu Canada 46
 26. 5. Relaţiile comerciale ale Uniunii Europene cu principalele grupări economice 50
 27. 5.1. Consideraţii introductive 50
 28. 5.2. Relaţiile comerciale ale Uniunii Europene cu ASEAN 51
 29. 5.3. Relaţiile comerciale ale Uniunii Europene cu MERCOSUR 53
 30. 5.4. Relaţiile comerciale ale Uniunii Europene cu principalele ţări membre ale CEFTA 55
 31. 5.4.1. Relaţiile comerciale ale Uniunii Europene cu Polonia 56
 32. 5.4.2. Relaţiile comerciale ale Uniunii Europene cu Cehia 58
 33. 5.4.3. Relaţiile comerciale ale Uniunii Europene cu Ungaria 60
 34. 5.4.4. Relaţiile comerciale ale Uniunii Europene cu România 63
 35. 5.5. Relaţiile comerciale ale Uniunii Europene cu ţările asociate din Africa, Caraibe şi Pacific 65
 36. Concluzii 68
 37. Anexe 71
 38. Bibliografie 77

Extras din licență

Termenul “politică” are un domeniu larg de definire, prezentând sensuri dintre cele mai diferite. Astfel, ca o primă abordare, se poate spune că “politica” desemnează activitatea unei organizaţii politice, direcţiile principale de acţiune ale acesteia, curentul politic în care se integrează. O altă perspectivă o poate prezenta definirea sa din perspectiva ansamblului de principii şi obiective pe care le adoptă o organizaţie sau o companie în raport cu o anumită problemă. În acest sens se poate vorbi de politica unei firme cu privire la promovarea unui produs, politica unei ţări cu privire la colaborarea internaţională sau politica unei ţări în domeniul activităţilor economice.

Politica economică a unei ţări reprezintă principalul director pentru activităţile întreprinse de aceasta în domeniul economic, în cadrul ei fiind enunţate totalitatea măsurilor ce trebuiesc adoptate de forurile executive ale ţării respective pentru realizarea obiectivelor propuse, inclusiv cele referitoare la domeniul comerţului ca parte integrantă a economiei naţionale. Astfel este demonstrat faptul că politica comercială a unei ţări este parte integrantă a politicii economice a acesteia.

Politica comercială, dintr-o accepţiune clasică, este definită ca ansamblul măsurilor şi reglementărilor cu caracter juridic, administrativ, fiscal, bugetar, valutar etc. adoptate de către guvern în scopul reglementării activităţii de comerţ exterior, promovării schimburilor comerciale cu alte state şi protejarea agenţilor economici naţionali de concurenţa străină

În definirea conceptului de politică comercială se întâlnesc cel mai adesea două abordări, şi anume: o abordare în sensul strict al noţiunii, prin care este definită ca ansamblul politicilor utilizate de stat - de state, cazul Uniunii Europene -, în relaţiile comerciale cu partenerii externi şi care cuprinde politica tarifară, politica netarifară, politica de promovare şi stimulare a exporturilor; în sens larg al acesteia. Pe lângă cele amintite mai sus se numără şi celelalte elemente ce ţin de relaţiile comerciale ale Uniunii cu exteriorul, ca: negocierea şi încheierea de tratate comerciale, prezenţa în cadrul unor organizaţii internaţionale etc.

Printre principale obiective ce pot fi amintite în legătură cu politica comercială a unui stat sunt: protejarea economiei sau doar a unor sectoare din considerente de interes strategic sau social de concurenţa externă, stimularea şi promovarea exporturilor, menţinerea echilibrului general al balanţei comerciale de plăţi externe, menţinerea şi dezvoltarea unor schimburi cu ţări sau grupe de ţări ce prezintă un interes deosebit etc.

Pe plan internaţional se poate vorbi de existenţa a trei curente fundamentale de manifestare a politicilor comerciale. Autarhia, izolarea deplină, formă din ce în ce mai rar întâlnită în ansamblul relaţiilor comerciale internaţionale, din cauza fenomenului tot mai pregnant al globalizării, al interdependenţelor ce se ţese tot mai strâns între economiile lumii în condiţiile diviziunii internaţionale a muncii.

Protecţionismul este adoptat de ţările care au o economie în curs de dezvoltare pentru a se apăra împotriva invaziei produse în ţările dezvoltate, fabricate cu tehnologii superioare şi la preţuri competitive, pe piaţa internă a statului respectiv. Protecţionismul poate fi adoptat şi local, doar pentru anumite sectoare economice ce suferă o tranziţie spre nivele mai competitive ale producţiei acestora. Dacă acesta este însă împins la extrem, statul ce-l adoptă poate ajunge în situaţie de autarhie ce o lasă în afară schimburilor comerciale internaţionale.

Liberul-schimb este trăsătura dominantă a operaţiilor comerciale pe care Uniunea Europeană le-a practicat în raport cu partenerii comerciali ai acesteia. Practic, această uniune s-a înfiinţat cu scopul de a se realiza o abordare comună a schimburilor comerciale internaţionale, sub auspiciile unui comerţ liber, bazat totuşi respectarea unor reglementări stricte, prin care statele membre să poată beneficia de o creştere a prosperităţii vieţii lor. Tocmai liberul-schimb pare să fie principalul argument de realizare a creşterii bunăstării unei ţări, el aducând beneficii tuturor participanţilor la acest gen de comerţ. De aceea toate ţările dezvoltate, printre care şi Uniunea Europeană, precum şi tot mai multe ţări în curs de dezvoltare adoptă o asemenea politică comercială ca singura cale de dezvoltare economică.

1.2 UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI POLITICA COMERCIALĂ

Uniunea Europeană este teritoriul cel mai aproape de conceptul pe care perspectivele mondiale ale globalizării par să le impună într-un viitor mai mult sau mai puţin îndepărtat tuturor statelor lumii. Ea este cel mai elocvent exemplu al pieţei libere, în sensul că întregul mod de concepere al Uniunii, încă de la început, a fost statuat pe principiile libertăţii de mişcare şi a liberului schimb în cadrul Pieţei Comune.

Ea este membra celor mai importante organizaţii mondiale, fiind una din principalele promotoare a colaborării largi între toate statele lumii în toate domeniile, pentru creşterea prosperităţii întregii umanităţi. Totuşi, oricât de idealist ar suna scopul îndrumător al activităţilor sale, Uniunea Europeană este o uniune concepută în primul rând pe principii economice de eficienţă, vizând în primul rând propria economie şi având ca finalitate rezultate favorabile ce să satisfacă propria-i populaţie.

Uniunea Europeană a avut o pornire mai ezitantă în 1951, doar şase ţări crezând din start în posibilitatea realizării unei Europe unite şi anume: Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg şi Olanda. Totuşi, ideea a căpătat tot mai mult contur, iar noi state au aderat la această uniune în decursul timpului, după ce au conştientizat avantajele pe care le oferă aceasta, atât sociale, dar mai ales economice. Astfel, întărindu-se tot mai mult, prin venirea unor noi membri ca Marea Britanie, Suedia, Spania etc., care aveau economii puternice, s-a creat o forţă economică deosebit de importantă, constituindu-se ca cea de a doua putere economică după S.U.A pe plan mondial.

La analiza politicii comerciale a Uniunii Europene se urmăresc în primul rând relaţiile pe care aceasta le are cu principalele puteri economice, dar şi cu ţările membre ale diferitelor organizaţii cu care ea se află în strânsă legătură. Dintre acestea cele mai importante sunt: Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC), Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), precum şi multe alte organizaţii a cărei membră este.

Politica comercială comună din ultimii 30 de ani a permis Uniunii Europene să joace un rol major în negocierile internaţionale pentru liberalizarea comerţului. Tratatele de la Roma au impus statelor membre să adopte tarife comune, politici de liberalizare şi protecţie a comerţului, precum şi de promovare a exportului.

În prezent, Uniunea este cel mai mare bloc comercial, tranzacţiile sale reprezentând 20% din totalul comerţului internaţional de mărfuri. Liberalizarea comerţului a constituit întotdeauna unul din obiectivele comunitare de bază întrucât Uniunea este mult mai dependentă de comerţul internaţional decât alte state.

Pentru atingerea acestui obiectiv major s-a folosit o strategie comercială multilaterală, la început în cadrul GATT şi apoi în OMC. Au fost încheiate acorduri regionale şi bilaterale cu alte ţări, dintre care cele mai notabile sunt cele cu Japonia şi Coreea.

Comunitatea are competenţe exclusive în ceea ce priveşte politica comercială comună (Articolul 133 din Tratatul de constituire a Comunităţii Europene , fostul Articol 113). Această politică a permis crearea unei uniuni vamale între Statele Membre ale Comunităţii şi se bazează pe principiile uniformităţii, în special în ceea ce priveşte modificarea taxelor vamale, încheierea acordurilor comerciale şi tarifare cu ţări nemembre, politica de import şi export, etc.

În instrumentarul de aplicare a politicii comerciale apar instrumentele ce se conformează regulilor internaţionale, dar şi altele care au o interpretare proprie. În condiţiile în care pieţele lumii tind să se deschidă tot mai mult, care de altfel este şi obiectivul principal al sistemului multilateral de comerţ, se poate ajunge la schimburi fructuoase dacă acestea se desfăşoară în condiţii de respectare reciprocă şi a prevederilor legale.

Bibliografie

1.Burnete, S. - Comerţ internaţional. Teorii, modele, politici, Bucureşti, Editura Economică, Bucureşti, 1999.

2.Fota, C., Hamzescu, I. - Politici comerciale, Bucureşti, Editura Arta Grafică, 1993.

3.Negrescu, D. - Protecţionismul netarifar, Bucureşti, Editura Economică, 1998.

4.Rotariu, I. - Cadrul instituţional al relaţiilor economice internaţional, Timişoara, Editura Orizonturi Universitare, 1997

5.Sută, N. şi colab. - Comerţ internaţional şi politici comerciale contemporane, Bucureşti, Editura Eficient, 1997.

6.Sută N. şi colab. - Comerţ internaţional şi politici comerciale contemporane, Bucureşti, Volumul I, Editura Eficient, 2001.

7.Sută, N. - Istoria comerţului mondial şi a politicii comerciale, Editura ALL, Bucureşti, 1996.

8.Sută, N. Sută-Selejan, S. - Istoria comerţului mondial - o prezentare sintetică - , Bucureşti, Editura ALL, 1997.

9.*** - European Commission, Fifteenth Annual Report from the Comision to the European Parliament on the Community’s Anti-dumping and Anti-subsidy Activities, Brussels, COM (97) 428, 1997.

10.*** - European Commission, Guide to the European Union’s Scheme of Generalized Tariff Preferences, Brussels, Articles from Council Regulation (EC) No 2820/98 of 21 December 1998, OJ L 357 p.1.

11.*** - European Commission, Directorate General, Bilateral Trade Relation, Canada, Overview, June 2001.

12.*** - European Commission, Directorate General, External Relations, EU - Canada Summit: Conclusions, Overview, June 2001.

13.*** - European Comision, Directorate General, External Relations, EU - US: New Transatlantic Marketplace, COM (98) 125.

14.*** - European Commission, Directorate General, Bilateral Trade Relation, Japan, EU-Japan economic and trade relations, June 2001.

15.*** - European Commission, Directorate General, Bilateral Trade Relation, Mercosur, June 2001

16.*** - European Commission, Directorate General, External Relation, The EU and the US, Overview, 2001.

17.*** - European Commission, Directorat General, Bilateral Trade Relations, USA, Economic Relations, June 2001

18.*** - European Commission, The Consumer Committee’s Perspective on the changes of the world rules and the WTO - 31 January 2000

19.*** - European Commission, Directorate General, Trade, Trade Policy Instruments, Trade Barriers Regulation, Thailand: Piracy of sound recordings

20.*** - European Comission, Anti - dumping and Anti - subsidy, Statistic coverig the year 2000, Interim report 2000/4, January 2001

Adrese Internet:

1.http://europa.eu.int

2.www.wto.org

3.www.world.bank.org

4.www.oecd.org

Preview document

Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 1
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 2
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 3
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 4
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 5
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 6
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 7
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 8
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 9
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 10
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 11
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 12
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 13
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 14
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 15
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 16
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 17
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 18
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 19
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 20
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 21
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 22
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 23
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 24
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 25
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 26
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 27
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 28
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 29
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 30
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 31
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 32
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 33
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 34
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 35
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 36
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 37
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 38
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 39
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 40
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 41
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 42
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 43
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 44
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 45
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 46
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 47
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 48
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 49
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 50
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 51
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 52
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 53
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 54
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 55
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 56
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 57
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 58
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 59
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 60
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 61
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 62
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 63
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 64
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 65
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 66
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 67
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 68
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 69
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 70
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 71
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 72
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 73
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 74
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 75
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 76
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 77
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 78
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 79
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 80
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 81
Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene - Pagina 82

Conținut arhivă zip

 • ANEXE.DOC
 • Anexe1.doc
 • BIBLIOGRAFIE.doc
 • Capitolul I.doc
 • Capitolul II.doc
 • CAPITOLUL III.doc
 • CAPITOLUL IV.doc
 • CAPITOLUL V.doc
 • CONCLUZII.doc
 • COPERTA.DOC
 • CUPRINS2.DOC
 • INTRODUCERE.doc

Alții au mai descărcat și

Politica vamală, componentă complexă a politicilor economice

CAPITOLUL 1 REDEFINIRI ALE POLITICII COMERCIALE ROMANESTI IN CONTEXTUL GLOBALIZARII 1.1 ROLUL SI OBIECTIVELE POLITICII COMERCIALE IN...

MONEDA EURO ȘI INTEGRAREA MONETARĂ EUROPEANĂ

Cuvânt înainte Uniunea Europeană oferă cetăţenilor săi un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, fără frontiere interne, în interiorul...

Realizarea Pieței Unice Interne - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană

1.1. Importanta si necesitatea crearii Pietei Interne Unice Dezvoltarea istorica a omenirii demonstreaza ca schimbul de activitati constituie un...

Politica comercială a României în conextul aderării la UE

INTRODUCERE Politica comercială determină în general un impact semnificativ asupra nivelului competitivităţii, aspect care stă la baza majorităţii...

Evoluția produsului intern brut al țărilor membre ale Uniunii Europene

Introducere Actualitatea temei. PIB-ul stă la baza a numeroase decizii și instrumente politice ale Uniunii Europene. Necesitatea de a îmbunătăți...

Piața Internă Unică a Uniunii Europene

PIATA UNICĂ- componenta esenţială a integrării economice internaţionale şi totodată mijlocul principal de realizare a scopurilor comune ţărilor...

Piață Comună

„Europa nu poate fi construită dintr-o dată, nici în conformitate cu un plan de ansamblu; va fi construită prin realizări concrete” (Robert...

Politica Comercială în Uniunea Europeană

1. Introducere: De la înființarea sa, Uniunea Europeană și-a extins nu numai dimensiunea, prin aderarea de noi state membre, ci și domeniile în...

Te-ar putea interesa și

Politica vamală, componentă complexă a politicilor economice

CAPITOLUL 1 REDEFINIRI ALE POLITICII COMERCIALE ROMANESTI IN CONTEXTUL GLOBALIZARII 1.1 ROLUL SI OBIECTIVELE POLITICII COMERCIALE IN...

Locul și rolul taxelor vamale în cadrul impozitelor indirecte în contextul aderării României la Uniunea Europeană

Capitolul 1. Taxele vamale – locul lor în resursele financiare publice Noile cerinte pe plan mondial asupra relatiilor dintre tari impun schimbari...

Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană

CAPITOLUL I: DEFINIREA CONCEPTULUI DE POLITICĂ COMERCIALĂ, A OBIECTIVELOR, FUNCŢIILOR ŞI INSTRUMENTELOR SALE. Subcapitolul 1.1. Politica...

Strategia relațiilor economice externe ale României în condițiile aderării la U.E.

INTRODUCERE Colapsul regimurilor comuniste din Europa Centrala si de Est si optiunea ferma a acestor state de a adopta modelul economiei libere a...

Politica Comercială a Uniunii Europene

INTRODUCERE Politica comercială este unul din pilonii principali ai relaţiilor Uniunii Europene cu ţările terţe. Înca prin Tratatul de la Roma,...

Comerțul exterior și politica comercială a Uniunii Europene

1. Ipotezele iniţiale care definesc comerţul exterior şi politica comercială în economia actuală Această lucrare identifică în ansamblu cele mai...

Politica comercială a Uniunii Europene

INTRODUCERE Politica comerciala este unul din pilonii principali ai relaţiilor Uniunii Europene cu ţările terţe. Înca prin Tratatul de la Roma,...

Germania

CAP. I Considerații generale cu privire la comerțul exterior 1.1. Definirea conceptului de comerț exterior Notiunea de comert are un continut...

Ai nevoie de altceva?