Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 23101
Mărime: 213.77KB (arhivat)
Publicat de: Iosefina Diaconu
Puncte necesare: 12

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea temei investigate. Atât viaţa oamenilor, în general, cât şi activităţile lor economice, în special, sunt guvernate de un principiu economic fundamental: principiul eficienţei. În conformitate cu acest principiu, oamenii vor să obţină un efect maxim cu un minimum de efort. Măsura în care aceştia realizează acest lucru se exprimă prin rata eficienţei, care se determina ca un raport între: Efect şi Efort.

Eficienţa economică este un angajament fundamental care trebuie să ghideze în permanenţă acţiunile întreprinzătorilor. Creşterea eficienţei activităţii desfăşurate se află în centrul atenţiei atît a întreprinzătorilor cît şi a oamenilor în general.

Din punct de vedere economic o întreprindere, ca agent economic, indiferent de dimensiune, formă de proprietate şi organizare, produce bunuri şi servicii destinate vânzării, scopul fiind acela de a produce profit. Pornind de la acest principiu se poate spune, fără a greşi, că un agent economic, din dorinţa lui de a produce profit, caută fără încetare căi sau metode de creştere a eficienţei activităţii economice pe care o desfăşoară.nnjhhhhhhhhhhhhhhh bhhhghgh

În condiţiile dezvoltării economiei de piaţă în Republica Moldova şi obţinerii experienţei în administrare se complică esenţial activitatea de conducere a întreprinderii, în sensul orientării acesteia spre atingerea unui anumit grad de eficienţă şi competitivitate. Eficienţa economică este o cerinţă fundamentală pentru economie şi trebuie să ghideze în permanenţă acţiunile întreprinzătorilor, deoarece creşterea eficienţei economice are consecinţe economice şi sociale atît pentru întreprinzatori/producători, (prin economisirea factorilor de producţie, utilizarea lor raţională, reducerea costurilor în paralel cu creşterea calităţii şi, ca rezultat, o mai bună poziţionare în mediul concurenţial), cît şi pentru consumatori (prin creşterea salariilor nominale şi a celor reale şi, implicit, prin, creşterea puterii de cumpărare a leului, economisirea timpului de muncă, recuperarea timpului liber, etc.). Astfel aspectele creşterii eficienţei activităţii se află în centrul dezvoltării economice.

P.M. Solow, care a fost decorat cu premiul Nobel în sfera economică pentru aportul în teoria creşterii economice, în a. 1994 nota că „... dacă problema creşterii economice ar fi atât de simplă, atunci ne rămâne să ne mirăm de ce majoritatea ţărilor sărace n-au atins o creştere economică rapidă”. Însă schimbările în economia mondială, ce au avut loc în ultimii ani, ne conving că problema creşterii economice este destul de complicată atât în plan teoretic, cât şi practic. În acest sens cele indicate mai sus au determinat actualitatea problemei cercetate, şi au condiţionat alegerea temei tezei de licenţă.

Obiectivul principal al tezei îl constituie cercetarea şi elaborarea bazelor teoretice şi metodice ale evaluării eficienţei economice şi argumentarea direcţiilor prioritare de eficientizare şi perfecţionare a metodelor estimării eficienţei economice a întreprinderii în condiţiile economiei concurenţiale. Lucrarea are scopul de a argumenta şi propune în baza unei analize complexe, un şir de metode, care pot fi puse la baza viitoarei strategii a întreprinderii orientate spre creşterea eficienţei economice şi sporirea competitivităţii producţiei prin valorificarea optimă a potenţialului integral de resurse.

Pentru realizarea acestui obiectiv, ne-am propus următoarele sarcini:

• Studierea conceptului şi criteriilor de eficienţă economică ;

• Abordarea sistemică şi metodologică a evaluării eficienţei economice în mediul concurenţial;

• Cercetarea metodelor şi indicatorilor de măsurare a eficienţei economice;

• Determinarea şi evidenţierea avantajelor metodelor utilizate şi precizarea condiţiilor aplicării acestora;

• Fundamentarea direcţiilor prioritare de eficientizare şi de sporire a competitivităţii;

Metodologia cercetării a determinat aplicarea următoarelor metodele de cercetare: analiza şi sinteza; inducţia şi deducţia; analiza monografică; abordarea sistemică; observarea statistică; gruparea; metoda seriilor cronologice, extrapolarea, metoda tabelelor şi graficelor; metoda indicilor economici; metoda corelaţiei şi regresiei, compararea; metoda aprecierii ratingului, studiul documentelor cu caracter informaţional din cadrul întreprinderii, convorbirea.

Noutatea ştiinţifică a temei este determinată de problemele formulate, intenţiile investigaţiilor, scopul şi sarcinile cercetărilor, metodele de abordare, limbajul de expunere, tratarea sistemică a proceselor economice, concluziile şi propunerile realizate în urma cercetărilor, aplicarea considerabilă a metodelor economico-matematice la rezolvarea problemelor.

Obiectul de studiu al lucrării îl constitue modalităţile care contribuie la creşterea eficienţei economice a întreprinderilor.

Subiectul tezei de licenţă îl constituie cel mai mare producător de bere din Republica Moldova, întreprinderea Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A.

Scopul şi sarcinile cercetărilor efectuate de către autor au determinat următoarea structură a tezei: introducere, trei capitole, încheiere, bibliografie, anexe, fiind expusă pe 65 de pagini. Lucrarea conţine 21 de tabele şi 7 diagrame. Lista surselor bibliografice cercetate include 54 de denumiri.

În partea introductivă a tezei autorul argumentează actualitatea temei investigate importanţa şi necesitate studierii ei, este formulat obiectivul lucrării şi sunt stabilite sarcinile principale care duc la îndeplinirea sa, se subliniează noutatea ştiinţifică şi metodele de cercetare utilizate şi în final se dă o caracteristică succintă a structurii lucrării.

Capitolul I „ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND EFICIENŢA ACTIVITĂŢII ANTREPRENORIALE” este alcătuit din trei subcapitole care pun în evidenţă conceptele eficienţei economice în viziunea mai multor surse, abordarea eficienţei economice în condiţiile economiei concurenţiale; prezintă mai multe forme ale eficienţei economice, criteriile de apreciere, sistemul de indicatori ce o caracterizează. În capitol este expusă metodologia aprecierii eficienţei economice; sunt cercetate metodele şi tehnicile de măsurare a eficienţei economice bazate pe cunoştinţe generale de mediu intern şi extern.

În capitolul II “ACTIVITATEA ECONOMICO – FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII Î.M. „EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” S.A.” se face o scurtă incursiune în istoricul întreprinderii, este descrisă detaliat activitatea desfăşurată de către întreprindere, sunt prezentate genurile de activitate, este analizată structura organizatorică şi forma organizatorico-juridică a firmei, cum este format capitalul statutar, sunt prezentate produsele întreprinderii şi furnizorii ei de materii prime. În al doilea subcapitol este analizată structura generală a activelor şi pasivelor sunt analizaţi indicatorii rezultatelor economico-financiare (rentabilitatea şi utilizarea eficientă a factorilor de producţie) şi indicatorii potenţialului financiar (rata lichidităţii, solvabilităţii, dinamica creanţelor şi a datoriilor întreprinderii şi fluxul mijloacelor băneşti). În finalul capitolului sunt prezentate concluziile proprii ale autorului cît şi punctele forte şi cele slabe ale întreprinderii.

În capitolul III „PROPUNERI PRIVIND EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERII Î.M.” EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” S.A .” în urma unei analize profunde, autorul a propus cîteva soluţii pentru a îmbunătăţi aspectele mai puţin pozitive ale întreprinderii enunţate la sfîrşitul capitolului anterior. În partea a doua a acestui capitol se propun trei măsuri care vor contribui la creşterea eficienţei activităţii întreprinderii, aceste propuneri vizează creşterea volumului producţiei, schimbarea liniei de îmbuteliere şi gestiunea eficientă a stocurilor.

În ultima parte a tezei de licenţă “CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI” sunt formulate cele mai importante concluzii din lucrare referitoare atît la conceptul de eficienţă în general cît şi la eficienţa activităţii întreprinderii în special, opinia autorului privind rezultatele obţinute în lucrare, precum şi cele mai relevante recomandări legate de tema abordată.

Preview document

Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 1
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 2
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 3
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 4
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 5
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 6
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 7
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 8
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 9
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 10
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 11
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 12
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 13
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 14
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 15
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 16
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 17
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 18
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 19
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 20
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 21
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 22
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 23
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 24
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 25
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 26
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 27
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 28
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 29
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 30
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 31
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 32
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 33
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 34
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 35
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 36
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 37
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 38
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 39
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 40
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 41
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 42
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 43
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 44
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 45
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 46
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 47
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 48
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 49
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 50
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 51
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 52
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 53
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 54
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 55
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 56
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 57
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 58
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 59
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 60
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 61
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 62
Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Analiza Economico-Financiara in Cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Raport de practică Efes Vitanta Moldova Brewery SA

Introducere Pe teritoriul actualei Republici Moldova producţia industrială a berii începe în anul 1873, când un întreprinzător german pe nume Raps...

Structura organizatorică în cadrul întreprinderii SC Vitanta SA

I.1. Definirea si importanta structurii organizatorice Nu se poate imagina desfăsurarea unei activităti în colectiv, fără existenta unei anumite...

Managementul remunerării personalului în cadrul întreprinderii mixte - Efes Vitanta Moldova Brewery SA

INTRODUCERE Remunerarea personalului reprezintă una din problemele, care s-a aflat permanent în atenţia economiştilor. Încă David Ricardo afirma...

Raport de practică Efes Vitanta Moldova Brewery

Capitolul I I. Caracteristica de bază a organizaţiei Conform legislaţiei in vigoare cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi "EFES VITANTA...

Ai nevoie de altceva?