Particularitățile managementului de consultanță în afaceri

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 29083
Mărime: 242.00KB (arhivat)
Publicat de: Dan Covaci
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Şavga Ghenadie
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA ȘCOALA MASTERALĂ DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI BUSINESS CATEDRA : MANAGEMENT

Cuprins

 1. Declaraţia privind propria răspundere.3
 2. Introducere.4
 3. Capitolul I – O privire generală asupra industriei consultanţei în afaceri.7
 4. 1.1. Esenţa activităţii de consultanţă.8
 5. 1.2. Evoluţia managementului consulting.15
 6. 1.3. Tipurile firmelor de consulting şi clasificarea serviciilor de consultanţă.21
 7. Capitolul II – Resursele umane - piatra de temelie a firmelor de consultanţă.29
 8. 2.1. Structura organizaţională şi ierarhia consultanţilor.29
 9. 2.2. Atragerea, motivarea şi menţinerea celor mai buni consultanţi –cheia succesului firmelor de consultanţă.31
 10. 2.3. Organizarea activităţii consultantului.35
 11. Capitolul III – Studiul tehnicilor de management în firmele de consultanţă din Germania şi Romînia. Posibilităţi de valorificare pentru R. Moldova.41
 12. 3.1. Experienţa firmei de consultanţă Roland Berger, Germania.41
 13. 3.2. Particularităţile managementului firmei Hay Group, România.48
 14. 3.3. Piaţa serviciilor de consultanţă în Republica Moldova şi oportunităţi de valorificare a experienţei internaţionale.51
 15. Concluzii şi recomandări.64
 16. Bibliografie.67
 17. Adnotare(Română).74
 18. Adnotare(Engleză).75

Extras din licență

Introducere

Actualitatea temei: Perioada de timp, începând cu ultima decadă a mileniului doi şi până în prezent, este caracterizată de o serie de schimbări vertiginoase ale mediului de afaceri din întreaga lume, care au loc într-un ritm din ce în ce mai alert şi sunt provocate de fenomene tot mai complexe, precum şi de o dezvoltare şi modernizare accelerată a tehnologiilor.

Aceşti factori au provocat un „boom” în dezvoltarea industriei firmelor de consulting, piaţa globală a cărora se estimează la aproximativ 90 de miliarde dolari SUA, cu o rată anuală de creştere de aproape 15%, iar numărul total al firmelor care prestează servicii de consulting în management depăşeşte cifra de 1700.

Mai mult decât atât, dacă ne referim cadrul intern al ţării, tranziţia la economia de piaţă implică efectuarea de către managerii autohtoni a unor schimbări de ordin calitativ care nu tot timpul sunt conştientizate şi / sau implementate în mod adecvat. Acest fapt îi poate pune pe aceşti manageri într-o concurenţă absolut neloială în raport cu antreprenorii străini care fac afaceri în Republica Moldova.

Pe de altă parte, managerii străini sunt puşi în dificultate de situaţia în care schimbările economice, legislative, tehnologice şi de altă natură care au loc în Republica Moldova au un caracter spontan, neplanificat şi, de cele mai multe ori, imprevizibil.

Atât în ajutorul unora, cât şi a celorlalţi vin firmele de consulting, cu expertiza lor atât în ceea ce priveşte tranziţia la economia bazată pe legile pieţei şi conştientizarea legăturilor intrinseci ale componentelor ei, cât şi cu abordări adecvate în ceea ce priveşte particularităţile mediului de afaceri autohton.

La momentul actual, piaţa serviciilor de consulting din Republica Moldova urmează tendinţele globale, numărul firmelor care prestează astfel de servicii fiind în creştere de la 35 în 2009 la peste 50 în 2011.[3.14] Trebuie, în acelaşi timp, să menţionăm că această creştere nu este doar cantitativă, ci, mult mai important, şi una calitativă, care se explică prin diversificarea gamei de servicii prestate. Dacă puţin timp în urmă, majoritatea firmelor de consulting prestau servicii foarte specializate (elaborarea de business-planuri, servicii de audit, contabilitate, juridice etc.) gama acestora s-a lărgit considerabil, incluzând unele servicii de mare actualitate cum ar fi consultanţa în management, strategie, resurse umane etc.

În lumina celor expuse mai sus, scopul cercetării de faţă este de a face o analiză a particularităţilor managementului firmelor de consulting şi, în acelaşi timp, de a elabora recomandări adaptate necesităţilor pieţei serviciilor de consulting din Republica Moldova, care să permită îmbunătăţirea performanţelor firmelor de consulting locale.

Obiectivele principale ale lucrării reies din scopurile pe care ni le-am propus şi sunt următoarele:

• analiza literaturii de specialitate şi a practicii firmelor de consulting pentru identificarea particularităţilor managementului acestora din urmă;

• identificarea factorilor de bază care influenţează succesul sau insuccesul firmelor de consulting;

• analiza şi identificarea particularităţilor managementului şi a modelelor de succes din firmele de consulting Roland Berger(Germania) şi Hay Group Consulting(România);

• în baza analizei firmelor de consulting la general, cât şi a celor menţionate, elaborarea recomandărilor pentru firmele de consulting din Republica Moldova.

Baza teoretică a lucrării au constituit-o lucrările ştiinţifice ale savanţilor de notorietate din domeniu, cum ar fi: M.Kubr, C.Markham, D.A.Colb, M.Porter, I.Ansoff, A.Panţâru, V.Cojocaru, А.Посадский, В.Гончаров, Р.Фатхудинов, Portărescu S. şi alţii.

Baza aplicativ-practică a cercetării a constat în analiza activităţii firmelor Roland Berger(Germania) şi Hay Group Consulting(România).

Este necesar, în acelaşi timp, să menţionăm că, spre deosebire de literatura străină, unde există din abundenţă informaţii actuale, sistematizate, bine cercetate şi argumentate, domeniul consultingului în Republica Moldova este încă prea puţin cercetat.

Metodele şi tehnicile principale folosite în timpul cercetării au inclus analiza, sinteza, sistematizarea, interviul, observaţia, comparaţia, chestionarul.

Importanţa teoretică a lucrării constă în evidenţierea şi analiza particularităţilor managementului firmelor de consulting, iar importanţa practică - în elaborarea de recomandări pentru managerii firmelor de consulting din Republica Moldova.

Lucrarea de faţă este structurată pe trei capitole:

În primul capitol am încercat să facem o sinteză a conceptului de consulting, o clasificare a tipurilor firmelor de consulting şi serviciilor de consultanţă. De asemenea, am făcut o incursiune în istoria dezvoltării industriei consultingului.

Capitolul doi oferă o analiză a particularităţilor managementului firmelor de consulting prin prisma celui mai important, după părerea noastră, factor – capitalul uman, pornind de la premisa că resursele umane, cu alte cuvinte consultanţii, sunt cei care oferă cel mai mare grad de tangibilitate serviciilor de consulting, de evoluţia lor depinzând succesul sau insuccesul proiectului.

Capitolul trei prezintă o cercetare a experienţei şi a particularităţilor firmelor de consulting Roland Berger(Germania) şi Hay Group Consulting(România) precum şi o serie de recomandări pentru firmele de consulting din Republica Moldova.

Nu ne rămâne decât să sperăm că pe viitor se va atrage o atenţie mai mare studiului firmelor de consultanţă, importanţa cărora pentru o economie în dezvoltare cum este cea a Republicii Moldova, este foarte mare.

Bibliografie

I. Acte legislative şi normative

1.1 Regulile de certificare a sistemelor de management al calitaţii în contextul reglamentărilor tehnice, aprobate prin Hotărîrea Organismului Naţional de Evaluare a Conformităţii nr. 2213-EC din 14.01.2008

II. Manuale, monografii şi lucrări didactice

2.1 Baschab John, Piot Jon, the Professional Services Firm Bible, John Wiley & Sons, Inc., 2005.

2.2 Biech Elaine, Marketing your consulting services, John Wiley & Sons, Inc., 2003.

2.3 Burlacu N., Cojocaru V., Management, ASEM, Chişinău, 2000.

2.4 Canback Staffan, The Logic of Management Consulting, Journal of Management Consulting, Nr.2, XI.1998.

2.5 Case Interview Guide, Harvard Business School, 2000.

2.6 Centrul de Consultanţă în Afaceri, Coordonator Panţâru A., editura Expert, Bucureşti, 1996.

2.7 Colb D.A., Frohman A.L., An Organization Development Approach to Consulting, Sloan Management Review, Vol.12, No.1, 1970.

2.8 Consulting Services Manual, World Bank, 2002.

2.9 Czerniawska Fiona, May Paul, Management Consulting in Practice, Kogan Page, 2004.

2.10 Demonchy, DiMercurio, Janssen, Outils de Stratégie, Projet du fin d’etudés, EISTI, 2003.

2.11 Frey David, Consulting Tools, Marketing Best Practices Inc., 2004.

2.12 Kubr M. Management Consulting. Manualul consultantului în management, AMCOR, Bucureşti, 1992, p.24.

2.13 Lefter Viorel, Managementul resurselor umane, Bucureşti, 1995.

2.14 Markham Calvert, the Top Consultant: Developing Your Skills for Greater Effectiveness, 4th Edition, 2004.

2.15 Mathis Robert, Managementul resurselor umane, Bucureşti, 1997.

2.16 Mereuţă C., Analiza diagnostic a societăţilor comerciale în economia de tranziţie, Bucureşti, 1994.

2.17 Nash Susan, Be a Successful Consultant: An Insider Guide to Setting up and Running a Consultancy Practice, Howtobooks, 2003.

2.18 Nicolescu Ovidiu, Management, Bucureşti, 1997.

2.19 Pavitt Dave, Cosgrove Trish, Selling Consulting Services Made Easy, B2B Sales Consulting, 2003.

2.20 Porter M. Competitive Advantage of Nation. The Mac Millan Preş L.T.D. London, 1990.

2.21 Rasiel Ethan, Friga Paul, The Mckinsey Mind: Understanding and Implementing the Problem-Solving Tools and Management Techniques of the World’s Top Strategic Consulting Firm, Mcgraw-Hill, 2002.

2.22 Riddle John, Consulting Business Start-ups, Entrepreneur Press, 2001.

2.23 The TOP-CONSULTANT.COM Guide to Consulting Firms, PPT presentation.

2.24 Thomas Mark A., High-Performance Consulting Skills: The Internal Consultant’s Guide to Value-added Performance, Thorogood, London, 2004.

2.25 Vault, Career Guide to Consulting, Vault Inc., 2002.

2.26 Vault, Guide to the Top 50 Management and Strategy Consulting Firms, Vault Inc., 2004.

2.27 Waugh Troy, 101 Marketing Strategies for Accounting, Law, Consulting, and Professional Services Firms, John Wiley & Sons, Inc., 2004.

2.28 WetFeet Insider Guide, Careers in Management Consulting, WetFeet Inc., 2005.

2.29 Ансофф И., Стратегическое управление, Москва, Экономика, 1989.

2.30 Вудкок М., Френсис Д., Раскрепощенный менеджер, Москва, 1994.

2.31 Гончаров В., Руководство для высшего управленческого персонала, Москва, 1997.

2.32 Журнал «Рынок Капитала», №21-22 (69-70), 2000.

2.33 Карданская Н., Принятие управленческого решения, Москова, 1999.

2.34 Макхэм К., Управленческий консалтинг, Москва, Дело и сервис, 1999.

2.35 Нисевич Е.В., Муханова Е.Б., Проблемы формирования и развития инновационной инфраструктуры, Москва, Институт экономики АН СССР, 1991.

2.36 Посадский А.П., Основы консалтинга, Москва, 1999.

2.37 Фатхудинов Р. Стратегический менеджмент, Москва. ЮНИТИ, 1997.

2.38 The Holmes Report European Consultancy of the Year 2006 (firma europeană de consultanţă a anului 2006 conform The Holmes Report)

Preview document

Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 1
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 2
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 3
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 4
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 5
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 6
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 7
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 8
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 9
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 10
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 11
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 12
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 13
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 14
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 15
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 16
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 17
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 18
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 19
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 20
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 21
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 22
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 23
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 24
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 25
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 26
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 27
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 28
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 29
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 30
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 31
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 32
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 33
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 34
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 35
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 36
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 37
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 38
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 39
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 40
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 41
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 42
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 43
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 44
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 45
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 46
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 47
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 48
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 49
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 50
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 51
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 52
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 53
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 54
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 55
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 56
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 57
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 58
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 59
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 60
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 61
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 62
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 63
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 64
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 65
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 66
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 67
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 68
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 69
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 70
Particularitățile managementului de consultanță în afaceri - Pagina 71

Conținut arhivă zip

 • Particularitatile Managementului de Consultanta in Afaceri.doc

Alții au mai descărcat și

Particularități ale managementului resurselor umane în IMM

Convergenţa forţelor economice, demografice şi sociale nu face altceva decât să intensifice presiunile în vederea obţinerii unui număr cât mai mare...

Managementul Resurselor Umane

CAPITOLUL I 1.1 LOCUL DEPARTAMENTULUI DE RESURSE UMANE IN STRUCTURA ORGANIZATORICA A FIRMEI Importanţa fiinţei umane în conducerea cu succes a...

Managementul inovării SC Muller Dairy Ro SRL

Capitolul I Noţiuni introductive privind Managementul Inovării În anul 1941, economistul englez Schumpeter propune prima definiţie, în domeniul...

Metode, Tehnici și Instrumente de Management

INTRODUCERE Acest proiect conţine informaţii cu privire la metodele, tehnicile şi instrumentele de management, iar în partea a doua este prezentat...

Strategia de Personal la SC Ana Imep SA

INTRODUCERE Recrutarea şi selecţia resurselor umane sunt procese vitale pentru o organizaţie care doreşte nu numai supraveţuirea pe piaţă, ci şi...

Tipuri și stiluri managerile specifice modelului de management din Germania

INTRODUCERE În urma unei activităţi de documentare am încercat o descriere a personalităţii managerilor germani şi a importanţei pe care o deţine...

Management Comparat - Germania

Managementul german Sub raport tehnic-tehnologic, social,economic,modelul german de management este unul dintre cele mai eficiente din lume....

Rolul managerului în creșterea performanțelor organizațiilor

INTRODUCERE Teoriile contemporane ale managementului sunt ultimele din lungul șir de idei și practici de management. Aplicarea principiilor de...

Te-ar putea interesa și

Sistem informatic pentru evidența salariaților și calcul salarii - SC Accent SRL

1. Introducere Forta de munca este fara îndoiala cea mai importanta resursa din cadrul unei companii. Utilizarea eficienta a fortei de munca si...

Plan de marketing privind promovarea și ofertarea serviciilor de consultanță ale firmei SC Accent SRL

1.Aspecte introductive S.C. Accent S.R.L. si-a inceput activitatea in anul 2002 la initiativa a doi asociati , si are ca principal obiect de...

Motivații în Înființarea unei Mici Afaceri

Introducere În întrega lume, o importanta din ce în ce mai mare o reprezinta noile programe legate de afaceri ceea ce presupune a organiza si a...

Contabilitate și Analiză economico-financiară

INTRODUCERE Contabilitatea a apărut din nevoia de a răspunde în plan informaţional şi decizional la problema gestiunii valorilor economice...

Analiza Principalelor Forme de Turism

Alegerea acestei teme de studiu s-a facut pe baza unor criterii subiective, dar si obiective dat fiind faptul ca a putea evidentia pozitia...

Chestionar - Managementul Resurselor Umane

I. Date de identificare a firmei: Forma juridică: SRL Denumirea: SC.FANTASTIC FLOWERS SRL Sediul: CLUJ-NAPOCA Nr. de înregistrare la Registrul...

Studiu de Fezabilitate la SC Abc Consult Company SRL

I. Date de indentificare ale agentului economic 1. DENUMIREA SOCIETATII : « ABC CONSULT COMPANY » S.R.L. 4. Forma jurídica: Forma juridica a...

Proiect pentru practică de inițiere la limba engleză

Introduction Every profession requires constant self – training. This becomes even more important for translators due to the specifics of this...

Ai nevoie de altceva?