Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 163 în total
Cuvinte : 60366
Mărime: 299.87KB (arhivat)
Publicat de: Lavinia V.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Niculina Iacob
Facultatea de Litere si Stiinte ale Comunicarii
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava

Cuprins

 1. Argument 5
 2. 1. Relațiile (raporturile) sintactice realizate prin joncțiune ..7
 3. 1.1. Unități, relații, funcții ...7
 4. 1.2. Relația de coordonare sau nondependență .. ..14
 5. 1.3. Relația de subordonare sau de dependență unilaterală ..21
 6. 2. Părțile de vorbire cu rol de conectiv. Fundamentare teoretică ...26
 7. 2.1. Aspecte definitorii 26
 8. 2.2. Prepoziția și locuțiunea prepozițională .27
 9. 2.3. Conjuncția și locuțiunea conjuncțională ...35
 10. 2.4. Pronumele și adjectivul pronominal relativ ..41
 11. 2.5. Adverbul relativ 44
 12. 2.6. Concluzii ...48
 13. 3. Specificul studierii părților de vorbire cu rol de conectiv în gimnaziu ...50
 14. 3.1. Reflectarea clasei conectivelor în programa școlară ..50
 15. 3.2. Dificultăți constatate în utilizarea și analiza conectivelor .58
 16. 3.3. Particularități ale formării noțiunilor despre elementele de relație în gimnaziu. Aplicații ..66
 17. 4. Abordări didactice în studierea elementelor de relație în gimnaziu ...75
 18. 4.1. Activități, metode, procedee eficiente în studierea elementelor de relație și a relațiilor sintactice realizate prin joncțiune. Aplicații 75
 19. 4.2. Mijloace de învățare folosite în studierea elementelor de relație și a relațiilor sintactice ..116
 20. 4.3. Aplicarea achizițiilor lingvistice ale elevilor în contexte noi ..119
 21. 5. Categorii de lecții utilizate în studiul elementelor de relație în gimnaziu .122
 22. 5.1. Lecția de comunicare/însușire de noi cunoștințe ..125
 23. 5.2. Lecția de formare de priceperi și deprinderi .125
 24. 5.3. Lecția de fixare și sistematizare 127
 25. 5.4. Lecția de verificare și apreciere 128
 26. Concluzii .130
 27. Anexe: proiecte de lecții, fișe de lucru . 133
 28. Sigle și abrevieri .159
 29. Bibliografie .161

Extras din licență

ARGUMENT

Limba română a cunoscut o dezvoltare rapidă în ultimul timp datorită transformărilor majore ale societății românești. Într-o societate „a vitezei” nu trebuie neglijată importanța comunicării verbale, deoarece socializarea nu poate fi închipuită în absența ei. Cultivarea limbii este o problemă complicată și complexă, în care rolul principal îi revine profesorului de limba și literatura română, care trebuie să formeze un tânăr cu o cultură comunicațională corespunzătoare.

Scopul predării limbii și literaturii române în școală este formarea deprinderilor de exprimare corectă, orală și scrisă, precum și însușirea normelor limbii literare în toate compartimentele ei. Preocupările de cultivare a limbii literare trebuie îndreptate spre abaterile reale de la exprimarea literară, spre dificultățile de însușire a normelor gramaticale, depistate de profesor în colectivele de elevi cu care acesta lucrează.

Lucrarea Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei. O viziune integralistă în lecțiile de limbă și literatură română în gimnaziu este rezultatul preocupării mele permanente pentru îmbunătățirea modului de predare, astfel încât însușirea de către elevi a noțiunilor despre conective să fie optimă, mai ales în contextul reformei curriculare ce a produs mutații, schimbări de optică, schimbarea programei pentru testarea națională de la finalul clasei a VIII-a la disciplina limba și literatura română. Se constată că e din ce în ce mai greu ca elevii să susțină un punct de vedere prin trecerea dinspre cunoștințe spre practică.

Tema cercetării a fost stabilită în urma practicii la catedră, care m-a pus în fața problemelor reale cu care se confruntă elevii în învățarea părților de vorbire cu rol de conectiv, constatând că acestea sunt multiple și importante.

Viziunea integralistă a lucrării derivă din faptul că programele actuale propun, ca prioritate, abordarea limbii ca instrument de comunicare și impun exigențele modelului comunicativ-funcțional, prin care se creează punți între cele trei domenii ale disciplinei: literatură, limbă și comunicare. Conținuturile asociate competențelor specifice prevăd studierea părților de vorbire cu rol de conectiv din multiple perspective: receptarea și producerea mesajelor orale, receptarea mesajului scris, dezvoltarea competențelor de redactare a scrierilor reflexive, imaginative. În acest context, rolul profesorului, în demersul său de abordare a disciplinei la clasă, constă în găsirea conexiunilor, a punctelor de legătură care permit o predare integrată a noțiunilor de limbă.

Punctul de plecare în cercetarea de față l-a constituit întrebarea: Pe ce repere teoretico-aplicative ar trebui să fie reconceptualizată predarea, astfel încât aceasta să fie conformă noilor orientări în domeniu, achizițiilor științifice și demersurilor practice, nevoilor de formare-dezvoltare comunicativă a elevilor contemporani?

Lucrarea de față își propune, așadar, să analizeze noțiunile teoretice despre relațiile sintactice realizate prin joncțiune, despre elementele care leagă unități sintactice identice sau diferite, atât la nivelul propoziției, cât și la nivelul frazei, și să prezinte demersuri didactice eficiente folosite în învățarea conectivelor. Aceste demersuri se vor referi atât la modalitățile de structurare a conținuturilor, conform noilor programe, cât și la tipurile de lecții, metode, mijloace și forme de organizare utilizate în studiul noțiunilor de limbă. Fiecare capitol cuprinde mai multe subcapitole și o serie de aplicații practice efectuate la clasă, în conformitate cu programele școlare, încercând astfel să ilustreze toate noțiunile teoretice abordate. Exemplele au fost alese sugestiv, pe clase, având un grad mediu de dificultate.

Ipoteza de la care pornește cercetarea este existența unei corelații pozitive între alegerea metodelor, activităților de învățare eficiente, fie tradiționale, fie moderne, și performanțele obținute în studierea noțiunilor privitoare la părțile de vorbire cu rol de conectiv în gimnaziu.

Prin această cercetare se dorește creșterea motivației pentru învățarea noțiunilor gramaticale, crearea unei atitudini pozitive la elevi față de studiul limbii române prin valorificarea noilor achiziții din domeniile specialității și a științelor educaționale pentru a crea un „corpus” de strategii și forme de organizare menite să îmbunătățească demersul didactic formativ.

Elementul de noutate pe care îl va aduce analiza de față va consta în descoperirea celor mai eficiente modalități de corelare a demersurilor didactice în abordarea elementelor de conținut specifice conectivelor la nivelul propoziției și al frazei cu potențialul intelectual al elevilor de vârste diferite, pentru ca aceștia să fie capabili să transfere achizițiile din domeniul limbii în situații noi de învățare.

Bibliografie

Bibliografie lingvistică

Avram, Mioara, Gramatica pentru toți, București, Editura Academiei, 1986.

Bidu-Vrânceanu, Angela, Dicționarul de științe ale limbii, București, Editura Nemira, 2001.

Coteanu, Ion, Gramatica de bază a limbii române, Editura Albatros, București, 1982.

Diaconescu, Ion, Sintaxa limbii române, Editura Enciclopedică, București, 1995.

Dicționar general de științe. Științe ale limbii, București, Editura Științifică,1997.

Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a, București, Editura Univers Enciclopedic, 2005.

Dimitriu, Corneliu, Gramatica limbii române explicată. Morfologia, Iași, Editura Junimea, 1979.

Dimitriu, Corneliu, Gramatica limbii române explicată. Sintaxa, Iași, Editura Junimea, 1982.

Dimitriu, Corneliu, Tratat de gramatică a limbii române, I, Morfologia, Iași, Institutul European, 1999.

Dimitriu, Corneliu, Tratat de gramatică a limbii române, II, Sintaxa, Iași, Institutul European, 2002.

Gramatica de bază a limbii române, Editura Univers Enciclopedic, București, 2010.

Gramatica limbii române, Editura Academiei, București, 1966.

Gramatica limbii române. I. Cuvântul, II. Enunțul, București, Editura Academiei Române, 2005.

Guțu Romalo, Valeria, Morfologie structurală a limbii române, București, 1968.

Guțu Romalo, Valeria, Sintaxa limbii române. Probleme și interpretări, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1973.

Hristea, Th. (coord), Sinteze de limba română, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1981.

Iacob, Niculina, Morfologia limbii române, Partea I, Editura Universității ,,Ștefan cel Mare” Suceava, 2002.

Iacob, Niculina, Morfologia limbii române, Partea a II-a, Editura Universității ,,Ștefan cel Mare” Suceava, 2006.

Iordan, Iorgu, Limba română contemporană, ediția I, București, 1954.

Iordan, Iorgu, Robu, Vladimir, Limba română contemporană, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1978.

Iordan, Iorgu, Guțu Romalo, V., Niculescu, Al., Structura morfologică a limbii române contemporane, Editura Știintifică, București, 1967.

Irimia, Dumitru, Gramatica limbii române, Editura Polirom, Iași, 1997.

Nagy, Rodica, Sintaxa limbii române actuale, I, Editura Universității ,,Ștefan cel Mare” Suceava, 2002.

Neamțu, G.,G., Elemente de analiză gramaticală; 99 de confuzii / distincții, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1989

Niculescu, Alexandru, Structura morfologică a limbii române contemporane, București, 1967.

Pană Dindelegan, Gabriela, Elemente de gramatică. Dificultăți, controverse, interpretări, Editura Humanitas Educațional, București, 2003.

Pană Dindelegan, Gabriela, Teorie și analiză gramaticală, Editura Coresi, București, 1992.

Popescu, Ștefania, Gramatică practică a limbii române, Editura Orizonturi, București, 1995.

Popescu, C., Gramatica limbii române, vol I, Morfologia, Editura Universității ,,Ștefan cel Mare” Suceava, 1997.

Stati, Sorin, Elemente de analiză sintactică, Editura Didactică și Pedagogică, București,1972.

Studii și cercetări lingvistice, Institutul de lingvistică, București, I,II, 1950 ș.u.

Bibliografie metodică și pedagogică

Curriculum Național. Programe școlare pentru clasele a V-a - a XII-a. (site-ul Ministerului Cercetării,Educației și Inovării, www.edu.ro, secțiunea Preuniversitar, Programe, Aria curriculară Limbă și comunicare).

Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba și literatura română. Învățământ primar și gimnazial, M.E.E., C.N.C., București, Editura Aramis Print, 2002.

Cerghit, Ioan, (coord.) Perfecționarea lecției în școala modernă, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1983.

Cerghit, Ioan, Metode de învățământ, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2002.

Cucoș, Constantin, Pedagogie, ediția a II-a, Editura Polirom, Iași , 2002.

Crăciun, Corneliu, Metodica predării limbii și literaturii române în gimnaziu și liceu, Editura Emia, Deva, 2004.

...

Preview document

Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 1
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 2
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 3
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 4
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 5
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 6
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 7
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 8
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 9
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 10
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 11
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 12
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 13
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 14
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 15
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 16
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 17
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 18
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 19
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 20
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 21
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 22
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 23
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 24
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 25
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 26
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 27
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 28
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 29
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 30
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 31
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 32
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 33
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 34
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 35
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 36
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 37
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 38
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 39
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 40
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 41
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 42
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 43
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 44
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 45
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 46
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 47
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 48
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 49
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 50
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 51
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 52
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 53
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 54
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 55
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 56
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 57
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 58
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 59
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 60
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 61
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 62
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 63
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 64
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 65
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 66
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 67
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 68
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 69
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 70
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 71
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 72
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 73
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 74
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 75
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 76
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 77
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 78
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 79
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 80
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 81
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 82
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 83
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 84
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 85
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 86
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 87
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 88
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 89
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 90
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 91
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 92
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 93
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 94
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 95
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 96
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 97
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 98
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 99
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 100
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 101
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 102
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 103
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 104
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 105
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 106
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 107
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 108
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 109
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 110
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 111
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 112
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 113
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 114
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 115
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 116
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 117
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 118
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 119
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 120
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 121
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 122
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 123
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 124
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 125
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 126
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 127
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 128
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 129
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 130
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 131
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 132
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 133
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 134
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 135
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 136
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 137
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 138
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 139
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 140
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 141
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 142
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 143
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 144
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 145
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 146
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 147
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 148
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 149
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 150
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 151
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 152
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 153
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 154
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 155
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 156
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 157
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 158
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 159
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 160
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 161
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 162
Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu - Pagina 163

Conținut arhivă zip

 • Elemente de relatie la nivelul propozitiei si al frazei - O viziune integralista in lectiile de limba si literatura romana in gimnaziu.doc

Alții au mai descărcat și

Metodica Predării Propoziției în Ciclul Gimnazial

Structura semnificativa a enuntului La constituirea enuntului ca structura semnificativa participa atât unitatile lexicale care îl compun, cât...

Finalitățile Educației

Finalitatile educatiei reprezinta orientarile valorice ale activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii definite la nivel de sistem (...

Preșcolaritate

Prescolaritatea sau vârsta de aur a copilariei înregistreaza progrese mari în ceea ce priveste dezvoltarea fizica si psihica. Pentru a observa...

Metode activ-participative în activitatea educative a copiilor cu cerințe speciale

Metode activ-participative in activitatea educative a copiilor cu cerinte speciale Prin aceste metode: se stimuleaza interesul pentru cunoastere,...

Pedagogia ca știință a educației

Pedagogia ca stiinta a educatiei Planul de idei 1. Ce este pedagogia si locul ei intre stiintele educatiei 2. Dimensiunile pedagogiei ca stiinta...

Memoria

Stim din viata de toate zilele ca cele percepute de noi in trecut,cele citite sau gandite etc. nu dispar dupa ce faptul s-a consumat.In mod...

Ai nevoie de altceva?