Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 252 în total
Cuvinte : 100380
Mărime: 5.62MB (arhivat)
Publicat de: Emi D.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr.ing. Gontean Zoe

Cuprins

 1. INTRODUCERE .. .6
 2. PARTEA I-A
 3. STADIUL ACTUAL AL TEORIEI ȘI PRACTICII PRIVIND IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ ȘI AL UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL RISCURILOR
 4. 1. LEGISLAȚIA DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 10
 5. 1.1 Reglementări comunitare privind securitatea și sănătatea în muncă ..10
 6. 1.2 Legislația națională în domeniul securității și sănătății în muncă 15
 7. 2. MANAGEMENTUL SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII ÎN MUNCĂ - FACTOR DETERMINANT PENTRU REALIZAREA UNUI SISTEM PERFORMANT DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 23
 8. 2.1 Managementul 23
 9. 2.2 Managementul sănătății și securității în muncă 25
 10. 2.3 Sisteme de management de sănătate și securitate în muncă 28
 11. 2.3.1 OHSAS 18001:2007 30
 12. 2.3.2 Ghidul ILO-OSH: 2001 privind principiile directoare ale sistemelor de management al securității și sănătății în muncă ..36
 13. 2.3.3 Corespondența între articolele documentelor OHSAS 18001:2007 și articolele Liniilor directoare ILO - OSH 38
 14. 2.3.4 Similitudini între Legea securității și sănătății 319/2006, Ghidul ILO-OSH:2001 privind principiile directoare ale sistemelor de management al securității și sănătății în muncă, și cerințele standardelor OHSAS 18001:2007 și OHSAS 18002:2000 .39
 15. 3. MANAGEMENTUL RISCULUI 42
 16. 3.1 Tehnici de evaluare a riscului .42
 17. 3.1.1 Evaluarea riscurilor și procesul de management al riscurilor ... 42
 18. 3.2 Integrarea dimensiunii probabilistice în analiza riscurilor .44
 19. 3.2.1 Noțiuni de bază 44
 20. 3.2.2 Studii cantitative a riscurilor industriale în țări ale Uniunii Europene ..48
 21. 3.2.3 Analiza riscurilor și cuantificarea riscurilor ..49
 22. 3.2.3.1 Scenariul accidentului major .. 49
 23. 3.2.3.2 Procedura analizei de risc 51
 24. 3.2.3.3 Diferența între reprezentarea sistemului și prelucrarea probabilistică .52
 25. 3.2.4 Arbori și cuantificarea lor 52
 26. 3.2.4.1 În amonte de ERC: Arborele de deficiențe . 52
 27. 3.2.4.2 În aval de ERC: Arborii de evenimente .59
 28. 3.2.4.3 Bariere de securitate 60
 29. 3.2.4.4 Concluzii .62
 30. 3.3 Metode de apreciere, analiză și evaluare a riscurilor . 64
 31. 3.3.1 Metode de analiză și evaluare a riscurilor aplicate la unitățile miniere din Valea Jiului.64
 32. 3.3.1.1 Metoda I.N.C.D.P.M București ...64
 33. 3.3.1.2 Analiza securității muncii .65
 34. 3.3.1.3 Analiza energie .67
 35. 3.3.2 Metoda ARAMIS 69
 36. 3.3.3 Metoda LOPA .69
 37. 4. CONCLUZII .71
 38. PARTEA A II-A
 39. REALIZAREA UNUI SISTEM PERFORMANT PENTRU CREȘTEREA SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ LA MINELE DIN VALEA JIULUI
 40. 5. ANALIZA STATISTICĂ A EVENIMENTELOR PRODUSE LA SC CNH SA ..76
 41. 5.1 Analiza statistică a accidentelor de muncă și a indicatorilor de securitate și sănătate în muncă în perioada 1981-2010 76
 42. 5.2 Analiza statistică a evoluției bolilor profesionale . 85
 43. 5.3 Situația evenimentelor și costurilor nonsecurității 89
 44. 6. REALIZAREA UNUI SISTEM PERFORMANT PENTRU CREȘTEREA SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ LA MINELE DIN VALEA JIULUI 92
 45. Manualul de sănătatea și securitatea muncii 92
 46. 6.1 Introducere .92
 47. 6.1.1 Prezentarea generală a SC CNH SA ...92
 48. 6.1.2 Scop și domeniul de utilizare al Manualului de SSM .92
 49. 6.1,3 Elaborarea, verificarea, aprobarea și difuzarea manualului .92
 50. 6.1.4 Modificări, revizii, ediții. Ținerea sub control a modificărilor manualului .93
 51. 6.1.5 Păstrarea, anularea, retragerea, distrugerea sau arhivarea manualului în cadrul sistemului ..93
 52. 6.2 Definiții și prescurtări 93
 53. 6.3 Prevederi legale .97
 54. 6.4 Elementele (cerințele) sistemului de management al SSM 97
 55. 6.4.1 Generalități despre sistemul de management al SSM .97
 56. 6.4.2 Politica de sănătate și securitate a muncii .99
 57. 6.4.3 Planificare ...103
 58. 6.4.3.1 Identificare pericol, evaluare risc și stabilire controale .. ..103
 59. 6.4.3.2 Cerințe legale și alte cerințe .. 105
 60. 6.4.3.3 Obiective și program (programe ) 106
 61. 6.4.3.3.1 Stabilirea obiectivelor generale ..106
 62. 6.4.3.3.2 Stabilirea obiectivelor specifice ..106
 63. 6.4.3.3.3 Programe de SSM pentru prevenirea riscurilor ..107
 64. 6.4.4 Implementare și funcționare ..108
 65. 6.4.4.1 Resurse, funcții, responsabilitate, răspundere și autoritate ..108
 66. 6.4.4.1.1 Structura organizatorică ...108
 67. 6.4.4.1.2 Responsabilități, implicare conducere și salariați 109
 68. 6.4.4.1.3 Resurse ...115
 69. 6.4.4.2 Competență, instruire și conștientizare ...116
 70. 6.4.4.3 Comunicare, participare, consultare .117
 71. 6.4.4.4 Documentația sistemului 118
 72. 6.4.4.5 Controlul documentelor .118
 73. 6.4.4.6 Controlul operațional 118
 74. 6.4.4.7 Acțiuni pentru situații de urgență și capacitate de răspuns ...123
 75. 6.4.5 Verificare 123
 76. 6.4.5.1 Monitorizarea și măsurarea performanțelor ..123
 77. 6.4.5.2 Evaluarea conformării .124
 78. 6.4.5.3 Investigarea incidentelor, neconformități, acțiuni corective și preventive ...124
 79. 6.4.5.4 Controlul înregistrărilor 126
 80. 6.4.5.5 Audit intern .126
 81. 6.4.6 Analiza efectuată de management .127
 82. 7. ELABORAREA UNEI METODE DE EVALUARE A RISCULUI DE PRODUCERE A EVENIMENTELOR MAJORE .131
 83. 7.1 Importanța evaluării riscurilor pentru prevenirea accidentelor de muncă și în special al accidentelor majore 131
 84. 7.2 Etapele metodei elaborate .132
 85. 7.3 Construirea arborelui de deficiențe în cazul unui eveniment major - Explozie de metan la un abataj frontal cu banc de cărbune subminat ...134
 86. 7.4 Prelucrarea cuantificată a arborelui . .147
 87. 7.5 Studiu de caz. Estimarea probabilității de producere a unei explozii de metan la abatajul frontal cu banc de cărbune subminat nr. 23, str.3, bl.II .164
 88. 8. CONCLUZII 171
 89. 9. CONTRIBUȚII PERSONALE. PERSPECTIVE ..174
 90. BIBLIOGRAFIE ...175

Extras din proiect

INTRODUCERE

Securitatea în muncă exprimă o calitate a unui sistem de muncă, în sensul că acesta funcționează fără stări de pericol, care ar putea fi cauzele unor accidente de muncă sau boli profesionale.

Securitatea totală în muncă este un deziderat ideal, care nu poate fi atins decât la costuri de protecție foarte mari, măsurile preventive căutând să aducă nivelul securității la o valoare optimă care să confere siguranța în muncă la costuri acceptabile.

Odată cu intrarea în Uniunea Europeană, România a trebuit să-și armonizeze legislația din domeniul securității și sănătății în muncă cu legislația europeană.

Această aliniere la cerințele legislației europene s-a realizat, în primul rând, prin apariția Legii 319/2006, legea securității și sănătății în muncă, care transpune în dreptul intern dispozițiile comunitare în domeniu, și anume Directiva Consiliului nr. 89/391/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L183/1989.

Prin intrarea în vigoare a acestei legi s-au abrogat reglementările anterioare în materie de securitate și sănătate în muncă, fiind adoptate hotărâri de guvern care înlocuiesc o parte dintre acestea.

În normele specifice de securitate și sănătate în muncă, legiuitorul stabilea măsurile pe care angajatorul și ceilalți participanți la procesul de muncă trebuiau să le ia astfel încât activitatea să se desfășoare în condiții de securitate și cu respectarea prevederilor legale. Actuala legislație nu mai stabilește măsuri obligatorii, ci stabilește cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor din industria extractivă de suprafață sau subteran, pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare, referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibrații, zgomot, referitoare la expunerea la agenți biologici, pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, referitoare la expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, pentru șantierele temporare sau mobile, pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă, referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice, cerințe minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive.

Între măsură și cerință diferența este foarte mare deoarece cerința reprezintă rezultatul la care trebuie să se ajungă, nivelul minim de securitate care trebuie atins, în timp ce măsura este calea, modul în care poți să atingi acel nivel de securitate. Astfel, actuala legislație impune nivelul minim de securitate care trebuie atins, lăsând la latitudinea angajatorului modul, calea, măsurile prin care îndeplinește aceste cerințe, atinge nivelul minim de securitate.

Angajatorul, în contextul actualei legislații în domeniul securității și sănătății în muncă, are o mai mare libertate în stabilirea măsurilor, dar și o responsabilitate pe măsură.

Dacă în Normele Generale de Protecție a Muncii/2002, abrogate odată cu emiterea noilor acte legislative, era prevăzută obligativitatea implementării și menținerii unui sistem de management al securității și sănătății în muncă în termen de 10 ani de la publicarea Normelor Generale de Protecție a Muncii, în actuala legislație nu vom mai regăsi această obligație. Și atunci se pune întrebarea de ce trebuie implementat un sistem de management al securității și sănătății în muncă, de ce trebuie realizat un sistem performant de securitate și sănătate în muncă?

Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă va conduce la îndeplinirea cerințele impuse de Legea securității și sănătății în muncă și hotărârile de guvern, la îmbunătățirea securității și sănătății în muncă a lucrătorilor. Angajatorul trebuie să-și stabilească politica, modul în care va realiza acest lucru, procedurile prin care va atinge aceste cerințe, modul în care își va atinge obiectivele legate de securitatea și sănătatea lucrătorilor. Iar acest lucru se poate realiza prin implementarea unui sistem de management al securității și sănătății în muncă. Implementarea unui sistem de management al securității și sănătății în muncă nu mai este o obligație legală, dar a devenit o necesitate. Implementând și menținând un sistem de management al securității și sănătății în muncă dovedești responsabilitate și respect față de lucrători și parteneri.

Gestionarea problemelor de securitate și sănătate în cadrul unui sistem de management conduc și la îndeplinirea cerințelor de securitate și sănătate prevăzute în legislația în vigoare, legislație prin care au fost transpuse directivele europene.

De asemenea se știe că orice organizație este confruntată cu riscuri care pot să afecteze activitatea, bunul mers al unității, realizarea obiectivelor. Despre minele din Valea Jiului, un expert francez spunea că „aici Dumnezeu a adunat toate riscurile la un loc”. De aceea prevenirea riscurilor profesionale trebuie să devină principalul scop al managementului, fiind singura cale pentru îmbunătățirea condițiilor de securitate și sănătate ale participanților la procesul de muncă, reducerea costurilor, creșterea productivității, calității producției și nu în ultimul rând al calității vieții sociale. Managementul securității și sănătății în muncă și managementul riscurilor își propun schimbarea în primul rând a atitudinii tuturor față de securitatea și sănătatea în muncă și față de risc, ceea ce este mult mai important decât procedurile, tehnicile, modelele propuse.

Preview document

Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 1
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 2
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 3
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 4
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 5
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 6
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 7
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 8
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 9
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 10
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 11
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 12
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 13
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 14
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 15
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 16
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 17
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 18
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 19
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 20
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 21
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 22
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 23
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 24
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 25
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 26
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 27
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 28
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 29
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 30
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 31
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 32
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 33
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 34
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 35
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 36
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 37
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 38
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 39
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 40
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 41
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 42
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 43
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 44
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 45
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 46
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 47
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 48
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 49
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 50
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 51
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 52
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 53
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 54
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 55
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 56
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 57
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 58
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 59
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 60
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 61
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 62
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 63
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 64
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 65
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 66
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 67
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 68
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 69
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 70
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 71
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 72
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 73
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 74
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 75
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 76
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 77
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 78
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 79
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 80
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 81
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 82
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 83
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 84
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 85
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 86
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 87
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 88
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 89
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 90
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 91
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 92
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 93
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 94
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 95
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 96
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 97
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 98
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 99
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 100
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 101
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 102
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 103
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 104
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 105
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 106
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 107
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 108
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 109
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 110
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 111
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 112
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 113
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 114
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 115
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 116
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 117
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 118
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 119
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 120
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 121
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 122
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 123
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 124
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 125
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 126
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 127
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 128
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 129
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 130
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 131
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 132
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 133
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 134
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 135
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 136
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 137
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 138
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 139
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 140
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 141
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 142
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 143
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 144
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 145
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 146
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 147
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 148
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 149
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 150
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 151
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 152
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 153
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 154
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 155
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 156
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 157
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 158
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 159
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 160
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 161
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 162
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 163
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 164
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 165
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 166
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 167
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 168
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 169
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 170
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 171
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 172
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 173
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 174
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 175
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 176
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 177
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 178
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 179
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 180
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 181
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 182
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 183
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 184
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 185
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 186
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 187
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 188
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 189
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 190
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 191
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 192
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 193
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 194
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 195
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 196
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 197
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 198
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 199
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 200
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 201
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 202
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 203
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 204
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 205
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 206
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 207
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 208
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 209
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 210
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 211
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 212
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 213
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 214
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 215
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 216
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 217
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 218
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 219
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 220
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 221
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 222
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 223
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 224
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 225
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 226
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 227
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 228
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 229
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 230
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 231
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 232
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 233
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 234
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 235
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 236
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 237
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 238
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 239
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 240
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 241
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 242
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 243
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 244
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 245
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 246
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 247
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 248
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 249
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 250
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 251
Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului - Pagina 252

Conținut arhivă zip

 • Realizarea unui sistem performant pentru cresterea securitatii si sanatatii in munca la minele din Valea Jiului.doc

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Ai nevoie de altceva?