Modalități de raționalizare a sistemului motivațional în cadrul companiilor naționale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 5054
Mărime: 747.59KB (arhivat)
Publicat de: Cristina P.
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Doctor, lect. univ. Stefanco Natalia
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul I. „Abordări teoretice privind sistemul motivațional. ” 4
 3. 1.1. Conceptul de sistem motivațional. 4
 4. 1.2 Specificul motivației salariaților în organizații. 5
 5. 1.3 Metode de motivare a angajaților utilizate în managementul motivațional. 7
 6. Capitolul II. „ Diagnosticul motivării personalului în organizațiile din Republica Moldova”. 10
 7. 2.1 Analiza sistemului de motivare a angajaților la nivel național. 10
 8. 2.2 Direcții de perfecționare a motivației personalului în contextul asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană 13
 9. Capitolul III. „Probleme și soluții”. 14
 10. Concluzii și recomandări 15
 11. Bibliografie 16
 12. Anexa 1 17
 13. Anexa 2 18

Extras din proiect

Introducere

Actualitatea temei este justificată de faptul că sistemul motivațional prezintă o importanță deosebită pentru managementul organizațiilor. Numeroși cercetători și specialiști au fost preocupați de identificarea, nevoilor și factorilor motivaționali ai individului, încercând să răspundă la întrebarea: Ce anume îi determină pe oameni să ajungă în anumite funcții în cadrul companiilor și, odată ajunși, să-și desfășoare activitatea într-un fel sau altul? Actualitatea investigației la tema dată se manifestă prin necesitatea determinării factorilor interiori dinamici ce contribuie la mobilizarea energiei necesare înfăptuirii unui act, adică motivația.

Scopul lucrării este de a identifica care sunt principalii factori motivatori care să ducă la creșterea eficienței a resurselor umane, precum și a creșterii gradului de satisfacție a angajaților.

Obiectul de studiu include sistemul motivațional în companiile naționale,urmărind modul în care angajații sunt stimulați să se implice activ în atingerea obiectivelor strategice.

Metodologia de cercetare. La elaborarea acestei lucrări au fost utilizate metode de cercetare ca - analiza, sinteza, inducția și deducția, analogia, analiza comparativă.

Cuvinte-cheie : sistem motivațional, nevoile angajaților, performanțe profesionale, teorii motivaționale, strategii motivaționale, management motivațional, tehnici motivaționale.

Structura lucrării. Structura lucrării cuprinde: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie.

În introducere este expusă actualitatea și importanța temei de studiu, sunt definite scopul , metodele de cercetare utilizate și enumerate cuvintele-cheie.

Capitolul I. „Abordări teoretice privind sistemul motivațional”. În cadrul acestui capitol este expus aspectul teoretic al conceptului de sistem motivațional.

Capitolul II. „Diagnosticul motivării personalului în organizațiile din R.Moldova.” include o analiză detaliată a metodelor de motivare aangajaților companiilor din R.Moldova și efectuată o comparație cu sistemul motivațional european.

Capitolul III. „Probleme și soluții”. În acest capitol sunt analizate problemele cu care se confruntă managerii în procesul de motivare a salariaților săi și propuse soluții de înlăturare a problemelor constate.

În concluzii și recomandări sunt totalizate informațiile prezentate în capitolele anterioare ale cercetării.

Bibliografia redă sursele informaționale utilizate în cadrul lucrării, incluzând monografii, acte normative și surse web.

Capitolul I. „Abordări teoretice privind sistemul motivațional. ”

1.1. Conceptul de sistem motivațional.

Derivând din cuvântul latin “movere” (mișcare), motivația este o stare interioară ce energizează, activează sau pune în mișcare un individ,orientând compotamentul său în direcția unui țel,unui obiectiv. Motivația exprimă faptul că la baza condiției umane se află întotdeauna un ansamblu de mobiluri- nevoi, interese, intenții, tendințe, idealuri- care susțin realizarea anumitor acțiuni, fapte, atitudini, aceasta fiind o lege fundamentală în psihologie. În literatura de specialitate se întâlnesc mai multe noțiuni de motivație, însă cele mai frecvent întâlnite sunt următoarele:

- Motivația în muncă este un set de forțe energetice care își au originea atât în individul însuși cât și dincolo de natura individuală, pentru a iniția comportamentul legat de muncă, a determina formele, direcția, intensitatea și durata sa .( Pinder)

- Motivația reprezintă suma energiilor interne și externe care inițiază și dirijează comportamentul spre un scop care, odată atins, va determina satisfacerea necesității. (Panaite Nica)

- Motivația reprezintă aspirația și voința unei persoane de a-și intensifica eforturile în vederea atingerii unor obiective sau a obținerii unor rezultate dorite” (C.Jianu)

Cheia înțelegerii motivației stă în semnificația și raportul dintre nevoi, impulsuri și obiective . În figura 1.1 este prezentat grafic procesul de motivare care exprimă faptul că nevoile generează impulsuri de a realiza obiective. Fig. 1.1 Procesul de bază al motivației. Sursa: Elaborat de autor.

Numeroși cercetători în domeniul comportamentului uman au fost preocupați de identificarea , ierarhizarea nevoilor individului, formulând astfel teorii asupra motivației,redate în tabelul de mai jos, prin care ei încearcă să explice de ce oamenii se comportă în felul în care o fac.

Bibliografie

1. Acordul de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, 2014. Disponibil: http://www.mfa.gov.md/img/docs/Acordul-de-Asociere-RM-UE.pdf

2. Albou P. Les motivations de la conduite economique. Paris: Universite de Lille, 1976.

3. Baieșu M. Managementul resurselor umane. Note de curs. Chișinău: Editura ASEM, 2003.

4. Bîrcă A. Managementul resurselor umane în context internațional. Chișinău: Editura ASEM, 2013.

5. Bîrcă A. Managementul recompenselor. Chișinău: Editura ASEM, 2013.

6. Bîrcă A. Implicații motivaționale privind valorificarea potențialului uman în cadrul organizațiilor. Chișinău, 2001, vol. I.

7. Cancelaria de Stat, Direcția Politica de Cadre, Motivarea nefinanciară, Chișinău, 2011 .Disponibil- http://www.rapc.gov.md/file/Motivarea-nefin-fp.pdf

8. Carnegie D. Secretele Succesului ,1936

9. Codul Muncii al Republicii Moldova, nr. 154-XV din 28.03.2003. În: Monitorul Oficial nr. 159-162, din 29.07.2003. Disponibil: http://lex.justice.md/md/326757/

10. Cotelnic A. Motivația în muncă în organizațiile autohtone, cauză generatoare de conflicte, 2016.

11. Druță F. Motivația economică: dimensiuni psihologice și manageriale. București: Editura Economică, 1999.

12. Ghid public, Motivarea personalului: provocări și soluții, Chișinău, 2012

13. Ilciuc C., Bîrcă A. Team building-ul - formă de sporire a motivației personalului în organizațiile din Republica Moldova. ASEM, Chișinău, 2018.

14. Ilciuc C. Rolul motivării personalului în formarea imaginii întreprinderii 2016, România.

15. Ilciuc C. Strategii motivaționale aplicate în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova. Chișinăul, 2013

16. Ilciuc C. Analiza influenței manageriale asupra motivației personalului în organizațiile din Republica Moldova. Revista / Journal „ECONOMICA” nr.2 (100) 2017

17. Maslow A.H. Motivation and Personality, Ediția- III-a, 1987.

18. Regulamentul intern al SA ”Viorica-Cosmetic”

19. Rotaru A., Prodan A., Managementul resurselor umane. Iași, 1998

20. Ursachi I. Management , București, 1993

21. Vroom V. H., Work and motivation. New York, 1964.

22. Стивeнcoн Н., Kaк мoтивиpoвaть людeй. 10 - минyтный тpeнинг для мeнeджepa. Mocквa: - Oлимп - Бизнec- . 2003.

Preview document

Modalități de raționalizare a sistemului motivațional în cadrul companiilor naționale - Pagina 1
Modalități de raționalizare a sistemului motivațional în cadrul companiilor naționale - Pagina 2
Modalități de raționalizare a sistemului motivațional în cadrul companiilor naționale - Pagina 3
Modalități de raționalizare a sistemului motivațional în cadrul companiilor naționale - Pagina 4
Modalități de raționalizare a sistemului motivațional în cadrul companiilor naționale - Pagina 5
Modalități de raționalizare a sistemului motivațional în cadrul companiilor naționale - Pagina 6
Modalități de raționalizare a sistemului motivațional în cadrul companiilor naționale - Pagina 7
Modalități de raționalizare a sistemului motivațional în cadrul companiilor naționale - Pagina 8
Modalități de raționalizare a sistemului motivațional în cadrul companiilor naționale - Pagina 9
Modalități de raționalizare a sistemului motivațional în cadrul companiilor naționale - Pagina 10
Modalități de raționalizare a sistemului motivațional în cadrul companiilor naționale - Pagina 11
Modalități de raționalizare a sistemului motivațional în cadrul companiilor naționale - Pagina 12
Modalități de raționalizare a sistemului motivațional în cadrul companiilor naționale - Pagina 13
Modalități de raționalizare a sistemului motivațional în cadrul companiilor naționale - Pagina 14
Modalități de raționalizare a sistemului motivațional în cadrul companiilor naționale - Pagina 15
Modalități de raționalizare a sistemului motivațional în cadrul companiilor naționale - Pagina 16
Modalități de raționalizare a sistemului motivațional în cadrul companiilor naționale - Pagina 17
Modalități de raționalizare a sistemului motivațional în cadrul companiilor naționale - Pagina 18

Conținut arhivă zip

 • Modalitati de rationalizare a sistemului motivational in cadrul companiilor nationale.docx

Ai nevoie de altceva?