Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova

Proiect
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 10 fișiere: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 21774
Mărime: 2.30MB (arhivat)
Publicat de: Aurelian Macovei
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Gutu

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. Pag.
 3. REZUMAT 1
 4. INTRODUCERE 4
 5. 1 SURSE REGENERABILE DE ENERGIE ŞI ROLUL LOR ÎN COMPLEXUL
 6. ENERGETIC AL REPUBLICII MOLDOVA
 7. 1.1 Starea şi problemele complexului energetic al Republicii Moldova 6
 8. 1.1.1 Structura consumului de energie în Republica Moldova 6
 9. 1.1.2 Problemele complexului energetic 7
 10. 1.1.3 Rolul SRE în soluţionarea problemelor de bază ale complexului energetic 8
 11. 1.2 Perspectivele utilizării biomasei şi a energiei solare în Moldova 10
 12. 1.2.1 Biomasa ca sursă de energie în Republica Moldova 10
 13. 1.2.2 Utilizarea paielor în sectorul energetic 12
 14. 1.2.3 Valorificarea energiei solare pe teritoriul Republicii Moldova 13
 15. 1.2.4 Sarcinile propuse pentru soluţionare. Actualitatea temei tezei de licenţă 15
 16. 2 SARCINILE TERMICE PENTRU ÎNCĂLZIREA EDIFICIILOR ŞI
 17. ALIMENTAREA CU APĂ CALDĂ MENAJERĂ A GRĂDINIŢEI
 18. 2.1 Calculul consumatorilor de căldură pentru încălzirea edificiilor 16
 19. 2.1.1 Descrierea consumatorilor de căldură din satul Teliţa 16
 20. 2.1.2 Generalităţi privind calculul consumului de căldură a unui edificiu 17
 21. 2.1.3 Determinarea coeficienţilor transferului de căldură necesari pentru calculul
 22. sarcinii termice a edificiilor
 23. 2.1.4 Consumul de căldură pentru încălzirea edificiilor administrative 23
 24. 2.2 Elaborarea sistemului de alimentare cu apă caldă menajeră a grădiniţei
 25. satului Teliţa
 26. 2.2.1 Necesarul de căldură pentru prepararea apei calde menajere la grădiniţă 24
 27. 2.2.2 Dimensionarea sistemului de alimentare cu apă caldă menajeră a grădiniţei 25
 28. 2.2.3 Selectarea instalaţiilor pentru prepararea apei calde menajere 29
 29. 2.3 Sistemul de automatizare a instalaţiilor de preparare a apei calde menajere
 30. a grădiniţei
 31. 2.3.1 Schema funcţională a sistemului de alimentare cu apă caldă menajeră 30
 32. 2.3.2 Regimuri optime de funcţionare şi siguranţă 32
 33. 2.3.3 Schema de structură a sistemului de automatizare a colectoarelor solare 33
 34. 3 PROIECTAREA CENTRALEI TERMICE DIN SATUL TELIŢA 35
 35. 3.1 Sursa de încălzire şi reţelele de distribuţie a energiei termice 35
 36. 3.1.1 Alegerea cazanului pentru încălzirea edificiilor administrative 35
 37. 3.1.2 Dimensionarea reţelei termice 37
 38. 3.1.3 Graficul piezometric al reţelei termice din Teliţa 43
 39. 3.2 Sistemul de alimentare cu energie electrică a surselor de căldură 45
 40. 3.2.1 Caracteristica receptoarelor electrice 45
 41. 3.2.2 Calculul sarcinilor electrice a centralei termice 46
 42. 3.2.3 Construcţia schemelor de alimentare cu energie electrică 49
 43. 3.2.4 Alegerea întrerupătoarelor automate 51
 44. 3.2.5 Alegerea secţiunii cablurilor şi a dulapurilor de putere 52
 45. 4 FEZABILITATEA ECONOMICĂ A UTILIZĂRII PAIELOR PENTRU
 46. ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICĂ A SATULUI TELIŢA
 47. 4.1 Compararea opţiunilor de producere a energiei termice produse pe bază de
 48. biomasă solidă şi gaze naturale
 49. 4.1.1 Criterii economice de comparare a variantelor 53
 50. 4.1.2 Producerea energiei termice utilizând biomasa 55
 51. 4.1.3 Calculul cheltuielilor anuale la CT pe paie 56
 52. 4.1.4 Producerea energiei termice utilizând gazele 57
 53. 4.1.5 Determinarea cheltuielilor anuale de calcul la CT pe gaz 58
 54. 4.2 Calculul preţului de cost la o CT pe paie 60
 55. 4.2.1 Noţiuni generale privind calculul preţului de cost a energiei termice 60
 56. 4.2.3 Determinarea preţului de cost a energiei termice produsă la o CT pe paie 61
 57. 5 SECURITATEA ACTIVITĂŢII VITALE 62
 58. 5.1 Organizarea protecţiei muncii la centrale termice 62
 59. 5.1.1 Planificarea lucrărilor de protecţie a muncii 62
 60. 5.1.2 Analiza condiţiilor de muncă la CT 63
 61. 5.2 Sanităria şi tehnica securităţii la centralele termice 64
 62. 5.2.1 Igiena muncii în producţie 64
 63. 5.2.2 Tehnica securităţii la CT 65
 64. 5.2.3 Aparate de protecţie şi control
 65. 5.3 Securitatea antiincendiară şi protecţia mediului 66
 66. 5.3.1 Protecţia contra incendiilor la CT 67
 67. 5.3.2 Protecţia mediului ambiant 69
 68. CONCLUZII 71
 69. BIBLIOGRAFIE 72

Extras din proiect

INTRODUCERE

Unul din obiectivele principale ale omenirii în perioada actuală este depăşirea barierelor ce ţin de insuficenţa de resurse energetice primare, care cauzează crize energetice în diverse state indiferent de gradul de dezvoltare economică.

De-a lungul dezvoltării omenirii societatea se confrunta cu un şir de probleme globale, printre care:

- Asigurarea cu hrană şi apă;

- Asigurarea cu energie;

- Menţinerea unui mediu înconjurător favorabil.

Ultimele două probleme asigură actualitatea temei. Deoarece, în lucrarea dată, se analizează asigurarea cu energie şi anume cu energie termică a localităţilor rurale, prin utilizarea SRE (surse regenerabile de energie) şi anume biomasa şi energia solară – surse de energie non-poluante, care asigură un mediu înconjurător favorabil.

Conform unor studii s-a demonstrat că rezevele mondiale de combustibil se vor epuiza într-o perioadă de 30 – 50 de ani. Însă, o altă preocupare este cea a poluării mediului înconjurător ca rezultat a conversiei unor forme de energie în altele. Unele din efectele negative asupra mediului sunt formarea efectului de seră, încălzirea globală şi distrugerea stratului de ozon. În prezent, savanţii acordă o atenţie deosebită problemelor energetice, propunînd diverse metode de asigurare cu energie şi de diminuare a impactului asupra mediului. Se implimentează metode de eficientizare a funcţionării instalaţiilor energetice atât producătoare cât consumatoare de energie. Se urmăreşte ameliorarea calităţii şi eficienţei alimentării cu energie termică şi, prin urmare, reducerea consumului de energie şi a emisiilor gazelor cu efect de seră. Sunt iniţializate proiecte catalizatoare ale sistemelor de tehnologii curate şi energie regenerabilă spre a fi promovate şi oferite în condiţii accesibile majorităţii consumatorilor.

Este cunoscut faptul că Republica Moldova nu dispune de resurse energetice proprii şi importă circa 98 % din energia primară consumată. Consumul total de resurse primare din 1990 până în prezent s-a micşorat cu circa 70 %, datorită prăbuşirii economiei naţionale şi creşterii preţurilor la resursele energetice şi energiei.

Moldova are cantităţi neînsemnate de resurse proprii de ţiţei şi gaze naturale, dar ele nu pot soluţiona problema energetică a ţării. Resursele energetice proprii de care dispune Republica Moldova se utilizează în prezent insuficient, inclusiv, din cauza studierii lor insuficiente, lipsei tehnologiilor, instalaţiilor şi echipamentelor respective adaptate la condiţiile climaterice şi economice existente în republică.

Din consumul total de resurse energetice, gazele naturale importate din Federaţia Rusă au o pondere de 60-70 %. Acest factor are o influenţă negativă asupra securităţii energetice a republicii. Deci sectorul energetic, industria şi agricultura sunt total dependente de tarifele impuse la gazele naturale. Din această cauză trebuie de implimentat proiecte care vor avea ca efect reducerea noxelor evacuate în atmosferă şi ridicarea gradului de independenţă energetică a Republicii.

În această lucrare vom examina situaţia energetică a satului Teliţa şi vom încerca să alimentăm edificiile administrative a satului cu energie termică utilizând sursele regenerabile de energie.

Situaţia economică curentă a locuitorilor din sat şi preţul de cost ridicat al gazelor naturale a creat situaţia care a dus la utilizarea din nou a biomasei, aşa ca până la racordarea satului la reţelele de gaze naturale.

Dar în momentul de faţă biomasa este utilizată foarte ineficient, de aceea trebuie promovate tehnologii eficiente de transformare a biomasei brute în biomasă granulară, în stare gazoasă sau lichidă, ceea ce va duce la un proces de ardere mai perfect. De asemenea această biomasă trebuie arsă în instalaţii şi echipamente moderne, cu un randament ridicat.

Analizând situaţia sectorului agricol putem spune priorităţile de utilizare a biomasei pentru încălzire, în localitatea dată, sunt prezentate de paie şi ramuri de viţă de vie, şi livadă. Tulpinile de porumb nu prezintă interes din motivul că ele sunt utilizate cu alt scop de către ţărani şi anume pentru hrana animalelor. Vom utiliza în calitate de combustibil, pentru centrala termică din sat, paiele care sunt cele mai multe recoltate pe teritoriul acestui sat şi sunt cel mai neutilizate, adică sunt arse în câmp.

Deşi biomasa este un produs indirect al energiei solare se poate de utilizat şi energia directă a soarelui în scopuri energetice. La fel ca în toată republica energia solară aici nu este utilizată la maxim posibil, în această lucrare vom încerca să utilizăm măcar un mic potenţial al energiei solare pentru prepararea apei calde menajere a grădiniţei din satul Teliţa.

1 SURSELE REGENERABILE DE ENERGIE ŞI ROLUL LOR ÎN

COMPLEXUL ENERGETIC AL REPUBLICII MOLDOVA

1.1 Starea şi problemele complexului energetic al Republicii Moldova

1.1.1 Structura consumului de energie în Republica Moldova

Energia este factorul dominant ce determină bunăstarea ţării şi a omului, ce influenţează asupra nivelului de dezvoltare a tuturor segmentelor de activitate ale societăţii. Energia este forţa motrice în avansarea ţării şi a dezvoltării ei economice pe termen lung. În atingerea unei dezvoltări economice continue şi durabile este necesar ca sursele de energie să fie adecvate şi sigure, la preţ rezonabil.

Sectorul energetic este o ramură de bază a economiei naţionale, care, în mare măsură, determină succesul realizării programelor de dezvoltare a economiei naţionale, precum şi stabilitatea în societate, având drept sarcină asigurarea cu energie a tuturor consumatorilor din ţară.

Pe parcursul anilor 1990-2005 în Republica Moldova au avut loc schimbări esenţiale în volumul şi structura consumului de resurse energetice. Consumul resurselor energetice a atins valoarea maximă de 14,8 mln. tcc. în anul 1990, iar către anul 2001 s-a micşorat până la 2,48 mln. tcc. Începând cu anul 2001, s-a observat o creştere treptată a consumului, care în a. 2005 a constituit cca. 3,6 mln. tcc. Valoarea maximă de energie electrică importată a fost de 3,54 mlrd. kWh în anul 1997. În perioada anilor 2000-2005 importul anual de energie electrică s-a stabilit la nivel de 2,4 - 2,6 mlrd. kWh. În structura de consum a energiei electrice predomină cota sectorului comunal (cca. 20 %) şi de uz casnic (peste 30%). Figura 1.1 ilustrează structura şi evoluţia importului de resurse energetice în perioada anilor 1990-2000, iar figura 1.2 - resursele energetice consumate în anul 2004.

Preview document

Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 1
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 2
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 3
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 4
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 5
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 6
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 7
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 8
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 9
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 10
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 11
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 12
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 13
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 14
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 15
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 16
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 17
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 18
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 19
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 20
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 21
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 22
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 23
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 24
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 25
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 26
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 27
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 28
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 29
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 30
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 31
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 32
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 33
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 34
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 35
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 36
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 37
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 38
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 39
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 40
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 41
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 42
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 43
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 44
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 45
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 46
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 47
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 48
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 49
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 50
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 51
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 52
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 53
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 54
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 55
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 56
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 57
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 58
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 59
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 60
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 61
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 62
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 63
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 64
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 65
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 66
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 67
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 68
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 69
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 70
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 71
Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Studiu de Fezabilitate privind Utilizarea Energiei Regenerabile, Energiea Biomasei si Energia Solara intr-o Localitate Rurala din Moldova
  • BIBLIOGRAFIE.doc
  • Capitolul 1.doc
  • Capitolul 2.doc
  • Capitolul 3.doc
  • Capitolul 4.doc
  • Capitolul 5.doc
  • Concluzie.doc
  • Cuprins.doc
  • Introducere.doc
  • REZUMAT.doc

Alții au mai descărcat și

Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină

1. Consideraţii generale Atunci când Thomas Alva Edison la New York, în anul 1880, punea bazele primei companii de energie electrică, totul părea...

Surse Regenerabile de Energie

GENERALITĂŢI În sectorul energetic din majoritatea statelor europene s-au produs transformări majore determinate de necesitatea creşterii...

Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică

Memoriu justificativ Perspectiva epuizării într-un viitor nu prea îndepărtat a combustibililor fosili şi nesoluţionarea depozitării deşeurilor...

Conectarea la rețeaua electrică a instalațiilor de generare distribuită pe baza energiei solare

Capitolul 1. INTRODUCERE. ACTUALITATEA TEMEI DE CERCETARE Tendinte generale. În conditiile unei cresteri substantiale a preturilor mondiale la...

Caiet de practică sucursală de distribuție a energiei electrice Buzău

Sectiunea A – Informatii privind unitatea partenera de practica Despre Companie: “Intreprinderea de Retele Electrice Buzau” a fost înfiinţată la...

Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea

INTRODUCERE În ultimele două decenii, Republica Moldova se confruntă tot mai mult cu problemele de procurare a resurselor energetice, fiind...

Partea electrică a stației 25 MW

Dintre formele sub care se consumă energia, un loc deosebit îl ocupă energia electrică, fapt dovedit şi de creşterea continuă a ponderii energiei...

Colectoarele solare folosite pentru încălzirea apei calde

INTRODUCERE Enegia exprima capacitatea unui sistem fizic de a efectua lucru mecanic atunci cand sufera o transformare dintr-o stare in alta stare....

Ai nevoie de altceva?