Faună și floră din Lunca Buzăului

Proiect
7/10 (1 vot)
Ă
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: pptx
Pagini : 20 în total
Mărime: 4.16MB (arhivat)
Publicat de: Nicoleta P.
Puncte necesare: 6
Facultatea de Istorie si Geografie
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava

Extras din proiect

Aria naturală se află în partea central-estică a județului Buzău și cea vestică a județului Brăila, de-a lungul drumului național DN10, care leagă orașul Întorsura Buzăului de municipiul Buzău.

Aria protejată Lunca Buzăului se întinde de-a lungul râului Buzău pe o lungime de 110 km și ocupă o suprafață totală de 6.987 ha în județele Buzău (86% din suprafața ariei protejate) și Brăila (14%); în dezvoltarea sa longitudinală străbate trei regiuni biogeografice: alpină, continentală și stepică.

Lunca Buzăului este un sit de importanță comunitară (SCI) desemnat în scopul protejării biodiversității și menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei spontane și faunei sălbatice, precum și a habitatelor naturale de interes comunitar aflate în arealul zonei protejate. Acesta este situat în sud-estul României, pe teritoriile administrative al județelor Buzău și Brăila.

Situl de importanță comunitară Lunca Buzăului, a fost instituit ca arie naturală protejată de interes comunitar prin Ordinul Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr.1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările aduse prin Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr.2387/2011.

Aria protejată Lunca Buzăului a fost desemnată sit Natura 2000 în vederea protejării și conservării a următoarelor tipuri :

5 tipuri de habitate dintre care unul este prioritar la nivel european (vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane - răchită, zăvoaie cu Salix alba Populus alba - salcie albă și plop alb, galeri ripariene și tufărișuri - cătină roșie, pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice, ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație Littorelletea uniflorae sau Isoëto-Najuncetea - vegetație perenă, acvatică);

specia de mamifere Spermophilus citellus - popândăul;

a trei specii de amfibieni (Triturus dobrogicus - tritonul dobrogean, Bombina bombina- buhaiul de baltă cu burta roșie și Bombina variegata - buhaiul de baltă cu burta galbenă);

specia de reptile Emys orbicularis - țestoasa de apă europeană;

a patru specii de pești (Gobio uranoscopus - petroșelul, Barbus meridionalis - mreana vânătă, Cobitis taenia - zvârluga, Gobio kessleri - porcușorul de nisip);

specia de nevertebrate Cerambyx cerdo - croitorul mare al stejarului;

a două specii de plante (Agrimonia pilosa - turița, Eleocharis carniolica - pipiriguțul) ;

Fauna de interes conservativ

Fauna de nevertebrate

În aria sitului Natura 2000 Lunca Buzăului au fost identificate până în prezent 143 specii de nevertebrate dintre care 119 specii de insecte. Dintre acestea, 3 specii sunt listate în Anexa II a Directivei Habitate 92/43/EEC (Specii animale și vegetale de interes comunitar a căror conservare necesită desemnarea unor arii speciale de conservare), respectiv Anexa 3 a OUG 57/2007 (Specii de plante și de animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare și a ariilor de protecție specială avifaunistică): coleopterul Lucanus cervus (rădașca) și lepidopterele Lycaena dispar (fluturașul purpuriu) și Callimorpha quadripunctaria (fluturele vărgat).

Lucanus cervus (rădașca)

Lucanus cervus este un coleopter de dimensiuni mari, a cărui larvă se dezvoltă în lemnul umed aflat în descompunere al unui număr mare de specii, precum speciile genurilor Quercus, Fagus, Salix, Populus, Tilia, Aesculus.

Specia Lucanus cervus a fost detectată până în prezent în pădurile de luncă de tip stejăreto-frăsineto-ulmete și stejăreto-frăsinete din trunchiul de pădure Bentu-Mânzu-Cilibia și în zona împădurită cu fag și alte specii de foioase din localitatea Ciuta . Condițiile de habitat care determină apariția speciei în habitate forestiere din aria sitului sunt : prezența cioturilor de stejar și a arborilor scorburoși sau parțial uscați de fag .

Bibliografie

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lunca_Buz%C4%83ului

Buterez C. 1897 Atlasul căilor de comunicații. Jud. Buzău.

Grozea, I., 2007, 1088 Cerambyx cerdo - Croitorul mare al stejarului, în: Combroux I., Thiry E., Țoia T. (Eds.), Caiet de habitate și specii - Fișe pilot, Editura Balcanic, Timișoara.

https://hypericumimpex.ro/turita-mare-agrimonia-eupatoria/

Murariu D., 2005, Mamifere (Mammalia), în: Botnariuc N., Tatole V. (Eds.): Cartea Roșie a Vertebratelor din România, Tipografia Curtea Veche, București.

Sanda V., Alexiu V. 2008 Vegetația prundișurilor și a luncilor râurilor din România. ECOS 20, 30-33.

https://buzau.insse.ro/

Conținut arhivă zip

  • Fauna si flora din Lunca Buzaului.pptx

Te-ar putea interesa și

Proiect la amenajare - județul Buzău

Judetul BUZAU I.Pozitia geografica Judetul Buzau este situate in partea de sud-est a tarii , intre paralelele 44º50' si 45º40' si meridianele...

Studiu de oportunitate privind dezvoltarea turistică și agroturistică a localității Râmnicu Sărat din punct de vedere geografic și împrejurimile

INTRODUCERE Teritoriul judetului Buzau, leaganul culturii si civilizatiei romane, conserva vestigii care atesta existenta omului in regiune din...

Județul Buzău

1. CADRUL NATURAL 1.1 Pozitia geografica Judetul Buzau este situat in partea de sud-est a tarii si se învecineaza cu judetele Brasov si Covasna...

Impactul activității antropice asupra fondului forestier al județului Buzău - disfuncționalități în teritoriu

Judetul Buzau 1. Buzau- scurta caracterizare 1.1 Poziţia geografica Judeţul Buzău este situat in partea de sud-est a ţării si se învecinează cu...

Analiza Diagnostic a Economiei Județului Brăila în Perioada Tranziției la Economia de Piață

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII ECONOMICE LA NIVEL NAŢIONAL 1.1. PUNCTUL INIŢIAL AL TRANZIŢIEI Startul tranziţiei a fost mult mai dificil în România...

Buzău

1.Fondul morfoturistic Suprafaţa judeţului Buzău se desfăşoară pe trei mari trepte de relief - munţi, dealuri şi câmpie ce coboară din vârfurile...

Orașul Buzău

0. DATE DE IDENTIFICARE ȘI POZIȚIE GEOGRAFICĂ Conform legii 2/1968, Buzăul a fost declarat muncipiu, fiind și reședința județului cu același nume....

Bazele geografiei fizice - Municipiul Buzău

I Asezarea si pozitia geografica Judeţul Buzău este situat in partea de sud-est a ţării si se învecinează cu judeţele Braşov si Covasna la...

Ai nevoie de altceva?