Monografia județului Hunedoara

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 8923
Mărime: 624.66KB (arhivat)
Publicat de: Sorin C.
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. 1. Prezentarea generală a județului 3
 2. 2. Indicatori sintetici ai activității economice ... 9
 3. 3. Agenți economici 10
 4. 4. Industrie și construcții . 13
 5. 5. Agricultura și silvicultura 19
 6. 6. Transporturi . 23
 7. 7. Comerț exterior ... 23
 8. 8. Forța de muncă și veniturile salariale .. 26
 9. 9. Activitate bancară 30
 10. 10. Investiții străine . 37
 11. Bibliografie .. 38

Extras din proiect

1. Prezentarea generală a județului

1.1 Situare geografică

Județul Hunedoara este situat în partea central-vestică a României. Se învecinează la nord - est și

est cu județul Alba, la est și sud - est cu județul Vâlcea, la sud cu județul Gorj, la vest cu județele

Timiș și Caraș-Severin și la vest și nord - vest cu județul Arad.

1.2 Suprafața

Județul Hunedoara se întinde pe o suprafață de 7 063 km2, ocupând 2,96 la sută din teritoriul țării.

1.3 Clima

Clima județului este temperat-continentală cu diferențieri evidente între zona de șes și munte.

Temperaturile medii anuale variază între -2 grade Celsius la munte și 10 grade Celsius în lunca

Mureșului. Precipitațiile atmosferice sunt repartizate neuniform, fiind cuprinse între 530 mm în

depresiuni și 1 000 - 1 200 mm în zonele alpine înalte. Mai mult de 80 la sută din suprafața

județului primește în medie peste 1 000 mm de precipitații anual. Vântul bate predominant din

nord - vest. Zona montană este expusă vânturilor intense dinspre vest, sud - vest, nord și nord -

vest.

1.4 Forme de relief

Relieful județului cuprinde o zonă muntoasă întinsă care ocupă 68 la sută din teritoriu. Între

principalele grupe de munți se intercalează zone depresionare cu caracter colinar și dealurile

Lăpugiului și Hunedoarei. La nord de râul Mureș se găsesc masive muntoase care aparțin

Carpaților Occidentali, respectiv: Munții Metafileri, Muntele Găina, Muntele Vulcan. La sud de

râul Mureș se găsesc masive muntoase care aparțin Carpaților Occidentali (Poiana Ruscă) și

Carpaților Meridionali (Munții Retezat, Godeanu, Țarcu, Vâlcan, Parâng și Șureanu). Altitudinea

maximă din județ este de 2 509 m în Vârful Peleaga din Munții Retezat. Zona depresionară

cuprinde: Depresiunea Petroșani în lungul râurilor Jiul de Vest și Jiul de Est, Depresiunea Hațeg și

Depresiunea Brad situată în partea de nord în lungul râului Crișul Alb.

1.5 Resurse naturale

Subsolul județului este bogat în resurse naturale dintre care amintim: cărbuni superiori la Lupeni,

Uricani, Vulcan, Petrila, Lonea, Petroșani și Livezeni, cărbuni inferiori în cantități mai mici în

Depresiunea Brad, minereuri feroase în Munții Poaiana Ruscă la Teliuc, Ghelari, Vadu Dobrii și

Poiana lui Filimon, minereuri auro-argentifere asociate cu pirita, blenda și galena la Musariu -

Brad și Săcărâmb din Munții Metaliferi, minereuri titano-mangamite și nichelifere la Ciungani -

Căzănești, minereuri cuprifere în Munții Poiana Rusca și în Munții Metaliferi la Ciungani -

Căzănești și Almășel, pirită la Băița - Hațeg și Zam, bauxită la Ohaba Ponor - Pui în bazinul

Hațeg, diverse roci de construcție: marmură la Alun - Bunilă, andezit la Crișcior, Cozia și

Pietroasa, calcar la Băița Crăciunești, Vața, Teliuc, travertin la Banpotoc - Cărpiniș și Geoagiu.

1.6 Rețeaua hidrografică

Județul Hunedoara este străbătut pe o lungime de 105 km de râul Mureș care colectează apele

afluenților Orăștie, Strei, Cerna și Geoagiu. În partea de sud se află râul Jiu iar în partea de nord

Crișul Alb. Cele mai multe lacuri din județ sunt de origine glaciară: Bucura, situat la 2 040 m

altitudine, este totodată cel mai mare lac glaciar din țară (10 ha), Zănoaga, Tăul Negru, Tăul

Porții, Tăul Agățat, Galeșul, Gemenele, Zănoaga Mică și Padeș.

Lacurile antropice din județ sunt legate de amenajările hidroenergetice de pe Râul Mare, cele mai

importante fiind: Gura Apei, Ostrovu Mic, Păclișa și Hațeg. De asemenea, pe râul Strei s-au

amenajat astfel de lacuri la: Subcetate - Plopi, Ștei, Călan, Băcia și Simeria Veche. În Munții

Poiana Ruscă, la 10 km de Hunedoara, se află lacul de acumulare de la Cinciș.

1.7 Populație

La Recensământul populației și al locuințelor din 2011, populația stabilă a județului Hunedoara

era de 418 565 locuitori, reprezentând 2,08 la sută din populația țării, cu o densitate medie de 59,3

locuitori pe km2.

Din totalul populației, 203 981 persoane, respectiv 48,73 la sută, sunt de sex masculin și 214 584,

reprezentând 51,27 la sută, sunt de sex feminin.

În ceea ce privește repartizarea pe medii, 313 918 persoane, respectiv 75 la sută, trăiesc în mediul

urban, iar 104 647 persoane, respectiv 25 la sută, trăiesc în mediul rural.

Structura etnică a populației județului Hunedoara cuprindea la data Recensământului: 368 073

români, 15 900 maghiari, 7 475 romi, 971 germani, 115 italieni, 114 ucraineni, 64 slovaci, 60

chinezi, 51 polonezi, 46 evrei, 43 greci, 33 turci, 33 sârbi, 25 ruși - lipoveni, 21 bulgari, 18

ceangăi, 17 cehi, 8 macedoneni, 3 croați, 263 persoane de altă etnie și 25 228 persoane la care

această informație nu este disponibilă.

1.8 Număr de localități

Județul Hunedoara cuprinde, din punct de vedere administrativ, 14 orașe din care 7 municipii, și

55 comune cu 457 sate. În mediul urban se găsesc municipiile: Deva, Brad, Hunedoara, Lupeni,

Orăștie, Petroșani, Vulcan și orașele Aninoasa, Călan, Geoagiu, Hațeg, Petrila, Simeria și Uricani.

1.9 Scurte prezentări ale reședinței de județ și ale principalelor orașe

Municipiul Deva, reședința județului Hunedoara, cu o populație 61 123 de locuitori, este așezat

în apropierea râului Mureș. În zonă s-au găsit dovezi arheologice ale existenței unor așezări

omenești din cele mai vechi timpuri (epoca bronzului și a fierului). De asemenea, s-au găsit

vestigii ale perioadei dacice și ale romanilor care au stăpânit zona până în anul 271 e.n.

Prima atestare documentară a orașului este din anul 1269 când este menționat sub numele de

„Castrum Dacia” pe un act de danie emis de ducele Transilvaniei Ștefan, fiul regelui Bela al IV5

lea al Ungariei. În anul 1557 Deva este cucerită de turci fiind dăruită ulterior reginei Isabella a

Ungariei care a recunoscut vasalitatea turcească.

În timpul răscoalei conduse de Horea, Cloșca și Crișan, Cetatea Devei a fost atacată de răsculați

care au fost însă respinși datorită slabei organizări. În anul 1849 Deva a fost cucerită pentru o

scurtă perioadă de timp de către revoluționarii conduși de generalul Bem.

Prima bancă din oraș este maghiară și se înființează în anul 1883, denumită „Casa de economii”,

fiind urmată la scurt timp, în anul 1885, de o bancă românească denumită „Hunedoara” care își va

schimba ulterior numele în „Decebal”.

Bibliografie

Bara, Sebastian; Toma, Denisa;

Lazăr, Ioachim

Jude.ul Hunedoara, monografie vol.1 .i vol.2, Editura

Timpul, Deva, 2012

Ghinea, Dan Enciclopedia geografică a României, Editura

Enciclopedică, Bucure.ti, 2002

Vlăsceanu, Gheorghe Ora.ele României: mică enciclopedie, Editura Odeon,

Bucure.ti, 1998

Banca Na.ională a României,

Institutul Na.ional de Statistică

Investi.ii străine directe în România în anul 2012

Institutul Na.ional de Statistică Anuarul statistic al României 2009

Anuarul statistic al României 2010

Anuarul statistic al României 2011

Anuarul statistic al României 2012

Anuarul statistic al României 2013

Repere economice și sociale regionale: Statistică

teritorială - 2011

Repere economice și sociale regionale: Statistică

teritorială - 2012

Repere economice și sociale regionale: Statistică

teritorială - 2013

Repere economice și sociale regionale: Statistică

teritorială - 2014

Conturile naționale regionale 2003 - 2008

Conturile naționale regionale 2008 - 2009

39

Conturile naționale regionale 2008 - 2010

Conturile naționale regionale 2008 - 2011

Institutul Na.ional de Statistică,

Direc.ia Jude.eană de Statistică

Hunedoara

Anuarul statistic al Jude.ului Hunedoara 2013

Oficiul Na.ional al Registrului

Comer.ului

Operațiuni în registrul central al comerțului - Sinteza

statistică a datelor din registrul central al comerțului -

31 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2013

Societăți comerciale cu participare străină la capital -

sinteza statistică a datelor din registrul central al

comerțului - 31 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2013

Societăți comerciale cu participare străină la capital -

sinteza statistică a datelor din registrul central al

comerțului - la 31 martie 2014

Preview document

Monografia județului Hunedoara - Pagina 1
Monografia județului Hunedoara - Pagina 2
Monografia județului Hunedoara - Pagina 3
Monografia județului Hunedoara - Pagina 4
Monografia județului Hunedoara - Pagina 5
Monografia județului Hunedoara - Pagina 6
Monografia județului Hunedoara - Pagina 7
Monografia județului Hunedoara - Pagina 8
Monografia județului Hunedoara - Pagina 9
Monografia județului Hunedoara - Pagina 10
Monografia județului Hunedoara - Pagina 11
Monografia județului Hunedoara - Pagina 12
Monografia județului Hunedoara - Pagina 13
Monografia județului Hunedoara - Pagina 14
Monografia județului Hunedoara - Pagina 15
Monografia județului Hunedoara - Pagina 16
Monografia județului Hunedoara - Pagina 17
Monografia județului Hunedoara - Pagina 18
Monografia județului Hunedoara - Pagina 19
Monografia județului Hunedoara - Pagina 20
Monografia județului Hunedoara - Pagina 21
Monografia județului Hunedoara - Pagina 22
Monografia județului Hunedoara - Pagina 23
Monografia județului Hunedoara - Pagina 24
Monografia județului Hunedoara - Pagina 25
Monografia județului Hunedoara - Pagina 26
Monografia județului Hunedoara - Pagina 27
Monografia județului Hunedoara - Pagina 28
Monografia județului Hunedoara - Pagina 29
Monografia județului Hunedoara - Pagina 30
Monografia județului Hunedoara - Pagina 31
Monografia județului Hunedoara - Pagina 32
Monografia județului Hunedoara - Pagina 33
Monografia județului Hunedoara - Pagina 34
Monografia județului Hunedoara - Pagina 35
Monografia județului Hunedoara - Pagina 36
Monografia județului Hunedoara - Pagina 37
Monografia județului Hunedoara - Pagina 38
Monografia județului Hunedoara - Pagina 39

Conținut arhivă zip

 • Monografia judetului Hunedoara.pdf

Alții au mai descărcat și

Amenajarea teritoriului - Valea Jiului - zonă defavorizată

I.PREZENTARE GENERALA. VALEA JIULUI Valea Jiului este principala poarta de intrare in Parcul National Retezat si accesul in muntii Parang, Retezat...

Valea Jiului - particularități biogeografice

Cap. I Aşezarea geografică a Bazinului Petroşani Valea Jiului nu este locul cu tradiţii antice sau feudale precum aşezări transilvane sau...

Funcționalitatea regională a sistemului urban Valea Jiullui

1. Evaluarea componentelor structurale ale sistemului regional 1.1. Nivelul elementelor componente Sistemul urban Valea Jiului este situat în...

Depresiunea Petroșani - geneză, evoluție și aspecte ale reliefului

Sub denumirea de “ Valea Jiului “ se intelege o mica depresiune din Carpatii Meridionali, una dintre putinele ce se gasesc in acesti munti falnici...

Turismul ca alternativă de dezvoltare în zonele geografice industriale - Județul Hunedoara

Cap I Prezentarea poziției geografice Asezarea geografica - favorabilitatea dezvoltarii economice de profil Așezat in partea central vestică a...

Județul Hunedoara

I. Prezentare generala a judetului Hunedoara Judeţul Hunedoara este situat in partea central-vestica a Romaniei si ocupa o parte a bazinelor...

Caracterizarea complexa fizico-umano geografică a județului Hunedoara

Județul Hunedoara este situat în partea central-vestică a României, la contactul dintre Carpații Meridionali și Carpații Occidentali, într-o zonă...

Japonia

Japonia este o tarã prin excelentã insularã, situatã în nord-vestul oceanului pacific. Japonia este fãrã indoialã statul care a înregistrat cea mai...

Te-ar putea interesa și

Restructurarea industriei carbonifere din Valea Jiului - Impactul social

În sfera geografiei studiile au vizat atât elementele cadrului natural cât şi cele privind aspecte de geografie umană. Lucrările geografiilor...

Sabin V. Dragoi - omul și opera

INTRODUCERE Printre compozitorii valoroşi ce s-au afirmat cu vigoare în muzica românească şi au contribuit la dezvoltarea şcolii noastre muzicale,...

Neoliticul pe Valea Mureșului Mijlociu - interferențe între complexul cultural starcevo-cris și cultura vinca

ARGUMENT Lucrarea noastra de licenta numita: „Neoliticul pe Valea Muresului Mijlociu” – abordeaza problema culturii materiale si a interferentelor...

Promovare turismului în Județul Hunedoara

IDENTIFICAREA,DEZVOLTAREA SI PROMOVAREA AGROTURISMULUI IN JUDETUL HUNEDOARA I.POZITIA SI ACCESIBILITATEA 1.1.Asezarea si pozitia in teritoriu...

Istoria localității Pietroșani

Capitolul I AŞEZARE, DESCRIERE FIZICĂ, SUPRAFAŢĂ, POPULAŢIE Despre localitatea Pietroşani din actualul judeţ Teleorman şi fostul judeţ Vlaşca,...

Calitatea mediului și a vieții în Valea Jiului

Cuvânt înainte Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze calitatea mediului şi a vieţii în arealul minier al Văii Jiului, oprindu-ne în studiul de...

Propunerea unor măsuri de reabilitare a podurilor din Timișoara și a canalului Bega pentru o Timișoară capitală culturală

INTRODUCERE Activitatea turistică reprezintă călătoria efectuată de plăcere, având ca scop final inducerea unei stări de bună dispoziție și...

Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni

INTRODUCERE Frumusețea incontestabilă a zonei Munților Apuseni, diversitatea resurselor (în special a celor turistice) și dorința de a găsi...

Ai nevoie de altceva?