Caracterizarea fizico-geografică a localității Negostina (județul Suceava)

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 5041
Mărime: 1.30MB (arhivat)
Publicat de: Virgil S.
Puncte necesare: 6

Extras din referat

1.Așezarea și limitele localității Negostina

Poziția geografică a satului Negostina se încadrează în rândul localităților din nord-estul țării, adică într-o regiune extracarpatică, într-o unitate geografică deluroasă de podiș a județului Suceava.

Localitatea Negostina are următoarele coordonate geografice: 47° 54' latitudine nordică și 26° 5' longitudine estică (Fig.1).

Este localizată într-o zonă deluroasă la 4 km sud de orașul Siret în subunitatea de relief a Podișului Sucevei numită Podișul Dragomirnei.

Administrativ acest spațiu geografic intră pe teritoriul comunei Bălcăuți.

Fig.1-Așezarea geografică a localității Negostina

Teritoriul administrativ al comunei este de de 35,90 km2 și cuprinde trei sate: Bălcăuți, Negostina și Gropeni.

Spre nord și nord-est limita este dată de orașul Siret,spre nord-est de localitatea Pădureni iar spre est de localitatea Grămești.

Partea sudică a localității Negostina intră în contact cu teritoriile localităților:Rudești, Gropeni și Bălcăuți (fig.2).

Localitatea este străbătută de două drumuri comerciale de mare circulație: drumul European E85 și șoseaua DJ 209. Ora locală curentă este de 14:17 (GMT+2).

Fig.2-Limitele localității Negostina

Dezvoltarea unei regiuni este în relație directă cu poziția sa geografică,cu amplasarea acesteia în raport cu unele arii importante în resurse naturale și forță de muncă,de rețeaua de căi de comunicație dar și de particularitățile spațiului geografic regional.

Localitatea Negostina s-a dezvoltat într-o favorabilă poziție geografică situată în apropiere de Valea Siretului, de-a lungul căilor de comunicație ce asigură legătura cu Bucovina Nordică (Ucraina).

Un rol important în conturarea identității locale a localității a avut poziționarea într-un spațiu de tranziție, confluență și relații, la contactul unor spații etno - demografice eterogene (români,ucrainieni) și naturale - cu resurse puțin variate și slab valorificate de câtre comunitatea locală: resurse hidrografice din bazinul hidrografic al râului Siret, resurse de roci de construcție (gresii,argile), resurse de pășuni și fînețe și cele de soluri cu fertilitate moderată.

2 .Relieful localității Negostina

2. 1.Caracteristici morfometrice și morfografice

Relieful teritoriului administrativ al localității este deluros cu versanți ușor înclinați în arealele colinare și neted în lunca pâului Negostina și pe interfluvii (toloaca).

Relieful localității se suprapune părții nordice a Podișului Dragomirnei. Prin caracteristicile geomorfologice,Podișul Dragomirnei este cea mai tipică parte a Podișului Sucevei: monoclin cu forme structurale (cueste și platouri structurale separate de văi subsecvente) cu înălțimi medii de 400- 450 m. Podișul Dragomirnei este încadrat de râurile Suceava și Siret. În centru cuprinde cueste cu înălțimi de peste 500 m (grefate pe gresii calcaroase) iar spre sud-est se dezvoltă platourile structurale extinse, separate de văi consecvente largi.În nord- estul podișului sunt situate dealurile din Șaua Bălcăuți cu altitudini de 300- 450 m-fig 3 .

Sub aspect geologic, zona se suprapune Platformei Moldovenești ,

regiune rigidă consolidată în Proterozoic. Fundamentul platformei, bine consolidat, alcătuit din formațiuni cristaline, este acoperit de o cuvertură sedimentară formată pe parcursul a trei cicluri de sedimentare- cel mai important fiind cel Volhinian(cu depozite sarmațiene).

Litologic acesta este alcătuit din depozite detritice reprezentate prin alternanțe de argile și nisipuri, la care se adaugă unele nivele de gresii și calcare oolitice, lentile de prundișuri etc.

Gresia se dezvoltă în plachete de 1-2 cm în straturi separate de alternanțe argilo-nisipoase.

Petrografic este vorba de două tipuri de gresii:gresii calcaroase și calcare micritice grezoase uneori cu concrețiuni calcaroase centimetrice, siltite calcaroase de culoare alb gălbuie.

Valorificarea gresiei din Negostina, după comunicările verbale ale locuitorilor satului a început încă din perioada interbelică, fiind utilizată în calitate de material de construcție(ca fundație la casele de locuit).

Fig.3-Distribuția altitudinilor absolute din arealul Negostina-Bălcăuți

(Șorgot Virgil,2017)

În partea nordică a localității cele mai mari altitudini sunt situate în spațiul nord-estic (411m în Dealul La Cruce) și cel sudic (arealul

Fig.4-Localitatea Negostina-Harta hipsometrică

Găvanu-Prajilinche 414 m).Dealurile Roșcanu și Redii din partea vestică au altitudini de 380-400 m .Cea mai mare parte a vetreor localitățiilor se supraun peste un relief cu altitudini de circa 350 -400 m (fig.4).

Bibliografie

1. Băcăuanu, V. și colab., 1980, Podișul Moldovei - natură, om, economie, Ed. Științifică și Enciclopedică, București.

2.Bogdan Octavia (1978) - „Fenomene climatice de iarna și de vara”, Editura Stiintifică si Enciclopedică, București.

3.Erhan Elena (1999) - „Meteorologie și Climatologie practică”, Editura Universității „Al.I. Cuza”din Iași.

4.Drăgușanu I-Gazeta Bucovinei,5/1892,p.6;

5.Grămadă N.,(1996)-Toponimia minoră a Bucovinei, vol. I, Editura Anima;

6 Lupan N., (2000), Românismul Bucovinei, Paris, Editura „Pro Basarabia și Bucovina”, București, Fundația „România Mare”;

7.Pușcaru S., E.,Popova A.,- Cercetarea vegetației (Îndrumător pentru cercetări geografice,SSNG,2,București;

8.***Geografia României (vol. IV), Regiunile pericarpatice,Editura Academiei,2004;

9.*** Geografia României (vol. I), Geografie fizică,Editura Academiei RSR., 1983;

10***Institutul Național de Statistică, Anuarul Statistic al României, 1990, 2003,2009,2011 București;

.*** Flora R.S.România-vol.I-XIII,Editura Academiei RS România(1952-1976) ;

11***2000-1956 - Tabele meteorologice lunare si tabelele de sinteză anuală, C.M.R Moldova, Iași,INM București;

12***Gazeta Bucovinei, Nr. 5/1892, p. 6,Bogdan, Documentele lui Ștefan cel Mare, vol.I, București, 1915, p. 160, 205, 243, 410, Graiurile bucovinene

13***Consiliul Județean Suceava, Direcția Generală Dezvoltare, Strategii și Programe;

14***Recensământul Agricol 2010(INS) ;

15***Fondul Oficiul Național al colonizării (1924-1947).

Preview document

Caracterizarea fizico-geografică a localității Negostina (județul Suceava) - Pagina 1
Caracterizarea fizico-geografică a localității Negostina (județul Suceava) - Pagina 2
Caracterizarea fizico-geografică a localității Negostina (județul Suceava) - Pagina 3
Caracterizarea fizico-geografică a localității Negostina (județul Suceava) - Pagina 4
Caracterizarea fizico-geografică a localității Negostina (județul Suceava) - Pagina 5
Caracterizarea fizico-geografică a localității Negostina (județul Suceava) - Pagina 6
Caracterizarea fizico-geografică a localității Negostina (județul Suceava) - Pagina 7
Caracterizarea fizico-geografică a localității Negostina (județul Suceava) - Pagina 8
Caracterizarea fizico-geografică a localității Negostina (județul Suceava) - Pagina 9
Caracterizarea fizico-geografică a localității Negostina (județul Suceava) - Pagina 10
Caracterizarea fizico-geografică a localității Negostina (județul Suceava) - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Caracterizarea fizico-geografica a localitatii Negostina (judetul Suceava).docx

Ai nevoie de altceva?