Chimie generală

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 117 în total
Cuvinte : 43812
Mărime: 1.77MB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. U.I. 1. Legături chimice 6
 2. Introducere 6
 3. 1.1. Legătura ionică 7
 4. 1.2. Legătura covalentă 9
 5. 1.2.1. Legătura coordinativă 11
 6. 1.3. Legătura metalică 13
 7. 1.4. Legături intermoleculare 14
 8. 1.5. Test de autoevaluare 17
 9. Bibliografie 18
 10. Temă de verificare T 1 18
 11. U.I. 2. Sisteme disperse omogene (solu.ii) 19
 12. Introducere 19
 13. 2.1. Defini.ie, clasificare 19
 14. 2.2. Concentra.iile solu.iilor 20
 15. 2.3. Procesul de dizolvare 24
 16. 2.4. Solubilitatea substan.elor 25
 17. 2.4.1. Solubilitatea solidelor 25
 18. 2.4.2. Solubilitatea lichidelor 26
 19. 2.4.3. Solubilitatea gazelor 27
 20. 2.5. Solu.ii diluate de neelectroli.i 27
 21. 2.5.1. Difuziunea 27
 22. 2.5.2. Osmoza .i presiunea osmotică 28
 23. 2.6. Test de autoevaluare 31
 24. Bibliografie 32
 25. Temă de verificare T 2 33
 26. U.I. 3. No.iuni de electrochimie 34
 27. Introducere 34
 28. 3.1. Proprietă.i coligative ale solu.iilor 34
 29. 3.2. Echilibrul chimic: procese reversibile .i ireversibile 36
 30. 3.3. Acizi, baze, amfoli.i 37
 31. 3.4. Gradul de ionizare al electroli.ilor slabi 39
 32. 3.4.1. Constante de aciditate .i bazicitate 40
 33. 3.4.2. Produsul ionic al apei .i mărimea pH 41
 34. 3.5. Solu.ii tampon 43
 35. 3.6. Hidroliza sărurilor 44
 36. 3.7. Test de autoevaluare 46
 37. Bibliografie 47
 38. Temă de verificare T 3 47
 39. 3. Rezumat U.I. 1, U.I. 2, U.I. 3 48
 40. U.I. 4. Sisteme disperse eterogene (coloizi) 49
 41. Introducere 49
 42. 4.1. Defini.ie, clasificare 49
 43. 4.2. Structura particulei coloidale (micela coloidală) 51
 44. 4.3. Proprietă.ile sistemelor coloidale 53
 45. 4.3.1. Proprietă.i cinetice 53
 46. 4.3.2. Proprietă.i optice 55
 47. 4.3.3. Proprietă.i electrice 58
 48. 4.4. Test de autoevaluare 60
 49. Bibliografie 61
 50. U.I. 5. Caracterizarea elementelor din grupele sistemului periodic 62
 51. Introducere 62
 52. 5.1. Grupa Ia a sistemului periodic (metale alcaline) 62
 53. 5.2. Grupa IIa ( metale alcalino - pământoase ) 63
 54. 5.3. Grupa IIIa a sistemului periodic 65
 55. 5.4. Grupa IVa a sistemului periodic 65
 56. 5.5. Grupa Va a sistemului periodic 66
 57. 5.5.1. Azotul 66
 58. 5.5.2. Fosforul 67
 59. 5.6. Grupa VIa a sistemului periodic 68
 60. 5.6.1. Oxigenul 68
 61. 5.6.2. Oxidul de hidrogen, apa 69
 62. 5.6.3. Sulful 72
 63. 5.7. Grupa VIIa a sistemului periodic 75
 64. 5.8. Hidrogenul 76
 65. 5.9. Grupa VIIIa a sistemului periodic (gaze rare) 78
 66. 5.10. Elementele tranziționale (generalități) 79
 67. 5.11. Test de autoevaluare 81
 68. Bibliografie 81
 69. Tema de verificare T 4 81
 70. 5. Rezumat U.I. 4, 5 82
 71. U.I. 6. ACTIVITÃ.I ASISTATE - LUCRÃRI DE LABORATOR 83
 72. Introducere 83
 73. 6.1. Analiza calitativă - reac.iile ionilor sodiu, potasiu, amoniu,
 74. calciu, magneziu, fier .i azotat 84
 75. 6.2.Volumetria prin reac.ii de neutralizare 90
 76. 6.2.1. Prepararea .i titrarea unei solu.ii 0,1N de NaOH
 77. cu ajutorul unei solu.ii de acid oxalic 90
 78. 6.2.2. Prepararea .i titrarea unei solu.ii de HCl 0,1N
 79. cu o solu.ie de NaOH de concentra.ie cunoscută 92
 80. 6.2.3. Dozarea azotului din sărurile de amoniu
 81. (metoda Kjeldahl) 93
 82. 6.3. Volumetria prin reac.ii de oxido-reducere 96
 83. 6.3.1. Permanganometria în mediu acid 96
 84. 6.3.2. Dozarea ionului feros Fe
 85. 2+
 86. din compu.i prin
 87. metoda permanganometrică; 98
 88. 6.3.3. Iodometria 99
 89. 6.4. Volumetria prin reac.ii de precipitare 102
 90. 6.4.1. Argentometria: metoda Mohr de dozare a clorurilor 102
 91. 6.5. Volumetria prin reac.ii cu formare de complec.i 103
 92. 6.5.1. Complexometria: Duritatea apei 104
 93. 6.6. Metode fotometrice de analiză 106
 94. 6.6.1. Dozarea manganului din produse vegetale 106
 95. 6.6.2. Dozarea ionului fosfat; reac.iile ionului PO4
 96. 3- 108
 97. 6.7. pH-metria 110
 98. 6.8. Determinarea poten.iometrică a punctului de echivalen.ă
 99. la titrările acido-bazice. Stabilirea concentra.iei unei solu.ii
 100. acide analizate 111
 101. 6.9. Metode de preparare a sistemelor disperse: coloizi .i geluri 114
 102. Bibliografie 116
 103. Bibliografie generală 117

Extras din curs

Disciplina "Chimie generală", în conformitate cu programa analitică, își

propune:însușirea noțiunilor fundamentale de chimie privind transformările

substanțelor în plante în cadrul proceselor metabolice; corelarea noțiunilor de

chimie cu cele de fiziologie, oenologie, genetică, ameliorare; însușirea tehnicilor

de laborator și interpretarea analizelor chimice.

Cursul cuprinde noțiuni fundamentale teoretice cât și practice de chimie

generală necesare studenților pentru întelegerea proceselor fizico-chimice ce au

loc în sol și plantă.

Parcurgerea materialului urmăre.te:

- cunoașterea principiilor de bază din chimie și a parametrilor care le

influențează, a noțiunilor de bază privind procesele chimice care au loc în sol, apă

și plante;

- cunoașterea categoriilor de substanțe, a distribuției și importanței lor în

natură;

- cunoașterea tipurilor de procese chimice, condițiile de desfășurare și

posibilitatea de a interveni în sensul creșterii eficienței unui proces sau diminuării

efectelor negative ale altora;

- cunoașterea impactului substanțelor chimice asupra mediului înconjurător;

- posibilitatea de a corela noțiunile teoretice însușite din diverse capitole;

- abilitatea de a aplica unele noțiuni teoretice în metode de calcul, de

interpretare grafică sau în explicarea unor rezultate de analize obținute în

laborator;

- abilitatea practică a lucrului cu diverse soluții, substanțe uzuale de

laborator;

- cunoașterea principiilor de funcționare a unor aparate specifice unui

laborator chimic (pH-metru , balanță analitică, fotocolorimetru etc.);

- posibilitatea efectuării unor reacții calitative și cantitative din cadrul unor

metode uzuale de analiză chimică în laborator;

- dezvoltarea unei conduite corecte de lucru și a unei discipline în gândire în

privința rolului analizei experimentale în susținerea și demonstrarea unor noțiuni

teoretice;

- dobândirea abilității de a lucra într-un laborator cu probe de materiale

vegetale, apă și sol, de a efectua analize chimice generale și specifice;

- abilitatea de a aplica tratamente corecte cu diverse substanțe pentru sol,

ape sau culturi în vederea asigurării unui echilibru între eficiență și protecția

mediului;

- stimularea interesului pentru cercetarea științifică, pentru metodele și

aplicabilitatea practică a rezultatelor în acest domeniu de activitate;

- dezvoltarea abilităților de comunicare și a lucrului în echipă;

- înțelegerea importanței de a fi la curent cu cele mai noi informații teoretice

sau aplicate și a metodelor moderne de analiză și interpretare a datelor.

6

U.I. 1. LEGÃTURI CHIMICE

Introducere 6

1.1. Legătura ionică 7

1.2. Legătura covalentă 9

1.2.1. Legătura coordinativă 11

1.3. Legătura metalică 13

1.4. Legături intermoleculare 14

1.5. Test de autoevaluare 17

Bibliografie 18

Temă de verificare T 1 18

Introducere

Obiectivele specifice acestei unită.i cuprind următoarele:

- în.elegerea modului în care atomii elementelor diferite interac.ionează .i

î.i asigură stabilitatea din punct de vedere electronic;

- cunoa.terea tipurilor posibile de legături interatomice .i modalitatea lor de

formare;

- cunoa.terea tipurilor de legături interrmoleculare .i importan.a apari.iei

lor.

Instruc.iuni privind studiul unită.ii de învă.are:

- se vor studia no.iunile teoretice împreună cu exemplele date privind

formarea celor trei tipuri de legături: ionică, covalentă .i metalică;

- se vor aplica noile cuno.tin.e în explicarea formării legăturilor chimice la

alte substan.e decât cele date ca exemplu;

- se vor face corela.ii între tipul legăturii existente între atomii unei

substan.e .i proprietă.ile fizice .i chimice ale acesteia.

Timpul estimat de acumulare a cuno.tin.elor din această unitate de

învă.are este de 6 ore.

Legătura chimică reprezintă un ansamblu de interacțiuni care se stabilesc

între atomi, ioni sau molecule, cu formarea unor sisteme stabile.

În urma reacțiilor chimice, în atomi se modifică doar structura stratului

de valență, exterior.

Există în principal trei tipuri de legături chimice, trei modalități prin care

atomii se pot combina:

A. Legătura ionică (electrovalența)

Se realizează în urma transferului de electroni de la un atom

electropozitiv la un atom electronegativ, când se formează ioni de semn contrar,

care apoi se atrag prin forțe de natură electrostatică.

B. Legătura covalentă (covalența)

Se stabilește între atomi neutri prin punere în comun de electroni. Astfel

rezultă o densitate electronică maximă între cei doi atomi. Ea poate fi localizată

între doi atomi sau delocalizată (policentrică) pe mai mulți atomi din moleculă.

Covalențele pot fi de tip . sau .

C. Legătura metalică

Apare între atomii din rețeaua metalică prin delocalizarea norilor

electronici de legătură, fiind caracterizată de faptul că nu este saturată, orientată în

spațiu și nici localizată.

Bibliografie

1. Afusoae Iulia, Maria Savu, Patra. Antoanela -Chimie (lucrari practice)

C.M. Univ. Agr. 1996

2. Afusoae Iulia, Trofin Alina - 2001, Chimie, Editura "Ion Ionescu de la

Brad" Iasi, ISBN 973-8014-53-0

3. Burnea I., Ionela Popescu, Gavril Neam.u - Chimie .i biochimie vegetala

Ed. Did. Pedag. Bucure.ti, 1977

4. Iulia Afusoae - Chimie Curs C.M. Universitatea Agronomica Ia.i 1994

5. Neni.escu D.C. - Chimie generala Ed. Did. Pedag. Bucure.ti 1980.

6. Constantinescu Gh. .i colab.- Chimie anorganica .i analitica, Editura

Didactica .i Pedagogica Bucure.ti, 1983

7. Seracu D. - Îndreptar de chimie analitica, Editura Tehnica Bucure.ti, 1989

8. Trofin Alina - 2005, Chimie anorganica, Editura "Ion Ionescu de la Brad"

Iasi, ISBN 973-7921-50-X

9. Trofin Alina - Chimie fizica .i coloidala, curs, Ed. PIM, Iasi, 2011

10. Trofin Alina - 2008, Chimie fizica si coloidala, lucrari practice, Editura

PIM, Iasi, ISBN 978-973-716-981-5

11. Trofin Alina, Elena Ungureanu - 2013, Aplica.ii de chimie generala, Editura

PIM, Iasi, 196 pg., ISBN 978-606-13-1617-5

Preview document

Chimie generală - Pagina 1
Chimie generală - Pagina 2
Chimie generală - Pagina 3
Chimie generală - Pagina 4
Chimie generală - Pagina 5
Chimie generală - Pagina 6
Chimie generală - Pagina 7
Chimie generală - Pagina 8
Chimie generală - Pagina 9
Chimie generală - Pagina 10
Chimie generală - Pagina 11
Chimie generală - Pagina 12
Chimie generală - Pagina 13
Chimie generală - Pagina 14
Chimie generală - Pagina 15
Chimie generală - Pagina 16
Chimie generală - Pagina 17
Chimie generală - Pagina 18
Chimie generală - Pagina 19
Chimie generală - Pagina 20
Chimie generală - Pagina 21
Chimie generală - Pagina 22
Chimie generală - Pagina 23
Chimie generală - Pagina 24
Chimie generală - Pagina 25
Chimie generală - Pagina 26
Chimie generală - Pagina 27
Chimie generală - Pagina 28
Chimie generală - Pagina 29
Chimie generală - Pagina 30
Chimie generală - Pagina 31
Chimie generală - Pagina 32
Chimie generală - Pagina 33
Chimie generală - Pagina 34
Chimie generală - Pagina 35
Chimie generală - Pagina 36
Chimie generală - Pagina 37
Chimie generală - Pagina 38
Chimie generală - Pagina 39
Chimie generală - Pagina 40
Chimie generală - Pagina 41
Chimie generală - Pagina 42
Chimie generală - Pagina 43
Chimie generală - Pagina 44
Chimie generală - Pagina 45
Chimie generală - Pagina 46
Chimie generală - Pagina 47
Chimie generală - Pagina 48
Chimie generală - Pagina 49
Chimie generală - Pagina 50
Chimie generală - Pagina 51
Chimie generală - Pagina 52
Chimie generală - Pagina 53
Chimie generală - Pagina 54
Chimie generală - Pagina 55
Chimie generală - Pagina 56
Chimie generală - Pagina 57
Chimie generală - Pagina 58
Chimie generală - Pagina 59
Chimie generală - Pagina 60
Chimie generală - Pagina 61
Chimie generală - Pagina 62
Chimie generală - Pagina 63
Chimie generală - Pagina 64
Chimie generală - Pagina 65
Chimie generală - Pagina 66
Chimie generală - Pagina 67
Chimie generală - Pagina 68
Chimie generală - Pagina 69
Chimie generală - Pagina 70
Chimie generală - Pagina 71
Chimie generală - Pagina 72
Chimie generală - Pagina 73
Chimie generală - Pagina 74
Chimie generală - Pagina 75
Chimie generală - Pagina 76
Chimie generală - Pagina 77
Chimie generală - Pagina 78
Chimie generală - Pagina 79
Chimie generală - Pagina 80
Chimie generală - Pagina 81
Chimie generală - Pagina 82
Chimie generală - Pagina 83
Chimie generală - Pagina 84
Chimie generală - Pagina 85
Chimie generală - Pagina 86
Chimie generală - Pagina 87
Chimie generală - Pagina 88
Chimie generală - Pagina 89
Chimie generală - Pagina 90
Chimie generală - Pagina 91
Chimie generală - Pagina 92
Chimie generală - Pagina 93
Chimie generală - Pagina 94
Chimie generală - Pagina 95
Chimie generală - Pagina 96
Chimie generală - Pagina 97
Chimie generală - Pagina 98
Chimie generală - Pagina 99
Chimie generală - Pagina 100
Chimie generală - Pagina 101
Chimie generală - Pagina 102
Chimie generală - Pagina 103
Chimie generală - Pagina 104
Chimie generală - Pagina 105
Chimie generală - Pagina 106
Chimie generală - Pagina 107
Chimie generală - Pagina 108
Chimie generală - Pagina 109
Chimie generală - Pagina 110
Chimie generală - Pagina 111
Chimie generală - Pagina 112
Chimie generală - Pagina 113
Chimie generală - Pagina 114
Chimie generală - Pagina 115
Chimie generală - Pagina 116
Chimie generală - Pagina 117

Conținut arhivă zip

 • Chimie generala.pdf

Alții au mai descărcat și

Râncezirea Aldehidică a Lipidelor

Este un proces prin care se formează masiv hidroperoxizi (ROOH) şi care are la bază mecanismul radicalic general corespunzător celor trei etape...

Factori care Influențează Oxidarea Aldehidică

Factori care influenţează oxidarea aldehidică a lipidelor - Compoziţia grăsimilor AG sat/nesat, cis/trans, AGL/TAG - Prezenţa ionilor metalici...

Pedologie

OBIECTUL ŞI ROLUL PEDOLOGIEI ÎN DEZVOLTAREA AGRICULTURII 1.1. OBIECTUL PEDOLOGIEI Pedologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul solului (din...

Apicultura

Noile cerinte care sunt adresate apicultorilor romani sunt multe si complexe.Cine vrea astazi sa exporte un produs apicol trebuie sa acorde...

Aditivi

• sisteme alimentare formate din substanţe nemiscibile, total sau parţial: – solubile în apă – şi solubile în ulei • existenţa lor împreună...

Îngrijirea vinurilor după obținere

După desăvarșirea fermentației, în timpul evoluției sale, vinul necesită o serie de îngrijiri și tratamente menite să-l conserve și chiar să-i...

Căpșunul și coacăzul negru

CĂPŞUNUL Importanţa culturii Datorită capacităţii mari de producţie, conţinutului ridicat de vitamina C şi alte substanţe nutritive, căpşunul...

Floricultura

Floricultura - este ştiinţa şi ramura horticulturii care se ocupă cu studiul particularităţilor biologice, morfologice, ecologice, tehnologice cu...

Te-ar putea interesa și

Izomerie

Cu ajutorul reprezentarilor spatiale ale moleculelor s-a putut explica existenta izomerilor. Substantele care au aceeasi compozitie chimica, deci...

Cursuri chimie generală

Chimia mediului se ocupa cu studiul principalilor compusi anorganici si organici care sunt implicati in ciclurile biogeochimice naturale si...

Chimie generală

1.Aflatoxina Aflatoxina este o substanţă toxică produsă de anumite tipuri de mucegaiuri. Prima dată aflatoxina a fost identificată in 1961 la...

Cursuri chimie generală

ANALIZA STRUCTURA COMPOZITIE Concepte si legi fundamentale ale transformarilor chimice. Atomi si molecule. Marimi atomo-moleculare. Specii...

Chimie generală pentru automatiști

Introducere Chimia studiază fenomenele în care se modifică structura substanţelor, adică compoziţia şi structura acestora. Obiectivele chimiei...

Laboratoare chimie generală

1. Generalităţi Densitatea absolută, ρ, este raportul dintre masa unui corp, în vid, m, şi volumul său, V, la temperatura, t: ρ t = m/V În...

Chimie generală

CAP. 1 INTRODUCERE 1. care sunt caracteristicile prin care se definesc substantele? - omogenitate si compozitie constanta (unitara) 2. ce se...

Chimie aplicată în inginerie

Corelații între structura substanțelor și proprietățile chimice Chimia s-a consacrat încă din cele mai vechi timpuri ca o știință a naturii....

Ai nevoie de altceva?