Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Antreprenoriat
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 177 în total
Cuvinte : 67184
Mărime: 1.62MB (arhivat)
Publicat de: Constantin C.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ionescu I.

Cuprins

 1. TEMA 1 Componentele Curriculumului Național (planul-cadru, programa școlară, manualul
 2. alternativ). Relația dintre curriculum și evaluare. Conceptele fundamentale ale evaluării
 3. educaționale. Scopul evaluării educaționale. Standarde și criterii de acordare a notelor ..6
 4. 1. Delimitări conceptuale: curriculum și evaluare .6
 5. 2. Complexitatea relației dintre curriculum și evaluare ...13
 6. 2.1. Etapele principale ale evaluarii 13
 7. 2.2. Funcțiile generale și specifice ale evaluării performanțelor elevilor ..15
 8. 2.3. Strategii/ moduri și tipuri de evaluare ..16
 9. 2.4. Procesul de evaluare ..19
 10. 2.5. Standarde educaționale - standarde de performanță pentru elevi ...20
 11. 2.6. Standarde de performanță în învățământul românesc .21
 12. ACTIVITĂȚI PRACTIC - APLICATIVE PENTRU TEMA 1 .23
 13. BIBLIOGRAFIE ..24
 14. TEMA 2 Relația dintre programa școlară și programa pentru evaluări/ examene naționale.
 15. Obiective/ competențe din programă și obiectivele de evaluare. Analiza competențelor și
 16. proiectarea obiectivelor de evaluare ..25
 17. 1. Relația dintre programa școlară și programa pentru evaluări/ examene naționale .25
 18. 1.1. Caracteristicile programelor școlare 25
 19. 1.2. Tipologia programelor școlare .26
 20. 1.3. Etape în elaborarea programelor școlare 27
 21. 2. Obiective/ competențe din programă și obiectivele de evaluare. Analiza competențelor și
 22. proiectarea obiectivelor de evaluare ..29
 23. 2.1. Specificul obiectivelor/ competențelor curriculumului școlar 29
 24. 2.2. Clasificarea obiectivelor educaționale .34
 25. 2.3. Operaționalizarea obiectivelor educaționale; avantaje și limite ale operaționalizării .39
 26. ACTIVITĂȚI PRACTIC - APLICATIVE PENTRU TEMA 2 .47
 27. BIBLIOGRAFIE ..48
 28. TEMA 3 .49
 29. Metode de evaluare a rezultatelor școlare: metode „tradiționale” și metode „complementare”.
 30. Relația dintre metoda și instrumentul de evaluare; adecvarea la scopul și obiectivele evaluării.
 31. Teste pedagogice / teste docimologice: delimitări și tipologie 49
 32. 1. Metode de evaluare a rezultatelor școlare: metode „tradiționale” și metode
 33. “complementare” 49
 34. 1.1. Metode de evaluare tradiționale ..49
 35. 1.2. Metode de evaluare complementare ...54
 36. 2. Relația dintre metoda și instrumentul de evaluare; adecvarea la scopul și obiectivele
 37. evaluării .63
 38. 3. Teste pedagogice / teste docimologice: delimitări și tipologie 63
 39. 4. Evaluarea prin metodele cercetării pedagogice ..65
 40. 4.1. Observația sistematică a elevului/ observația de evaluare ..65
 41. 4.2. Chestionarul de evaluare 66
 42. 4.3. Analiza produselor activității elevilor 67
 43. ACTIVITĂȚI PRACTIC - APLICATIVE PENTRU TEMA 3 .76
 44. BIBLIOGRAFIE ..77
 45. TEMA 4 Proiectarea testului docimologic. Definiția itemului din perspectiva evaluării moderne.
 46. Tipologia itemilor. Itemii obiectivi: avantaje și dezavantaje în proiectare și în utilizare ...79
 47. 1. Proiectarea testului 79
 48. 2. Definiția itemului din perspectiva evaluării moderne ...80
 49. 3. Itemii obiectivi. Avantaje și dezavantaje. Exigențe de proiectare 82
 50. 3.1. Itemii cu răspuns dual ...82
 51. 3.2. Itemii cu răspuns de tip alegere multiplă 84
 52. 3.3. Itemii de asociere .87
 53. ACTIVITĂȚI PRACTIC-APLICATIVE PENTRU TEMA 4 89
 54. BIBLIOGRAFIE ..90
 55. TEMA 5 Tipologia itemilor (continuare): itemii semiobiectivi. Avantaje și dezavantaje în
 56. proiectare și în utilizare ..92
 57. 1. Itemii tip răspuns scurt ...92
 58. 2. Întrebările structurate .94
 59. ACTIVITĂȚI PRACTIC - APLICATIVE PENTRU TEMA 5 .97
 60. BIBLIOGRAFIE ..98
 61. TEMA 6 Tipologia itemilor (continuare): itemii subiectivi. Avantaje și dezavantaje în proiectare și
 62. în utilizare ..99
 63. 1. Itemi de tip rezolvare de probleme .99
 64. 2. Itemii de tip eseu ..101
 65. 2.1. Itemii tip eseu cu răspuns restrâns ..102
 66. 2.2. Itemii eseu cu răspuns extins ..103
 67. 2.3. Itemii de tip eseu structurat .103
 68. 2.4. Itemii de tip eseu liber .103
 69. ACTIVITĂȚI PRACTIC - APLICATIVE PENTRU TEMA 6 ...105
 70. BIBLIOGRAFIE 106
 71. TEMA 7 Matricea de specificație și rolul acesteia în proiectarea instrumentelor de evaluare.
 72. Calitățile testului docimologic ...107
 73. 1. Matricea de specificație și rolul acesteia în proiectarea instrumentelor de evaluare .107
 74. 1.1. Matricea de specificații generală ..109
 75. 1.2. Matricea de specificații detaliată ..111
 76. 2. Calitățile testului docimologic ...111
 77. ACTIVITĂȚI PRACTIC - APLICATIVE PENTRU TEMA 7 ...115
 78. BIBLIOGRAFIE 116
 79. TEMA 8 Elaborarea și aplicarea baremului de corectare și notare. Modalități de obiectivare a
 80. aplicării baremului și de reducere a diferențelor de notare ..118
 81. 1. Elaborarea baremului de corectare și notare 118
 82. 1. 1. Accepțiunile conceptului de „barem” ...118
 83. 1. 2. Baremul de corectare și notare - componentă a probei de evaluare 119
 84. 1. 3. Modalități de proiectare a baremului de corectare și notare ..120
 85. 2. Modalități de obiectivare a aplicării baremului și de reducere a diferențelor de notare .123
 86. ACTIVITĂȚI PRACTIC - APLICATIVE PENTRU TEMA 8 ...129
 87. BIBLIOGRAFIE 129
 88. TEMA 9 Analiza și interpretarea rezultatelor evaluării. Concordanța dintre rezultatele învățării,
 89. obiectivele de evaluare formulate, obiectivele/ competențele programei .131
 90. 1. Notarea școlară și semnificația acesteia ..131
 91. 2. Evaluarea și notarea prin tehnica standardelor de performanță ...138
 92. 3. Relația dintre obiectivele educaționale (obiective cadru, obiective de referință) și rolul
 93. operaționalizării acestora în proiectarea obiectivelor de evaluare 140
 94. 4. Efectele evaluării asupra predării și învățării 144
 95. ACTIVITĂȚI PRACTIC - APLICATIVE PENTRU TEMA 9 ...146
 96. BIBLIOGRAFIE 147
 97. TEMA 10 .148
 98. Elemente de deontologie în procesul de evaluare. ..148
 99. Factori generativi ai distorsiunilor în procesul evaluării educaționale. Stereotipii în evaluare
 100. (relația evaluare curentă/ examene naționale) .148
 101. 1. Ce este deontologia evaluării ? 148
 102. 2. Obiectiv și subiectiv în evaluare ...150
 103. 3. Evaluatorul - sursa a variabilității aprecierilor ...151
 104. 4. Erori în evaluare și notare 152
 105. 5. Calitățile evaluatorului ..167
 106. 6. Principii generale ce stau la baza realizării procesului evaluativ ...168
 107. CODUL DEONTOLOGIC AL PROFESIUNII DE EDUCATOR (ANEXĂ) .169
 108. ACTIVITĂȚI PRACTIC - APLICATIVE PENTRU TEMA 10 .172
 109. BIBLIOGRAFIE 172

Extras din curs

TEMA 1

Componentele Curriculumului Național

(planul-cadru, programa școlară, manualul alternativ).

Relația dintre curriculum și evaluare. Conceptele fundamentale ale

evaluării educaționale. Scopul evaluării educaționale.

Standarde și criterii de acordare a notelor

Obiectivele temei urmăresc:

- utilizarea adecvată a conceptelor cheie din domeniul curriculumului și evaluării

- explicarea relației complexe dintre curriculum și procesul de predare-învățare-evaluare;

- elaborarea scopului și funcțiilor evaluării, în cadrul procesului educațional;

- analizarea standardelor și a criteriilor de acordare a notelor, în relație cu elementele

componente ale programei școlare.

1. Delimitări conceptuale: curriculum și evaluare

Conceptul de curriculum are o îndelungată tradiție în spațiul educațional internațional,

fiind sistematic utilizat de aproape un secol; el este vehiculat în spațiul românesc al școlii de mai

puțin de două decenii (deși a fost anterior menționat în lucrări de specialitate traduse în limba

română), de unde și inconsecvențele în definirea și utilizarea sa. Chiar în contextele

educaționale în care termenul are o tradiție îndelungată, definițiile se suprapun doar parțial, dată

fiind evoluția imprevizibilă în sensul extinderii ariei de acoperire semantică a conceptului. Pentru

a ilustra această realitate, propunem spre analiză câteva definiții ale conceptului de curriculum,

vehiculate și în lucrările pedagogice românești de dată recentă.

Clivajul explicativ este ilustrat și de evoluția istorică a termenului, fie și numai prin

raportare la câteva contribuții teoretice fundamentale care au condus la conceptualizarea

curriculumului.

- J. Dewey, primul autor care conferă termenului un sens foarte apropriat de cel prezent,

nu ridică nici o obiecție înțelesului tradițional al conceptului, dar atrage atenția asupra posibilei

erori a interpretării acestuia ca reprezentând două entității diferite: (a) disciplinele și subiectele

studiate în școală; sau (b) experiența de învățare a copilului, organizată de școală (în lucrarea

Copilul și curriculumul, publicată în 1902). Principala responsabilitate profesională a cadrului

didactic constă în armonizarea, conectarea celor două direcții. Această abordare a constituit

primul pas în extinderea definiției curriculumului.

CNCEIP, 2008 7

Această manieră de definire a conceptului a devenit o preocupare pentru avangarda

reformei educaționale americane, în acest context fiind publicată lucrarea lui John Franklin

Bobbitt, The Curriculum (1918, citat de Flinders și Thornton, 2004), considerată prima opoziție

explicită față de înțelesul tradițional al termenului, care face trimitere doar la conținuturile

învățământului. Aria semantică a termenului se extinde, așadar, de la cunoștințe, cursuri sau

discipline, la întreaga experiență de învățare a individului, precum și la modul în care aceasta

este planificată și aplicată.

Perspectiva este dezvoltată, extinsă ulterior de Ralph W. Tyler (1949, citat de Franklin,

1987) în Basic Principles of Curriculum and Instruction, o lucrare a cărei structură sugerează

concepția autorului cu privire la curriculum; acestea se constituie în răspunsuri la următorul set

de interogații:

- Ce obiective trebuie să realizeze școala?

- Ce experiențe educaționale trebuie să fie oferite pentru a atinge aceste obiective?

- Cum trebuie să fie organizate aceste experiențe?

- Cum putem determina dacă aceste obiective au fost atinse?

- Termenul de curriculum poate fi definit ca ansamblu de acțiuni planificate pentru a

suscita instrucția, incluzând definirea obiectivelor învățământului, conținuturile, metodele

(inclusiv cele vizând evaluarea), materialele (incluzând și manualele școlare) și dispozitivele de

formare a cadrelor didactice (De Landsheere, 1992).

- Curriculumul poate fi definit prin trimitere directă la componentele sale și interacțiunile

dintre acestea: obiectivele specifice unui domeniu (nivel de învățământ, profil, disciplină școlară)

sau activitate educativă; conținuturile necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite; condițiile

de realizare (metode, mijloace, activități etc.), programarea și organizarea situațiilor de instruire

și educare; evaluarea rezultatelor (D’Hainaut, 1981).

Literatura pedagogică românească își asumă și dezvoltă perspectiva structurală asupra

curriculumului, accentuând nevoia de centrare pe interacțiunile dintre acestea. Astfel, se

apreciază că dacă în urmă cu mai mult de trei secole termenul desemna un plan de învățământ,

în prezent poate fi definit ca un întreg program sau parcurs de învățare.

În sens restrâns, termenul desemnează strict conținuturile învățământului (sau doar

obiectivarea acestora în documente de tipul planului de învățământ, programei școlare,

manualelor școlare, auxiliarelor etc.), în timp ce accepțiunea largă trimite la un întreg program

de acțiuni educaționale, cu toate componentele și conexiunile dintre acestea (Crețu, 1999;

Cucoș, 2002).

CNCEIP, 2008 8

De asemenea, se sugerează faptul că utilizarea termenului în teoria și practica

pedagogică se justifică și se impune în contextual abordării sistemice a proceselor educaționale,

acordându-se atenție sporită componentelor procesului de învățământ și a relațiilor dintre

acestea, abordate în mod tradițional de didactică (Negreț-Dobridor, 2001).

O încercare de conceptualizare comprehensivă a termenului de curriculum (Potolea,

2002) propune ca premise admiterea caracterului multidimensional al acestuia, a faptului că el

poate fi definit doar în asociere sau conjuncție cu alți termeni și a caracterului extrem de dinamic

(este permanent redefinit și îmbogățit). Discursul se centrează asupra caracterului

multidimensional al curriculumului, o perspectivă care facilitează și expunerea ideilor noastre cu

privire la evaluare. Potolea analizează două modele structurale ale curriculum-ului: modelul

triunghiular care include finalitățile educaționale, conținuturile instruirii și timpul de

instruire/învățare, și modelul pentagonal care conservă componentele modelului triunghiular la

care se adaugă strategiile de predare-învățare și strategiile de evaluare. Acest ultim model

justifică întreg demersul de cercetare, dar și de reformă curriculară în sistemul educațional

românesc. Termenul se legitimează tocmai prin acest tip de abordare, care subliniază

deopotrivă extensiunea și nuanțele sale.

Bibliografie

1. Bârzea, C., (1995), Arta și știința educației, București, E.D.P.

2. Cucoș, C., (2002), Pedagogie, Ed. a II-a revăzută și adaugită, Iași, Editura Polirom.

3. Hanches, L., Maris A., 2004, Demersuri ale proiectarii educationale, Timisoara, Ed. Eurostampa

4. Văideanu, G., (1998), Educația la frontiera dintre milenii, București, Editura Politică

3. Voiculescu, E., (2001), Factorii subiectivi ai evaluării școlare. Cunoaștere și control, București,

Editura Aramis

4. Voiculescu, E., 2005, Manual de pedagogie contemporana, partea a-II a, Cluj-Napoca, Ed.

Risoprint

5. Voiculescu, F., 2005, Manual de pedagogie contemporana, partea a-I a, Cluj-Napoca, Ed.

Risoprint

6. Metodologia de organizare și de desfășurare a tezelor cu subiect unic pentru clasa a VII-a și a VII-a,

(www.edu.ro)

7. Metodologia de organizare și de desfășurare a examenului de bacalaureat 2008 (www.edu.ro)

Preview document

Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 1
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 2
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 3
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 4
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 5
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 6
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 7
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 8
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 9
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 10
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 11
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 12
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 13
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 14
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 15
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 16
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 17
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 18
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 19
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 20
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 21
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 22
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 23
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 24
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 25
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 26
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 27
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 28
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 29
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 30
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 31
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 32
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 33
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 34
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 35
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 36
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 37
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 38
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 39
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 40
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 41
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 42
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 43
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 44
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 45
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 46
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 47
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 48
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 49
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 50
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 51
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 52
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 53
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 54
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 55
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 56
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 57
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 58
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 59
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 60
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 61
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 62
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 63
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 64
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 65
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 66
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 67
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 68
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 69
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 70
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 71
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 72
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 73
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 74
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 75
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 76
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 77
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 78
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 79
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 80
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 81
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 82
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 83
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 84
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 85
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 86
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 87
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 88
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 89
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 90
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 91
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 92
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 93
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 94
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 95
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 96
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 97
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 98
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 99
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 100
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 101
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 102
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 103
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 104
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 105
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 106
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 107
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 108
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 109
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 110
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 111
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 112
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 113
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 114
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 115
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 116
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 117
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 118
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 119
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 120
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 121
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 122
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 123
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 124
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 125
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 126
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 127
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 128
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 129
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 130
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 131
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 132
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 133
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 134
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 135
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 136
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 137
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 138
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 139
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 140
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 141
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 142
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 143
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 144
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 145
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 146
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 147
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 148
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 149
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 150
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 151
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 152
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 153
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 154
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 155
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 156
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 157
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 158
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 159
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 160
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 161
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 162
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 163
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 164
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 165
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 166
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 167
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 168
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 169
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 170
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 171
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 172
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 173
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 174
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 175
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 176
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - Pagina 177

Conținut arhivă zip

 • Programul national de dezvoltare a competentelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE).pdf

Alții au mai descărcat și

Plan de afaceri

1. Domeniul de afaceri Repararea echipamentelor de comunicatii 2. Tipul activitatii principale si codul CAEN Cod CAEN 9512 - Repararea...

Cazul externalizării serviciilor IT outsourcing și BP outsourcing

Noţiunea de externalizare vine din terminologia americană outside resourcing, cu sensul de a procura din exterior. Termenul în limbajul economic...

Activitatea de evaluare a întrprinderii

Principalele obiective ale unității de învățare nr.1 sunt: - Activitatea evaluării și necesitatea acesteia; - Factorii care influențează...

Antreprenor de succes - Levi Strauss

Date generale (scurta biografie) Levi Strauss (26 februarie 1829 - 26 septembrie 1902) a fost un om de afaceri american de origine germana care a...

Managementul proiectelor

Tema1: Conceptul de proiect și management al proiectelor 1. Noțiunea de proiect și trăsăturile proiectului Organizațiile economice realizează...

Manager vs leader

Diferitele abordări pot fi definite felul următor: CE TREBUIE SĂ FII - abordarea calităților CE TREBUIE SĂ ȘTII - abordarea situațională CE...

Te-ar putea interesa și

Pedagogie

1. DEFINIŢIE ŞI ELEMENTE COMPONENTE Desfăşurarea activităţii instructiv-educative în cadrul sistemului de învăţământ, al instituţiei şcolare, ia...

Teoria și Metodologia Evaluării

Societatea contemporană, caracterizată printr-o dezvoltare accelerată şi printr-un ritm galopant al progresului, generate şi de amploarea...

Ai nevoie de altceva?