Asigurări comerciale

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 44782
Mărime: 151.94KB (arhivat)
Publicat de: Robert Groza
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vaduva Maria
curs asigurari comerciale

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. Cap. I. Dinamica asigurărilor şi incidenţa acestora asupra economiei 5
 3. 1.1. Dinamica asigurărilor 5
 4. 1.2. Incidenţa asigurărilor asupra economiei 5
 5. Cap. II. Piaţa asigurărilor 9
 6. 2.1. Caracteristicile pieţei asigurărilor 9
 7. 2.2. Dimensiunea şi structura pieţei asigurărilor 13
 8. Cap. III. Contractul de asigurare 14
 9. 3.1. Definiţia şi caracterele juridice ale contractului de asigurare 14
 10. 3.2. Condiţiile de valabilitate ale contractului de asigurare 15
 11. 3.3. Principiile pe care se bazează încheierea şi derularea contractului de asigurare 17
 12. 3.4. Formarea contractului de asigurare 24
 13. 3.5. Efectele contractului de asigurare 32
 14. Cap.IV. Asigurările de persoane 37
 15. 4.1. Conceptul şi caracteristicele asigurărilor de viaţă. Tipuri de asigurări de persoane 37
 16. 4.2. Riscurile în asigurările de persoane 38
 17. 4.3. Calculul primelor de asigurare în asigurările de viaţă 42
 18. 4.4. Valoarea de răscumpărare 44
 19. 4.5. Rata tehnică a dobânzii 45
 20. 4.6. Condiţiile generale şi speciale ale asigurărilor de persoane practicate în România 45
 21. Cap. V. Asigurarea financiară 51
 22. 5.1. Tipuri de asigurări financiare 51
 23. 5.2. Riscurile exportului pe credit şi modalităţile de protejare 51
 24. 5.3. Asigurarea riscurilor financiare 53
 25. 5.4. Forme ale asigurării creditelor la export întâlnite în practica internaţională 59
 26. Cap. VI. Asigurarea de răspundere civilă 65
 27. 6.1. Trăsăturile asigurărilor de răspundere civilă 65
 28. 6.2. Cadrul general şi cuprinderea în asigurare 67
 29. 6.3. Prima de asigurare 68
 30. 6.4. Răspunderea asigurătorului 69
 31. 6.5. Despăgubirea de asigurare 69
 32. 6.6. Asigurarea de răspundere civilă a autovehiculelor cu valabilitatea în afara teritoriului României (Carte Verde) 75
 33. Bibliografie 77

Extras din curs

Societăţile de asigurări realizează dispersia riscurilor prin mecanismul coasigurării respectiv al reasigurării.

Coasigurarea constă în participarea mai multor societăţi la asigurarea unui bun de valoare mare.

Reasigurarea este o formă de asigurare prin care o organizaţie de asigurări poate transfera către un alt reasigurator, parţial sau în întregime obligaţiile sale de plată ce decurg din contractele de asigurare pe care le-a încheiat.

În raporturile de reasigurare, societăţile de asigurare apar într-o dublă postură – ele cedează altor companii de asigurări o parte din riscurile asumate în cadrul asigurării directe având calitatea de reasiguraţi dar primesc în reasigurare diferite riscuri dobândind calitatea de reasiguratori.

Sistemul asigurărilor din România este complex constituit din sistemul public naţional al asigurărilor sociale, asigurările sociale de sănătate, şomaj asigurări de persoane, bunuri, de răspundere civilă, reasigurări, asigurări externe.

Asigurările de persoane sunt o măsură suplimentară de prevedere şi de economisire pe termen lung pentru cetăţeni şi familiile lor în legătură cu producerea unor evenimente din viaţa lor.

Asigurările au o mare importanţă în protejarea categoriilor de bunuri.

Asigurările de răspundere civilă sunt impuse de interesul economic şi social, acoperind prejudiciul produs de asigurat unor terţe persoane.

Prin lucrarea ,,Asigurări’’ autorii îşi propun să asigure o pregătire minimă în materie de asigurări necesară viitorilor economişti şi altor specialişti în activitatea lor.

Autorii

CAPITOLUL I

DINAMICA ASIGURĂRILOR ŞI INCIDENŢA ACESTORA ASUPRA ECONOMIEI

1.1. Dinamica asigurărilor

Dinamica primelor încasate în decursul unei perioade de timp evidenţiază tendinţele care se degajă din evoluţia ramurii asigurărilor şi mai ales raporturile acesteia cu ansamblul economiei naţionale.

Îmbunătăţirea treptată a raportului dintre primele de asigurare şi produsul naţional brut se explică prin modificarea în timp a comportamentului persoanelor fizice ca şi al celor juridice. Pe măsură ce veniturile cresc şi nevoile vitale sunt satisfăcute, oamenii sunt dispuşi să sacrifice o parte din veniturile lor disponibile pentru procurarea unor bunuri şi servicii care nu sunt de primă necesitate. Printre acestea sunt şi primele de asigurare. Când asigurarea oferă, pe lângă protecţie împotriva anumitor riscuri şi posibilitatea economisirii şi fructificării unor disponibilităţi băneşti, ea devine şi mai atractivă.

Primele de asigurare cresc pe total atunci când:

1. Un număr din ce în ce mai mare de oameni sunt conştienţi de utilitatea asigurării ca mijloc de protecţie a vieţii, a integrităţii corporale a bunurilor;

2. Veniturile realizate de aceştia acoperă nu numai nevoile promordiale de trai dar şi unele necesităţi considerate secundare şi disponibilizează chiar unele sume pentru economisire.

În ceea ce priveşte persoanele juridice, pe măsură ce cresc complexitatea proceselor tehnologice, tehnicitatea utilajelor din dotarea fabricilor şi uzinelor şi valoarea bunurilor aflate în depozite, în producţie sau în reţeaua de desfacere creşte şi vulnerabilitatea acestora în faţa pericolelor. Pentru a se pune la adăpost de eventualele pierderi, agenţii economici consimt să apeleze la protecţia societăţilor de asigurare, în loc să se limiteze autoprotecţie.

Dezvoltarea şi îmbunătăţirea raportului dintre prime şi PNB este rezultatul acţiunii conjugate a unor factori obiectivi şi subiectivi. Factorul cel mai important îl constituie creşterea venitului mediu pe locuitor.

Din experienţa internaţională, rezultă că pe măsură ce creşte PIB / locuitor creşte şi mărimea primelor de asigurare ce intervin pe un locuitor sau invers, cu cât mai mic este PIB / locuitor cu atât mai reduse sunt cheltuielile pentru asigurări ce intervin în medie pe un locuitor.

1.2. Incidenţa asigurărilor asupra economiei

Comparaţiile făcute între primele de asgurare şi PIB au urmărit să evidenţieze faptul că sporirea PIB influenţează favorabil dezvoltarea asigurărilor, reflectată în volumul primelor încasate în decursul unui an.

Asigurările – ramură creatoare de valoare adăugată

Potrivit Sistemului Conturilor Naţionale, în ramura asigurării se încadrează companiile de asigurare, indiferent de riscurile pe care le acoperă, agenţii şi curtierii de asigurare, serviciile asigurare ale asigurătorilor, consiliile asiguraţilor şi organizaţiile de expertiză. Mai intră casele de pensii independente, care asigură anumitor categorii de oameni ai muncii venituri în momentul retragerii lor din activitate.

În producţia brută a ramurii asigurării nu se include totalul primelor de asigurare ci numai o anumită parte din acestea. Dintre elementele care alcătuiesc primele de asigurare şi cotizaţiile la casele de pensii:

a) Remunerarea activităţii desfăşurate de serviciul considerat,

b) Acoperirea riscului,

c) Suma economisită de asigurat, în cazul asigurărilor de viaţă,-numai remuneraţia reprezintă producţie brută.

Pe ansamblul ţării, acoperirea riscului de daune în cursul unei perioade este egală cu indemnizaţia de asigurare plătită corectată cu soldul net al rezevelor pentru riscuri subzistente iar remuneraţia activităţii de asigurare reprezintă diferenţa dintre primele încasate şi indemnizaţiile plătite (inclusiv cele datorate, care se vor achita ulterior). Remuneraţia aferentă activităţii de asigurări de viaţă este egală cu diferenţa între primele încasate de asigurători şi indemnizaţiile achitate, plus soldul net al rezervelor tehnice, minus dobânzile aferente acestor rezerve.

Rezervele tehnice cuprind rezervele de asigurare propriu-zise constituite pentru acoperirea riscului asigurat şi sumele reprezentând economii la asigurările de viaţă.

La casele de pensii, remuneraţia activităţii desfăşurate este egală cu cheltuielile de gestiune în care intră consumul intermediar al caselor respective, salariile plătite de acestea şi amortizarea capitalului fix.

Consumul intermediar al companiilor de asigurare cuprinde, în principal, chiriile, furniturile şi materialul de birou, cheltuieli de telecomunicaţii, diurne şi deplasare, întreţinere, iluminat, încălzit şi micile cheltuieli de reparaţii.

Dacă din producţia brută se deduce consumul intermediar, se obţine valoarea adăugată în ramura considerată.

Ţările în care ramura asigurării are cea mai mare contribuţie la crearea PIB sunt: SUA, Austria, Olanda,Germania, Filipine. Primele 4 sunt ţări puternic industrializate, iar a 5-a este în curs de dezvoltare.

Locuri mai modeste ocupă: Finlanda, Suedia, Canada, ţări industrializate la care se adaugă Argentina, Coreea, India, ţări aflate pe diverse trepte ale dezvoltării.

În ţările dezvoltate valoarea adăugată în ramura asogurării variază între 90 şi 430 $ în medie pe un locuitor în timp ce în ţările în curs de dezvoltare aceasta se situează sub 20 de $ / locuitor.

De la un an la altul, valoarea adăugată în ramura asigurării înregistrează creşteri sau scăderi în funcţie de conjuctura economică şi de amploarea sinistrelor care s-au produs. În general, valoarea adăugată în asigurare are o dinamică mai alertă decât PIB.

Cu mici excepţii, determinate nu atât de mărimea primelor încasate cât mai ales de cuantumul indemnizaţiilor plătite sau rezervate, valoarea adăugată în ramura asigurării evoluează în acelaşi sens ca şi PIB.

Cazuri în care valoarea adăugată în asigurări scade de la un an la altul, în timp ce PIB creşte, s-au înregistrat numai în 3 ţări: Olanda, SUA, Finlanda.

Asigurările – ramură creatoare de locuri de muncă

Asigurările prezintă importanţă pentru economia unei ţări numai pentru că participă la procesul de creare de valoare adăugată dar şi pentru faptul că oferă locuri de muncă pentru un număr mare de persoane.

În timp, cererea de forţă de muncă în ramura asigurării manifestă tendinţă de creştere. Concomitent cu creşterea numerică a persoanelor ocupate în asigurări, asistăm la creşterea productivităţii muncii acestora exprimată ca valoare adăugată ce revine în medie pe o persoană ocupată în această ramură.

Asigurarea, ramură participantă la oferta de capital de împrumut pe piaţa financiară

Pentru a putea face faţă obligaţiilor curente şi viitoare asumate faţă de asiguraţi şi de beneficiarii contractelor de asigurări de viaţă societăţile de asigurare au datoria să constituie rezerve de prime la asigurările de viaţă şi rezerve de prime şi de daune la asigurările de bunuri şi răspundere.

Rezervele de prime la asigurările de viaţă prezintă următoarele caracteristici:

1. Se constituie în mod treptat, pe măsura primelor de la asiguraţi,

2. Plăţile pentru care se constituie rezerve sunt exigibile la termene îndepărtate, la orizonturi situate peste mai mulţi ani,

3. În intervalul de timp cât se află la dispoziţia asigurătorului, rezervele respective ating dimensiuni importante şi sunt folosite ca resurse proprii.

Păstrarea în deplină siguranţă şi fructificarea în cât mai bune condiţii a rezervelor sunt necesare pentru că ele acoperă angajamente asigurătorului faţă de terţi şi la stabilirea primelor se asigurare s-a luat în calcul venitul obtenabil prin fructificarea acestora pe piaţă.

Şi la asigurările de daune se constituie anumite rezerve la dispoziţia societăţilor de asigurare pentru că în orice moment pot să apară sinistre care fac necesară onorarea obligaţiilor asumate de asigurător.

Preview document

Asigurări comerciale - Pagina 1
Asigurări comerciale - Pagina 2
Asigurări comerciale - Pagina 3
Asigurări comerciale - Pagina 4
Asigurări comerciale - Pagina 5
Asigurări comerciale - Pagina 6
Asigurări comerciale - Pagina 7
Asigurări comerciale - Pagina 8
Asigurări comerciale - Pagina 9
Asigurări comerciale - Pagina 10
Asigurări comerciale - Pagina 11
Asigurări comerciale - Pagina 12
Asigurări comerciale - Pagina 13
Asigurări comerciale - Pagina 14
Asigurări comerciale - Pagina 15
Asigurări comerciale - Pagina 16
Asigurări comerciale - Pagina 17
Asigurări comerciale - Pagina 18
Asigurări comerciale - Pagina 19
Asigurări comerciale - Pagina 20
Asigurări comerciale - Pagina 21
Asigurări comerciale - Pagina 22
Asigurări comerciale - Pagina 23
Asigurări comerciale - Pagina 24
Asigurări comerciale - Pagina 25
Asigurări comerciale - Pagina 26
Asigurări comerciale - Pagina 27
Asigurări comerciale - Pagina 28
Asigurări comerciale - Pagina 29
Asigurări comerciale - Pagina 30
Asigurări comerciale - Pagina 31
Asigurări comerciale - Pagina 32
Asigurări comerciale - Pagina 33
Asigurări comerciale - Pagina 34
Asigurări comerciale - Pagina 35
Asigurări comerciale - Pagina 36
Asigurări comerciale - Pagina 37
Asigurări comerciale - Pagina 38
Asigurări comerciale - Pagina 39
Asigurări comerciale - Pagina 40
Asigurări comerciale - Pagina 41
Asigurări comerciale - Pagina 42
Asigurări comerciale - Pagina 43
Asigurări comerciale - Pagina 44
Asigurări comerciale - Pagina 45
Asigurări comerciale - Pagina 46
Asigurări comerciale - Pagina 47
Asigurări comerciale - Pagina 48
Asigurări comerciale - Pagina 49
Asigurări comerciale - Pagina 50
Asigurări comerciale - Pagina 51
Asigurări comerciale - Pagina 52
Asigurări comerciale - Pagina 53
Asigurări comerciale - Pagina 54
Asigurări comerciale - Pagina 55
Asigurări comerciale - Pagina 56
Asigurări comerciale - Pagina 57
Asigurări comerciale - Pagina 58
Asigurări comerciale - Pagina 59
Asigurări comerciale - Pagina 60
Asigurări comerciale - Pagina 61
Asigurări comerciale - Pagina 62
Asigurări comerciale - Pagina 63
Asigurări comerciale - Pagina 64
Asigurări comerciale - Pagina 65
Asigurări comerciale - Pagina 66
Asigurări comerciale - Pagina 67
Asigurări comerciale - Pagina 68
Asigurări comerciale - Pagina 69
Asigurări comerciale - Pagina 70
Asigurări comerciale - Pagina 71
Asigurări comerciale - Pagina 72
Asigurări comerciale - Pagina 73
Asigurări comerciale - Pagina 74
Asigurări comerciale - Pagina 75
Asigurări comerciale - Pagina 76

Conținut arhivă zip

 • Asigurari Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Asigurările de bunuri aparținând persoanelor fizice în România

In contextul economiei de piata, asigurarile constituie un segment al serviciilor, avand multiple valente. Rolul fundamental al acestora este cel...

Studiu de caz piața asigurărilor din România

ARGUMENT Decizia de a alege drept tema a lucrarii de diploma „Studiu de caz: piata asigurarilor din Romania” nu a fost luata din dorinta de a...

Asigurările de bunuri aparținând persoanelor fizice în România (xyz sa)

CAPITOLUL I Introducere 1.1. Evoluţia asigurărilor în România Activitatea din domeniul asigurărilor de bunuri, persoane şi răspundere civilă,...

Asigurările de Bunuri

Introducere În ciuda eforturilor făcute de unii oameni de ştiinţă pentru descoperirea primelor operaţiuni de asigurări, acestea nu au putut fi...

Implicații ale contractării asigurărilor de bunuri facultative pentru persoanele fizice și juridice

Generalități Trăim într-o lume volatilă și incertă, totul în jurul nostru se schimbă rapid, iar noi nu mai suntem capabili să anticipăm...

Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora

Capitolul 1 Caracteristici generale 1.1 Locul și rolul asigurărilor în sistemul financiar al țării Potrivit literaturii de specialitate sunt de...

Piața asigurărilor și incidența ei asupra economiei

CAP 1. Scurt istoric al asigurarilor Piata asigurarilor din România nu este o creatie noua. Ea are în spate o istorie bogata care a început pe la...

Contractul de Asigurare

Introducere Încă din cele mai vechi timpuri un aspect esenţial în viaţa şi evoluţia omului l-a constituit grija faţă de viitor, teama combinată cu...

Te-ar putea interesa și

Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale

INTRODUCERE Tranziţia spre economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu...

Asigurări comerciale

Introducere Pericolele la care omul este supus sunt multiple şi variate, cauzate de forţele naturii, de folosirea tehnicii sau de anumiţi factori...

Asigurările Comerciale în România

Odata cu trecerea de la economia naturala si autoconsum la schimb si economia de piata, întreprinzatorii, de la micii mestesugari cu atelierele lor...

Asigurări comerciale - sarcini de lucru

Sarcina de lucru 1 “Redacteaza un eseu care sa cuprinda cauze producatoare de pagube” Unele dintre cauzele producatoare de pagube sunt...

Asigurări comerciale - studiu privind asigurările de viață

1. Necesitatea cumpararii unei asigurari de viata Necesitatea cumpararii unei asigurari de viata reiese din nevoia de protectie a oamenilor. Pe...

Asigurările Comerciale de Persoane

1. Noţiuni introductive privind asigurările comerciale. 1.1. Forţele distructive ale naturii şi accidentele – pericole permanente pentru viaţa şi...

Asigurări Comerciale

CAPITOLUL I 1. Ce este riscul şi cum pot agenţii economici să se protejeze împotriva acestuia? Riscul reprezintă posibilitatea de a ajunge într-o...

Asigurări comerciale

În contextul unui fenomen tot mai accentuat de îmbătrânire a populaţiei care pune presiune din ce în ce mai mare asupra mecanismelor de protecţie...

Ai nevoie de altceva?