Abordarea Auditului

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 11106
Mărime: 53.41KB (arhivat)
Publicat de: Denis Nica
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. dr. Sabau Craciun

Cuprins

 1. Cap. 1. Conceptul de audit
 2. 1.1. Obiectul activităţii de audit
 3. 1.2. Conţinutul şi aria de aplicabilitate a auditului
 4. 1.3. Principii şi reguli de desfăşurare a activităţii de audit
 5. Cap. 2. Probele de audit şi pragul de semnificaţie
 6. 2.1. Conceptul, caracteristicile şi clasificarea probelor de audit
 7. 2.2. Credibilitatea probelor de audit
 8. 2.3. Pragul de semnificaţie a probelor de audit
 9. Cap. 3. Abordarea auditului
 10. 3.1. Conceptul şi tipurile de abordare a auditului
 11. 3.2. Tipurile de riscuri şi caracteristicile acestora
 12. 3.3. Tehnici de determinare a riscului în audit
 13. Cap. 4. Planificarea auditului
 14. 4.1. Caracteristicile şi obiectivele planificării auditului
 15. 4.2. Etapele planificării auditului
 16. 4.3. Planul general de audit şi programele de audit
 17. Cap. 5. Procedurile auditului
 18. 5.1. Proceduri analitice în auditul financiar
 19. 5.2.Sondajul în auditul financiar
 20. 5.3. Procedee de culegere a probelor de audit
 21. Cap. 6. Raportarea în auditul financiar
 22. 6.1. Conceptul şi caracteristicile raportării în audit
 23. 6.2. Conţinutul raportului de audit
 24. 6.3. Tipuri de opinii ale auditorilor

Extras din curs

Capitolul 1

CONCEPTUL DE AUDIT

1.1. Obiectul activităţii de audit

Auditul poate fi definit ca un proces desfăşurat de persoane competente legal autorizate, denumite auditori, prin care se analizează şi se evaluează informaţii legate de o anumită entitate, utilizând tehnici şi procedee specifice, în scopul obţinerii de probe de audit, pe baza cărora se întocmeşte raportul de audit, care reprezintă o opinie responsabilă şi independentă asupra activităţii financiar-contabile desfăşurate de către entitatea auditată.

Din această definiţie putem concluziona că obiectul activităţii de audit cuprinde următoarele elemente:

- procesul de audit, care reprezintă tocmai misiunea auditului şi care se desfăşoară pe baza unor norme naţionale şi internaţionale;

- auditorii, pot fi persoane fizice sau juridice abilitate de lege să desfăşoare activităţi de audit;

- entitatea auditată, poate fi: o întreprindere, o instituţie, un anumit program, o tranzacţie, o operaţie financiară, etc;

- tehnicile şi procedeele specifice utilizate rezultă atât din standardele naţionale sau internaţionale cât şi din buna practică unanim recunoscută în domeniu;

- probele de audit reprezintă dovezi obţinute în procesul de analiză economico-financiară a entităţii auditate pe baza cărora auditorul îşi fundamentează opiniile proprii referitoare la activitatea acesteia;

- raportul de audit este documentul întocmit de către auditor pe baza probelor de audit obţinute;

- opinia responsabilă şi independentă a auditorului se bazează pe probele de audit obţinute, pe aplicarea procedeelor şi reglementărilor în vigoare şi pe experienţa dobândită în activitatea de audit.

1.2. Conţinutul şi aria de aplicabilitate a auditului

Conţinutul auditului se regăseşte tocmai în opinia auditorului, consemnată în cadrul raportului de audit. Această opinie se referă la următoarele aspecte ale activităţii întreprinderii:

- respectarea tuturor reglementărilor legale în activitatea entităţii auditate, a statutului, a regulamentelor şi deciziilor interne, denumit auditul conformităţii sau legalităţii;

- modul de întocmire a situaţiilor financiare, respectarea reglementărilor legale în domeniul raportărilor financiare, denumit audit de atestare financiară;

- aplicarea principiului bunei practici şi respectarea principiilor managementului performant şi competitiv în utilizarea fondurilor, denumit auditul performanţei sau al rezultatelor.

Aria de aplicabilitate a auditului este stabilită prin angajamentul de audit încheiat între auditor şi entitatea auditată, prin care se stabileşte conţinutul (obiectivul) auditului. Aria de aplicabilitate a auditului mai este definită şi prin procedurile de audit necesare a fi utilizate pentru a realiza obiectivul auditului.

Auditul se poate clasifica după următoarele criterii:

- în funcţie de conţinutul şi aria de aplicabilitate a auditului: auditul conformităţii sau legalităţii; auditul de atestare financiară; auditul performanţei sau al rezultatelor;

- după modul de organizare şi funcţionare a auditului avem: audit intern şi audit extern.

Auditul conformităţii sau legalităţii atestă respectarea tuturor reglementărilor legale în activitatea entităţii auditate, a statutului, a regulamentelor şi deciziilor interne. Pentru aceasta sunt examinate şi evaluate toate documentele şi înregistrările financiar-contabile, sub aspectul respectării legalităţii.

Auditul de atestare financiară atestă modul de întocmire a situaţiilor financiare, respectarea reglementărilor legale în domeniul raportărilor financiare, credibilitatea situaţiilor financiare.

Auditul performanţei (rezultatelor) atestă aplicarea principiului bunei practici şi respectarea principiilor managementului performant şi competitiv în utilizarea fondurilor. Acest audit se mai numeşte şi auditul managementului, deoarece conţinutul lui reprezintă responsabilitatea managementului.

Măsurarea performanţei, în cadrul managementului la diferite nivele ierarhice, se face prin prisma celor „3E”, adică: economicitate, eficienţă şi eficacitate.

Economicitatea presupune minimizarea costurilor pentru realizarea unui anumit obiectiv, dar cu condiţia respectării calităţii.

Eficienţa reprezintă raportul dintre efort (intrări) şi efect (ieşiri).

Eficacitatea presupune maximizarea rezultatelor comparativ cu obiectivele propuse.

Auditul intern se efectuează de către personalul propriu al entităţii auditate, care este specializat în această activitate. El are următoarele obiective:

- analiza şi evaluarea sistemelor contabile şi a controlului intern din punct de vedere al legalităţii şi eficienţei acestora;

- evaluarea activităţii de verificare şi a procedurilor contabile utilizate;

- stabilirea capacităţii sistemului contabil de furniza informaţii exacte şi operative, de a asigura gestiunea eficientă a resurselor şi controlul asupra totalităţii operaţiunilor economico-financiare.

În cadrul unităţii patrimoniale auditorul intern trebuie să aibă autoritate, responsabilitate şi independenţă. Autoritatea auditorului intern constă în controlul lucrărilor efectuate de alte persoane, în calitate de colaborator. Responsabilitatea auditorului intern se referă la libertatea de a aprecia procedurile, înregistrările, planurile, ceea ce nu scutesc de responsabilitate pe persoanele din cadrul unităţii pentru activităţile din sectorul lor de activitate. Independenţa auditorului intern este dată de rolul şi statutul juridic al acestuia în cadrul unităţii patrimoniale. Astfel, auditorul intern nu este angajat în nici o altă activitate decât cea de analiză, apreciere, evaluare şi recomandare. Această poziţie independentă a auditorului intern îi asigură acestuia şi obiectivitate în apreciere şi evaluare.

Auditul extern se efectuează de către un auditor extern, care este calificat şi are competenţa de a examina şi certifica sinceritatea documentelor şi situaţiilor financiar-contabile. Caracteristicile activităţii şi competenţele auditorului extern se referă la următoarele aspecte:

- acţionează în totală independenţă, el nefiind salariatul unităţii patrimoniale auditate;

- responsabilitatea sa se limitează la analiza, evaluarea şi aprecierea documentelor economico-financiare prezentate de către unitatea patrimonială;

- aplică normele (standardele) de audit valabile şi procedurile necesare examinării documentelor financiar-contabile;

- controlul se exercită prin sondaj, deci aprecierile auditorului nu reflectă o certitudine absolută;

- opinia auditorului este prezentată în cadrul unui document scris, raportul de auditare.

Activitatea de audit financiar este organizată şi coordonată de Camera Auditorilor din România, ca organizaţie profesională de utilitate publică fără scop lucrativ.

Preview document

Abordarea Auditului - Pagina 1
Abordarea Auditului - Pagina 2
Abordarea Auditului - Pagina 3
Abordarea Auditului - Pagina 4
Abordarea Auditului - Pagina 5
Abordarea Auditului - Pagina 6
Abordarea Auditului - Pagina 7
Abordarea Auditului - Pagina 8
Abordarea Auditului - Pagina 9
Abordarea Auditului - Pagina 10
Abordarea Auditului - Pagina 11
Abordarea Auditului - Pagina 12
Abordarea Auditului - Pagina 13
Abordarea Auditului - Pagina 14
Abordarea Auditului - Pagina 15
Abordarea Auditului - Pagina 16
Abordarea Auditului - Pagina 17
Abordarea Auditului - Pagina 18
Abordarea Auditului - Pagina 19
Abordarea Auditului - Pagina 20
Abordarea Auditului - Pagina 21
Abordarea Auditului - Pagina 22
Abordarea Auditului - Pagina 23
Abordarea Auditului - Pagina 24
Abordarea Auditului - Pagina 25
Abordarea Auditului - Pagina 26
Abordarea Auditului - Pagina 27
Abordarea Auditului - Pagina 28
Abordarea Auditului - Pagina 29
Abordarea Auditului - Pagina 30
Abordarea Auditului - Pagina 31
Abordarea Auditului - Pagina 32
Abordarea Auditului - Pagina 33

Conținut arhivă zip

 • Abordarea Auditului.doc

Alții au mai descărcat și

Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice

INTRODUCERE În conditiile economiei libere, piata constituie locul si modalitatea prin care se dovedeste, se verifica si se realizeaza profitul...

Misiune de audit - achiziții publice

I. Prezentarea institutiei Direcţia de munca solidaritate socială şi familie a judeţului Constanta este organizată şi funcţionează în baza...

Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor

Primăria Municipiului Suceava Primăria Municipiului Suceava este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administraţiei publice...

Managementul Activității de Audit Intern la Nivelul unei Instituții Publice

Capitolul I Caracterizarea activităţii de audit intern la nivelul unei instituţii publice 1.1. Conceptul de audit intern si rolul său in cadrul...

Frauda și eroarea ca obiect al auditului financiar - metode și practici specifice

1. Introducere Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată...

Eroare și fraudă - responsabilitățile auditorului

CAP. 1. CONSIDERATII GENERALE Timp de secole întregi obiectivul primar al auditului a constat în descoperirea fraudelor si erorilor. Treptat,...

Audit public intern în instituție publică

CAP.I PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE INSTITUTIA XXXXXXXXX este institutie publica , avand CODUL UNIC de inregistrare R XXXXXXX FORMA JURIDICA :...

Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare

CAPITOLUL 1: CONCEPTE, DEFINIŢII SI ARIA DE APLICABILITATE ÎN AUDITUL FINANCIAR Obiectivul unui audit al situaţiilor financiare este de a permite...

Te-ar putea interesa și

Auditarea situaților financiare

1.1 Aspecte generale Exista o serie de norme elaborate de Comitetul International de Practici de Audit, asimilate de Camera Auditorilor Financiari...

Auditul Intern și Valoarea Adăugată

INTRODUCERE Termenul de audit provine din limba latină de la cuvântul audit-auditare, care are semnificaţia „a asculta”, dar despre audit se...

Abordarea auditului intern - pregătire, realizare, încheiere

Motivatia temei In tara noastra introducerea auditului intern este un domeniu interesant de studiu, cu multe elemente de descoperit si clarificat....

Auditul performanței sistemului de educație asistată de calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa

INTRODUCERE Considerat multă vreme, în mod nedrept şi neavizat, doar o formă a controlului financiar, auditul tinde să ocupe şi în ţara noastră...

Audit Intern și Frauda

INTRODUCERE In lumea afacerilor riscul de fraudă este din ce în ce mai des întalnit în cadrul firmelor. În același timp, multe firme care nu s-au...

Dosar Audit

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII Încheiat astăzi 15/04/2008, între: S.C. ENERGO S.R.L., cu sediul în Brasov, str.Inului, nr.10, ap.7, înregistrată...

Planificarea unui Audit al Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I AUDIT FINANCIAR - EVOLUŢIE ISTORICĂ, CONCEPT, OBIECTIVE ŞI FORME Contabilitatea şi auditul au apărut în cadrul unor civilizaţii...

Abordarea Auditului

In procesul de fundamantare a deciziilor pe baza carora se realizeaza actul conducerii, orice administrator de activitati productive are interesul...

Ai nevoie de altceva?