Principii Contabile

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 3 în total
Cuvinte : 1113
Mărime: 1.77MB (arhivat)
Publicat de: Darius Toader
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Jinga Gabriel

Extras din curs

3. Principii contabile

Principiul continuitefii activiti$i. Acesta presupune ci intreprinderea igi continui in

mod normal funclionarea intr-un viitor previzibil, firi a intra in imposibilitatea continuirii

activitifii sau fird reducerea semnificativi a acesteia. Daci administratorii intreprinderii au

luat cunogtinli de unele elemente de nesiguranli legate de anumite evenimente care pot

duce la incapacitatea acesteia de a-gi continua activitatea, aceste elemente trebuie

prezentate in notele explicative.

in cazul in care situaliile financiare nu sunt intocmite pe baza principiului continuitilii,

aceastd informalie trebuie prezentati impreund cu explicalii privind modul de intocmire a

raportirii financiare respective gi motivele ce au stat la baza deciziei conform cdreia

intreprinderea nu igi mai poate continua activitatea.

Exemplu. O societate achizilioneazd pe data de 10.1 1 .2004 un nou echipament

specializat, in valoare de 120.000.000 lei. Echipamentul nu va putea fi utilizat de

intreprindere decAt incep6nd cu luna mai a anului urmitor. La 31 .12.2004, echipamentul

s-ar putea revinde pe piali la un pre! de 10.000.000 lei. Explicali implicaliile principiului

continuitSlii la intocmirea bilantului.

Principiul permanenfei metodelor consti in asigurarea continuitilii de la un exerciliu la

altul, a aplicirii aceloragi metode privind evaluarea gi inregistrarea in contabilitate a

activelor, datoriilor gi rezultatelor. Astfel, se asigurd comparabilitatea in timp gi spaliu a

i nformaliilor contabile.

Exemplu. Societatea EMA a achizilionat ?n anul 2001 un echipament in valoare de

500.000.000 lei, pentru care a stabilit metoda degresivi de amortizare datoriti sciderii

productivitdlii echipamentului pe misura utilizirii sale. La 31 .12.2004 societatea constatd

ci are un rezultat prea mic Ai doregte cregterea sa prin inlocuirea metodei de amortizare

degresivi cu metoda lineari. Comentali situalia dati in contextul principiului permanenlei

metodelor.

Principiul prudenfei constd in includerea unui grad de precaulie Tn folosirea

ralionamentelor necesare pentru a face evaluirile cerute in condiliile de incertitudine.

Astfel, nu este admisd supraevaluarea activelor 9i veniturilor, respectiv subevaluarea

datoriilor gi cheltuielilor, linand cont de deprecierile, riscurile gi pierderile posibile generate

de desfigurarea activiti{ii.

Valoarea oricdrui element trebuie si fie determinati pe seama principiului prudenlei. in

mod special se vor avea in vedere urmdtoarele aspecte:

a) se vor lua in considerare numai profiturile recunoscute pAni la data incheierii

exerciliului financiar;

b) se va line seama de toate obligaliile previzibile gi de pierderile potenliale care au

luat nagtere in cursul exerciliului financiar incheiat sau pe parcursul unui exerciliu

anterior, chiar daci asemenea obligalii sau pierderi apar Tntre data incheierii

exerciliului gi data Tntocmirii bilanlului;

c) se va tine seama de toate ajustirile de valoare datorate deprecierilor, chiar dacd

rezultatul exerciliului financiar este profit sau pierdere.

Exemplu. O fabricd de mobild deline un stoc de cherestea in valoare de 500.000 lei.

Jin6nd cont de cregterea prelurilor la cherestea, se estimeazd ci valoarea actuali la

31.12.2005 este de 700.000 lei. Ce valoare contabili trebuie recunoscutd pentru stocul de

cherestea la 31.12.2005? Dar dacd s-ar estima o valoare de 400.000 lei?

Preview document

Principii Contabile - Pagina 1
Principii Contabile - Pagina 2
Principii Contabile - Pagina 3

Conținut arhivă zip

  • Principii Contabile.pdf

Alții au mai descărcat și

Business Intelligence

Modulul 1. BUSINESS INTELLIGENCE Introducere în Business Intelligence Introducere în Business Intelligence. Definiţii şi concepte: definirea BI,...

Tipuri de monografie

1. Prezentarea unei firme si deschiderea "T"-urilor 2. Operatiuni economico-financiare (martie) 3. Analiza contabila pe etape de analiza (5...

Auditul Sistemelor Informatice

CADRUL I NSTI TUTI ONAL AL AUDI TULUI I . AUDIT FINANCIAR – IFAC (International Federation of Accountants) - Federatia Internationala a...

Contabilitate financiară

NORMALIZAREA SI OBIECTIVELE CONTABILITATII FINANCIARE DEFINITIE SI CARACTERIZAREA CONTABILITATII FINANCIARE Legea nr 82 a rentabilitatii/1991,...

Procedurile auditorului ca raspuns la riscurile evaluate - ISA 330

Evaluarea riscurilor de către auditor este caracterizată de subiectivism ceea ce ar putea face să nu fie suficient de exactă pentru a identifica...

Teoria Generală a Aditului

CAP. I CONCEPTUL DE AUDIT 1.1. Evoluţia istorică a auditului Cuvântul „audit” provine din limba latină, AUDIRE (lat.) = a asculta. Auditul are o...

Cercetare Științifică

INTRODUCERE Ştiinţa s-a constituit dintotdeauna un factor principal al progresului material şi spiritual. Definită ca sistem de cunoştinţe,...

Documentarea în Cercetarea Științifică

Pentru a utiliza cu randament ridicat serviciile documentare, orice beneficiar trebuie să dispună de anumite cunoştinţe specifice. După opinia...

Te-ar putea interesa și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Principii contabile și imaginea fidelă prin intermediul situațiilor financiare

Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale...

De la situația financiară la promovarea întreprinderii

Introducere Aparitia si evolutia contabilitatii ca stiinta, domeniu al practicii sau limbaj de comunicare în lumea afacerilor este strans legata...

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS, în România și Statele Unite ale Americii

Capitolul I. Noţiuni privind convergenţa şi normalizarea contabilă Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul...

Principiile Contabile

Am ales si tratat cu multa placere si cu mult interes aceasta tema deopotriva fundamentala, utila si pasionanta pentru teoria si practica...

Expertiză contabilă

CAPITOLUL 1 Cadrul de referinta al misiunilor privind expertizele contabile 1.1 EXPERTIZA CONTABILA – ATRIBUT AL PROFESIEI CONTABILE Expertiza...

Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie

Introducere Lucrarea de față urmărește să realizeze un studiu comparativ intre sistemul contabil american și cel britanic. Cele două sisteme fac...

Principiile Contabilității

Capitolul 1. Contabilitatea. Obiect. Statut. Metodă Contabilitatea este considerată știința și arta stăpânirii afacerilor, ea ocupându-se cu...

Ai nevoie de altceva?