Constituirea societăților comerciale

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 4333
Mărime: 16.90KB (arhivat)
Publicat de: Emanuil Alecu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Maria B

Extras din curs

Societatea comercială se constituie, în principiu, parcurgându-se două etape:

I. Întocmirea actului constitutiv.

II. Înmatricularea societăţii comerciale la Registrul comerţului.

I. Întocmirea actului constitutiv

Actul constitutiv se încheie sub forma unui înscris sub semnătură privată, semnat de către toţi asociaţii sau numai de către fondatori, în cazul societăţilor comerciale constituite prin subscripţie publică.

Forma autentică a actului constitutiv este cerută de lege, sub sancţiunea nulităţii, limitativ, în unul din cazurile:

- când printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află şi un teren;

- când se constituie o societate în nume colectiv sau în comandită simplă (societăţi de persoane);

- când se constituie o societate pe acţiuni prin subscripţie publică.

Din momentul întocmirii actului constitutiv, societatea comercială dobândeşte o capacitate de folosinţă restrânsă în vederea exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor necesare constituirii sale valabile.

II. Înmatricularea societăţii comerciale la Registrul comerţului

Actul constitutiv, încheiat cu respectarea cerinţelor legale, împreună cu cererea de înmatriculare şi cu avizele, autorizaţiile aferente, va fi depus la Registrul Comerţului în a cărui rază teritorială se găseşte viitoarea societate. Asupra cererii de înmatriculare se pronunţă judecătorul delegat la Registrul Comerţului printr-o încheiere ce poate fi atacată cu recurs.

În cazul în care actul constitutiv, deşi depus la registrul comerţului în termenul legal, nu respectă condiţiile de fond şi de formă cerute de lege, cererea de înmatriculare va fi respinsă de către judecătorul delegat, dacă reprezentanţii societăţii nu înlătură neregularităţile constatate în timpul efectuării înmatriculării.

Pentru opozabilitate faţă de terţi, încheierea judecătorului delegat de la Registrul Comerţului prin care se autorizează înmatricularea societăţii va fi publicată în Monitorul Oficial, societatea urmând a fi înscrisă şi în evidenţa organelor fiscale, moment în care procesul de constituire a societăţii comerciale ia sfârşit, odată cu naşterea unui nou subiect de drept, persoană juridică.

În cazul în care, după înmatricularea societăţii sunt constatate neregularităţi, organele societăţii sunt obligate să le înlăture în termen de cel mult 8 zile de la data constatării acestora.

Legea prevede anumite neregularităţi, constatate după înmatricularea societăţii, care atrag nulitatea acesteia:

- când lipseşte actul constitutiv sau nu este încheiat în formă autentică, în cazul în care această formă este cerută de lege;

- când toţi fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili, la data constituirii societăţii;

- când obiectul de activitate al societăţii este ilicit sau contravine ordinii publice;

- când lipseşte încheierea judecătorului delegat prin care se autoriza înmatricularea societăţii;

- când în cuprinsul actului constitutiv nu sunt prevăzute denumirea societăţii, obiectul de activitate, aporturile asociaţilor sau capitalul subscris;

- când nu sunt respectate cerinţele legale referitoare la valoarea minimă a capitalului social;

- când nu s-a respectat numărul minim de asociaţi, prevăzut de lege.

PERSONALITATEA JURIDICĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE

Societatea comercială dobândeşte personalitate juridică din momentul înmatriculării în Registrul Comerţului. Calitatea de persoană juridică produce următoarele consecinţe:

a) societatea are dreptul să participe la raporturi juridice în nume propriu;

b) răspunde pentru obligaţiile asumate;

c) poate sta în justiţie în calitate de reclamantă sau de pârâtă, prin reprezentanţii săi legali;

d) are atribute de identificare proprii: firma, sediul şi naţionalitatea;

Firma este numele sau denumirea sub care societatea este înmatriculată în Registrul Comerţului, îşi exercită comerţul şi sub care semnează. Trebuie precizată în mod obligatoriu în contractul de societate.

Sediul societăţii este cel care o situează în spaţiu în cadrul raporturilor juridice la care participă. Asociaţii sunt liberi să aleagă sediul social, putând avea în vedere locul unde se va desfăşura activitatea principală a societăţii, locul unde s-a constituit societatea sau locul unde se găsesc organele sale de conducere.

Naţionalitatea societăţii are drept criteriu de determinare sediul acesteia. Legea română 31/1990 a societăţilor comerciale prevede “societăţile comerciale cu sediul în România sunt persoane juridice române”.

e) are capacitate juridică de folosinţă şi de exerciţiu proprii, în sensul că are aptitudinea de a dobândi şi exercita drepturi, respectiv de a-şi asuma şi executa obligaţii prin încheierea de acte juridice în nume propriu.

Preview document

Constituirea societăților comerciale - Pagina 1
Constituirea societăților comerciale - Pagina 2
Constituirea societăților comerciale - Pagina 3
Constituirea societăților comerciale - Pagina 4
Constituirea societăților comerciale - Pagina 5
Constituirea societăților comerciale - Pagina 6
Constituirea societăților comerciale - Pagina 7
Constituirea societăților comerciale - Pagina 8
Constituirea societăților comerciale - Pagina 9
Constituirea societăților comerciale - Pagina 10
Constituirea societăților comerciale - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Constituirea Societatilor Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de Societate

Introducere Procedura de constituire a societății comerciale cuprinde ansamblul formalităților și regulilor ce trebuiesc respectate cu ocazia...

Drept Financiar

1. Caracterizati originea conceptului financiar Finantele au aparut drept urmare a accentuarii diviziunii sociale a muncii , a dezvoltarii pina...

Dreptul funciar în Republica Moldova

Tema1: Introducere in Dreptul Funciar 1. Raporturile funciare. Obiectul de reglementare a DR. Funciar. 2. Definitia, principiile, metodele DR....

Teoria Generală a Dreptului

CAPITOLUL I SISTEMUL ŞTIINŢEI DREPTULUI. LOCUL TEORIEI GENERALE A DREPTULUI ÎN SISTEMUL ŞTIINŢEI DREPTULUI 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ROLUL...

Posesia

Proboematica legata de posesie ca stare de fapt ocrotita juridiceste In legatura cu stapanirea unui bun se pot distinge 3 situatii juridice: 1-sa...

Dreptul Afacerilor

12.1. Institutia insolventei, indiferent de denumirea de care a beneficiat in timp, este una traditionala, avand inceputurile pierdute in...

Subiectele Dreptului Internațional

1. Preliminarii Dreptul internaţional reprezintă ansamblul de reguli şi principii ce reglementează relaţiile şi conduita statelor între ele....

Istoria Dreptului Românesc

Evoluţia raporturilor juridice în spaţiul geto-dacic: • Particularităţi politice, sociale şi juridice ale populaţiei de la N Dunării din...

Te-ar putea interesa și

Constituirea societăților comerciale în dreptul pozitiv românesc

Capitolul I Notiuni introductive privind societatile comerciale 1.1.Originea si evolutia reglementarilor legale privind societatile comerciale...

Constituirea societăților comerciale

1 Introducere Legea nr. 31/1990, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/1997, cuprinde in titlul II, reguli...

Constituirea societăților comerciale

1. Notiuni introductive Societatea comerciala, entitate de natura contractuala, bazata pe asocierea libera a membrilor ei, are o istorie de mii de...

Constituirea Societăților Comerciale

Societatea comercială poate fi definită ca o grupare de persoane constituită pe baza unui contract de societate şi beneficiind de personalitate...

Constituirea Societăților Comerciale

Cap. I CONSIDERAŢII GENERALE Reglementările în materia societăţilor comerciale nu conţin o definiţie legală a conceptului de societate comercială,...

Aportul asociaților - element sine qua non la constituirea societăților comerciale

I.1. Patrimoniul social. Noţiunile de patrimoniu social şi de capital social au un înţeles mai larg sau mai restrâns şi chiar înţelesuri diferite,...

Constituirea Societăților Comerciale

Constituirea societăților comerciale 1.CONSIDERAȚII GENERALE Precizări prealabile. Legea nr.31/1990 cuprinde, în Titlul II, reguli generale...

Constituirea Societăților Comerciale în Nume Colectiv

1. Notiuni generale Orice societate comerciala se constituie parcurgându-se, in principal, doua etape: - redactarea actului constitutiv si...

Ai nevoie de altceva?