Buget și trezorerie - învățământ la distanță

Curs
5.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 39420
Mărime: 142.85KB (arhivat)
Publicat de: Emanuil Anton
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Risti Lucia
UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARAD FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Cuprins

 1. Cuprins
 2. Capitolul 1
 3. Conceptele, evoluţia şi principalele tendinţe în organizarea
 4. şi funcţionarea Trezoreriei Publice 4
 5. 1.1. Conceptul şi unele fundamentări teoretice privind Trezoreria publică 4
 6. 1.2. Evoluţia şi tendinţele de bază ale dezvoltării conceptului de Trezorerie publică 7
 7. 1.3. Asemănări şi deosebiri din punct de vedere conceptual şi al obiectului de activitate
 8. între Trezoreria publică şi băncile comerciale 11
 9. 1.4. Necesitatea organizării Trezoreriei publice în România 13
 10. Capitolul 2
 11. Coordonate ale organizării contabilităţii Trezoreriei Statului 19
 12. 2.1. Contabilitatea Trezoreriei Statului – componentă a contabilităţii publice 19
 13. 2.2. Mijloacele normalizării contabilităţii Trezoreriei Statului 25
 14. 2.3. Normalizarea contabilităţii cronologice şi sistematice a Trezoreriei Statului 27
 15. 2.4. Deschiderea conturilor pentru instituţiile publice şi corespondenţii Trezoreriei Statului 29
 16. Capitolul 3
 17. Fluxurile financiare derulate prin Trezoreria Statului, determinate
 18. de constituirea fondurilor publice 33
 19. 3.1. Unele aprecieri generale referitoare la resursele financiare publice 33
 20. 3.2. Fluxurile financiare determinate de încasarea fondurilor publice prin decontări
 21. fără numerar şi reflectarea lor în contabilitatea Trezoreriei Statului 35
 22. 3.2.1. Fluxurile financiare determinate de încasarea veniturilor bugetare, extrabugetare şi a fondurilor speciale prin decontări fără numerar de la instituţiile publice 36
 23. 3.2.2. Fluxurile financiare determinate de încasarea veniturilor bugetare, extrabugetare şi a fondurilor speciale prin decontări fără numerar de la persoane juridice şi fizice 41
 24. 3.2.3. Restituirea plusurilor din impozite, taxe şi alte venituri bugetare contribuabililor, persoane juridice şi fizice 45
 25. 3.3. Fluxurile financiare determinate de încasarea prin numerar a fondurilor publice 46
 26. 3.3.1. Fluxurile financiare determinate de încasarea prin numerar a veniturilor bugetare, extrabugetare şi a fondurilor speciale de la contribuabili, persoane juridice şi fizice, la trezoreriile care au organizate case de încasări, case de plăţi şi casierii-tezaur 47
 27. 3.3.2. Fluxurile financiare determinate de încasarea prin numerar a veniturilor bugetare, extrabugetare şi a fondurilor speciale de la contribuabili, persoane juridice şi fizice, la trezoreriile care au organizate case de încasări, dar nu au case de plăţi şi casierii-tezaur 47
 28. 3.3.3. Restituirea prin numerar a plusurilor din impozite şi taxe sau a altor venituri
 29. bugetare contribuabililor, persoane juridice şi fizice 48
 30. Capitolul 4
 31. Fluxurile financiare în procesul de utilizare a fondurilor publice 51
 32. 4.1. Conceptul şi unele fundamentări teoretice privind cheltuielile publice 51
 33. 4.2. Controlul cheltuielilor sectorului public efectuate prin intermediul Trezoreriei Statului 56
 34. 4.3. Fluxurile financiare determinate de efectuarea cheltuielilor sectorului public 61
 35. 4.3.1. Fluxurile financiare determinate de plăţile fără numerar 61
 36. 4.3.2. Fluxurile financiare determinate de plăţile prin numerar 71

Extras din curs

Capitolul 1

Conceptele, evoluţia şi principalele tendinţe în organizarea

şi funcţionarea Trezoreriei publice

Obiective urmărite

- Însuşirea conceptului de trezorerie publică;

- Cunoaşterea particularităţilor acestei bănci speciale a statului;

Trezoreria publică, ca şi concept şi tendinţe în evoluţia sa referitor la organizarea, funcţionarea şi atribuţiile acesteia în diversele etape ale istoriei sale, a urmat îndeaproape cursul dezvoltării economico-sociale a societăţii, în general, şi al finanţelor publice, în special.

De aceea, nivelul de dezvoltare şi complexitatea operaţiunilor financiare pe care le efectuează trezoreriile publice în diversele ţări ale lumii depind, în mod covârşitor, de gradul de dezvoltare a economiei acelei ţări, de proporţia intervenţiei statului în acea economie şi de abundenţa sau sărăcia resurselor financiare publice pe care le are de administrat.

Organizarea Trezoreriei publice în România, iniţial sub denumirea de „Trezoreria Finanţelor Publice“ (1993) şi mai apoi de „Trezoreria Statului“, a constituit o necesitate obiectivă, determinată de mutaţiile profunde care s-au produs după anul 1990 în econo¬mia şi finanţele ţării.

Astfel, o dată cu trecerea la economia concurenţială de piaţă, finanţelor publice cerându-li-se să-şi amplifice rolul şi funcţiile referitor la administrarea, angajarea şi utili¬zarea cât mai eficientă a resurselor financiare publice, s-a impus cu necesitate crearea unei instituţii care să sprijine îndeaproape realizarea acestui deziderat.

De asemenea, reforma din sistemul bancar, care l-a structurat pe acesta pe două paliere, pe de o parte, Banca Naţională a României cu funcţiile sale tradiţionale de Bancă Centrală, pe de altă parte, sistemul băncilor comerciale care aveau ca prim obiectiv realizarea de servicii şi produse bancare care să le aducă profit, şi nu cel de colectare şi administrare corespunzătoare a fondurilor publice, a constituit o altă cauză importantă a creării acestei instituţii.

În acest context, în execuţia componentelor bugetului general consolidat s-au înregistrat însemnate nereguli şi deficienţe cu prilejul formării şi folosirii resurselor financiare publice, neajunsuri care au determinat crearea şi în România, ca în toate ţările dezvoltate ale lumii, a unei instituţii financiare specializate a statului care să asigure constituirea, gestionarea şi utilizarea mai corespunzătoare a resurselor financiare publice ale ţării.

1.1. Conceptul şi unele fundamentări teoretice privind Trezoreria publică

Dicţionarul explicativ al limbii române defineşte Trezoreria ca fiind: „Oficiu al unui stat unde se păstrează şi se administrează tezaurul public“. O definiţie mai apropiată de semnificaţia pe care o are astăzi Trezoreria publică este dată de Dicţionarul enciclopedic român2 după care Trezoreria ar fi „ansamblul de operaţiuni financiare şi băneşti bugetare şi extrabugetare pe care le face statul pentru procurarea mijloacelor băneşti care-i sunt necesare şi pentru cheltuirea acestor mijloace “ sau „loc unde se păstrează şi administrează tezaurul statului“.

Mulţi dintre autorii care au studiat importanţa şi atribuţiile Trezoreriei publice din timpurile moderne au ajuns la concluzia că prerogativele acesteia sunt numeroase, competenţele diverse, rolul extrem de important, dar şi-au exprimat o oarecare reţinere în a da acesteia o definiţie scurtă şi perenă.

André Neurrisse în lucrarea sa „Le Trésorier – Payeur Général“3 citează părerea mai multor autori care au abordat problema definiţiei Trezoreriei publice: Gillbert Devaux, vechi director al bugetului Franţei, evoca „totalitatea serviciilor financiare ale statului solidar legate printr-o unitate a Trezoreriei“. Francois Bloch – Lainé vorbea de un “serviciu al statului care efectuează, conform legilor de finanţe, operaţiile de casă şi de bancă care cuprinde gestiunea finanţelor publice şi care exercită asupra ansamblului activităţilor financiare puterile de tutelă conferite statului“. Dar mai târziu, acelaşi autor, împreună cu P. de Voguë, a subliniat că „Trezoreria era mai uşor de definit altădată decât azi“ şi a preferat să nu-i mai dea o definiţie.

Daniel Libègne, reluând câteva elemente adunate de F. Bloch – Lainé şi J.Y. Haberer, a încercat o definiţie în sensul că Trezoreria ar fi „un serviciu public al statului:

- care efectuează pentru contul său şi pentru al altor colectivităţi administrative operaţiunile de casă (încasări şi cheltuieli) de bancă (mişcări de creanţe şi datorii) şi de contabilitate necesare gestiunii finanţelor publice;

- care exercită activitatea de administraţie, de tutelă, de finanţare sau de stimu¬lare în materie economică şi financiară şi, de asemenea, internaţională;

- care asigură menţinerea marilor echilibre monetare şi financiare“.

În cele mai recente lucrări româneşti de specialitate, profesorul Tatiana Moşteanu consideră că Trezoreria este „ca o casierie, unde sunt depuse şi gestionate fondurile statului, şi ca o bancă, cu activitate de credit pe termen scurt, însărcinată să echilibreze în orice moment intrările şi ieşirile de fonduri“4; profesorul Gheorghe Manolescu o defineşte: „organism care centralizează şi administrează ansamblul încasărilor şi plăţilor statului, Trezoreria este considerată în acest sens ca un subiect nonfinanciar, ea fiind unul din beneficiarii creaţiei monetare“5.

Primele acte normative de după decembrie 1989, care au legiferat organizarea acestei instituţii în România, s-au axat mai mult în a-i stabili locul, rolul şi atribuţiile, fără a menţiona în mod expres o definiţie a acesteia din punct de vedere conceptual. Astfel, Legea contabilităţii din anul 19916 se referă numai la organizarea contabilităţii Trezo¬reriei Finanţelor Publice şi sfera de cuprindere a acesteia, respectiv: „operaţiunile privind execuţia de casă a bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat; constituirea şi utilizarea mijloacelor extrabugetare şi a fondurilor cu destinaţie specială, gestiunea datoriei publice interne şi externe, precum şi alte operaţiuni financiare efectuate în contul organelor administraţiei publice centrale“.

De asemenea, Ordonanţa Guvernului nr. 66/19947 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte, în principal, genul de operaţiuni – încasări şi plăţi – pe care le efectuează Trezoreria generală în contul instituţiilor publice, precum şi atribuţiile şi funcţiile acesteia, dar nu-i dă Trezoreriei generale o anume definire.

Preview document

Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 1
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 2
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 3
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 4
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 5
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 6
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 7
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 8
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 9
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 10
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 11
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 12
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 13
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 14
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 15
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 16
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 17
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 18
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 19
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 20
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 21
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 22
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 23
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 24
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 25
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 26
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 27
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 28
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 29
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 30
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 31
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 32
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 33
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 34
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 35
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 36
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 37
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 38
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 39
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 40
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 41
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 42
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 43
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 44
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 45
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 46
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 47
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 48
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 49
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 50
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 51
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 52
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 53
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 54
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 55
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 56
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 57
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 58
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 59
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 60
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 61
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 62
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 63
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 64
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 65
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 66
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 67
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 68
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 69
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 70
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 71
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 72
Buget și trezorerie - învățământ la distanță - Pagina 73

Conținut arhivă zip

 • Buget si Trezorerie - Invatamant la Distanta.doc

Alții au mai descărcat și

Încheierea Execuției Bugetare în Cadrul Trezoreriei Statului

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze modalitatea de efectuare a operaţiunilor privind încheierea execuţiei sistemului bugetar...

Cheltuielile și Veniturile Înregistrate la Bugetul de Stat

Capitolul I. Trezoreria Statului concept, evoluţie, funcţiile de bază şi principiile funcţionării 1.1. Concept şi evoluţie Conceptul de...

Grile Examen Buget și Trezorerie

A. Buget şi trezorerie publică 1. Atribuţiile ordonatorilor secundari de credite bugetare sunt: 1. obligaţia de a comunica Ministerului...

Principiile bugetare între teorie și practică

PRINCIPIILE BUGETARE INTRE TEORIE SI PRACTICA Dupa o lupta indelungata, burghezia in ascensiune din tari ca Anglia, Franta si alte tari a izbutit...

Buget și Trezorerie

BUGETUL PUBLIC NATIONAL Activitatea financiara a statului se deruleaza intr-o maniera reglementata pe baza Legii Finantelor Publice.Se defineste...

Buget și trezorerie publică

Cursul I ECONOMIA PUBLICĂ: O REALITATE ŞI UN DOMENIU DE CERCETARE ECONOMICĂ 1.1 Economia publică, ca sector economic 1.1.1. Sectorul public...

Teorii și Doctrine Economice

Cursul I Economia-stiinta teoretica fundamentala 1. Economia-componenta teoretica fundamentala 2. Aparitia si evolutia stiintei economice...

Buget

Teste grilă Seminarul 1 1. Dreptul la proprietate publică se dobândeşte: a) pe cale naturală; b) prin trecerea unor bunuri din domeniul privat...

Te-ar putea interesa și

Organizarea și Conducerea Gestiunii Financiare la o Instituție de Învățământ Preuniversitar de Stat

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR DE STAT 1.1. Rolul şi locul învăţământului preuniversitar de stat în...

Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale

INTRODUCERE Resursele financiare publice constituite la nivelul bugetului de stat, a unităţilor administrativ – teritoriale şi ale instituţiilor...

Trezoreria statului

INTRODUCERE În procesul procurării şi repartizării resurselor financiare necesare statului pentru a-şi îndeplini funcţiile şi sarcinile sale, se...

Organizarea Gestiunii Financiare la AJOFM Iași

1. Organizarea şi funcţionalitatea AJOFM Iaşi 1.1. Scurt istoric Încă din secolul XII, problemele de muncă şi de asigurări sociale erau...

Drept civil

Unitatea de studiu nr. 1 DREPTUL - NOȚIUNE, SISTEMUL DREPTULUI Obiective specifice Studierea capitolului Dreptul - Noțiune, sistemul dreptului -...

Buget și Trezorerie Publică

CAPITOLUL I SISTEMUL BUGETAR 1.1 Noţiuni generale privind bugetul Bugetul poate fi privit sub următoarele aspecte: - ca document - ca lege -...

Ai nevoie de altceva?