Contabilitate Publică

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 41493
Mărime: 631.16KB (arhivat)
Publicat de: Daciana Preda
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Florin Scortescu
SUPORT DE CURS - contabilitate publica CIG an 2 UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1. AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ALTE ORGANE CU ATRIBUŢII ÎN REALIZAREA FUNCŢIILOR STATULUI . 4
 2. 1.1. Autorităţile legislative . 5
 3. 1.2. Autorităţile care realizează administraţia publică . 5
 4. 1.2.1. Preşedintele României . 6
 5. 1.2.2. Guvernul României . 6
 6. 1.2.3. Ministerele . 7
 7. 1.2.4. Organele de specialitate ale administraţiei publice centrale subordonate Guvernului sau ministerelor . 8
 8. 1.2.5. Autorităţile administrative autonome centrale . 8
 9. 1.2.6. Serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale unora dintre celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale . 9
 10. 1.2.7. Instituţiile publice subordonate ministerelor sau autorităţilor administrative autonome centrale, regiile autonome de interes naţional, companiile/societăţile naţionale şi societăţile comerciale la care statul deţine capitalul majoritar . 10
 11. 1.2.8. Autorităţile administrative autonome locale . 11
 12. 1.2.8.1. Consiliile locale . 12
 13. 1.2.8.2. Primarii . 12
 14. 1.2.8.3. Consiliile judeţene şi preşedinţii acestora . 13
 15. 1.2.9. Instituţiile şi serviciile publice de interes local ori judeţean, regiile autonome de sub autoritatea consiliului local sau judeţean şi societăţile comerciale la care o unitate administrativ-teritorială deţine capitalul majoritar . 14
 16. 1.2.10. Prefecţii . 15
 17. 1.3. Autorităţile judecătoreşti . 15
 18. 1.3.1. Instanţele judecătoreşti . 15
 19. 1.3.2. Ministerul Public . 17
 20. 1.3.3. Consiliul Superior al Magistraturii . 17
 21. CAPITOLUL 2. CONCEPTE, STRUCTURI, PRINCIPII ŞI REGULI PRIVIND BUGETELE PUBLICE . 19
 22. 2.1. Noţiunea de buget şi sistemul bugetar al României . 19
 23. 2.2. Principii şi reguli bugetare . 21
 24. 2.3. Gruparea, rolul şi responsabilităţile ordonatorilor de credite . 21
 25. 2.4. Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi a cheltuielilor publice . 23
 26. 2.5. Virările de credite bugetare . 23
 27. 2.6. Alocaţia bugetară, deschiderea de credite bugetare şi repartizarea acestora . 23
 28. 2.7. Transferul de credite bugetare. 24
 29. 2.8. Blocarea, reconstituirea şi retragerea creditelor bugetare . 24
 30. 2.9. Anularea de credite bugetare . 25
 31. 2.10. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor . 25
 32. 2.11. Venituri bugetare cu şi fără debite . 26
 33. 2.12. Rămăşiţe de încasat, sume achitate în plus şi încasări nete . 27
 34. 2.13. Execuţia de casă bugetară . 27
 35. 2.14. Conturile de execuţie bugetară . 28
 36. 2.15. Efectele încheierii exerciţiului bugetar . 29
 37. CAPITOLUL 3. CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND FINANŢELE PUBLICE . 31
 38. 3.1. Structurarea veniturilor în cadrul clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice . 31
 39. 3.1.1. Conceptul de venituri curente şi gruparea acestora . 31
 40. 3.1.1.1. Venituri fiscale şi existenţa acestora sub forma impozitelor directe şi a impozitelor indirecte . 31
 41. 3.1.1.2. Contribuţii de asigurări. 34
 42. 3.1.1.3. Venituri nefiscale . 34
 43. 3.1.2. Venituri din capital . 35
 44. 3.1.3. Venituri din operaţiuni financiare. 35
 45. 3.1.4. Venituri din subvenţii. . 35
 46. 3.2. Gruparea cheltuielilor reglementată prin clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice . 36
 47. 3.2.1. Clasificaţia funcţională a cheltuielilor publice . 36
 48. 3.2.2. Clasificaţia economică a cheltuielilor publice. . 36
 49. 3.2.2.1. Cheltuieli curente . 37
 50. 3.2.2.2. Cheltuieli de capital . 46
 51. 3.3. Redarea rezultatului întocmirii/execuţiei unui buget . 46
 52. CAPITOLUL 4. CONTABILITATEA FINANŢĂRII CHELTUIELILOR INSTITUŢIILOR PUBLICE . 47
 53. 4.1. Contabilitatea finanţării cheltuielilor instituţiilor publice din bugetul de stat . 47
 54. 4.1.1. Evidenţa creditelor bugetare aprobate şi a creditelor deschise la instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat. . 48
 55. 4.1.2. Contabilitatea plăţilor de casă efectuate din mijloacele bugetului de stat . 51
 56. CAPITOLUL 5. CONTABILITATEA ACTIVELOR FIXE CORPORALE, STOCURILOR ŞI A DECONTĂRILOR CU TERŢII . 55
 57. 5.1. Contabilitatea activelor fixe corporale . 55
 58. 5.2. Contabilitatea stocurilor . 58
 59. 5.2.1. Contabilitatea materiilor prime şi a materialelor . 58
 60. 5.2.2. Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar . 61
 61. 5.2.3. Contabilitatea materialelor date în prelucrare în instituţie . 62
 62. 5.3. Contabilitatea decontărilor cu terţii . 63
 63. BIBLIOGRAFIE . 66
 64. PLANUL DE CONTURI PENTRU INSTITUŢIILE PUBLICE . 68

Extras din curs

C A P I T O L U L 1

AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ALTE ORGANE CU ATRIBUŢII

ÎN REALIZAREA FUNCŢIILOR STATULUI

În orice societate organizată în stat “există trei funcţii: de edictare de reguli juridice sau

funcţia legislativă; de executare a acestor reguli sau funcţia executivă; de soluţionare a

litigiilor care apar în societate sau funcţia judecătorească. Fiecărei funcţii îi corespunde o

putere: puterea legislativă, puterea executivă, puterea judecătorească. Fiecare putere este

conferită unor organe distincte: puterea legislativă, adunărilor reprezentative; puterea executivă,

şefului statului, eventual şefului de guvern şi miniştrilor; puterea judecătorească, organelor

judiciare”1.

Statul trebuie privit, aşadar, ca "un ansamblu sistematizat de organe de stat (legiuitoare,

administrative, judecătoreşti), deseori denumite autorităţi statale (publice)2, . investite

cu forţă coercitivă, capabile să îndeplinească funcţiile pentru care au fost create.” Cele trei

funcţii fundamentale pot fi exercitate numai separat.

În tabelul 1 este prezentată organizarea statală a puterii potrivit Constituţiei României.

TABELUL 1

ORGANIZAREA STATALĂ A PUTERII POTRIVIT CONSTITUŢIEI ROMÂNIEI

Autoritatea deliberativă

(Puterea legislativă)

Autoritatea executivă

(Puterea executivă)

Autoritatea judecătorească

(Puterea judecătorească)

Parlamentul

• Camera Deputaţilor • Senat

I. Administraţia centrală:

a) organele supreme ale administraţiei

publice - Preşedintele

României şi Guvernul;

b) organele centrale de specialitate:

- ministerele şi celelalte organe

subordonate Guvernului sau ministerelor;

- autorităţile administrative autonome;

c) instituţiile publice subordonate

ministerelor, regiile autonome

de interes naţional, companiile/

societăţile naţionale şi societăţile

comerciale la care statul

deţine capitalul majoritar;

d) instituţiile publice subordonate

autorităţilor administrative

autonome.

II. Administraţia de stat din

teritoriu:

a) prefecţii;

b) serviciile publice descentralizate

ale ministerelor şi ale

unora dintre celelalte organe

centrale.

III. Administraţia locală:

a) consiliile locale şi primarii;

b) consiliile judeţene şi preşedinţii

acestora;

Instanţele judecătoreşti

• Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

şi celelalte instanţe judecătoreşti

stabilite prin lege (judecătorii,

tribunale, curţi de apel etc.)

Ministerul Public

Consiliul Superior al Magistraturii

1I. Muraru, Drept constituţional şi instituţii politice, ediţia a VI-a (revăzută şi adăugită), vol. II, Editura Actami,

Bucureşti, 1995, p. 9.

2Prin autoritate publică se înţelege un organ public, adică un colectiv organizat de oameni care exercită prerogativele

de putere publică “fie într-o activitate statală, fie într-o activitate din administraţia locală autonomă” [A. Iorgovan, Tratat de

drept administrativ, ediţia a II-a (revăzută şi adăugită), vol. II, Editura Juridică Nemira, Bucureşti, 1996, p. 351].

Autoritatea deliberativă

(Puterea legislativă)

Autoritatea executivă

(Puterea executivă)

Autoritatea judecătorească

(Puterea judecătorească)

c) instituţiile şi serviciile publice

de interes local ori judeţean,

regiile autonome de sub

autoritatea consiliului local sau

judeţean şi societăţile comerciale

la care o unitate administrativteritorială

deţine capitalul majoritar.

1.1. Autorităţile legislative

Potrivit Constituţiei României, Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului

român şi unica autoritate legiuitoare a ţării. Acesta este alcătuit din Camera Deputaţilor

şi Senat. Fiecare Cameră îşi alege un birou permanent. Resursele financiare ale Camerelor

sunt prevăzute în bugetele aprobate de acestea. Organizarea şi funcţionarea fiecărei

Camere se stabilesc prin regulament propriu.3

Cât priveşte personalul din serviciile Camerei Deputaţilor, acesta este condus de secretarul

general al Camerei. El este ordonator principal de credite, întocmeşte proiectul de buget

al Camerei Deputaţilor şi emite decizii în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale. Camera Deputaţilor,

cu consultarea Guvernului, aprobă bugetul propriu şi îl înaintează Guvernului pentru

a fi inclus în proiectul bugetului de stat.

Activitatea serviciilor Senatului este condusă de către secretarul general. El este

ordonator principal de credite şi întocmeşte, împreună cu chestorii, proiectul de buget al Senatului.

Cu consultarea, de asemenea, a Guvernului, Senatul aprobă proiectul propriu şi îl înaintează

Guvernului în vederea includerii lui în proiectul bugetului de stat.

Veniturile proprii realizate de Camera Deputaţilor şi Senat se reţin integral de către

acestea pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital aferente activităţilor respective.

Administrarea, contabilizarea şi raportarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor finanţate

integral din venituri proprii se realizează în regim extrabugetar, iar disponibilităţile de la

finele anului se reportează în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceleaşi destinaţii. Biroul

permanent al fiecărei Camere poate aproba utilizarea încasărilor şi pentru alte destinaţii.

1.2. Autorităţile care realizează administraţia publică

Activitatea puterii executive (administraţiei publice) este înfăptuită de organe specializate

care alcătuiesc organele administraţiei publice. Acestea se împart, din punct de vedere

al atribuţiilor teritoriale, în organe centrale, care au competenţă pe întreg teritoriul ţării (Preşedintele

României, Guvernul, ministerele şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice

centrale), şi organe locale, ale căror atribuţii se exercită în limitele unităţii administrativ-

teritoriale în care funcţionează (judeţ, municipiu, oraş sau comună). În consecinţă, putem

vorbi de o administraţie publică centrală şi de una locală.

Autorităţile care realizează administraţia publică sunt:

a) Preşedintele României;

b) Guvernul României;

c) ministerele;

d) organele de specialitate ale administraţiei publice centrale subordonate Guvernului

sau ministerelor;

e) autorităţile administrative autonome centrale;

f) serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale unora dintre celelalte organe

de specialitate ale administraţiei publice centrale;

* Regulamentul Camerei Deputaţilor, Monitorul Oficial al României, nr. 50/25.02.1994; Regulamentul Senatului,

Monitorul Oficial al României, nr. 178/28.07.1993.

g) instituţiile publice, regiile autonome, societăţile comerciale la care statul deţine capitalul

majoritar şi companiile/societăţile naţionale subordonate organic4 sau, după caz,

funcţional5 ministerelor;

h) instituţiile publice subordonate organic sau, după caz, funcţional autorităţilor administrative

autonome centrale;

i) prefecţii;

j) autorităţile administrative autonome locale (consiliile locale, primarii, consiliile judeţene

şi preşedinţii);

k) instituţiile şi serviciile publice de interes local ori judeţean, regiile autonome de sub

autoritatea consiliului judeţean sau local şi societăţile comerciale la care o unitate administrativ-

teritorială deţine capitalul majoritar.

Preview document

Contabilitate Publică - Pagina 1
Contabilitate Publică - Pagina 2
Contabilitate Publică - Pagina 3
Contabilitate Publică - Pagina 4
Contabilitate Publică - Pagina 5
Contabilitate Publică - Pagina 6
Contabilitate Publică - Pagina 7
Contabilitate Publică - Pagina 8
Contabilitate Publică - Pagina 9
Contabilitate Publică - Pagina 10
Contabilitate Publică - Pagina 11
Contabilitate Publică - Pagina 12
Contabilitate Publică - Pagina 13
Contabilitate Publică - Pagina 14
Contabilitate Publică - Pagina 15
Contabilitate Publică - Pagina 16
Contabilitate Publică - Pagina 17
Contabilitate Publică - Pagina 18
Contabilitate Publică - Pagina 19
Contabilitate Publică - Pagina 20
Contabilitate Publică - Pagina 21
Contabilitate Publică - Pagina 22
Contabilitate Publică - Pagina 23
Contabilitate Publică - Pagina 24
Contabilitate Publică - Pagina 25
Contabilitate Publică - Pagina 26
Contabilitate Publică - Pagina 27
Contabilitate Publică - Pagina 28
Contabilitate Publică - Pagina 29
Contabilitate Publică - Pagina 30
Contabilitate Publică - Pagina 31
Contabilitate Publică - Pagina 32
Contabilitate Publică - Pagina 33
Contabilitate Publică - Pagina 34
Contabilitate Publică - Pagina 35
Contabilitate Publică - Pagina 36
Contabilitate Publică - Pagina 37
Contabilitate Publică - Pagina 38
Contabilitate Publică - Pagina 39
Contabilitate Publică - Pagina 40
Contabilitate Publică - Pagina 41
Contabilitate Publică - Pagina 42
Contabilitate Publică - Pagina 43
Contabilitate Publică - Pagina 44
Contabilitate Publică - Pagina 45
Contabilitate Publică - Pagina 46
Contabilitate Publică - Pagina 47
Contabilitate Publică - Pagina 48
Contabilitate Publică - Pagina 49
Contabilitate Publică - Pagina 50
Contabilitate Publică - Pagina 51
Contabilitate Publică - Pagina 52
Contabilitate Publică - Pagina 53
Contabilitate Publică - Pagina 54
Contabilitate Publică - Pagina 55
Contabilitate Publică - Pagina 56
Contabilitate Publică - Pagina 57
Contabilitate Publică - Pagina 58
Contabilitate Publică - Pagina 59
Contabilitate Publică - Pagina 60
Contabilitate Publică - Pagina 61
Contabilitate Publică - Pagina 62
Contabilitate Publică - Pagina 63
Contabilitate Publică - Pagina 64
Contabilitate Publică - Pagina 65
Contabilitate Publică - Pagina 66
Contabilitate Publică - Pagina 67
Contabilitate Publică - Pagina 68
Contabilitate Publică - Pagina 69
Contabilitate Publică - Pagina 70
Contabilitate Publică - Pagina 71
Contabilitate Publică - Pagina 72
Contabilitate Publică - Pagina 73
Contabilitate Publică - Pagina 74
Contabilitate Publică - Pagina 75
Contabilitate Publică - Pagina 76
Contabilitate Publică - Pagina 77
Contabilitate Publică - Pagina 78
Contabilitate Publică - Pagina 79
Contabilitate Publică - Pagina 80
Contabilitate Publică - Pagina 81
Contabilitate Publică - Pagina 82

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate Publica.pdf

Alții au mai descărcat și

Contabilitate publică și monografie contabilă

1. Introducere Conceptul de unitate administrativ-teritorială.Capacitatea juridică şi competenţa materială. Instituţiile publice au un rol...

Contabilitate publică - Primăria Bran

1. Considerente generale privind contabilitatea publică 1.1. Denumirea instituţiei, profil, obiect de activitate profesionalã Primăria unei...

Plățile electronice - transferurile electronice de fonduri, canale alternative de plăți electronice, internetul bancar

Introducere Odată cu apariția banilor, evoluția ființei umane a luat o altă întorsătură, au început să descopere tainele comerțului, iar...

Structura organizatorică a sistemului bugetar

1.1 Institutiile publice si organizarea acestora Sfera de activitate ce formeaza sistemul bugetar din tara noastra cuprinde: invatamantul,...

Contabilitatea primăriei Sfântu Gheorghe

Capitolul I 1.1.Prezentare generală Sfântu Gheorghe este municipiul de reședință al județului Covasna, Transilvania, România, format din...

Finanțe publice

TEMA 1. SECTORUL PUBLIC Statul apare în calitate de producăłor sau consumator al bunurilor in acest context putem să definim bunurile economice,...

Instrumente Financiare Derivate

CAPITOLUL 1 Elementele si caracteristicile instrumentelor financiare derivate 1.1. Conceptul de instrument financiar derivat Un instrument...

Finanțe Publice

INTRODUCERE Relatiile financiare au apãrut odatã cu dezvoltarea schimbului de mãrfuri mijlocit de bani, sub forma monedelor metalice, aceasta...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Contabilitatea instituțiilor publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice

INTRODUCERE În lumea contemporană finanţele publice constituie o componentă de primă dimensiune a vieţii sociale şi aceasta nu întâmplător....

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Instituțiile Publice

INTRODUCERE Sectorul public este foarte diversificat, fiind reprezentat de instituţiile publice care asigură servicii publice generale: organe ale...

Rolul activității trezoreriei statului

Introducere Finanţele publice ale României reprezintă un sistem complex de relaţii economice, prin intermediul cărora se asigură formarea şi...

Contabilitatea Publică

CAPITOLUL 1.NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA PUBLICĂ 1.1. Scurt istoric privind contabilitatea publică În cursul său „Elemente şi...

Ai nevoie de altceva?