Planificare și Prognoza

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 69135
Mărime: 1.67MB (arhivat)
Publicat de: Aurelia Gherasim
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. CAPITOLUL I FUNDAMENTELE TEORETICE ALE PREVIZIUNII MACROECONOMICE 4
 2. 1.1 Economia naţională ca sistem 4
 3. 1.2. Previziunea, componenta esenţială a conducerii macroeconomice. Delimitări conceptuale 5
 4. 1.3. Curente şi tendinţe în gândirea previzională 7
 5. 1.4. Categorii şi instrumente de previziune. Locul şi rolul acestora în activitatea de conducere 8
 6. 1.5. Funcţiile şi principiile activităţii previzionale 12
 7. 1.5.1. Funcţii ale activităţii previzionale 12
 8. 1.5.2. Principiile activităţii de previziune 14
 9. 1.6. Segmentarea previziunii economice 17
 10. 1.7. Piaţă, previziune şi orientare economică 19
 11. CAPITOLUL II SISTEMUL CATEGORIAL SPECIFIC PREVIZIUNII MICROECONOMICE 24
 12. 2.1. Definirea previziunii la nivel microeconomic 24
 13. 2.2. Semnificaţia previziunii la nivel microeconomic 25
 14. 2.3. Structura raţionamentului previzional 27
 15. 2.4. Instrumentarul demersului previzional la nivel microeconomic 28
 16. 2.5. Produse ale previziunii la nivel de organizaţie 32
 17. 2.5.1. Strategia 32
 18. 2.5.2 Modelul celor cinci forţe al lui Porter 34
 19. 2.5.3 Planul şi programul 37
 20. 2.5.4. Bugetul venituri şi cheltuieli 37
 21. CAPITOLUL III COORDONATELE FUNDAMENTALE ALE 39
 22. PLANIFICĂRII ORGANIZAŢIEI 39
 23. 3.1.Elemente caracteristice ale planificării 39
 24. 3.1.1.Şcoli de gândire ale formării strategiei 39
 25. 3.1.2. Ce este planificarea? 40
 26. 3.1.3. De ce să planificăm? 42
 27. 3.1.4. Avantajele potenţiale ale planificării 42
 28. 3.1.5. Dezavantaje potenţiale ale planificării 43
 29. 3.1.6. Prevalenţa planificării în cadrul organizaţiei 43
 30. 3.2. Etapele procesului de planificare 44
 31. 3.2.1. Enumerarea etapelor procesului de planificare 44
 32. 3.3. Managerul general şi planificarea 45
 33. 3.3.1. Misiunea managerilor de top în cadrul organizaţiilor 45
 34. 3.3.2. Responsabilitatea finală a managerilor de top 46
 35. 3.3.3. Asistenţa în planificare 46
 36. 3.4. Planificatorul 46
 37. 3.4.1. Rolul planificatorului în cadrul subsistemului 46
 38. 3.4.2. Condiţiile de bază pe care trebuie să le îndeplinească planificatorii 47
 39. 3.4.3. Obligaţiile planificatorilor 47
 40. 3.4.4. Evaluarea planificatorilor 48
 41. 3.5. Eficienţa procesului de planificare 49
 42. CAPITOLUL 4 CARACTERUL PREVIZIONAL AL OBIECTIVELOR DIN CADRUL ORGANIZAŢIEI 52
 43. 4.1. Caracterul general al obiectivelor din cadrul organizaţiei 52
 44. 4.1.1. Definirea obiectivelor şi scopului organizaţiei 52
 45. 4.1.2. Principii care stau la baza formulării obiectivelor 52
 46. 4.1.3. Exemple de declaraţii privind scopul organizaţiei 53
 47. 4.1.4. Importanţa obiectivelor din cadrul organizaţiei 53
 48. 4.2. Tipologia obiectivelor stabilite în cadrul organizaţiei 54
 49. 4.2.1. Structurarea obiectivelor din cadrul organizaţiei 54
 50. 4.2.2. Integrarea obiectivelor stabilite în cadrul organizaţiei 55
 51. 4.3. Domenii recomandabile pentru stabilirea obiectivelor în cadrul organizaţiei 56
 52. 4.4. Utilizarea obiectivelor din cadrul organizaţiei 57
 53. 4.4.1. Necesitatea stabilirii unor obiective corespunzătoare 57
 54. 4.4.2 Etapele stabilirii obiectivelor din cadrul organizaţiei 57
 55. 4.4.3. Principiile stabilirii unor obiective adecvate în cadrul organizaţiei 59
 56. 4.4.4. Îndeplinirea obiectivelor 60
 57. 4.4.5.Caracterul dinamic al obiectivelor din cadrul organizaţiei 61
 58. 4.6. Managementul prin obiective (MBO) 61
 59. 4.6.1. Definirea managementului prin obiective 61
 60. 4.6.2. Componentele de bază ale strategiei MBO 61
 61. 4.6.3.Etapele procesului MBO 62
 62. 4.6.4. Factorii succesului programului de MBO 62
 63. 4.6.5. Avantaje şi dezavantaje ale programelor de MBO 62
 64. CAPITOLUL 5 PLANURILE Şl INSTRUMENTELE DE PLANIFICARE 64
 65. 5.1. Planurile 64
 66. 5.1.1. Definiţia planului 64
 67. 5.1.2. Caracteristicile planului 64
 68. 5.1.3. Tipuri de planuri 65
 69. 5.1.4. Situaţiile în care planurile eşuează 66
 70. 5.1.5. Domeniile planificării intrărilor în sistemul de management 67
 71. 5.2. Instrumente de planificare 69
 72. 5.2.1. Prognoza 69
 73. 5.2.2. Programarea 76

Extras din curs

CAPITOLUL I FUNDAMENTELE TEORETICE ALE PREVIZIUNII MACROECONOMICE

Obiectivele capitolului:

- Înţelegerea sensului şi rolului previziunii economice;

- Stabilirea principalelor curente şi tendinţe în gândirea previzională;

- Cunoaşterea celor mai generale principii care stau la baza activităţii previzionale în economie;

- Evoluţia demersurilor pentru segmentarea previziunii economice.

1.1 Economia naţională ca sistem

Multitudinea definiţiilor date conceptului de sistem poate fi generalizată astfel: fie P o proprietate oarecare, R o relaţie, M o mulţime de elemente. Dacă în mulţimea M se constată o relaţie R, aceasta nu înseamnă că M va reprezenta obligatoriu un sistem. Însuşirea care va face din un sistem este aceea în raport cu care pe elementele M se realizează o relaţie care ne interesează. Aceasta ne spune că relaţia R trebuie să conţină o proprietate stabilită dinainte. Astfel, ajungem la următoarea definiţie: o mulţime M formează un sistem dacă pe ea se realizează o relaţie R, predeterminată, cu proprietăţi fixate P .

În limbajul comun, "un «sistem» înseamnă o grupare de elemente componente care acţionează împreună în vederea atingerii unui obiectiv comun" .

Printre sistemele cu un grad de complexitate foarte ridicat se află şi sistemul economie naţională. De obicei, economia naţională este definită ca un ansamblu de activităţi economico- sociale privite în unitatea şi interdependenţele lor dinamice, în strânsă legătură cu natura înconjurătoare, care se desfăşoară în cadrul naţional-statal, istoriceşte constituit. Rostul fiecărei economii naţionale este să asigure bunurile economice care satisfac trebuinţele oamenilor.

Economia naţională modernă constituie un mecanism complex format dintr-o multitudine de unităţi economice, ramuri şi subramuri, unităţi administrativ-teritoriale între care există strânse legături de interdependenţă ca rezultat al diviziunii sociale a muncii.

Pentru ca o întreprindere sau o ramură să-şi poată desfăşura activitatea în condiţii normale este necesar ca alte unităţi economice sau alte ramuri să-i furnizeze mijloacele de producţie necesare şi să-i absoarbă produsele, realizându-se astfel circuitul continuu al reproducţiei. Tot astfel, activităţile economice din diferite judeţe, localităţi, sunt legate între ele prin strânse relaţii de schimb integrându-se astfel într-un proces complex ce cuprinde întreaga ţară.

Existenţa acestor legături, a acestor interdependenţe dintre unităţi, ramuri şi subramuri, unităţi administrativ-teritoriale, determină caracterul complex al economiei şi impune cu necesitate asigurarea unor orientări, a unor ordonări a fluxurilor economice la nivelul economiei.

Practic, sistemul economiei naţionale se caracterizează prin trei trăsături:

-structura;

-funcţionalitatea;

-comportamentul.

Structura este dată de mulţimea elementelor/componentelor sale şi, îndeosebi, de relaţiile dintre acestea. Principalele componente sunt:

1) Resursele umane în ansamblu, din care forţa de muncă, atât sub aspect cantitativ, cât şi calitativ, ca nivel, compoziţie pe sexe, vârste, medii sociale (urban, rural), niveluri de pregătire, ocupaţii pe domenii de activitate, precum şi mişcarea migratoare.

2) Resursele materiale naturale - bogăţiile solului şi subsolului, inclusiv apele şi fauna, atât cele folosite cât şi cele aflate în rezervă.

3) Resursele naturale acumulate, formate din maşini, agregate, instalaţii, drumuri, autostrăzi, căi ferate, lucrări de artă (poduri, viaducte, apeducte), clădiri şi alte construcţii, atât cele aflate în folosinţă, cât şi cele în conservare, care fac obiectul patrimoniului naţional.

4) Ansamblul de cunoştinţe acumulate şi potenţialul educaţional şi de creaţie ştiinţifică existente la un moment dat într-o economie naţională.

5) Resursele financiare şi valutare ale ţării, precum şi calitatea operaţiunilor realizate cu acestea, oglindite de principalele balanţe financiare – bugetul statului şi balanţa de plăţi externe, de cursul de schimb al monedei naţionale etc.

6) Mediul ambiant natural şi calitatea acestuia, expresie a interacţiunii dintre factorii tehnico- economici şi cei ecologici, precum şi capacitatea de combatere a poluării.

7) Ramurile, subramurile economiei ca expresie a diviziunii sociale a muncii în conexiune cu resursele antrenate în circuitul economic.

8) Regiunile, zonele în care se desfăşoară activităţile economice şi sociale ca expresie a diviziunii teritoriale a muncii, precum şi relaţiile dintre acestea.

9) Modul şi gradul de satisfacere a trebuinţelor individuale şi sociale ale membrilor societăţii.

Funcţionalitatea sistemului economiei naţionale constă în acţiunea componentelor/subsistemelor sale sub influenţa factorilor obiectivi şi subiectivi, a legilor economice, ca expresie a factorilor obiectivi (ex. legea înclinaţiei marginale spre consum) şi a deciziilor autorităţilor centrale şi locale, ca expresie a factorilor subiectivi.

Acţiunea interconectată a elementelor sale se concretizează în starea de coerenţă şi gradul de eficienţă ale economiei naţionale, rezultat al autoreglării şi reglării acesteia .1

Comportamentul economiei naţionale exprimă modificarea componentelor sale ca efect al influenţei factorilor de intrare (producţia şi importul) şi de ieşire (consumul final, formarea brută de capital şi exportul), precum şi al influenţei unor factori exteriori sistemului, cum sunt: conjunctura politică internă şi internaţională, starea mediului ambiant din ţările limitrofe etc.

1.2. Previziunea, componenta esenţială a conducerii macroeconomice. Delimitări conceptuale

A utiliza resursele în cea mai adecvată formă, a concepe şi realiza un model eficient al raportului dintre resurse şi nevoi, a prognoza evoluţia acestui raport şi a găsi căile optimizării lui este o ştiinţă, ştiinţa economică.

Ridicarea problemelor conducerii a fost generată din necesitatea de a se identifica funcţiile şi principiile de desfăşurare a unei activităţi economice cât mai eficiente. Cu alte cuvinte, ştiinţa conducerii identifică şi cercetează principiile generale ce stau la baza îndrumării, orientării activităţii economice şi sociale, elaborează un sistem de metode şi tehnici de lucru care să permită utilizarea în practică a acestor funcţii şi principii.

Preview document

Planificare și Prognoza - Pagina 1
Planificare și Prognoza - Pagina 2
Planificare și Prognoza - Pagina 3
Planificare și Prognoza - Pagina 4
Planificare și Prognoza - Pagina 5
Planificare și Prognoza - Pagina 6
Planificare și Prognoza - Pagina 7
Planificare și Prognoza - Pagina 8
Planificare și Prognoza - Pagina 9
Planificare și Prognoza - Pagina 10
Planificare și Prognoza - Pagina 11
Planificare și Prognoza - Pagina 12
Planificare și Prognoza - Pagina 13
Planificare și Prognoza - Pagina 14
Planificare și Prognoza - Pagina 15
Planificare și Prognoza - Pagina 16
Planificare și Prognoza - Pagina 17
Planificare și Prognoza - Pagina 18
Planificare și Prognoza - Pagina 19
Planificare și Prognoza - Pagina 20
Planificare și Prognoza - Pagina 21
Planificare și Prognoza - Pagina 22
Planificare și Prognoza - Pagina 23
Planificare și Prognoza - Pagina 24
Planificare și Prognoza - Pagina 25
Planificare și Prognoza - Pagina 26
Planificare și Prognoza - Pagina 27
Planificare și Prognoza - Pagina 28
Planificare și Prognoza - Pagina 29
Planificare și Prognoza - Pagina 30
Planificare și Prognoza - Pagina 31
Planificare și Prognoza - Pagina 32
Planificare și Prognoza - Pagina 33
Planificare și Prognoza - Pagina 34
Planificare și Prognoza - Pagina 35
Planificare și Prognoza - Pagina 36
Planificare și Prognoza - Pagina 37
Planificare și Prognoza - Pagina 38
Planificare și Prognoza - Pagina 39
Planificare și Prognoza - Pagina 40
Planificare și Prognoza - Pagina 41
Planificare și Prognoza - Pagina 42
Planificare și Prognoza - Pagina 43
Planificare și Prognoza - Pagina 44
Planificare și Prognoza - Pagina 45
Planificare și Prognoza - Pagina 46
Planificare și Prognoza - Pagina 47
Planificare și Prognoza - Pagina 48
Planificare și Prognoza - Pagina 49
Planificare și Prognoza - Pagina 50
Planificare și Prognoza - Pagina 51
Planificare și Prognoza - Pagina 52
Planificare și Prognoza - Pagina 53
Planificare și Prognoza - Pagina 54
Planificare și Prognoza - Pagina 55
Planificare și Prognoza - Pagina 56
Planificare și Prognoza - Pagina 57
Planificare și Prognoza - Pagina 58
Planificare și Prognoza - Pagina 59
Planificare și Prognoza - Pagina 60
Planificare și Prognoza - Pagina 61
Planificare și Prognoza - Pagina 62
Planificare și Prognoza - Pagina 63
Planificare și Prognoza - Pagina 64
Planificare și Prognoza - Pagina 65
Planificare și Prognoza - Pagina 66
Planificare și Prognoza - Pagina 67
Planificare și Prognoza - Pagina 68
Planificare și Prognoza - Pagina 69
Planificare și Prognoza - Pagina 70
Planificare și Prognoza - Pagina 71
Planificare și Prognoza - Pagina 72
Planificare și Prognoza - Pagina 73
Planificare și Prognoza - Pagina 74
Planificare și Prognoza - Pagina 75
Planificare și Prognoza - Pagina 76

Conținut arhivă zip

 • Planificare si Prognoza.doc

Alții au mai descărcat și

Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii

În prezenta lucrare de licenţă ne propunem să analizăm căile de creştere a rentabilităţii la nivelul societăţii comerciale S.C. COMPA S.A. SIBIU....

Bugetul de Venituri și Cheltuieli

Bugetul de venituri şi cheltuieli este, deci, programul financiar al întreprinderii cu ajutorul căruia se prevăd veniturile, cheltuielile şi...

Econometrie și previziune economică

Lectia 1. ECONOMETRIA – RAMURA A ECONOMIEI Obiectivele lectiei - Insusirea caracteristicilor specifice econometriei - Intelegerea modelului...

Six Sigma - Nivel Green Belt

Acest material a fost pregătit pe baza specificațiilor ASQ (American Society for Quality) Simboluri Six Sigma Standard deviation (deviere...

Previziune Macroeconomică

1.1 Economia naţională ca sistem Multitudinea definiţiilor date conceptului de sistem poate fi generalizată astfel: fie P o proprietate oarecare,...

Managementul carierei profesionale

GHID DE STUDIERE A CURSULUI Bine ați venit la acest curs privind managementul carierei profesionale ! Scopul cursului Cursul își propune să...

Previziune Economică

Asa cum mentioneaza John Naisbitt, “omul supravietuieste numai prin capacitatea sa de a actiona în prezent, pe baza experientei trecute, cu...

Microeconomie

CAPITOLUL 1-INTRODUCERE a. Rezumat Existenta individuala si sociala a omului este conditionata de masura si modul în care sunt satisfacute...

Te-ar putea interesa și

Planificarea și prognozarea producției în cultura plantelor de câmp - tutun

Introducere Cunoaşterea realizărilor şi stării actuale ale agriculturii, ca una din principalele ramuri ale economiei naţionale, precum şi...

Planificare și prognoză - strategia financiară a firmei

Strategia financiara a firmei 1.Notiuni generale. Conceptul de strategie a firmei. O strategie economica are rolul de a defini, prin obiective...

Planificare și prognoză - strategia firmei

CAPITOLUL I. STRATEGIE.CONCEPT.TIPOLOGIE.ROL 1.1 Conceptul de Strategie a firmei. Definitie si caracteristici Numeroase lucrari consacrate...

Planificarea Strategică a Resurselor Umane și Modul de Evaluare a Performanțelor și Satisfacției în Muncă

1. INTRODUCERE ÎN MANAGEMENT ŞI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1.1. Elemente fundamentale Operaţionalizarea elementelor ştiinţifice nu este...

Organizare Compartiment de Resurse Umane

Organizarea activităţilor în cadrul compartimentului de resurse umane Rolul departamentului de resurse umane a evoluat spre acela al unui mediator...

Planificarea și prognozarea producției în cultura plantelor de câmp

Introducere Agricultura asigură sectorul zootehnic cu furaje, industria prelucrătoare cu materie primă, precum şi disponibilitatea necesară pentru...

Practica Fixării Prețurilor

CAPITOLUL.1. Semnificatia întelegerii preturilor de formare si fixare a preturilor de catre întreprideri Pretul este exceptia marketingului mix,...

Evaluare instituțională CAS Ialomița

1. Tema studiului Prezenta lucrare are ca principal scop evaluarea performanţelor instituţiilor din sectorul public, pentru a identifica, cu...

Ai nevoie de altceva?