Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 20570
Mărime: 249.27KB (arhivat)
Publicat de: Silvia Mihaela G.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAPITOLUL 1 ABORDAREA CONCEPTUALĂ PRIVIND AUDITUL PUBLIC INTERN 4
 3. 1.1. Delimitari conceptuale privind auditul public intern 5
 4. 1.2. Evoluţia auditului intern 5
 5. 1.3. Aspecte caracteristice ale auditului intern 7
 6. 1.4. Auditul si controlul intern 8
 7. 1.5. Relaţia funcţională dintre audit intern şi control intern 9
 8. CAPITOLUL.2. AUDITULUI PUBLIC INTERN ŞI ROLUL SAU ÎN PROCESUL DE GESTIUNE A RESURSELOR UMANE 11
 9. 2.1. Auditul public intern-delimitǎri conceptuale 11
 10. 2.2. Rolul şi importanta auditului resurselor umane 13
 11. 2.3. Misiunea de audit intern la SC Apartamentul IMOB SRL 14
 12. 2.3.1. Prezentarea societăţii 14
 13. 2.3.2. Activitatea de resurse umane în cadrul societăţii 15
 14. 2.3.3. Pregatirea si realizarea misiunii de audit intern în cadrul societăţii 15
 15. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 68
 16. BIBLIOGRAFIE 70

Extras din disertație

INTRODUCERE

Managementul este o meserie, adică o activitate, o practică ce presupune un ansamblu de tehnici, de priceperi şi un sistem de relaţii; nu este nici doar un proces abstract, nici doar o teorie.

La nivelul unei organizaţii, resursele umane sunt cele mai valoroase. Din toate resursele organizaţie, resursă umană este unică şi are nevoie de o atenţie deosebită. Astfel şi Aurel Manolescu, menţionează că resursele umane sunt una dintre cele mai importante investiţii ale unei organizaţii, ale cărei rezultate devin tot mai evidente în timp.

Managementul resurselor umane este un ansamblu de activităţi, utilizat pentru procurarea, dezvoltarea şi pastrarea angajaţilor dintr-o organizaţie.

Managementul resurselor umane face parte din dimensiunea organizaţională a organizaţiei, este legat de direcţiile de acţiune, adoptarea unei filosofii aplicabilă organizaţiei şi adoptarea unui sistem de management asemănător cu filosofia organizaţiei.

O definiţie privind auditul a fost formulată de Collins şi Valin. Conform acestora, “auditul reprezintă examinarea profesională a unei informaţii, în vederea exprimării unei opinii responsabile şi independente cu privire la această informaţie,având în vedere referinţă la un criteriu de calitate, scopul fiind creşterea utilităţii informaţiei”. Conform altei definiţii, auditul este o "examinare profesională a unei noi informaţii, în vederea exprimării unei opinii responsabile şi independente, prin raportarea la un standard de calitate, este o tehnică de investigare a funcţionalităţii şi conformităţii unui proces, proiect sau firma".

Abordarea auditului resurselor umane, ca disciplină de studiu, prezintă o importantă deosebită deoarece implică măsuri de mentenanţă şi îmbunătăţire continuă a strategiilor, practicilor şi politicilor de resurse umane, aceasta cu atât mai mult, cu cât domeniul auditului resurselor umane, ridică numeroase probleme. Auditul resurselor umane are două funcţii: funcţia de consiliere şi funcţia de asigurare.

Consilierea reprezintă activitatea desfăşurată de auditorii interni, menită să aducă mai multă valoare şi să îmbunătăţească administrarea entităţii, gestiunea riscului şi controlul intern, fără că că auditorul să îşi asume responsabilităţi manageriale. Activităţile de consiliere desfăşurate de auditorii interni, cuprind:

-consultanţă

-facilitarea înţelegerii

-formarea şi perfecţionarea profesionalǎ

Obiectivul oricǎrui tip de audit îl constituie îmbunǎtǎţirea utilizǎrii informaţiei. Reţinem elementele principale care definesc auditul, în general:

-examinarea unei informaţii trebuie sã fie exclusiv o examinare profesionalã;

-scopul examinãrii unei informaţii este acela de a exprimă o opinie asupra acesteia;

-opinia exprimatã asupra unei informaţii trebuie sã fie responsabilã şi independentã, ceea ce presupune cã persoana care face aceastã examinare are anumite responsabilitãţi pentru activitatea sa şi trebuie sã fie o persoanã independenţa;

-examinarea trebuie să se facă după reguli dinainte stabilite cuprinse într-un standard, normă legală ori profesională care constituie criteriu de calitate.

-statutul de independenţã al persoanelor care realizeazã aceste misiuni de audit şi autonomia organismului din care face parte auditorul.

Abordarea resurselor umane este necesar să se facă interdisciplinar, deoarece numai aşa se poate pune la punct o strategie eficientă de resurse umane şi implicit, de auditare a acestor resurse umane.

Auditorul modern se poate regăsi adesea în situaţia de a lua decizii importante, fără a se lasă influenţat de factori extraprofesionali. Lipsa unei reţete universale, în ceea ce priveşte procesul de audit conferă auditorului aceste valenţe. Puterea de decizie, trebuie astfel dublată de o personalitate de excepţie.

Am ales această tema deoarece activitatea de audit este foarte importantă în organizaţiile moderne, deoarece conduce la stabilirea unei strategii propice pentru inteprindere pe baza punctelor slabe identificate.

Rapoartele de audit intern reprezintă adevărate cărţi de vizită ale organizaţiei, care vor fi avute în vedere, analizate, studiate de reprezentanţii Curţii de Conturi, ai organismelor financiare şi ai Comunităţii Europene. Astfel, structurile de audit intern reprezintă un canal de informare independent şi obiectiv care să poată evalua linia managementului organizaţiei.

Auditorii interni trebuie să evite să evalueze anumite operaţiuni de care au fost responsabili în trecut. Obiectivitatea unui auditor este considerată a fi afectată atunci când acesta realizează o misiune de asigurare pentru o activitate pentru care a fost responsabil în cursul anului precedent.

Auditul public intern oferă asigurări şi consiliere conducerii pentru bună administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice. Această trăsătură decurge din faptul că auditorii interni dau dovadă de obiectivitate profesională, colectând, evaluând şi comunicând informaţii legate de activitatea sau procesul examinat. Activitatea de audit intern are că scop principal informarea managerului în vederea administrării mai eficiente a activităţii entităţii.

Auditorul are un rol de consiliere, acesta informând responsabilii departamentelor şi conducătorul unităţii de deficienţele constatate în diversele activităţi auditate în scopul corectării acestor deficienţe. În concluzie, auditorul intern are rolul de a consilia, a asista sau a recomandă şi în nici un caz de a folosi măsuri coercitive în vederea remedierii deficienţelor.

Destinatarii rapoartelor de audit intern pot să ţină sau să nu ţină cont de recomandările auditorilor, însă ei ştiu că, atunci când nu vor ţine cont de ele, îşi vor asuma unele riscuri.

Auditul intern nu dă certificat că toate activităţile sunt protejate sau că nu există disfuncţii, poate şi din singurul motiv important : relativitatea controlului intern, care este obiectul său de activitate.

Auditorii interni evaluează sistemul de control intern al entităţii şi dau o asigurare rezonabilă managementului general referitoare la funcţionalitatea acestuia.

Auditul intern este o profesie care s-a redefinit mereu de-a lungul anilor, din dorinţa de a răspunde necesităţilor în continuă schimbare ale entităţilor.

Axat la început pe probleme financiar-contabile, auditul şi-a deplasat obiectivele spre depistarea principalelor riscuri ale entităţilor şi evaluarea controlului intern al acestora.

Activitatea compartimentului de audit intern se află într-o relaţie de complementaritate cu comitetul de audit, astfel :

- auditul intern oferă comitetului de audit o analiza imparţială şi profesionistă a riscurilor organizaţiei şi contribuie la îmbunătăţirea informării sale şi a consiliului de administraţie în ceea ce priveşte securitatea acesteia ;

- comitetul de audit garantează şi consacră independenţa auditului intern.

Ca şi societate analizată, am ales SC APARTAMENTUL IMOB SRL.Astfel în capitolul I am prezentatat abordarea conceptuală privind auditul public intern, în capitolul II am făcut o analiză a auditului public intern şi a rolului acestuia în procesul de gestiune a resurselor umane, iar în capitolul III am efectuat studiul de caz legat de auditul performanţei în gestiunea resurselor umane în cadrul societăţii.

La sfârşit am prezentat concluziile şi recomandările.

Bibliografie

1. Brezeanu P., Braşoveanu I. "Audit si control financiar", curs format digital, Biblioteca ASE Bucureşti

2. Chersan, I.-C., “Auditul financiar de la normele naţionale la standardele internaţionale”, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2012

3. Colasse, B., Fondements de la comptabilité, Ed. Decouverte,Paris, 2012

4. Croitoru I. « Suport de curs», Universitatea Atheneum, 2012

5. Curtea de Conturi a României, Manual de Audit Financiar şi Regularitate, Proiect finanţat de Uniunea Europeană, Bucureşti, 2003

6. Curtea de Conturi a României, Auditul performanei – Ghid, Proiect finanţat de Uniunea Europeană, Bucureşti, 2003

7. Constantinescu, D. A., ş.a. "Managementul resurselor umane". Ed. Colecţia Naţională, Bucureşti,2003

8. Dănălache, F. "Elemente de managementul resurselor umane".Centrul pentru Excelenţă în Afaceri, Bucureşti, 2003

9. Dunnette, M. D. "Personnel Selection and Placement",London

10. Ghiţǎ, M.”Auditul intern al institutiilor publice” teorie si practica, Editura CECCAR, Bucureşti, 2000

11. Boulescu M, Ghita M. “Controlul fiscal şi auditul financiar-fiscal”, Editura CECCAR, Bucureşti, 2003

12. Gavrilescu, L. "Selecţia şi antiselecţia managerilor". Ed. Risoprint, Cluj Napoca, 2005

13. Glesser, C. G., Cronbach, I. J. "Psychological Tests and Personnel Decisions". University of Illinois Press, 2010

14. Horomnea, E., Audit financiar. Concepte. Standarde. Norme,

15. Ed. Alfa, Iaşi, 2010,

16. Obert, R., Mairesse, M.-P., DSCG 4 - Comptabilité et audit. Manuel et Applications, 3ème edition, Ed. Dunod, Paris, 2010

17. Manolescu, A. "Managementul Resurselor Umane" Ed. Economică, Bucureşti, 2001

18. Manolescu A. , "Managementul resurselor umane", Editura R.A.I., Bucureşti, 1998

19. Marin I. "Auditul resurselor umane", Editura Economică, Bucuresti 2011

20. Milkovich, G. T., Bondreau J. "Human Resource Management", Irvin, Boston,1991

21. Norme profesionale ale auditului intern, Editat de Ministerul Finanţelor Publice, 2004

22. Ţogoe D. "Audit intern" Suport de curs, Editura Artifex, Bucuresti 2008

23. Vasile E. "Managementul resurselor umane conceptual si pragmatic", Editura Universitară, Bucuresti 2002

24. *** Legea Nr. 672 din 19 decembrie 2002 privind auditul public intern republicată 2011

25. *** Norme naţionale de audit, CECCAR, Bucuresti, 2011.

26. *** Ordonanta 119 din 31 august 1999, privind controlul intern si controlul financiar preventiv republicată

• *** Hotǎrâre nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern

Preview document

Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 1
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 2
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 3
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 4
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 5
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 6
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 7
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 8
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 9
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 10
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 11
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 12
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 13
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 14
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 15
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 16
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 17
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 18
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 19
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 20
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 21
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 22
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 23
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 24
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 25
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 26
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 27
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 28
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 29
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 30
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 31
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 32
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 33
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 34
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 35
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 36
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 37
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 38
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 39
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 40
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 41
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 42
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 43
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 44
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 45
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 46
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 47
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 48
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 49
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 50
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 51
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 52
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 53
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 54
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 55
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 56
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 57
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 58
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 59
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 60
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 61
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 62
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 63
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 64
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 65
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 66
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 67
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 68
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 69
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 70
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 71
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 72
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 73
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 74
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 75
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 76
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 77
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 78
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 79
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 80
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 81
Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul - Pagina 82

Conținut arhivă zip

 • Auditul intern al managementului resurselor umane in cadrul firmei SC Apartamentul.docx

Alții au mai descărcat și

Misiune de Audit

INTRODUCERE Auditul intern, axat la începuturile sale pe probleme contabile, a devenit astăzi un instrument puternic de depistare a principalelor...

Misiune de audit - achiziții publice

I. Prezentarea institutiei Direcţia de munca solidaritate socială şi familie a judeţului Constanta este organizată şi funcţionează în baza...

Auditul imobilizărilor corporale în cadrul firmei Metropol SRL

CAPITOLUL 1 ARIA DE APLICABILITATE ŞI AUTORITATEA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT STATUTAR 1.1. Auditul statutar ca domeniu de cercetare a...

Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului

CAPITOLUL I: PREZENTAREA INSTITUŢIEI Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială, denumită în continuare DDFSS, este organizată şi...

Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor

Primăria Municipiului Suceava Primăria Municipiului Suceava este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administraţiei publice...

Probe de Audit

Raport de autoevaluare Scopul acestei lucrari este de a stabili reguli asupra a ceea ce constituie probe de audit într-un audit al situaţiilor...

Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

Introducere Conceptul de guvernare nu este nou, el a apărut şi a căpătat valenţe noi odată cu dezvoltarea civilizaţiei. El poate fi întâlnit la...

Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL

1. Pregătirea misiunii de audit intern Pregătirea misiunii de audit public intern consta în: Întocmirea şi aprobarea ordinului de serviciu; -...

Ai nevoie de altceva?