Raportul donațiilor

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 25475
Mărime: 105.10KB (arhivat)
Publicat de: Raluca N.
Puncte necesare: 15

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul I. Noţiuni introductive privind contractul de donaţie 4
 3. 1.1 Sediul materiei şi noţiunea de contract de donaţie 4
 4. 1.2 Caractere juridice 5
 5. 1.3 Condiţiile de validitate a contractului de donaţie 7
 6. 1.3.1 Condiţiile de fond 7
 7. 1.3.2 Condiţiile de formă 9
 8. 1.4 Principiul irevocabilităţii donaţiilor 10
 9. 1.5 Efectele contractului de donaţie 11
 10. 1.6 Revocarea donaţiei 12
 11. Capitolul II. Consideraţiuni introductive privind reducţiunea liberalităţilor excesive 14
 12. 2.1 Noţiunea de „reducţiune”. Persoanele care pot invoca reducţiunea 14
 13. 2.2 Ordinea reducţiunii liberalităţilor excesive 16
 14. 2.3 Căile procedurale de realizare a reducţiunii 18
 15. 2.4 Efectele reducţiunii 19
 16. Capitolul III. Noţiunea şi domeniul de aplicare al raportului 23
 17. 3.1 Noţiunea raportului donaţiilor 23
 18. 3.2 Domeniul de aplicare al raportului 25
 19. 3.3 Corelaţia dintre raport şi reducţiune 25
 20. 3.4 Condiţiile obligaţiei legale de raport al donaţiilor 27
 21. 3.4.1 Să existe doi sau mai mulţi moştenitori cu vocaţie legală la moştenire în calitate de descendenţi ai defunctului sau de soţ supravieţuitor 28
 22. 3.4.2 Moştenitorul obligat la raport să fi acceptat moştenirea 28
 23. 3.4.3 Moştenitorul legal să aibă şi calitatea de donatar 29
 24. 3.4.4 Donaţia să nu fi fost scutită de raport 30
 25. 3.5 Persoanele care pot cere raportul 31
 26. 3.6 Donaţiile supuse raportului 33
 27. 3.7 Excepţiile de la obligaţia de raport 34
 28. Capitolul IV. Modalitatea de efectuare a raportului 38
 29. 4.1 Raportul prin echivalent . Evaluarea bunului în cazul raportului prin echivalent 39
 30. 4.2 Raportul în natură 43
 31. 4.3 Căile procedurale de realizare a raportului 45
 32. Capitolul V. Imputarea liberalităţilor şi cumulul rezervei cu cotitatea disponibilă 48
 33. 5.1 Noţiune 48
 34. 5.2 Gratificatul nu este moştenitor rezervatar 49
 35. 5.3 Gratificatul este moştenitor rezervatar, iar liberalitatea nu este supusă raportului 50
 36. 5.4 Gratificatul este moştenitor rezervatar, iar liberalitatea este supusă raportului 52
 37. 5.5 Situaţia în care există mai multe liberalităţi, raportabile şi neraportabile, iar beneficiarii liberalităţilor sunt atât moştenitori rezervatari, cât şi persoane care nu au această calitate 54
 38. Concluzii 57
 39. Bibliografie 58
 40. A. LEGISLAŢIE 58
 41. B. LUCRĂRI DE SPECIALITATE ROMÂNE ŞI STRĂINE 58

Extras din disertație

Conform prevederilor legale, orice persoană fizică poate dispune liber de bunurile care alcătuiesc patrimoniul său, astfel încât patrimoniul lăsat la moarte poate fi, valoric cu totul neînsemnat; nimeni nu este obligat să lase o moştenire, chiar dacă are rude apropiate sau soţ supravieţuitor. Dar dreptul de dispoziţie, drept exclusiv şi absolut, poate fi exercitat numai în limitele şi cu modificările determinate de prevederile legale

Astfel de limitări - cele mai importante ale dreptului de dispoziţie în materia analizată sunt prevăzute în favoarea unor rude apropiate ale defunctului (descendenţi şi părinţi, şi în favoarea soţului supravieţuitor), care au calitatea de moştenitori rezervatari.

Aceste limitări vizează însă numai liberalităţile făcute prin acte inter vivos - donaţiile, şi mortis causa - legatele.

Liberalitatea este actul juridic prin care o persoană dispune cu titlu gratuit de bunurile sale, în tot sau în parte, în favoarea unei alte persoane.

Donaţia este contractul prin care, cu intenţia de a gratifica, o parte, numită donator, dispune în mod irevocabil de un bun în favoarea celeilalte părţi, numite donator.

Legatul constituie dispoziţia testamentară prin care testatorul stipulează ca , la decesul său, unul sau mai mulţi legatari să dobândească întregul său patrimoniu, o fracţiune din acesta sau anumite bunuri determinate. Legatul este un act juridic pentru cauză de moarte, pentru că produce efecte juridice numai din momentul morţii testatorului. Spre deosebire de donaţie, prin intermediul căreia donatorul îşi micşorează în mod actual şi irevocabil patrimoniul său, legatul nu produce un asemenea efect; patrimonial testatorului nu suferă modificări cât timp el este în viaţă. Efectele se produc numai din momentul morţii testatorului în favoarea legatarului şi în detrimentul moştenitorilor săi legali.

În prezenta lucrare vom dezbate problematica privind raportul donaţiilor.

Raportul donaţiilor semnifică readucerea la masa succesorală a bunurilor donate de donatorul defunct.

Au obligaţia de a raporta donaţia primită descendenţii care vin împreună la moştenire şi soţul supravieţuitor, când vine la moştenire în concurs cu descendenţii.

Obligaţia de raport are şi descendentul donatarului care vine la moştenire prin reprezentare.

Capitolul I.

Noţiuni introductive privind contractul de donaţie

1.1Sediul materiei şi noţiunea de contract de donaţie

Contractul de donaţie este reglementat de Codul civil în vigoare în Cartea a IV-a intitulată „Despre moştenire şi liberalităţi”, Titlul al III-lea „Liberalităţile”, Capitolul al II-lea „Donaţia”, art. 1011-1033

Potrivit art. 984 alin. (1) Cod civil, liberalitatea este actul juridic prin care o persoană dispune de bunurile sale, în tot sau în parte, cu titlu gratuit, în favoarea unei alte persoane. Totodată, conform alin. (2) al aceluiaşi text de lege, liberalităţile nu se pot face decât prin donaţie sau prin legat cuprins în testament.

Aşadar, liberalităţile pot fi constituite prin acte între vii (inter vivos) - de tipul donaţiilor şi acte pentru cauză de moarte (mortis causa) - din categoria legatelor Dispoziţii incidente în materia donaţiilor întâlnim şi în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare, în Titlul VI numit „Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic” precum şi în Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

Donaţia este contractul prin care, cu intenţia de a gratifica, o parte, numită donator, dispune în mod irevocabil de un bun în favoarea celeilalte părţi, numite donatar În contractul de donaţie se realizează un transfer al unor drepturi, reale sau de creanţă, din patrimoniul donatorului în patrimoniul donatarului, fără echivalent. Prin donaţie se produce o sărăcire a patrimoniului donatorului şi o îmbogăţire corespunzătoare a patrimoniului donatarului, dar spre deosebire de îmbogăţirea fără justă cauză, în cazul donaţiei cauza contratului o constiuie voinţa de a gratifica a donatorului ( animus donandi) exprimată în forma cerută de lege, acceptată de donatar

1.2Caractere juridice

Contractul de donaţie prezintă următoarele caractere juridice :

a)este un contract unilateral.

Caracterul unilateral al donaţiei este conferit de împrejurarea că, de regulă, numai una dintre părţile contractului, şi anume donatorul îşi asumă obligaţii contractuale. De regulă, celeilalte părţi a contractului de donaţie, donatarului, nu îi incumbă obligaţii faţă de donator. Donatarului îi revine doar îndatorirea de recunoştinţă faţă de donator, îndatorire care însă nu decurge din contract, ci rezultă din lege Cu toate că obligaţia de recunoştinţă este în principal de natură morală, atunci când îmbracă formele ingratitudinii, se sancţionează cu revocarea donaţiei de către donator. De asemenea, în cazul în care donatorul impune anumite sarcini donatarului în schimbul transmiterii dreptului, atunci ambele părţi au obligaţii reciproce şi interdependente, ceea ce conferă donaţiei caracter sinalagmatic (donaţia cu sarcini).

După cum s-a subliniat şi în doctrină , nu reprezintă donaţii : premiile, recompensele făcute în scopuri publicitare, operele de binefacere cum ar fi sponsorizările şi mecenatele sau întreţinerea unei rude fără a exista obligaţia legală de întreţinere. În astfel de situaţii nu ne aflăm în prezenţa contractului de donaţie, pentru că, fi e nu există intenţia de gratificare (animus donandi) din partea donatorului, care este de esenţa donaţiei, fie se aplică prevederi speciale care derogă de la cadrul legal al donaţiilor.

b)este un contract cu titlu gratuit, deoarece transmiterea unui drept din patrimoniul donatorului în cel al donatarului are loc fără ca transmiţătorul să urmărească obţinerea unei contraprestaţii echivalente.

Bibliografie

A.LEGISLAŢIE

- Constituţia României 2003

- Codul civil în vigoare adoptat prin Legea nr. 287/2009 şi pus în aplicare prin Legea nr. 71/2011

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

- Directiva nr. 23/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 asupra stabilirii standardelor de calitate şi siguranţă asupra donării, procurării, testării, conservării, depozitării şi distribuirii ţesuturilor şi celulelor umane.

- Codul civil de la 1864

- Legea nr. 36/1995

- OUG nr. 80/2013 cu privire la taxele judiciare de timbru

- Codul de procedură civilă - Legea nr. 164 din 1 iulie 2010

B.LUCRĂRI DE SPECIALITATE ROMÂNE ŞI STRĂINE

1.Bleoancă, D. Călin, D. Cigan, Ghe. Durac,C.G. Frenţiu, I. Ninu, G. Răducan, T.V. Rădulescu, C.S. Ricu,C.T. Ungureanu, D. Zeca, Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, vol. II, art. 953-1649, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012

2.Al Oproiu, V.Economu, Note critice la dec. Civ. Nr. 2122/1956 a Trib. Reg. Argeş, în LP nr. 3/1961, pp. 24 şi urm

3.Al. Bacaci, Drept civil. Succesiunile, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013

4.Bujorel Florea, Contractul de donaţie în noul Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014

5.C.Bârsan, Drept civil. Drepturile reale principale în reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013

6.C.Hamangiu, I. Rosetti - Bălănescu, A. Băicoianu, Trat de drept civil român, vol. III, Bucureşti, 1928, p. 573; M.Eliescu, op.cit., Ed. Academiei, Bucureşti, 1966

7.C.M. Crăciunescu, D. Lupaşcu, Reglementarea clauzei de preciput în noul Cod civil român, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 71/2011, în PR nr. 8/2011

8.C.S Ricu, Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, vol. II, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012, p. 358; C.Nica, Donaţia şi moştenirea, vol. I, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011

9.C.Stătescu, Drept civil. Contractul de transport, Drepturile de creaţie intelectuală. Succesiunile, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1967

10.D.C.Florescu, Contractele civile, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011

11.D.Chirică, Drept civil, Succesiuni şi testamente, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2003

12.D.Chirică, Tratat de drept civil. Succesiunile şi liberalităţile., Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2014

Preview document

Raportul donațiilor - Pagina 1
Raportul donațiilor - Pagina 2
Raportul donațiilor - Pagina 3
Raportul donațiilor - Pagina 4
Raportul donațiilor - Pagina 5
Raportul donațiilor - Pagina 6
Raportul donațiilor - Pagina 7
Raportul donațiilor - Pagina 8
Raportul donațiilor - Pagina 9
Raportul donațiilor - Pagina 10
Raportul donațiilor - Pagina 11
Raportul donațiilor - Pagina 12
Raportul donațiilor - Pagina 13
Raportul donațiilor - Pagina 14
Raportul donațiilor - Pagina 15
Raportul donațiilor - Pagina 16
Raportul donațiilor - Pagina 17
Raportul donațiilor - Pagina 18
Raportul donațiilor - Pagina 19
Raportul donațiilor - Pagina 20
Raportul donațiilor - Pagina 21
Raportul donațiilor - Pagina 22
Raportul donațiilor - Pagina 23
Raportul donațiilor - Pagina 24
Raportul donațiilor - Pagina 25
Raportul donațiilor - Pagina 26
Raportul donațiilor - Pagina 27
Raportul donațiilor - Pagina 28
Raportul donațiilor - Pagina 29
Raportul donațiilor - Pagina 30
Raportul donațiilor - Pagina 31
Raportul donațiilor - Pagina 32
Raportul donațiilor - Pagina 33
Raportul donațiilor - Pagina 34
Raportul donațiilor - Pagina 35
Raportul donațiilor - Pagina 36
Raportul donațiilor - Pagina 37
Raportul donațiilor - Pagina 38
Raportul donațiilor - Pagina 39
Raportul donațiilor - Pagina 40
Raportul donațiilor - Pagina 41
Raportul donațiilor - Pagina 42
Raportul donațiilor - Pagina 43
Raportul donațiilor - Pagina 44
Raportul donațiilor - Pagina 45
Raportul donațiilor - Pagina 46
Raportul donațiilor - Pagina 47
Raportul donațiilor - Pagina 48
Raportul donațiilor - Pagina 49
Raportul donațiilor - Pagina 50
Raportul donațiilor - Pagina 51
Raportul donațiilor - Pagina 52
Raportul donațiilor - Pagina 53
Raportul donațiilor - Pagina 54
Raportul donațiilor - Pagina 55
Raportul donațiilor - Pagina 56
Raportul donațiilor - Pagina 57
Raportul donațiilor - Pagina 58
Raportul donațiilor - Pagina 59

Conținut arhivă zip

 • Raportul donatiilor.doc

Alții au mai descărcat și

Condiții de validitate ale contractului de donație

I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE DONAŢIE I.1. NOŢIUNE. CARACTERE JURIDICE. INTERPRETAREA ŞI DELIMITAREA CONTRACTULUI DE DONAŢIE DE...

Condițiile de fond ale actului juridic civil

Obiectivele lucrarii Prin prezenta lucrare, dorim a prezenta cadrul legislativ intern indicând aspecte comune ale contractului reprezentat în...

Dreptul Subiectiv de Opțiune Succesorală

Capitolul I 1. Dreptul subiectiv de opţiune succesorală 1.1. Noţiune În principiu, moartea unei persoane face ca patrimoniul acestuia să se...

Acceptarea moștenirii

Introducere In dreptul roman, conform art. 644, 696, 899 alin.1 din C.civ., transmiterea patrimoniului succesoral sau a bunurilor determinate din...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Vicii de consimțământ - dolul

DOLUL (VICLENIA) 1. Definiţie Dolul este viciul de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, prin mijloace viclene,...

Proprietatea Periodică

Proprietatea, în sens economic, este, raportul de însusire de către om a bunurilor materiale, care constituie o conditie a oricărei productii de...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Te-ar putea interesa și

Raportul Liberalităților

CAPITOLUL I.: Consideraţii prealabile; Noţiunea raportului liberalităţilor ; Scurt istoric al instituţiei raportului Secţiunea 1.: Consideraţii...

Partajul Succesoral

Partajul succesoral 1. Descriere Moştenirea legală are loc atunci cand transmiterea ei are loc în temeiul legii, în ordinea şi în cotele...

Contabilitatea Programelor Naționale de Sănătate

INTRODUCERE Aderarea României în structurile europene presupune focalizarea eforturilor pentru urmărirea alinierii legislaţiei naţionale la...

Nulitatea societății comerciale în noul cod civil

Capitolul 1. Noţiunea de raport al donaţiilor Instituţie juridică care ţine mai mult de materia succesiunilor , în speţă de materia împărţelii...

Contracte Speciale

CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPARARE Sectiunea I. Notiune, reglementare si caractere juridice 1. Notiune. Vânzarea-cumpararea este un contract prin...

Contracte Speciale

CONTRACTELE COMERCIALE SPECIALE 1. Contractul de vânzare-cumparare comerciala 1. NOTIUNEA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPARARE COMERCIALA. Întrucât...

Drept Civil Succesiuni și Testamente

1. Precizari terminologice cu privire la cuvântul „succesiune”. Termenul de succesiune desemneaza într-o prima acceptiune un mod specific de...

Curs selectiv pentru examenul de definitivat pentru notari publici

I. ACTUL JURIDIC CIVIL Subiectul nr.1 Notiunea actului juridic. Clasificarea actelor juridice dupa numarul partilor, dupa scopul urmarit la...

Ai nevoie de altceva?