Toate documentele din domeniul Drept Civil

Drept civil - persoane

Curs 1 - Considerații Generale Referitoare la Prescripția Extinctivă - Definiția. Natura juridică și reglementarea prescripției extinctive -- Prescripția - este o sancțiune care constă în stingerea dreptului material la acțiune neexercitat în termenul prevăzut de lege sau stabilit de părți -- Dreptul la acțiune -... citește mai departe

69 pagini Gratis Extras Preview

Apelul

Apelul, este o cale de atac conform Codului de procedură civilă, care permite justițiarilor să corecteze erorile instanțelor de judecată, fiind un mijloc prin care se poate obține anularea sau reformarea parțială/totală a unei hotărâri judecătorești. Potrivit legii, căile de atac sunt aplicabile doar în prezența... citește mai departe

3 pagini 4 puncte Extras Preview

Excepțiile procedurale

Excepțiile de procedură sunt cele prin care se invocă nereguli procedurale, fiind avută în vedere în acest sens și clasificarea normelor procedurale în norme de organizare judecătorească, norme de competență și norme de procedură propriu-zise. Astfel, putem considera că prin excepțiile de procedură se invocă... citește mai departe

13 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Raportul juridic civil

Introducere Pornind de la ideea că fiecare știință studiază în materie anumite fenomene, dreptul la rîndul său studiază fenomenele juridice, care implică realități. Legiuitorul prin normele juridice adaptează faptele umane și le legiferează din punct de vedere juridic. Astfel, relațiile și conexiunea indivizilor... citește mai departe

51 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Corupție și politică în România contemporană

Corupția este un aspect mondial care se identifică la toate nivelurile societății și în toate domeniile de activitate. Aceasta are un caracter relativ din punct de vedere social, ceea ce într-o societate poate constitui act de corupție, în alta poate fi acceptat și permis. Din acest considerent, actele de corupție... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Reducțiunea liberalităților

INTRODUCERE Tema acestei lucrări este constituită de reducțiunea liberalităților excesive așa cum sunt reglementate de noul Cod Civil al României. Liberalitățile formează un concept de bază în dreptul civil din Uniunea Europeană, răspunzând diverselor cazuri care decurg din interacțiunea persoanelor, și care ajung... citește mai departe

27 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Bunurile proprii ale soților

INTRODUCERE Din punct de vedere al dreptului civil, instituția căsătoriei este de maximă importanță. Starea de căsătorie dobândită prin încheierea soților un statut bine definit juridic - aceasta spre deosebire de situația cuplului necăsătorit, cvasiignorat de lege - care completează gama atributelor de... citește mai departe

57 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Gestiunea de afaceri - fapt juridic ilicit

I. INRODUCERE Actele juridice și faptele juridice, licite și ilicite, reprezintă izvoarele raporturilor obligaționale. Faptele juridice civile se produc ca urmare a voinței omului. Faptele juridice licite sunt acțiunile, conforme legii și bunelor moravuri, generatoare de efecte juridice, independent de voința... citește mai departe

12 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Discriminarea pozitivă a femeilor în forțele armate’

Prin cuvântul ‘discriminare’ se poate înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință pe baza criteriilor prevăzute de legislația în vigoare. În cadrul legislația românească criteriile stabilite sunt: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală,... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Necesitatea includerii în legea penală a persoanei juridice ca subiect al infracțiunii

INTRODUCERE La momentul actual, societatea cunoa.te o multitudine de forme organiza.ionale ale persoanelor juridice, care demonstreaza nivelul de dezvoltare a societa.ii .i tendin.a continua a acesteia. No.iunea de ”persoana juridica” este o crea.ie a legiuitorului autohton de a introduce o entitate complexa,... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Organizarea și etica profesiilor juridice - profesia de avocat

Secțiunea 1 Noțiuni introductive Avocatul, prin natura activității sale, reprezintă una din cele mai importante instituții de apărare a drepturilor persoanei, un partener al justiției intr-un stat de drept. ,,Arta’’, profesionalismul și implicarea avocatului dau măsura in care clientul își apără drepturile și... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Dreptul de servitute

INTRODUCERE Dreptul de servitute este dreptul real imobiliar, dezmembrâmânt al dreptuli prietate privata, constituit asupra unui imobil, numit fond aservit, pentru uzul sau utilitatea altui imobil, numit fond dominant, imobile ce apartin unor proprietari diferiti, care conferă titularului fondului dominant anumite... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Acțiunea civilă

1. NOȚIUNEA DE ACȚIUNE CIVILĂ ȘI NATURA EI JURIDICĂ ”Acțiunea civilă este ansamblul mijloacelor procesuale prevăzute de lege pentru protecția dreptului subiectiv pretins de către una dintre părți sau a unei alte situații juridice, precum și pentru asigurarea apărării părților în proces” . Cu alte cuvinte, putem... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Nulitatea actului juridic civil

Nulitatea actului juridic civil este cea mai distructivă dintre sancțiunile de drept civil aplicabile actelor juridice civile. Nulitatea este totodată cea mai răspândită cauză și principala situație referitoare la actele juridice civile, care generează ineficacitate în producere a efectelor actelor juridice. 1.... citește mai departe

3 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Actul juridic civil

1. INTRODUCERE ÎN TEORIA ACTULUI CIVIL Dreptul nu e o știință exactă: aceeași stare de fapt sau de drept poate fi interpretată juridic diferit, în funcție de o anumită concepție, adoptată. Destinul istoric al categoriei de act civil, mai ales sub forma sa contractuală a fost și el influențat de diferite concepții... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Garanțiile personale - Drept civil - Teoria generală a obligațiilor

Abstrasct: Dintre cele două fațete ale obligației: un drept al creditorului și o datorie a debitorului, a existat întodeauna preocuparea pentru îndeplinirea ei. Pentru acestea, romanii au conceptut instituția juridică a garanției - sponsio fidepromissio fideiussio - prin care o altă persoană este responsabil... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Testamentul și formele sale actuale

Introducere Pe parcursul vieții sale, persoana fizică acumulează informații prețioase despre existența sa, dar și lucruri materiale de care se folosește în toată această perioadă. Asemeni celorlalte specii care trăiesc pe pământ, omul tinde să ușureze viața urmașilor săi, lăsând prin moștenire testamentară, în... citește mai departe

62 pagini 15 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Respectul vieții private

Introducere Respectul vieții private și al demnității persoanei umane sunt aspecte care ne vizează în mod direct pe fiecare în parte. Sunt dese situațiile în care dacă cineva ne lezează viața personală și integritatea, să nu acționăm în mod direct, împăcându-ne cu ideea că ni s-a făcut un rău pe care, însă, îl... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Opinii personale pro și contra căsătorie

CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND CĂSĂTORIA Secțiunea 1. Definiția căsătoriei În legislația noastră, noțiunea de căsătorie a comportat numeroase definiții de-a lungul timpului în funcție de epoca istorică, dar și de normele moral - religioase ce au dominat reglementările în materie pentru o lungă perioadă... citește mai departe

13 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Relațiile personale dintre soți

INTRODUCERE Căsnicia este un ocean imens în ale cărui adâncuri se întretaie curenții, se agită apele adânci, se formează și se destramă valurile și, tocmai când te-ai aștepta mai puțin, riscăm să ne trezim împinși spre plaje pustii. Cei care pornesc spre larg pe această mare necunoscută a căsătoriei sunt deja... citește mai departe

27 pagini 11 puncte Extras Bibliografie Preview

Încetarea persoanei juridice

INTRODUCERE În lucrarea de față mi-am propus să tratez o temă cu un spectru larg și o importanță deosebită atât în viața juridică, cât și în cadrul social, de zi cu zi. Conceptul de persoană juridică, admis în prezent fără rezerve în doctrină și jurisprudență, este rezultatul unor transformări deosebite care s-au... citește mai departe

91 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Practica constituirii și exercitării dreptului de servitute

INTRODUCERE Importanța și actualitatea temei de cercetare. Lucrarea de față tratează o serie de aspecte atât teoretice cât și practice privind dreptul de servitute. Abordarea acestei instituții de drept civil este condiționată de diversificarea raporturilor de proprietate și intensificarea lor, precum și de... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Efectele contractului de donație între părți și opozabilitatea efectelor contractului față de terți

Introducere Materia contractelor speciale, ca parte integrantă a dreptului privat a obligațiilor civile și comerciale, are ca obiect de reglementare instrumentele juridice prin intermediul cărora se realizează, de regulă, circulația bunurilor (de exemplu vânzarea - cumpărarea, donație, schimbul, împrumutarea), de... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contestații în instanță la decizii de concediere - studiu de caz

Concedierea angajatului de pe postul pe care îl ocupă, trebuie să aibă o cauză reală, să fie supusă fie comisiei de disciplină și doar ulterior să se ia în mod proporțional decizia de concediere iar dacă se desființează postul pe care îl ocupă acel angajat, acesta nu poate fi concediat prin desfacerea contractului... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Preview

Cum a stricat China reciclarea globală

Tema proiectului meu este previziunea deoarece consider că sistemul actual de reciclare este stricat și nu ajută cu nimica. Pentru înțelegerea acestei dileme am să încep cu un document de 2 pagini (primul link de la bibliografie) emis pe data de 18.06.2017 de la care a început degenerarea sistemului de reciclare... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview