Testamentul și formele sale actuale

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 22539
Mărime: 139.89KB (arhivat)
Publicat de: Claudiu B.
Puncte necesare: 15
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Apetrei Irina
Facultatea de Drept
Universitatea "Petre Andrei", Iasi

Cuprins

 1. Introducere ...1
 2. Capitolul I. Generalități privind testamentul
 3. Secțiunea 1.1 Notiune ...1
 4. Secțiunea 1.2. Caracterele juridice ale testamentului 2
 5. 1.2.1. Act juridic unilateral .2
 6. 1.2.2. Act juridic personal .2
 7. 1.2.3. Act juridic solemn 3
 8. 1.2.4. Act juridic revocabil .3
 9. 1.2.5. Act juridic mortis causa ...4
 10. Secțiunea 1.3. Conținutul testamentului .4
 11. Secțiunea 1.4. Proba și interpretarea testamentului .5
 12. Capitolul II. Condițiile de validitate ale testamentului
 13. Secțiunea 2.1. Condiții de fond ...7
 14. 2.1.1. Capacitatea de a dispune prin testament .7
 15. 2.1.2. Consimțământul valabil exprimat .9
 16. 2.1.3. Cauza testamentului ..12
 17. 2.1.4. Obiectul testamentului ..13
 18. Secțiunea 2.2 Condiții de formă ...14
 19. 2.2.1. Reguli de formă comune tuturor testamentelor ..14
 20. 2.2.2. Sancționarea nerespectării formei testamentului ..16
 21. Capitolul III. Forme ale testamentului
 22. Secțiunea 3.1. Testamentele ordinare 17
 23. 3.1.1. Testamentul olograf ...17
 24. 3.1.2. Testamentul autentic 21
 25. Secțiunea 3.2. Testamentele privilegiate ...25
 26. 3.2.1. Noțiunea și felul testamentelor privilegiate ...25
 27. 3.2.2. Procedura întocmirii testamentului privilegiat ...28
 28. 3.2.3. Procedura succesorală bazată pe existența testamentului privilegiat .29
 29. 3.2.4. Caducitatea testamentului privilegiat ...31
 30. 3.2.5. Reguli comune aplicabile testamentelor privilegiate .32
 31. Secțiunea 3.3. Alte forme testamentare ..32
 32. 3.3.1. Testamentul sumelor și valorilor depozitate 32
 33. 3.3.2. Testamentul internațional ...34
 34. Capitolul IV. Principalele dispoziții testamentare
 35. Secțiunea 4.1. Legatele 35
 36. 4.1.1. Definiție și condiții 35
 37. 4.1.2. Clasificarea legatelor .36
 38. 4.1.3. Efectele legatelor ...40
 39. 4.1.4. Ineficacitatea legatelor ..41
 40. Secțiunea 4.2. Exheredarea (Dezmoștenirea) ...43
 41. 4.2.1. Felurile exheredării ...43
 42. 4.2.2. Efectele exheredării ..45
 43. 4.2.3. Nulitatea exheredării 46
 44. Secțiunea 4.3. Execuțiunea testamentară ...46
 45. 4.3.1. Delimitarea execuțiunii testamentare ...47
 46. 4.3.2. Drepturile și obligațiile (puterile) executorului testamentar ..47
 47. 4.3.3. Încetarea execuțiunii testamentare ..48
 48. Capitolul V. Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice de bunurile succesiunii
 49. Secțiunea 5.1.Oprirea actelor asupra moștenirii nedeschise 49
 50. Secțiunea 5.2. Substituția fideicomisară 49
 51. Secțiunea 5.3.Oprirea liberalităților care încalcă rezerva succesorală .50
 52. Secțiunea 5.4. Cotitatea disponibilă specială a soțului supraviețuitor ..51
 53. Secțiunea 5.5. Determinarea masei succesorale ...52
 54. Secțiunea 5.6. Reducțiunea liberalităților excesive ..52
 55. Concluzii .54
 56. Bibliografie ..55

Extras din licență

Introducere

Pe parcursul vieții sale, persoana fizică acumulează informații prețioase despre existența sa, dar și lucruri materiale de care se folosește în toată această perioadă.

Asemeni celorlalte specii care trăiesc pe pământ, omul tinde să ușureze viața urmașilor săi, lăsând prin moștenire testamentară, în cele mai multe cazuri, bunuri materiale dar și spiriatuale ori sfaturi sau principii morale. Prin această acțiune, își asigură ”o viață după moarte” prin transmiterea unei părți a propriei personalități, urmașilor. Așadar testamentul este benefic pentru liniștea sufletească a dispunătorului datorită faptului că este sigur că voința îi va fi respectată chiar și atunci când nu va mai putea interacționa cu

această lume.

De-a lungul timpului, oamenii s-au gândit cum ar putea avea un control mai mare asupra a tot ce au agonisit sau au învățat pe durata vieții, chiar și atunci când vor trece în neființă, inventând astfel testamentul.

Acest act juridic unilateral își are originile in antichitate. Una dintre cele mai vechi scrieri care face referire la testament se regăsește în Biblie. Cea mai netă referire este făcută de Noe în momentul în care, după terminarea potopului, împarte pământul între cei trei fii ai săi.

Un alt punct de reper se regăsește în Atena, pe timpul lui Solon, cel ce este considerat fodatorul democrației în capitala actuală a Greciei. El permitea moștenirea testamentară doar atenienilor fără copii legitimi.

În actualitate, testamentul reprezintă actul juridic unilateral,personal,solemn, revocabil și pentru cauză de moarte întocmit de către testator.

CAPITOLUL I. Generalități privind testamentul

Secțiunea 1.1. Noțiune

Întotdeauna testamentul a fost un act juridic solemn. Inițial, pater familias beneficia de o putere totală de decizie, iar mai târziu, in timpul cuceririlor romane, s-a adoptat cutuma prin care erau protejate rudele defunctului lăsându-le cel puțin o parte din bunurile testatorului.

În perioada vechiului drept românesc testamentul a avut două forme de manifestare: limba de moarte și diata. Limba de moarte a reprezentat prima formă testamentară exprimată pe cale verbală în prezența unui cleric, care mai târziu avea să le comunice moștenitorilor, voința dispunătorului. Diata era acea formă testamentară transpusă într-un înscris care era semnată, datată, iar la întocmirea sa asistau mai mulți martori. Astăzi testamentul reprezintă acel act juridic complex cu un cuprins variabil și determinat doar de voința autorului său.

Sectiunea1.2.Caracterele juridice ale testamentului

1.2.1. Act juridic unilateral

Testamentul reprezintă atât o operațiune juridică (negotium juris) cât și suportul material(instrumentum probationis) ce include ultima voință a autorului său. Fiind un act unilateral , testamentul produce efecte juridice numai prin voința neîndoielnică a testatorului fără ca beneficiarii să fie informați in legătura cu existența sa, deoarece este un ”act nesupus comunicării” .

În consecință, legatarii nu pot decide în privința întocmirii testamentului, dar au posibilitatea să accepte ori să refuze dispozițiile sale, după decesul autorului.Testamentul nu iși pierde validitatea odată cu refuzul voluntar al legatului, însa dispozițiile testamentare devin ineficiente. Întocmirea acestui act juridic trebuie să respecte atât condițiile de fond ce se referă la conținutul testamentului cât și condițiile prevăzute de lege pentru liberalități . În doctrină este subliniată diferența dintre legat și testament pentru a evita greșeli în practică.

1.2.2.Act juridic personal

Nimeni nu poate întocmi testamentul în numele și în contul persoanei testatorului, deoarece este un act personal. De altfel, nici minorul sau interzisul judecătoresc nu pot fi reprezentați.

De lege lata minorul fără capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă nu poate încheia un testament care cuprinde legate (nu poate dispune prin liberalități).Cu consimțământul părinților sau , după caz, a tutorelui , minorul are dreptul de a încheia testament cu privire la modul de organizare a propriilor funeralii și poate decide asupra destinației propriului corp, după moarte. De asemenea, minorul iși poate recunoaște copilul din afara căsătoriei, prin testament. Această recunoaștere nu poate fi revocată (art 416Ncc). Observând faptul că minorul, chiar și în mod excepțional, poate încheia un testament , în cazul interzisului judecătoresc acest lucru nu îi este recunoscut de lege.

Bibliografie

I. Tratate, cursuri universitare, monografii

1. Anca Roxana Adam, Drept civil- Teoria generală a obligațiilor, Editura C.H.Beck, București, 2017;

2. Corneliu Turianu, Andrei Duțu, Drept civil. Compendiu, Editura Universul Juridic, București, 2016;

3. Dan Chirică, Tratat de drept civil - Succesiunile și liberalitățile, Editura C.H. Beck, București, 2016;

4. Dan Ștefan Spânu, Alexandru Spânu, Drept civil-Moștenirea, Editura C.H.Beck, București,2015;

5. Daniela Negrilă, Testamentul în noul Cod civil, Editura Universul Juridic, București, 2013;

6. Daniela Negrilă, Moștenirea în noul Cod civil, Editura Universul Juridic, București, 2015;

7. Daniela Negrilă, Dreptul de opțiune succesorală, Vol. I, Editura Universul Juridic, București, 2014;

8. Daniela Negrilă, Dreptul de opțiune succesorală, Vol. II, Editura Universul Juridic, București, 2016;

9. Francisc Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral - Moștenirea testamentară, Vol. II, Editura Universul Juridic, București, 2014;

10. Francisc Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral - Transmisiunea și partajul moștenirii, Vol. III, Editura Universul Juridic, București, 2014;

11. Gabriel Boroi, Liviu Stănciulescu, Instituții de drept civil în reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, București, 2012;

12. Gabriela Cristina Frențiu, Comentariile Codului civil, Editura Hamangiu, București, 2013;

13. Liviu Stănciulescu, Curs de drept civil - Succesiuni, Editura Hamangiu, București, 2012;

14. Miruna Tudorașcu, Adam Drăgoi, Dreptul asupra moștenirii, Editura Pro Universitaria, București, 2019;

15. Petrică Trușcă, Andrada Mihaela Trușcă, Drept civil. Partea generală, Editura Universul Juridic, București, 2016.

II. Articole din reviste de spaecialitate

1. Anthony Murphy, Testamentele privilegiate în dreptul civil român și comparat, în „Dreptul”, nr. 82018, pp.19-33;

2. Mirela Carmen Dobrilă, Iertarea nedemnului: expresă, tacită sau recunoașterea unui drept de a culege legatul lăsat de catre testator după savârșirea faptei de nedemnitate succesorală? , în „Dreptul”, nr.72018, pp.63-73.

III. Acte normative

1. Noul Cod civil;

2. Noul Cod de procedură civilă;

3. Ordinul ministrului justiției nr 1903/2011.

IV. Surse Internet

1. https://www.rubinian.com/dictionar_detalii.php?id=3974

2. https://dexonline.ro/

Preview document

Testamentul și formele sale actuale - Pagina 1
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 2
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 3
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 4
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 5
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 6
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 7
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 8
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 9
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 10
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 11
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 12
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 13
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 14
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 15
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 16
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 17
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 18
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 19
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 20
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 21
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 22
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 23
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 24
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 25
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 26
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 27
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 28
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 29
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 30
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 31
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 32
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 33
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 34
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 35
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 36
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 37
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 38
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 39
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 40
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 41
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 42
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 43
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 44
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 45
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 46
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 47
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 48
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 49
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 50
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 51
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 52
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 53
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 54
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 55
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 56
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 57
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 58
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 59
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 60
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 61
Testamentul și formele sale actuale - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Testamentul si formele sale actuale.docx

Alții au mai descărcat și

Testamentul

Dreptul persoanei de a dispune prin testament de mostenirea sa, în conformitate cu prevederile legale, îsi are temeiul în existenta dreptului de...

Legatul

CAPITOLUL I. Scurt istoric În comuna primitivă dreptul la moştenire îşi are originea încă din comuna primitivă, atunci când caracterul cu totul...

Succesiunea testamentară

INTRODUCERE Instituţia succesiunii în dreptul civil este menită să asigure o continuitate a raporturilor patrimoniale, mai ales a celor cu privire...

Probleme speciale privind testamentele ordinare

Introducere Dreptul civil este ramura dreptului ce reglementează raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale care se stabilesc între persoane...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Vicii de consimțământ - dolul

DOLUL (VICLENIA) 1. Definiţie Dolul este viciul de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, prin mijloace viclene,...

Proprietatea Periodică

Proprietatea, în sens economic, este, raportul de însusire de către om a bunurilor materiale, care constituie o conditie a oricărei productii de...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Te-ar putea interesa și

Moștenirea Testamentară

INTRODUCERE Potrivit art.650 C.civ. patrimoniul succesoral se poate transmite nu numai în temeiul legii (la persoanele, în ordinea şi în cotele...

Testamentul

Dreptul persoanei de a dispune prin testament de mostenirea sa, în conformitate cu prevederile legale, îsi are temeiul în existenta dreptului de...

Legatul

CAPITOLUL I. Scurt istoric În comuna primitivă dreptul la moştenire îşi are originea încă din comuna primitivă, atunci când caracterul cu totul...

Partajul Succesoral

INTRODUCERE Transmiterea prin moştenire este o instituţie străveche, fiind orânduită de obiceiul pământului, căruia i s-a adăugat ulterior norme...

Turismul Religios

Intre turism şi religie există nenumărate interacţiuni şi combinaţii pe baza relaţiei dintre locul sacru şi motivaţia turistului. Prima parte a...

Execuțiunea Testamentară

Capitolul I Consideraţii generale privind instituţia execuţiunii testamentare I.1. Noţiunea de execuţiune testamentară Instituţia succesiunii...

Aspecte Teoretice ale Testamentului

DEFINIŢIA TESTAMENTULUI Testamentul este un act formal prin care o persoana numita testator instituie in mod necesar unul sau mai multi succesori...

Donația în reglementarea noului cod civil

DONAȚIA- în reglementarea Noului Cod Civil Preliminarii. Liberalitatea a apărut şi a fost recunoscută o dată cu proprietatea, întrucât dreptul de...

Ai nevoie de altceva?