Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 15785
Mărime: 660.68KB (arhivat)
Publicat de: Livia M.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. Capitolul I. Politica de coeziune a Uniunii Europene 6
 3. I.1. Procesul de integrare economică europeană 6
 4. I.2. Bugetul Uniunii Europene 8
 5. I.3. Instrumente financiare în cadrul politicii de coeziune 11
 6. I.3.2. Fondul de Coeziune 13
 7. I.3.3. Fondul Social European (FSE) 14
 8. I.3.4. Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală (FEADR) 15
 9. I.3.5 Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) 16
 10. I.4. Documente de programare la nivelul României pentru perioada 2014-2020 16
 11. Capitolul II . Cadrul național de utilizare a fondurilor europene 18
 12. II.1. Alocarea fondurilor europene în România pentru perioada 2007-2013 18
 13. II.2. Obiectivele strategice ale României pentru perioada 2014-2020 21
 14. II.3. Programele Operaționale pentru perioada 2014-2020 23
 15. II.3.1. Programul Operațional Infrastructura Mare; 29
 16. II.3.2. Programul Operațional Capital Uman 36
 17. II.3.3. Programul Operațional Competitivitate 37
 18. II.3.4.Programul Operațional Asistență Tehnică 38
 19. II.3.5. Programul Operațional Capacitate Administrativă 39
 20. II.3.6.Programul Operațional Dezvoltare Regională 39
 21. Capitolul III. Atragerea de fonduri europene în regiunea Nord-Est 41
 22. III.3.1. Aspecte generale 41
 23. III.2. Obiective strategice la nivelul regiunii Nord-Est 49
 24. III.3. Economia regiunii Nord-Est 50
 25. Concluzii 51
 26. Bibliografie 54

Extras din disertație

Introducere

Această lucrare este dedicată fondurilor structurale și de coeziune; acestea sunt instrumente financiare, cu ajutorul cărora Uniunea Europeană urmărește să înlăture diferențele dintre toate regiunile, la nivel economic și social. Coeziunea la nivel economic și social reflectă gradul de reciprocitate asupra statelor membre ale Uniunii Europene. Multe regiuni se confruntă cu aceste diferențe, dar cu ajutorul resurselor alocate, regiunile defavorizate încearcă să se apropie cât mai mult de zona euro.

Politica de coeziune constituie elementul-cheie cu privire la regiunile din Uniunea Europeană, deoarece aceasta contribuie la realizarea de noi locuri de muncă, la o dezvoltare economică durabilă, precum și la gradul de competitivitate la nivel economic.

Scopul lucrării constă în evidențierea impactului pozitiv asupra fondurilor europene pentru întreaga economie. Bugetul alocat pentru fiecare regiune, în special pentru zonele rurale, contribuie la diminuarea diferențelor la nivel regional.

Motivația alegerii pentru această temă de licență derivă din aspirația de a remarca cât de însemnat este impactul fondurilor structurale pentru creșterea economică, deoarece prin intermediul acestora, se oferă sprijin pentru educație, cercetare, infrastructură, agricultură, evoluția IMM-urilor, precum și crearea unor măsuri pentru extinderea zonelor rurale.

În primul capitol al lucrării, am subliniat influența instrumentelor financiare pentru a reduce decalajele dintre regiuni, la nivel economic și social, decalaje ce sunt prezente de la începutul integrării europene. De asemenea, bugetul alocat de către Uniunea Europeană pentru statele membre, constituie o componentă fundamentală în ceea ce privește traiul cetățenilor europeni, așa că am enumerat câteva avantaje, care susțin importanța acestuia pentru economie. Deoarece bugetul constituie un factor integrant pentru statele membre, prin intermediul acestuia, au fost proiectate instrumentele financiare în cadrul politicii de coeziune.

În al doilea capitol am acordat o atenție sporită perioadelor de programare 2007-2013, respectiv 2014-2020. Astfel, cu ajutorul instrumentelor financiare pentru perioada 2007-2013, Uniunea Europeană investește în diverse proiecte pentru regiunile din Europa, astfel vor fi reduse disparitățile dintre țările membre și a regiunilor acestora. Pentru perioada actuală, politica de coeziune constituie o sursă de alocare însemnată din partea bugetului Uniunii Europene. Pentru cele două perioade de programare, am trecut în revistă principalele realizări ale acestora.

În cel de-al treilea capitol am realizat un studiu de caz în cadrul căruia se pune accent pe principalii factori pentru care regiunea Nord-Est se confruntă cu diferențe, comparativ cu celelalte regiuni. Unul dintre factorii care definesc nivelul redus în ceea ce privește dezvoltarea acestei regiuni, constă în gradul de competitivitate redus. În această zonă, comerțul, comunicațiile și tehnologia informațiilor, precum și industria prelucrătoare, prezintă cel mai redus nivel de productivitate.

Capitolul I. Politica de coeziune a Uniunii Europene

I.1. Procesul de integrare economică europeană

Politica regională contribuie la sprijinul regiunilor și orașelor ce întâmpină dificultăți și care sunt mai puțin dezvoltate, susținând formarea unor locuri de muncă, dezvoltarea economică și durabilă.

Uniunea Europeană reușește după aproximativ 60 de ani să ajungă la forma actuală de organizare . Totul a început în anul 1957 prin semnarea Tratatului de la Roma, la care participă Belgia, Franța, Germania, Italia, Luxemburg și Olanda; acestea fiind cele șase state fondatoare și care pun bazele Comunității Economice Europene(CEE) .

Tratatul a întemeiat unele politici ca fiind politici comune între toate țările membre, respectiv:

- politica agricolă comună (PAC);

Această politică a fost realizată în anul 1962, urmând ca, în 1964 să beneficieze de instrumentul financiar FEOGA (Fondul European pentru Orientare și Garantare Agricolă). Tot în această perioadă (1964) FEOGA a fost divizată în două porțiuni, și anume: prima pentru ”Garantare”, fiind, de altfel, cea mai importantă, iar cea de-a doua pentru ” Orientare”; aceasta sprijină dezvoltarea zonelor rurale.

- politica comercială comună;

A fost creată în anul 1962 și reprezintă totalitatea instrumentelor și politicilor ce sunt practicate în domeniul relațiilor comerciale din afara Uniunii Europene. Politica comercială comună își propune să realizeze unele obiective, precum:

- creșterea exporturilor pentru bunuri și servicii și pentru accesul unor noi piețe;

- eliminarea discriminării;

- garantarea unui cadru legal;

- creșterea echilibrată a comerțului mondial;

- siguranța înglobării în politica de dezvoltare a alcătuirii mediului înconjurător.

- politica în domeniul transporturilor;

În cazul transporturilor, politica UE participă la bunăstarea economiei europene, amplificând rețelele actuale de infrastructură, care contribuie la facilitarea călătoriilor.

Transporturile reprezintă elementul central al integrării europene și sunt fundamentale atât pentru circulația persoanelor, cât și a bunurilor si serviciilor.

Bibliografie

1. Antonescu, Daniela, Dezvoltarea regională în România, Editura Oscar Print, București, 2003

2. Baldwin R., Wyplosz C., Economia integrării europene, Editura Economică, București,2006

3. Gabriela Drăgan, Leonard Orban, Gabriela-Carmen Pascariu, Politica de coeziune a UE, Determinanți, mecanisme, instrumente, Editura Universitară, București, 2013

4. Dan Drosu Șaguna, Raluca Găinușă Nicolae, Fondurile structurale ale Uniunii Europene, Editura Ujmag.ro, București 2011

5. Bollen, F., Managing EU Structural Funds. Effective capacity for Implementation as a Prerequisite, Maastricht, European Institute of Public Administration, 2001

6. Parlog, C., Constantin, D.L, Dezvoltare regională și integrare europeană, Ed. Oscar Print, București 2003

7. Smail, Rob, Broos , Luc, Kujpers, Elsa, Managing structural funds: a step-by-step practical handbook, EIPA, 2008

8. Șuteu, Daniela, Managementul proiectelor europene, Editura Politehnium, Iași, 2008

9. Ionescu, Claudia, Politica de dezvoltare regională, Editura Tritonic, București 2007

10. Cum este finanțat bugetul UE? https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-budget/revenue-income_ro, 13 februarie 2019

11. Cum este cheltuit bugetul UE? https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-budget/expenditure_ro, 24 februarie 2020

12. Ce face bugetul UE: câteva exemple https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/spending/what-budget-does_en, 12 martie 2020

13. Venituri UE: De unde provin banii? https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/revenue_en, 12 martie 2020

14. Ce face Comisia Europeană: Buget și finanțare, https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/what-european-commission-does/budget-and-funding_ro?fbclid=IwAR34cJh4BiKTsyURaEat8Eq5ZGHYYsQPpOpi0SLo81NC4f_r-7HybExdMtE, 12 martie 2020

15. Oficiul European de Luptă Antifraudă, https://ec.europa.eu/info/departments/european-anti-fraud-office_ro, 13 martie 2020

16. Principalele realizări ale politicii regionale 2014-2020 https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/what/key-achievements/, 25.05.2020

17. Fondul de Coeziune, https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/96/fondul-de-coeziune, 19.03.2020

18. Fondul Social European, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&langId=ro, 19.03.2020

19. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/what/glossary/e/european-agricultural-fund-for-rural-development?fbclid=IwAR2yRY5e9QE8rFE-ix3kS1tsfVkxDOj7aln7wmhdttiiddrZi7UjCCFVdy4, 19.03.2020

20. Fondul European pentru pescuit și Afaceri Maritime, https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/EMFF_The_european_maritime_and_fisheries_fund_RO.pdf?fbclid=IwAR16RW_2A-RoaUpksk9bbbi6dIkK0M6Fv9_8t-2K6EYYHpnL-qwBRrugB1Y, 19.03.2020

21. Acordul de Parteneriat, https://www.fonduri-ue.ro/acord-parteneriat, 02.04.2020

22. Politica de coeziune în practică: principalele rezultate ale investițiilor UE în perioada 2007-2013, https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/newsroom/news/2016/10/10-07-2016-cohesion-policy-at-work-key-outcomes-of-eu-investments-in-2007-2013, 03.04.2020

23. Cadrul Strategic Comun, https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/blue_book/blueguide_ro.pdf, 04.04.2020

24. Strategia Europa 2020, https://www.mae.ro/sites/default/files/file/Europa2021/Strategia_Europa_2020.pdf, 04.04.2020

25. Principalele realizări ale politicii regionale 2014-2020, https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/what/key-achievements/, 20.05.2020

...

Preview document

Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 1
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 2
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 3
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 4
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 5
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 6
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 7
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 8
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 9
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 10
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 11
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 12
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 13
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 14
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 15
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 16
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 17
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 18
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 19
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 20
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 21
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 22
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 23
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 24
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 25
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 26
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 27
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 28
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 29
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 30
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 31
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 32
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 33
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 34
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 35
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 36
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 37
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 38
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 39
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 40
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 41
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 42
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 43
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 44
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 45
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 46
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 47
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 48
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 49
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 50
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 51
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 52
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 53
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 54
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 55
Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România - Pagina 56

Conținut arhivă zip

 • Managementul fondurilor structurale si de coeziune in Romania.docx

Alții au mai descărcat și

Protecția Mediului în Contextul Dezvoltării Economice Durabile

2.4 Mecanisme de alocare pentru finantarea actiunilor de protectie a mediului În unele tari sunt folosite mecanisme speciale desemnate pentru a...

Oportunități de finanțare a afacerilor prin accesarea de fonduri europene nerambursabile. Studiu de caz

Introducere Lucrarea Oportunități de finanțare a afacerilor prin obținerea de fonduri europene nerambursabile se bazează pe analiza modalităților...

Managementul Proiectelor Europene

INTRODUCERE Managementul proiectelor este o abordare relativ nouă în cadrul organizaţiilor. Ultimele decenii au fost marcate de creşterea rapidă...

Antreprenoriatul și fondurile europene. Programe Start-Up în România

Rezumat Termenul de antreprenoriat a inceput sa fie folosit de economisti in secolele XVIII-XIX, suprapunandu-se cu perioada Revolutiei...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Managementul Proiectelor

Managementul proiectelor a apărut ca un instrument de planificare, coordonare, realizare şi control al activităţilor complexe din proiectele...

Te-ar putea interesa și

Managementul Fondurilor Structurale

Introducere Politica de dezvoltare regionala este una dintre cele mai importante politici si cele mai complexe ale Uniunii Europene,fapt ce...

Managementul Fondurilor Structurale

INTRODUCERE Lucrarea de faţă expune experienţa statelor membre ale Uniunii Europene în domeniul managementului fondurilor structurale şi de...

Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională

I. ARGUMENT Uniunea Europeană constituie o parte a strategiilor şi proceselor politice ale statelor membre şi instituţii relevante, care includ...

Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar

Integrarea României în Uniunea Europeană are o miză extrem de puternică, privită la nivel tridimensional: individ, firmă şi societate. Este evident...

Analiza Tratatului de Aderare al României la Uniunea Europeană

MOTTO ,,Europa viitoare va fi, probabil, organizată pe baza comunităţii de destin”,iar ,,viitorul plin de neprevăzut impune solidaritate, nu numai...

Utilizarea fondurilor structurale în agricultură

INTRODUCERE Fondurile europene au fost create cu scopul de a dezvolta anumite domenii şi a sprijini ţările membre pentru a ajunge la standarde...

Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice

1.1 Prezentarea surselor de finanţare ale fondurilor structurale Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană...

Organizație nonguvernamentală - Fundația Terra Mileniul III

Statut Denumirea Fundaţiei Denumirea Fundaţiei este TERRA Mileniul III, înfiinţată ca fundaţie în Bucureşti, în ziua de 22 decembrie 1997,...

Ai nevoie de altceva?