Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

Licență
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 122 în total
Cuvinte : 33622
Mărime: 323.17KB (arhivat)
Publicat de: Vasilica C.
Puncte necesare: 14

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAPITOLUL I 4
 3. NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE 4
 4. 1.1 Conceptul de active imobilizate 4
 5. 1.2 Clasificarea imobilizărilor 6
 6. 1.3 Conceptul de imobilizări corporale şi clasificarea acestora 8
 7. 1.4. Recunoaşterea şi evaluarea imobilizărilor corporale 13
 8. 1.4.1 Recunoaşterea imobilizărilor corporale 13
 9. 1.4.2 Evaluarea imobilizărilor corporale 13
 10. 1.5 Determinarea deprecierii imobilizărilor corporale 23
 11. 1.5.1 Amortizarea imobilizărilor corporale 24
 12. 1.5.2 Caracterizarea generală a provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor 32
 13. CAPITOLUL II 34
 14. PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE “IAŞITEX” SA 34
 15. 2.1 Scurt istoric 34
 16. 2.2 Structura tehnico-organizatorică 35
 17. 2.3 Caracterizare economico-financiară 38
 18. 2.4 Organizarea compartimentului financiar-contabil 44
 19. CAPITOLUL III 49
 20. CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE ÎN SOCIETATEA COMERCIALĂ 49
 21. 3.1 Organizarea gestiunii imobilizărilor corporale 49
 22. 3.2 Sistemul purtătorilor primari de informaţii 53
 23. 3.3 Contabilitatea terenurilor şi amenajărilor de terenuri 55
 24. 3.4 Contabilitatea construcţiilor 56
 25. 3.5 Contabilitatea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor 57
 26. 3.6 Contabilitatea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie, a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale 58
 27. 3.8 Contabilitatea imobilizărilor corporale în curs 59
 28. 3.7 Contabilitatea avansurilor acordate pentru imobilizări corporale 60
 29. 3.9 Contabilitatea amortizării imobilizărilor corporale 60
 30. 3.10 Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor corporale 61
 31. 3.11 Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs 61
 32. 3.12 Posibilităţi de informatizare a contabilităţii imobilizărilor corporale 71
 33. 3.12.1 Delimitări conceptuale privind noţiunile utilizate 71
 34. 3.12.2 Prezentarea actualului sistem informaţional la SC IAŞITEX SA 73
 35. 3.12.3 Posibilităţi de informatizare a contabilităţii imobilizărilor corporale la SC IAŞITEX SA 75
 36. 2.5 Testarea prototipului de sistem expert 92
 37. CAPITOLUL IV 100
 38. ANALIZE COMPARATIVE PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE 100
 39. 4.1 Prezentarea surselor de date folosite în analiza imobilizărilor corporale 100
 40. 4.2 Analiza dinamicii, structurii şi eficienţei imobilizărilor corporale 103
 41. 4.3 Analiza utilizării imobilizărilor corporale 108
 42. 4.4 Analiza cheltuielilor cu imobilizările corporale 112
 43. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 116

Extras din licență

INTRODUCERE

Dezvoltarea continuă a capacităţii de informare grevează întreaga evoluţie a societăţii omeneşti. În anii în care trăim, principala avere a noastră este formată din informaţiile deţinute la un moment dat. Napoleon Bonaparte aprecia că 99% din victoria oricărei bătălii este asigurată de informaţia exactă deţinută la momentul oportun. Mileniul III va fi dominat de informaţia structurată la nivelul sistemelor informaţionale.

O unitate economică, pentru a funcţiona bine, are nevoie de sistem nervos prin care să circule informaţia şi care să asigure conducerea, economia de resurse şi ordinea. În cadrul ansamblului sistemului informaţional contabil, sistemul nervos este reprezentat de contabilitate. Contabilitatea constituie aplicaţia cel mai frecvent evocată în proiectele de organizare a sistemelor informatice.

De-a lungul timpului, exploratorii domeniului contabil au transformat contabilitatea într-o disciplină utilă care îmbină într-o perfectă armonie teoria abstractă cu realitatea fenomenelor pe care le studiază. Apărută din necesitatea cunoaşterii şi gestiunii patrimoniului, în scopul conservării şi dezvoltării acestuia, contabilitatea se conduce si organizează de orice unitate patrimonială.

Lucrarea de faţă, intitulată „Contabilitatea imobilizărilor corporale” îşi propune să analizeze existenţa şi implicaţiile pe care le generează o anumită structură patrimonială - "materie" de reflectare în contabilitatea financiară. Această structură patrimonială este reprezentată de imobilizările corporale, active ce constituie baza tehnică a unei firme cu activitate de producţie cum este SC IAŞITEX SA, Iaşi.

În analiza imobilizărilor corporale s-a avut în vedere un caz concret, deoarece „practica stimulează dezvoltarea ştiinţei, impulsionând-o spre exprimări inteligibile şi generalizatoare” .

Din multitudinea de structuri patrimoniale ce fac obiectul reflectării în contabilitatea financiară s-a ales analiza imobilizărilor corporale deoarece, aceste active constituie baza tehnică a agenţilor economici producători, fără de care n-ar putea avea loc nici o activitate economică. Imobilizările corporale ocupă ponderea cea mai mare în totalul activelor imobilizate, lucru explicabil prin contribuţia lor hotărâtoare la asigurarea potenţialului tehnico-productiv al unităţii.

Bunurile şi valorile care au o durată de utilizare mai mare de un an se consumă treptat şi constituie capitalul imobilizat supus amortizării. Utilizarea de amortismente fiscale şi accelerate, pentru unele categorii de imobilizari corporale, constituirea de provizioane privind deprecierea lor poate reprezenta evantaiul de instrumente prin care caracterul coercitiv al regulilor fiscale este antenuat de avantajele oferite de introducerea acestora. Amortizarea apare ca un mijloc de promovare a investiţiilor. Prin constituirea amortismentelor derogatorii rezultă o serie de avantaje fiscale prin care şi amânarea la plată a unui impozit pe profit care devine exigibil spre sfârşitul duratei de utilizare a imobilizarilor corporale. Datorită inflaţiei ce caracterizează situaţia economiei romaneşti, unitatea patrimonială obţine un câştig şi din deprecierea monedei, ea amânând plata unei sume pentru o perioadă viitoare.

Având în vedere importanţa acestor aspecte atât pentru stat cât şi pentru unitatea de producţie şi comercializare, lucrarea încearcă să le surprindă pe parcursul celor patru capitole.

CAPITOLUL I

NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE

1.1 Conceptul de active imobilizate

Pasivul patrimonial, constituit din capitalul aflat la dispoziţia agenţilor economici, este investit sub diferite forme ce formează activul patrimonial.

„Clasificarea activelor patrimoniale este realizată în literatura de specialitate funcţie de două criterii fundamentale:

• Conţinutul economic şi natura activelor;

• Lichiditatea activelor.”

În contabilitatea românească, ca de altfel în majoritatea ţărilor din Europa continentală, activele patrimoniale se structurează în ordinea inversă a lichidităţii, după modelul:

A. ACTIVE IMOBILIZATE

• Imobilizări necorporale

• Imobilizări corporale

• Imobilizări în curs

• Imobilizări financiare

B. ACTIVE CIRCULANTE

• Stocuri şi producţie în curs de execuţie

• Creanţe sau valori în curs de decontare

• Plasamente şi disponibilităţi băneşti

C. ACTIVE DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE

Activele circulante, denumite şi active pe termen scurt, capital circulant sau bunuri mobile, cuprind toate valorile economice sub forma stocurilor, creanţelor, titlurilor de plasament, instrumentelor de trezorerie şi disponibilităţilor băneşti.

„Investiţia privită ca un plasament semnifică din punct de vedere al circulaţiei valorii o imobilizare pe diferite termene.” Un element al imobilizărilor poartă denumirea de activ imobilizat.

„Practic, toate întreprinderile, indiferent de mărime sau sectorul de activitate, utilizează bunuri materiale, denumite imobilizări corporale sau investiţii materiale.”

Activele imobilizate sau fixe, denumite şi active pe termen lung,, imobilizări sau bunuri imobile, „sunt reprezentate prin acele valori patrimoniale destinate a servi de o manieră durabilă, pe o perioadă mai îndelungată, activitatea întreprinderii.” Acestea au următoarele trăsături:

• sunt utilizate o perioadă îndelungată în activitatea unităţilor patrimoniale şi au lichiditatea mai mare de un an ;

• nu se consumă şi nu se înlocuiesc după prima utilizare;

• participă la desfăşurarea mai multor cicluri economice;

• nu sunt destinate comercializării.

Activele imobilizate au şi următoarele caracteristici:

• au o durată normală de funcţionare sau utilizare mai mare de un an ;

• valoarea contabilă de intrare în patrimoniul agentului economic este mai mare decât limita stabilită prin lege, valoare ce se stabileşte prin Hotărâri de Guvern sau alte acte normative .Prin Hotărârea nr. 424 din 25 aprilie 2001 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe se prevede că valoarea de intrare a mijloacelor fixe stabilită în condiţiile art. 3 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, este de 8.000.000 lei. Mijloacele fixe cu valoarea de intrare cuprinsă între 5.000.000 lei si 8.000.000 lei, existente în patrimoniul agenţilor economici la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, vor fi înregistrate în evidenta contabila ca mijloace fixe de natura obiectelor de inventar, până la amortizarea lor integrală conform prevederilor legale în vigoare.

• cea mai mare parte din activele imobilizate îşi recuperează valoarea în mod treptat, prin amortizarea acestora, adică prin includerea unor cote-părţi din valoarea lor în costul activităţii la care au participat ;

• lichiditatea imobilizărilor este redusă, ele transformându-se în bani într-o perioadă mare de timp, în funcţie de procesul recuperării valorii lor.

Preview document

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 1
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 2
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 3
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 4
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 5
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 6
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 7
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 8
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 9
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 10
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 11
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 12
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 13
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 14
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 15
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 16
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 17
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 18
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 19
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 20
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 21
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 22
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 23
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 24
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 25
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 26
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 27
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 28
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 29
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 30
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 31
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 32
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 33
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 34
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 35
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 36
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 37
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 38
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 39
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 40
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 41
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 42
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 43
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 44
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 45
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 46
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 47
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 48
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 49
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 50
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 51
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 52
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 53
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 54
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 55
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 56
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 57
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 58
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 59
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 60
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 61
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 62
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 63
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 64
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 65
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 66
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 67
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 68
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 69
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 70
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 71
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 72
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 73
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 74
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 75
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 76
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 77
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 78
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 79
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 80
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 81
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 82
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 83
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 84
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 85
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 86
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 87
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 88
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 89
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 90
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 91
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 92
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 93
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 94
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 95
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 96
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 97
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 98
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 99
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 100
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 101
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 102
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 103
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 104
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 105
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 106
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 107
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 108
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 109
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 110
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 111
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 112
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 113
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 114
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 115
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 116
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 117
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 118
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 119
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 120
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 121
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 122

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Imobilizarilor Corporale.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea imobilizărilor corporale

INTRODUCERE 1. Evolutia si rolul contabilitatii ca instrument de gestiune Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică,...

Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale

1.1 Dualismul contabil Pentru a putea vorbi despre un dualism contabil consideram oportuna definirea notiunii de sistem contabil. Prin sistem...

Imobilizări Corporale

INTRODUCERE Această lucrare, „Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale” a fost elaborată şi structurată în conformitate cu...

Contabilitatea imobilizărilor corporale la SC Remat Cluj SA

Introducere Contabilitatea este un instrument de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului şi al rezultatelor obţinute care acoperă...

Studiu privind organizarea contabilității imobilizărilor corporale la SC Fotoxpress SRL

INTRODUCERE Contabilitatea este un instrument de cunoastere, gestiune, si control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute care asigura...

IAS 16 - Imobilizări Corporale

Cap. 1. Introducere Standardul international de contabilitate IAS 16 “Imobilizari corporale” (revizuita în 1998) a intrat în vigoare la data de 1...

Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale

CAP.1. ACTIVELE IMOBILIZATE-DEFINIRE ŞI STRUCTURĂ Capitalul agenţilor economici poate fi plasat în bunuri şi valori, adică bunuri care prin natura...

Politici și practici contabile privind Trezoreria - studiu de caz pentru o societate din România

INTRODUCERE Setul de situații financiare determină modul în care entitatea atrage noi investitori, își menține performanțele și poziția...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea imobilizărilor corporale

INTRODUCERE 1. Evolutia si rolul contabilitatii ca instrument de gestiune Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică,...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

Lista abrevierilor IAS –International Accounting Standards IFRS - International Financial Reporting Standards Pml - Plăţile minime de leasing...

Contabilitatea imobilizărilor corporale la SC Remar SA

INTRODUCERE Sistemul de informatii al unei organizatii ne permite sa ierarhizam sa un ansamblu de tehnici si metode care permit obtinerea si...

Contabilitatea imobilizărilor corporale în cadrul SC Elimad Mob SRL

I. INTRODUCERE Normalizarea contabilă din România cunoaşte profunde modificări pentru asigurarea comparabilităţii cu normele internaţionale. Este...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

1. TENDINTE PREVIZIBILE PRIVIND PIATA CONFECTIILOR DE ÎMBRACAMINTE În ultimii 50 de ani, pe plan mondial, industria confectiilor de îmbracaminte...

Studiu privind organizarea contabilității imobilizărilor corporale la SC Fotoxpress SRL

INTRODUCERE Contabilitatea este un instrument de cunoastere, gestiune, si control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute care asigura...

Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale

CAP I. CONCEPTE TEORETICE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IMOBILIZARILOR CORPORALE SI NECORPORALE. 1.1. Definirea si structura...

Contabilitatea imobilizărilor corporale

CAP 1:CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR 1.1. DEFINIREA ŞI STRUCTURA IMOBILIZĂRILOR O componentă importantă a patrimoniului agenţilor economici o...

Ai nevoie de altceva?