Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 5 fișiere: pdf, mdb
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 20015
Mărime: 1.62MB (arhivat)
Publicat de: Teodora Olaru
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. Lista figurilor pg. I
 2. Lista tabelelor pg. II
 3. Introducere pg. 3
 4. Capitolul 1. Fundamentele organizãrii i conducerii contabilitã.ii de gestiune i a calcula.iei costurilor pg. 5
 5. 1.1. Obiectul contabilitã.ii de gestiune i a calcula.iei costurilor pg. 5
 6. 1.2. Organizarea contabilitã.ii de gestiune i calcula.ia costurilor pg. 7
 7. 1.3. Funcþiile contabilitã.ii de gestiune i a calcula.iei costurilor pg. 10
 8. 1.4. Principiile calculaþiei costurilor pg. 12
 9. 1.5. Interfa.a dintre contabilitatea financiarã i contabilitatea de gestiune pg. 14
 10. 1.6. Surse de informare pentru calcularea costurilor pg. 17
 11. Capitolul 2. Prezentarea societãþii S.C. “Mecanica Ceahlãu” S.A. Piatra- Neamþ pg. 19
 12. 2.1. Prezentarea societãþii pg. 19
 13. 2.2. Structura organizatoricã a societãþii ºi activitatea de bazã pg. 20
 14. 2.3. Partenerii comerciali pg. 21
 15. 2.4. Poziþia financiarã pg. 21
 16. 2.4.1. Analiza structurii patrimoniale a întreprinderii pg. 22
 17. 2.4.2. Analiza principalilor indicatori economico-financiari pg. 23
 18. 2.5. Performanþele întreprinderii pg. 25
 19. Capitolul 3. Contabilitatea de gestiune a costurilor globale pg. 30
 20. 3.1. Metode de contabilitate de gestiune pg. 30
 21. 3.2. Considerente generale ale metodei globale pg. 31
 22. 3.3. Calculaþia globalã pe feluri de costuri pg. 32
 23. 3.4. Calculaþia globalã pe locuri de costuri pg. 33
 24. Capitolul 4. Organizarea contabilitãþii de gestiune a costurilor globale la S.C. ”Mecanica Ceahlãu” S.A. pg. 34
 25. 4.1. Preluarea cheltuielilor aferente materiilor prime pg. 35
 26. 4.2. Colectarea cheltuielilor cu energia electricã ºi consumul tehnologic pg. 36
 27. 4.3. Colectarea cheltuielilor privind impozitele ºi taxele pg. 36
 28. 4.4. Colectarea cheltuielilor privind amortizarea pg. 37
 29. 4.5. Colectarea cheltuielilor privind salariile pg. 38
 30. 4.6. Colectarea cheltuielilor privind contribuþiile aferente salariilor pg. 39
 31. 4.7. Decontarea consumurilor reciproce dintre secþiile auxiliare pg. 40
 32. 4.8. Repartizarea cheltuielilor aferente secþiilor auxiliare pg. 40
 33. 4.9. Repartizarea cheltuielilor indirecte pg. 41
 34. 4.10. Repartizarea cheltuielilor generale de administraþie pg. 43
 35. 4.11. Producþia în curs de execuþie pg. 45
 36. 4.12. Producþia finitã pg. 46
 37. 4.13. Costul de producþie efectiv pg. 46
 38. 4.14. Diferenþele de preþ aferente producþiei obþinute pg. 47
 39. 4.15. Închiderea conturilor rãmase deschise pg. 48
 40. 4.16. Calculul costului unitar pg. 49
 41. 4.17. Aplicaþie informaticã pg. 49
 42. Concluzii ºi propuneri pg. 57
 43. Bibliografie pg. 62
 44. Anexe

Extras din licență

Introducere

Contabilitatea este tehnica de mãsurare care constatã, înregistreazã ºi pãstreazã în evidenþã activitatea unui agent economic, privat sau public sau chiar al statului. Contabilitatea este împarþitã în douã tipuri cu destinaþii specifice: contabilitatea financiarã care este destinatã servirii drept instrument de informare a agentului însuºi sau a publicului în vederea rãspunderii faþã de obligaþia legalã ºi fiscalã, ºi contabilitatea de gestiune care are ca obiectiv analiza gestiunii ºi a previzionãrii.

În ultimele decenii, contabilitatea de gestiune, denumitã ºi contabilitate analiticã sau contabilitate managerialã, a devenit una dintre cele mai importante instrumente ale gestiunii economice ale unei întreprinderi. Deci aceasta este o parte integrantã a managementului, parte ce se ocupã cu identificarea, prezentarea ºi interpretarea informaþiilor folosite pentru formularea de strategii, luarea deciziilor, optimizarea folosirii resurselor, informarea angajaþilor, protejarea activelor, planificarea ºi controlul activitãþilor, informarea asociaþilor sau a altor utilizatori de informaþii externi.

În via.a de zi cu zi, în lumea ce ne înconjoarã, orice activitate, indiferent de natura ei, care se doreºte a fi realizatã, necesitã depunerea unui efort, efort care de cele mai multe ori poartã denumirea de cost. Acest lucru este valabil i pentru orice rezultat concret ob.inut în urma derulãrii procesului productiv. Calculul costurilor suportate în urma derulãrii procesului productiv, se face prin anumite procedee ºi dupã anumite metode, alese în funcþie de specificul societãþii. O societate cu producþie omogenã a cãrei conducere este interesatã de luarea unor decizii, în cunoºtinþã de cauzã, în privinþa costurilor suportate de cãtre aceasta în procesul de producþie utilizeazã metoda globalã pentru determinarea costurilor.

Pentru societatea comercialã „ Mecanica Ceahlãu” S.A., din Piatra Neamþ, societate a cãrei activitate de bazã este producþia de utilaje multifuncþionale pentru gospodãrie, în lucrarea de faþã, vom calcula costurile aferente prin metoda globalã. În baza rezultatelor obþinute prin aplicarea acestei metode de calculaþie a costurilor, conducerea societãþii va proceda la elaborarea unui buget destinat producþiei ce urmeazã a fi realizatã. Pe baza calculaþiei costurilor, societatea va analiza disponibilitãþile sale ºi va aloca resurse limitate distribuite pe secþii în func.ie de prioritã.ile cerin.elor i a competitivitã.ii execu.iei, adoptând astfel condiþiile de implementare a celor mai favorabile strategii. Informaþiile necesare în aplicarea metodei globale a calculaþiei costurilor folosite în aceastã lucrare vor

fi preluate din situaþiile financiare prezentate pe site-ul societãþii, în completarea cãrora vor veni informaþiile oferite de departamentul financiar al acesteia.

Conceptele ºi ideile, teoretice ºi cele care vor fi aplicate în aceastã lucrare provin atât din reglementãri legale, cum ar fi OMFP 3055/2009 „Reglementãri contabile conforme cu directivele europene”, publicat în Monitorul Oficial nr. 766/10.11.2009, ºi OUG nr. 37/13.04.2011 pentru modificarea ºi completarea Legii 82/1991 – „Legea contabilitãþii” ºi pentru modificarea altor acte normative incidente, publicatã în Monitorul Oficial nr. 285/2011, cât ºi din cãrþi de specialitate, printre care cartea intitulatã “Contabilitate financiarã ºi de gestiune: studii de caz ºi sinteze de reglementãri”, Editura Ceccar, Bucureºti, 2010 a domnului profesor Ioan Moroºan ºi lucrãrile teoretice ºi practice publicate de profesori universitari prestigioºi, precum : Oprea Cãlin, Nicolae Feleagã, Mihail Epuran ºi alþii.

Lucrarea de faþã are ca obiectiv principal cunoaºterea, înþelegrea ºi aplicarea metodei globale de calculaþie a costurilor pe baza informaþiilor care vor fi puse la dispoziþie de cãtre societatea comercialã „ Mecanica Ceahlãu „ S.A. ºi determinarea costurilor ocazionate de procesul de producþie. Metoda globalã nu este foarte des întãlnitã, ca unica metoda aplicatã de o societate pentru calculaþia costurilor, de obicei fiind utilizatã împreunã cu una din celelalte metode deoarece producþia omogenã nu este specificã multor entitãþi. În lucrarea de faþã aceastã metodã va fi aplicatã singurã, ceea ce prezintã un grad ridicat de interes.

Pentru cunoaºterea metodei globale, mai întâi va trebui înþeleasã contabilitatea de gestiune în ansamblul ei, cu obiectul sãu, cu funcþiile sale, cu modul de organizare, cu principiile utilizate de aceasta. Deasemenea, va fi demonstrat faptul cã, deºi contabilitatea financiarã ºi cea de gestiune sunt diferite, ele sunt totuºi legate între ele. Toate aceste consideraþii teoretice vor fi prezentate detaliat în primul capitol al acestei lucrãri.

În al doilea rând, societatea pentru care se va aplica metoda globalã, va fi prezentatã ºi analizatã în vederea înþelegerii motivului pentru care entitatea utilizeazã metoda globalã de calculaþie a costurilor, prezentare realizatã în capitolul doi al lucrãrii.

Prezentarea generalã a calculaþiei globale a costurilor va fi realizatã în capitolul trei, iar capitolul patru va prezenta aplicarea concretã a acesteia în societatea selectatã pentru analiza costurilor ocazionate de procesul de producþie a utilajelor multifuncþionale pentru gospodãrie.

Preview document

Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 1
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 2
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 3
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 4
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 5
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 6
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 7
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 8
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 9
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 10
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 11
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 12
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 13
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 14
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 15
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 16
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 17
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 18
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 19
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 20
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 21
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 22
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 23
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 24
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 25
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 26
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 27
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 28
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 29
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 30
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 31
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 32
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 33
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 34
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 35
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 36
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 37
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 38
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 39
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 40
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 41
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 42
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 43
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 44
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 45
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 46
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 47
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 48
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 49
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 50
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 51
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 52
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 53
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 54
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 55
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 56
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 57
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 58
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 59
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 60
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 61
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 62
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 63
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 64
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 65
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 66
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 67
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 68
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 69
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 70
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 71
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 72
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 73
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 74
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 75
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 76
Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA - Pagina 77

Conținut arhivă zip

 • Organizarea Contabilitatii de Gestiune a Costurilor Globale la SC Mecanica Ceahlau SA
  • Anexele.pdf
  • aplicatie .mdb
  • Licenta iulie 2011.pdf
  • Lista figurilor.pdf
  • Lista tabelelor.pdf

Alții au mai descărcat și

Evaluarea întreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Producție România SRL

Sinteză 1. Mod de abordare Evaluarea societăţii a fost realizată atât prin metode patrimoniale, cât şi prin metode financiare. Dintre metodele...

Calculația Costurilor

DEFINIREA SI CARACTERISTICILE CALCULATIEI COSTURILOR Progresele realizate în perfectionarea tehnologiei prin mecanizarea si automatizarea...

Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii

Introducere Motto : ”Încet, dar sigur spre performanță. Uneori și singur” Dan Grossu Viteza este elementul de bază care caractezizează...

Sistemul informațional privind contabilitatea de gestiune și calculația costurilor în condițiile aplicării metodei globale - studiu de caz la SC Apevita SA

CAPITOLUL I CARACTERIZAREA METODEI, CONDIŢII DE IMPLEMENTARE, MODELE DE CALCUL A COSTULUI Cheltuielile de calculaţie constituie un ansablu de...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Contabilitate de gestiune și calculația costurilor

CAPITOLUL I OBIECTIVELE, FUNCTIILE SI ROLUL CONTABILITATII DE GESTIUNE 1.1 Definitia si obiectivele contabilitatii de gestiune Primele...

Ai nevoie de altceva?