Contractul de transport maritim

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 22844
Mărime: 99.81KB (arhivat)
Publicat de: Romanenco M.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Svva Lucia

Cuprins

 1. INRODUCERE.3
 2. CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA TRANSPORTULUI MARITIM.6
 3. 1.1. Reglementarea juridică privind noţiunea şi clasificarea transporturilor. .6
 4. 1.2. Aspecte conceptuale cu privire la transportul maritim.9
 5. 1.3. Particularități ale activității de transport maritim.11
 6. 1.4. Cadrul general privind desfășurarea activității de transport maritim.20
 7. CAPITOLUL II CONTRACTUL TRANSPORTULUI MARITIM ȘI DE MĂRFURI.28
 8. 2.1. Contractul de transport maritim. Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de transport maritim.28
 9. 2.2. Noţiunea şi particularităţile charterului maritim (navlosire).31
 10. 2.3. Obligaţiile părţilor în contractul de navlosire.34
 11. 2.4. Elementele și încheierea contractului de transport maritim de mărfuri.39
 12. 2.5. Conosamentul – dovadă a încheierii contractului de transport maritim de mărfuri.42
 13. 2.6. Clasificarea conosamentelor.47
 14. CAPITOLUL III ASPECTE PRACTICE PRIVIND ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT MARITIM.50
 15. CONCLUZII.57
 16. BIBLIOGRAFGIE.59

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea temei investigate. În cadrul activităților de navigație civilă, transporturile maritime dețin ponderea principală. Stricto sensu, sfera transporturilor maritime se reduce la semnificația comercială a acestora, respectiv la folosirea navelor maritime în transporturi în interes privat.

Transportul maritim se exercită în afara limitelor suveranității vreunui stat. În activitatea de navigație civilă prezintă interes delimitarea dintre marea libera și marea teritorială iar convențiile referitoare la ele au incidența și în transporturile maritime comerciale.

Avînd în vedere volumul din ce în ce mai mare de reglementări exclusiv consacrate raporturilor dintre expeditor și cărăuș (transportator), în doctrina recentă s-a considerat dreptul transportului ca fiind o ramură de drept distinctă și nu o subramura de drept a dreptului comercial.

Transportul, ca obiect al dreptului transporturilor, presupune, o deplasare în spațiu; obiectul acestei deplasări îl reprezintă persoanele sau bunurile, deplasarea se realizează cu un mijloc de transport (vehicul), deplasarea se realizează pe o cale de transport.

Transporturile pot fi diferențiate după mai multe criterii, cum ar fi: obiectul transportului; calea/mijlocul de transport folosite; itinerariul parcurs; interesul servit; periodicitatea deplasarii.

Transporturile, atât cele de persoane, cât si cele de marfuri, sunt activități reglementate; ele au loc sub îndrumarea și controlul unor autorități și organisme specializate și într-un cadru instituțional determinat de legislația interna și internațională.

În cadrul lucrării sunt tratate teoriile diverse emise cu privire la unele probleme de drept, cât şi imperfecţiunile dispoziţiilor legale, fiind propuse soluţii teoretice şi practice în scopul: realizării unui salt calitativ al normelor legale; asigurării unei mai mari stabilităţi a raporturilor contractuale; adaptării continue a unor texte de lege la situaţii noi, precum şi pentru a contribui, acolo unde se impune, la înlesnirea procesului de soluţionare a litigiilor în această materie.

Gradul de cercetare al temei. Analiza temei abordate şi cercetarea aspectelor pe care le comportă au fost realizate:

- din perspectivă istorică, în acest cadru fiind analizate originea şi evoluţia contactului maritim.

- din punct de vedere doctrinar, gradul de cercetare al temei este determinat de evoluţia ideilor iniţiate de autori reprezentativi precum: Cojocari E; Călin A.; Filip Gh., Roditis C., Filip L, Mihalache Iu. ş.a.m.d.

Menţionând caracterul inovator al teoriilor elaborate de către autorii citaţi (enumerarea lor nefiind limitativă) relevăm şi cercetători din Republica Moldova, ale căror lucrări au apărut în perioada apariţiei Codului civil din 6 iunie 2002 al Republicii Moldova, şi care şi-au adus o contribuţie semnificativă în materia abordată: Efrim, Oleg; Buruiană, Oleg; Chibac, Gheorghe, Bloşenco, Andrei; Mihalache Iurie; etc.

Modul de cercetare al temei ne-a permis să exprimăm opiniile proprii şi să avansăm propuneri de lege ferenda, ceea ce, considerăm noi, conferă tezei caracter de originalitate, cu atât mai mult cu cât, în doctrina de specialitate.

Scopul şi obiectivele cercetării. Scopul propus prin prezenta teză este realizarea unui salt calitativ al normelor ce reglementează contractul de transport maritim și mărfuri, prin propunerea de soluţii la problemele de drept identificate ori dezbătute în doctrina de specialitate, sau prin conturarea unor de puncte de reper teoretice, pentru obţinerea unor astfel de soluţii.

Analizând legislaţia ce reglementează contractul de locaţiune şi a varietăţilor acestuia, doctrina şi practica judiciară, în comparaţie cu legislaţia şi doctrina altor state, ne-am propus următoarele obiective:

- analiza conţinutului contractului de transport maritim și mărfuri, în special din perspectiva legislaţiei Republicii Moldova;

- aprofundarea dar şi reconfigurarea unor teorii doctrinare actuale privind noțiunea, esenţa şi conţinutul contractului de transport maritim și mărfuri,

- perfecţionarea şi eficientizarea cadrului legal în acest domeniu, din Republica Moldova, prin avansarea de propuneri de lege ferenda;

Pentru atingerea scopului şi obiectivelor tezei au fost elaborate şi efectuate numeroase sarcini, inclusiv: analiza unei serii de acte normative şi izvoare ştiinţifice din domeniul dreptului civil, transporturilor şi comercial; stabilirea şi formularea bazelor conceptuale referitoare la contractul maritim și de mărfuri, cu evidenţierea caracterelor specifice; reflectarea punctelor de vedere notorii ale autorilor doctrinari privind problemele de drept în această materie, cadru în care ne-am expus opiniile personale; propunerea de soluţii de rezolvare a problemelor de drept identificate; efectuarea cercetărilor sub aspectul dreptului comparat.

Suportul metodologic, teoretic şi ştiinţific al investigaţiilor

Suportul teoretico-ştiinţific al prezentei teze îl constituie în special lucrările doctrinarilor români şi din Republica Moldova din domeniul dreptului civil (materia contractelor speciale,), în domeniul dreptului comercial (al afacerilor), dar şi în domeniile cu care dreptul transporturilor interacţionează.

La elaborarea tezei în calitate de bază metodologică au servit metoda sistematică, istorico-juridică, metoda de analiză şi sinteză, metoda comparativă, şi alte metode general-ştiinţifice, toate cercetările efectuate fiind îndreptate spre asigurarea simplităţii şi certitudinii conţinutului lucrării.

Sumarul compartimentelor tezei

Teza dată numără 57 de pagini şi este structurată în două compartimente, inclusiv analiza situaţiei în domeniu. În ansamblu, sunt analizate subiectele prin descrierea în conţinut a zece subcompartimente, care conţin anumite paragrafe. La teză desigur sunt anexate: Concluzii și bibliografie.

Bibliografie

Acte normative:

1. Codul Civil al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 1107-XV din 6. 06. 2002, Chuşinău, 2002, ( Monitor Oficial al Republicii Moldova nr. 82-86/661 din 22. 06. 2002.

2. Comentariul la Codul Civil al Republicii Moldova, Vol. 2, Chişinău, editura ARC, 2006.

3. Codul navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova, aprodat prin Legea din 30.09.1999, (Monitor Oficial al Republicii Moldova nr. 1-4, 2001).

4. Legea Republicii Moldova cu privire la transporturi Nr. 1194 – XIII din 21.05.97. M. O. al Republicii Moldova nr. 67-68/553 din 16.10.97.

5. Legea pentru aprobarea Codului transportului din 29 iulie 98 M. O. al Republicii Moldova nr. 90-91/581 din 01.10.98.

6. Regulamentul privind prestările de servicii în traficul feroviar de călători, bagaje, mărfuri și mesagerii în interes propriu, anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.238 din 25 februarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.39.

7. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 238 din 25.02.2005, privind aprobarea regulilor de acordare serviciilor de transport de pasageri, bagaj, mărfuri pentru necesităţile personale pe calea ferată, (Monitor Oficial al Republicii Moldova nr. 39-41, din 11.03.2005);

8. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a R.M. nr.7 din 09.10.2006 „Cu privire la practica aplicării legislaţiei despre protecţia consumatorilor la judecarea cauzelor civile”, publicată în Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2007, nr.3.

Manuale, monografii:

1. Bloșenco A. Drept civil. Note de curs. Partea specială. Editura Cartdidact. Chișinău, 2003.

2. Beizadea H., Golea P., Popa C., .Management portuar., note de curs, Academia Navală Mircea cel Bătrân., Constanța, 2007.

1. Cojocari E. Drept civil. Răspunderea juridică civilă (studiu teoretic, legislativ și comparative de drept), ULIM, Chișinău, 2002.

2. Călin A, Dreptul transporturilor, Partea generală. Editura „PAX AURA MUNDI”, Galaţi, 1997.

3. Căpăţоnă O., Stancu Gh. Dreptul transporturilor. Partea generală. Editura Lumina Lex, București, 2002.

4. Chibac G., Băieșu A., Rotari A., Efrim O. Drept civil. Contracte speciale. Volumul III. Editura Cartier, Chișinău, 2005.

5. Chibac G. Contractul de transport (comentariu). Dispoziţii generale cu privire la transport, Buletinul Curţii de Apel Economice și Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lвngă Ministerul Finanţelor, 2004, nr.4.

6. Chibac G. Teoria cu privire la cauzele civile. Comentariu la Codul civil al Republicii Moldova. Transportul de bunuri, Buletinul Curţii de Apel Economice și Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor, 2004, nr.9.

7. Ciobanu I.T. Dreptul transporturilor. Transportul terestru și aerian. Editura Actami, București, 2000.

8. Filip G., Roditis C., Filip L. Dreptul transporturilor. Casa de Editură și Presă Șansa S.R.L., București, 1998.

9. Filip G., Badea C., Manoliu M., Paramon G. Dreptul transporturilor. Editura Junimea, Iași, 2002.

10. Hristev E. Convergenţa sectorului de transporturi al Republicii Moldova către standardele Uniunii Europene. Chișinău: Bons Offices, 2008.

11. Manolache O. Dreptul transportului. Editura All Beck, București, 2001.

12. Mihalache I. Răspunderea juridică civilă a cărăușului pentru prejudiciu în cazul transportului aerian. Monografie. Tipografia CEP USM, Chișinău, 2011.

13. Mihalache I. Gajul și ipoteca în reglementarea Codului navigaţiei maritime comerciale a Republicii Moldova, Rezumatele Conferinţei știinţifice internaţionale „Creșterea impactului cercetării și dezvoltarea capacităţii de inovare”, consacrată aniversării a 65-a USM, 21-22 septembrie 2011. Volumul I. Chișinău: CEP USM, 2011.

14. Mihalache I. Aspecte teoretico-practice cu privire la instituţia charterului (navlosirii) în legislaţia naţională, Revista Naţională de Drept, 2012, nr.5.

15. Mărgărit N. Asigurări și fraude maritime. Teză de doctor оn drept. Specialitatea 12.00.03 – drept privat (cu specificarea drept civil). Conducător știinţific: – E.Cojocari. Chișinău, 2007.

16. Mоţu G. Intermedierea în transportul maritim, Rezumatele Conferinţei știinţifice „Cercetare și inovare – perspective de evoluţie și integrare europeană”, Chișinău: CEP, 2009

17. Stancu G. Teoria generală a contractului de transport. Editura Lumina Lex, București, 2007.

18. Pop A; T. Ciobanu „Dreptul transporturilor ” Volumul I. Universitatea, Bucureşti 1984.

19. Pandele A.L. Conosamentul – titlu reprezentativ al mărfurilor transportate, Revista Română de Dreptul Afacerilor (România), 2005, nr.4.

Preview document

Contractul de transport maritim - Pagina 1
Contractul de transport maritim - Pagina 2
Contractul de transport maritim - Pagina 3
Contractul de transport maritim - Pagina 4
Contractul de transport maritim - Pagina 5
Contractul de transport maritim - Pagina 6
Contractul de transport maritim - Pagina 7
Contractul de transport maritim - Pagina 8
Contractul de transport maritim - Pagina 9
Contractul de transport maritim - Pagina 10
Contractul de transport maritim - Pagina 11
Contractul de transport maritim - Pagina 12
Contractul de transport maritim - Pagina 13
Contractul de transport maritim - Pagina 14
Contractul de transport maritim - Pagina 15
Contractul de transport maritim - Pagina 16
Contractul de transport maritim - Pagina 17
Contractul de transport maritim - Pagina 18
Contractul de transport maritim - Pagina 19
Contractul de transport maritim - Pagina 20
Contractul de transport maritim - Pagina 21
Contractul de transport maritim - Pagina 22
Contractul de transport maritim - Pagina 23
Contractul de transport maritim - Pagina 24
Contractul de transport maritim - Pagina 25
Contractul de transport maritim - Pagina 26
Contractul de transport maritim - Pagina 27
Contractul de transport maritim - Pagina 28
Contractul de transport maritim - Pagina 29
Contractul de transport maritim - Pagina 30
Contractul de transport maritim - Pagina 31
Contractul de transport maritim - Pagina 32
Contractul de transport maritim - Pagina 33
Contractul de transport maritim - Pagina 34
Contractul de transport maritim - Pagina 35
Contractul de transport maritim - Pagina 36
Contractul de transport maritim - Pagina 37
Contractul de transport maritim - Pagina 38
Contractul de transport maritim - Pagina 39
Contractul de transport maritim - Pagina 40
Contractul de transport maritim - Pagina 41
Contractul de transport maritim - Pagina 42
Contractul de transport maritim - Pagina 43
Contractul de transport maritim - Pagina 44
Contractul de transport maritim - Pagina 45
Contractul de transport maritim - Pagina 46
Contractul de transport maritim - Pagina 47
Contractul de transport maritim - Pagina 48
Contractul de transport maritim - Pagina 49
Contractul de transport maritim - Pagina 50
Contractul de transport maritim - Pagina 51
Contractul de transport maritim - Pagina 52
Contractul de transport maritim - Pagina 53
Contractul de transport maritim - Pagina 54
Contractul de transport maritim - Pagina 55
Contractul de transport maritim - Pagina 56
Contractul de transport maritim - Pagina 57
Contractul de transport maritim - Pagina 58
Contractul de transport maritim - Pagina 59
Contractul de transport maritim - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Contractul de transport maritim.doc

Alții au mai descărcat și

Norma juridică

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Întreprinderile

Notiuni generale Potrivit art. 3 din Codul comercial sunt considerate fapte de comert urmatoarele intreprinderi: - intreprinderi de furnituri...

Fondul de comerț

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Te-ar putea interesa și

Transporturile maritime - Contractul de agenturare

Datorita avantului economic al societatatii umane din ultima perioada, s-a inregistrat o crestere fara precedent a comertului mondial, a traficului...

Proiectarea voiajului unei nave port-container de 5400 teu pe ruta San Diego - Melbourne (Australia). studiul rentabilității tehnico-economice a voiajului pentru transportul a 5200 containere

INTRODUCERE Dezvoltarea traficului containerizat În ceea ce priveşte transportul mărfurilor uscate în general, în perioada 2000-2004 acesta a...

Transportul Internațional Maritim și Aerian

Introducere Importanța transporturilor internaționale în cadrul amplificării relațiilor dintre state dar și în diversificarea schimburilor...

Transporturile Maritime

INTRODUCERE În cadrul activităţilor de navigaţie civilă, transporturile maritime deţin ponderea principală. Stricto sensu, sfera transporturilor...

Contractul de Navlosire - Contracte Maritime

I.CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTUL MARITIM ŞI TRANSPORTURILE MARITIME Comerţul maritim se caracterizează prin reguli şi norme juridice...

Caracteristicile contractului de transport în comerțul internațional

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE 1.1. Scurt istoric Din cele mai vechi timpuri, transporturile au fost prezente în activităţile cotidiene ale...

Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului

1.1. Cererea şi oferta pe piaţa asigurărilor După cum se ştie, piaţa ocupă locul central în mecanismul de funcţionare al unei economii moderne...

Studiu privind comerțul exterior al României înainte și după 1989

CAPITOLUL I. COMERŢUL EXTERIOR ŞI ROLUL LUI ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ Tranzacţiile de comerţ exterior reprezintă o componentă a sferei afacerilor sau...

Ai nevoie de altceva?