Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 27343
Mărime: 109.73KB (arhivat)
Publicat de: Vladlen C.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 3
 2. LISTA ABREVIERILOR 4
 3. INTRODUCERE 5
 4. I. Organizarea şi funcţionarea autorităţilor judecătoreşti – repere introductive 7
 5. 1.1 Delimitarea general-teoretică a termenului de autoritate judecătorească 7
 6. 1.2 Abordarea autorităţii judecătoreşti în contextul principiului separării şi colaborării puterilor în stat 10
 7. 1.3 Regimul juridic al organizării şi funcţionării autorităţilor judecătoreşti în RM 20
 8. II. Principii constituţionale fundamentale în organizarea şi funcţionarea autorităţilor judecătoreşti în RM 26
 9. 2.1 Legalitatea, independenţa şi imparţialitatea instanţelor judecătoreşti 26
 10. 2.2 Independenţa, imparţialitatea, inamovibilitatea judecătorilor şi supunerea acestora numai legii 28
 11. 2.3 Egalitatea tuturor în faţa legii şi justiţiei 33
 12. III. Conţinutul şi necesitatea principiilor constituţionale procesuale în organizarea şi funcţionarea autorităţilor judecătoreşti în RM 36
 13. 3.1 Prezumţia de nevinovăţie 36
 14. 3.2 Accesul liber la justiţie 37
 15. 3.3 Dreptul la apărare 45
 16. ÎNCHEIERE 58
 17. BIBLIOGRAFIE 60

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea temei. Jurisdicţia reprezintă una dintre funcţiile statale – aceea de a aplica dreptul în cazul unui litigiu sau în perspectiva altuia. Jurisdicţia nu este însă fără hotărîre, ci limitată în materiile prevăzute de lege.

A treia putere într-un stat bazat pe drept, în contextul principiul fundamental al separaţiei puterilor, o reprezintă puterea judecătorească. Dacă puterea legislativă şi cea executivă este pusă de către Constituţie în seama a unui sau a două organe de stat, puterea judiciară este pusă în seama tuturor organelor judiciare, de la cele inferioare pînă la cele superioare. Fiecare instanţă judiciară este purtătorul puterii judiciare.

După obţinerea independenţei naţionale, Republica Moldova a întreprins o serie de paşi importanţi spre instituirea democraţiei şi supremaţiei legii. „Un rol important în elaborarea normelor constituţionale referitoare la autoritatea judecătorească 1-a jucat Concepţia reformei judiciare şi de drept, care a fost adoptată anterior Constituţiei şi care, de fapt, a stat la baza sistemului judiciar existent în Republica Moldova”. Concepţia punea baza edificării unui nou system judecătoresc: schimbarea structurii, statutului şi competenţei instanţelor judiciare; elaborarea unei viziuni strategice asupra sistemului judecătoresc la baza căruia era pus principiul separării puterilor în stat. Pentru prima dată justiţia a fost tratată ca autoritate distinctă a statului. „Prin noţiunea de justiţie, se desemnează activitatea jurisdicţională desfăşurată numai de instanţele judecătoreşti”.

Scopul şi obiectivele proiectului. Scopul tezei de faţă ţine de analiza principiilor constituţionale privind organizarea şi funcţionarea autorităţilor judecătoreşti în RM.

Obiectivele lucrării sunt:

• Delimitarea general-teoretică a termenului de autoritate judecătorească

• Abordarea autorităţii judecătoreşti în contextul principiului separării şi colaborării puterilor în stat

• Regimul juridic al organizării şi funcţionării autorităţilor judecătoreşti în RM

• Legalitatea, independenţa şi imparţialitatea instanţelor judecătoreşti

• Independenţa, imparţialitatea, inamovibilitatea judecătorilor şi supunerea acestora numai legii

• Neretroactivitatea legii

• Prezumţia de nevinovăţie

• Accesul liber la justiţie

• Dreptul la apărare

Metodologia cercetării. În elucidarea subiectului propus spre investigare au fost utilizate şi alte metode de cunoaştere ştiinţifică, cum sunt:

• metoda logică, care reprezintă aplicarea procedeelor analizei şi sintezei, argumentarea pe cale deductivă a necesităţii aplicării măsurilor coercitive la adresa puterii judecătoreşti;

• metoda istorică, care are la bază elucidarea sensului evenimentelor trecutului, în scopul perfecţionării mecanismelor actuale de colaborare eficiente în domeniul cercetat. În acest sens cu ajutorul acestei metode sa cercetat evoluţia reglementărilor în materia activităţii judecătorilor;

• metoda cantitativă, care facilitează sistematizarea evenimentelor din practica Republicii Moldova cu privire la legalitatea, independenţa şi imparţialitatea instanţelor judecătoreşti.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a proiectului se axează pe viziunile, concluziile şi propunerile cu privire la exercitarea puterii de stat de către autoritatea judecătorească. În lucrare se ajunge la concluzia că autoritatea judecătorească conţine trei părţi componente: puterea judecătorească, autoadministrarea judecătorească şi autorităţile care contribuie la înfăptuirea justiţiei. Analiza detaliată, sub multiplele ei aspecte, a activităţii puterii judecătoreşti vine să concretizeze teoriile, ipotezele şi afirmaţiile privind puterea judecătorească expuse în literatura de specialitate, deducînd şi necesităţile de îmbunătăţire a activităţii instanţelor judecătoreşti pentru reformarea acestora în perspectiva integrării europene a Republicii Moldova.

Sumarul compartimentelor proiectului. Structura tezei are la baza structurii sale următoarele: întroducere, concluziile, bibliografia, lista de abrevieri.

În "Introducere" se analizează actualitatea temei investigate, scopul şi sarcinile, suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific, gradul de elaborare a temei de investigare, noutatea ştiinţifică a lucrării, semnificaţia şi valoarea ei aplicativă.

Încheierea tezei reprezintă o generalizare, în baza constatărilor, observaţiilor şi concluziilor făcute pe parcursul realizării tezei a principalelor rezultate ale investigaţiei.

I. Organizarea şi funcţionarea autorităţilor judecătoreşti – repere introductive

1.1 Delimitarea general-teoretică a termenului de autoritate judecătorească

A treia putere într-un stat bazat pe drept, în contextul principiul fundamental al separaţiei puterilor, o reprezintă puterea judecătorească. Dacă puterea legislativă şi cea executivă este pusă de către Constituţie în seama a unui sau a două organe de stat, puterea judiciară este pusă în seama tuturor organelor judiciare, de la cele inferioare pînă la cele superioare. Fiecare instanţă judiciară este purtătorul puterii judiciare.

În legătură cu termenul de autoritate judecătorească sînt utilizaţi şi o multitudine de alţi termeni care fie sînt sinonime, fie au o legătură foarte strînsă cu termenul pe care încercăm să-l definim. Putere judecătorească, sistem judecătoresc, jurisdicţie, justiţie sînt termeni foarte frecvent utilizaţi în contexte foarte apropiate ca esenţă nu doar de către doctrină, ci şi de actele legislative. Dintre termenii vizaţi, cei de justiţie şi putere judecătorească, pe lîngă faptul că sînt cel mai des utilizaţi, mai desemnează, de foarte multe ori, acelaşi fenomen. Confuzia însă intervine doar în context juridic, pentru că, istoriceşte vorbind, conceptul de justiţie este mult mai vechi decît conceptul de putere judecătorească, iar din punct de vedere filosofic, primul are un sens mult mai larg. [1]

Cu referire la conceptul de putere judecătorească trebuie de menţionat că acesta este folosit de toate constituţiile lumii în vederea consacrării principiului separării puterilor în stat. Astfel, în conformitate cu articolul 6 al Constituţiei Republicii Moldova, „în Republica Moldova puterea legislativă, executivă şi judecătorească sînt separate şi colaborează în exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor Constituţiei”.

Pentru a defini conceptul de putere judecătorească, este foarte important să stabilim ce înţeles a oferit legiuitorul categoriei de putere. Deşi acest termen apare în Constituţia Republicii Moldova într-o serie de articole, este foarte dificil să identificăm adevărata voinţă a legiuitorului constituant doar prin intermediul analizei prevederilor constituţionale în care acesta este amintit.

Rezultă, aşadar, că autorităţile judecătoreşti nu au puterea de a decide în ceea ce priveşte organizarea treburilor în stat, ele trebuie doar să vegheze dacă organizarea statală nu a fost tulburată. Mai mult, organele judecătoreşti sînt, de cele mai multe ori, chemate să vegheze asupra legalităţii acţiunilor particularilor sau ale autorităţilor publice doar în cazul în care acestea sînt sesizate în acest sens.

Bibliografie

1. BogomolovaV. Definirea conceptului de autoritate judecătorească în contextul reglementărilor constituţionale. În: Legea şi viaţa, 2016, nr.11, p.23

2. Deleanu I. Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat II. Bucureşti: Editura Europa Nova, 1996, p. 84

3. Cochinescu N. Organizarea puterii judecătoreşti în România. Bucureşti: Editura Lumina Lex, 1997, p. 33

4. Dragoş C. Procedura contenciosului administrativ. Bucureşti: All Beck, 2002, p. 76

5. Leyland P., Woods T. Textbook on Administrative Law. Fourth ed. Oxford Univ. Press, 2002, p. 13

6. Manda C., Manda Cezar C. Controlul administrativ în spaţiul juridic european. Bucureşti: Lumina Lex, 2005, p. 125

7. Visternicean D. Unele aspecte problematice privind competenţa instanţelor judecătoreşti de contencios administrativ. În: Themis, 2001, nr.5-6, p. 10

8. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 1 din 12.08.1994. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311496

9. Declaraţia suveranităţii Republicii Sovietice Socialiste Moldova nr. 148-XII din 23.06.90. Veştile nr.8/192, 1990

10. Decretul cu privire la puterea de stat nr. 201-XII din 27.07.90. Veştile nr.8/208, 1990

11. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 1 din 12.08.1994. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311496

12. Costachi Gh. Statul de drept: între teorie şi realitate. Chişinău, 2000, p. 138

13. Мишин В. Проблемы разделения властей в государстве в переходном периоде. Кишинэу, 2003, p. 86

14. Drilea M. Organizarea statului Republica Moldova potrivit principiului separaţiei puterilor, prevăzut în Constituţie. În: Legea şi viaţa, 2008, nr.2, p.41

15. Susarenco Gh., Controlul asupra sistemului judiciar din Republica Moldova. // Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice. Edificarea statului de drept, Chişinău, Transparency International, 2003, p.88

16. Concepţia reformei judiciare şi de drept în Republica Moldova. // Legi şi Hotărîri adoptate de prima sesiune a Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a treisprezecea, vol.III, Ch.,1994

17. Rusu I., Drept constituţional şi instituţii politice. Bucureşti: Lumina LEX, 2001, p. 514

18. Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie nr. 789-XIII din 26.03.1996. Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.15-17/64 din 22.01.2013

19. Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 29 din 06.03.2012. Monitorul Oficial nr.48/146 din 13.03.2012

20. Legea cu privire la organizarea judecătorească. // MO al RM nr.58 / 641 din 19.10.1995

21. Drăganu T., Formele de activitate ale organelor statului socialist. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1965, p. 388

22. Muraru I., Drept constituţional şi instituţii politice. Vol.II, ediţia a VI-a, revăzută şi adăugită. Bucureşti, ACTAMI, 1995, p. 25

23. Lege privind organizarea judecătorească nr. 514-XIII din 06 iulie 1995. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 58, art. 641

24. Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie nr. 789-XIII din 26.03.1996. Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.15-17/64 din 22.01.2013

25. Никита С., Государственная власть и местное самоуправление. Закон и жизнь, 2003, №7, с 43

26. Zubco V., Reprezentantul statului în teritoriu în dreptul comparat. Chişinău, 2002, p. 59

27. Hotărîrea Plenumului CSJ Cu privire la practica aplicării de către instanţele de contencios administrativ a unor prevederi ale Legii contenciosului administrativ nr.10 din 30.10.2009. Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2010, nr.7-8, p..4

28. Declaraţia suveranităţii Republicii Sovietice Socialiste Moldova; Hotărîrea Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova nr.148-XII din 23 iunie 1990. Veştile, 1990, nr.8, art.192

29. Cu privire la puterea de stat; Decretul Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova nr.201-XII din 27 iulie 1990. Veştile, 1990, nr.8, art.208.

30. Puşcaş V. Deschidem o nouă filă în istoria ţării noastre. Legea şi viaţa. 1996, nr.9, p.3-7

...

Preview document

Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 1
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 2
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 3
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 4
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 5
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 6
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 7
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 8
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 9
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 10
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 11
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 12
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 13
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 14
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 15
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 16
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 17
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 18
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 19
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 20
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 21
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 22
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 23
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 24
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 25
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 26
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 27
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 28
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 29
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 30
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 31
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 32
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 33
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 34
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 35
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 36
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 37
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 38
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 39
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 40
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 41
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 42
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 43
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 44
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 45
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 46
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 47
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 48
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 49
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 50
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 51
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 52
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 53
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 54
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 55
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 56
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 57
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 58
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 59
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 60
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 61
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 62
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 63
Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Analiza principiilor constitutionale privind organizarea si functionarea autoritatilor judecatoresti in Republica Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Prezumția de Nevinovăție

INTRODUCERE Procesul penal este activitatea desfăşurată de organele judiciare în baza legii, cu participarea activă a părţilor, în scopul...

Sistemul electoral comparat între Republica Moldova și Statele Unite ale Americii

Introducere Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu...

Drepturile și obligațiile magistraților. Codul deontologic al acestora

In statul de drept justitia poate fi privita sub doua aspecte: ca sistem al organelor judecatoresti si ca activitate desfasurata de aceste organe....

Principiile înfăptuirii justiției

INTRODUCERE Autoritatea judecătorească înfăptuiește justiția în scopul apărării și realizării drepturilor și libertăților fundamentale ale...

Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice

CAPITOLUL 1 PRINCIPIUL LEGALITĂŢII CA DIMENSIUNE A STATULUI DE DREPT 1.1. Constituţionalizarea statului de drept Statele care îşi atribuie...

Curtea de Justiție

PREFAŢĂ În procesul integrării europene, deciziile instituţiilor Uniunii trebuie să conducă la realizarea obiectivului prevăzut de preambulul...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Principiul independenței judecătorilor

CAPITOLUL I: INDEPENDENȚA ȘI RESPONSABILITATEA JUDECĂTORILOR. Asigurarea supremației legii reprezintă un punct cardinal într-o societate...

Te-ar putea interesa și

Teorie generală a dreptului

Creare a dreptului.Tehnica legislative.Tehnica juridica. 1.NOTIUNEA,OBIECTUL DE STUDIU AL TEORIEI GENERALE A STATULUI SI DREPTULUI. TGD este o...

Ai nevoie de altceva?