Asigurarea dreptului omului în penitenciar

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 35071
Mărime: 155.88KB (arhivat)
Publicat de: Marina M.
Puncte necesare: 12
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

 1. ADNOTARE 3
 2. ANNOTATION 4
 3. LISTA ABREVIERILOR 5
 4. INTRODUCERE 6
 5. I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND DREPTURILE ȘI LIBERTĂȚILE FUNDAMENTALE ALE PERSOANEI 11
 6. 1.1. Definirea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și natura lor juridică 11
 7. 1.2. Principiile ce stau la baza realizării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului 26
 8. II. SEDIUL JURIDIC AL ASIGURĂRII DREPTURILOR OMULUI ÎN SISTEMUL PENITENCIAR 34
 9. 2.1. Dimensiunea juridică universală și regională de consacrare a drepturilor omului în cadrul sistemului penitenciar 34
 10. 2.2. Sediul juridic național al Republicii Moldova de consacrare a drepturilor omului în cadrul sistemelor sale penitenciare 40
 11. 2.3. Dreptul la viață și dreptul de a nu fi supus torturii și tratamentelor inumane sau degradante - aspecte umane ale condamnării într-un stat de drept 46
 12. III. MECANISME DE PROTECȚIE JURIDICĂ A DREPTURILOR OMULUI 54
 13. 3.1. Considerațiuni preliminare generale 54
 14. 3.2. Controlul parlamentar asupra promovării și protejării drepturilor omului 56
 15. 3.3. Rolul puterii executive în protejarea drepturilor omului 62
 16. 3.4. Puterea judecătorească - bastionul protejării drepturilor fundamentale ale omului 65
 17. CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI 78
 18. BIBLIOGRAFIE 80
 19. DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 85

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea și importanța problemei abordate. Problema drepturilor omului a fost, este și va fi mereu în atenția tuturor și va constitui obiect de preocupare a minților luminate ale juriștilor, politologilor, sociologilor, politicienilor, dar și a întregii societăți.

Astăzi ca niciodată, o atenție deosebită este acordată problemelor ce țin de respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Edificarea și respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului au devenit astăzi un subiect mediatizat și larg discutat de diferite categorii ale societății, în special de factorii decizionali chemați să gestioneze eficient problemele aferente drepturilor omului. Această preocupare intensă se datorează în mare parte efortului Republicii Moldova de a se integra în Uniunea Europeană. Un pilon de bază al acestor tuturor schimbări îl constituie edificarea unui sistem eficient de protejare a drepturilor fundamentale ale omului: la orice etapă a relațiilor sociale și cu referire la fiecare membru al societății.

La toate acestea se adaugă și angajamentul ferm al RM de a subscrie și a respecta cadrul internațional în domeniul drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

În contextul dat, o atenție deosebită urmează a fi acordată modului în care statul asigură protecția drepturilor și libertăților omului. Dar nu mai puțin interesează și preocuparea statului de a crea mecanisme viabile de implementare, respectare și fortificare a drepturilor omului. Din acest punct de vedere, urmează să reținem că în sistemul preocupărilor de drepturile omului sunt antrenați diferiți actori și diferite nivele instituționale de asigurare a drepturilor omului. Considerăm că o abordare îngustă și ruptă din context doar a unor segmente din cadrul problematicii drepturilor omului nu poate rezolva în chintesență deficiențele și, prin urmare, va folosi foarte și foarte puțin societății. Tocmai din aceste considerente, este actuală, ca niciodată, efectuarea unei cercetări fundamentale care ar viza diverse aspecte în totalitatea cu referire la drepturile omului. De aici și denumirea simbolistă a temei tezei ce vizează probleme ale drepturilor omului de la societatea civilă și până la sistemul penitenciar.

Dincolo de valențele simboliste, ținem să menționăm că există totuși carențe legale în ceea ce privește problemele: societatea civilă versus drepturile omului și sistemul penitenciar versus drepturile omului.

Pe de altă parte, multiplele condamnări la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a Republicii Moldova pe motiv de nerespectare a drepturilor fundamentale ale omului în sistemul penitenciar indică o problemă legală acută nesoluționată.

Or, tocmai în prag de semnare a unora dintre cele mai importante acorduri pentru destinul țării sale și a cetățenilor săi, Republica Moldova are nevoie de eforturi urgente în ceea ce privește activizarea rolului și locului societății civile și a instituțiilor sale publice în vederea realizării angajamentelor față de organizațiile internaționale și europene.

Existența restanțelor la capitolul drepturile omului prezintă un pericol care ar putea să încetinească sau să blocheze accederea Republicii Moldova în Uniunea Europeană și să lovească direct în însuși statul de drept al RM, fapt care în ultimă instanță ar putea nărui visul milioanelor de cetățeni pentru o viață mai frumoasă și mai civilizată, atât pentru sine, cât și în special pentru urmașii săi.

Statul de drept, spre consfințirea și realizarea căruia tinde Republica Moldova, poate fi realizat doar printr-o edificare și asigurare reală și eficientă a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Într-adevăr, orice stat este sortit prăbușirii dacă pilonul principal - drepturile și libertățile omului și cetățeanului - nu este tratat din punct de vedere umanist. În societatea umană totul se învârte în jurul omului și acționează ca un bumerang: totul pleacă de la om și totul se întoarce la om fie în detrimentul, fie în folosul lui.

Tocmai existența carențelor vizavi de înțelegerea, implementarea, respectarea, promovarea și asigurarea drepturilor fundamentale ale omului ne-au determinat să venim cu acest demers științific prin care vom încerca să abordăm o multitudine și complexitate de probleme: de la societatea civilă și până la sistemul penitenciar, toate aceste probleme fiind legate de fire invizibile, numite drepturile și libertățile fundamentale ale omului.

Iată de ce se impune crearea unui cadru legal și instituțional menit să asigure realizarea plenară a drepturilor și libertăților omului, lichidarea oricăror îngrădiri, iar în caz de violare a acestor drepturi - aplicarea mecanismului de recuperare a lor.

Vizavi de actualitatea temei vom menționa că tema tezei este corelată cu direcțiile prioritare de cercetare-dezvoltare ale RM și cu tendințele științei mondiale. În special este vorba de Strategia Națională de dezvoltare „Moldova-2020" [49] și Direcțiile strategice ale activității din sfera științei și inovării pentru anii 2013-2020 [30].

Așadar, tema abordată prezintă o importanță științifică deoarece tratează drepturile și libertățile fundamentale ale omului, în general ca ființă liberă, dar și din perspectiva persoanei care a fost privată de libertate pentru faptele sale ilicite. În același timp, activitatea tuturor organelor statului, implicit și, a instituțiilor penitenciare chemate a organiza ispășirea pedepsei și reeducarea inculpatului trezește un interes permanent din partea societății, lucru care se simte cu acuitate în special în Republica Moldova, instituțiile penitenciare ale cărei suferă de un șir de neajunsuri, grație trecerii de la un sistem de valori la cel european și internațional.

Bibliografie

1. Bârgău M., Carp S., Respectarea drepturilor omului în instituțiile penitenciare -principiu de bază în procesul de corijare și resocializare a deținuților. În: Materialele Conferinței științifico-practice internaționale, 18-19 aprilie 2003 „Criminalitatea în Republica Moldova: starea actuală, tendințe, măsurile de prevenire și de combatere". Academia de Poliție „Ștefan cel Mare" a MAI al RM. Chișinău, 2003.

2. Beșteliu R. M., Brumar Catrinel. Protecția internațională a drepturilor omului. Universul Juridic. București, 2010.

3. Bîrsan C. Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole. Editura C.H.Beck. București, 2010.

4. Carașciuc Lilia ș.a. Sistemul Integrității Naționale: Republica Moldova. Transparency International - Moldova. Chișinău, 2002.

5. Carp S. Osadcii C. Rusu O. Drept execuțional penal. Chișinău, 2007.

6. Cârnaț T., Drept constituțional. Ediția a 2-a. Chișinău, 2010.

7. Cârnaț T. Cârnaț M. Protecția juridică a drepturilor omului. Ediție nouă și adnotată.Chișinău, 2006.

8. Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443 din 24.12.2004. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 214-220 din 05.11.2010

9. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 1 din 18.08.1994. Art. nr. 1. În vigoare din 27 august 1994.

10. Constantinescu V., Aplicarea principiului non bis in idem în jurisprudența europeană și națională. În: Curierul Judiciar, 2012, nr.10.

11. Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950. Ratificată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova, nr. 1298-XIII din 24.07.97, și publicată în ediția oficială Tratate internaționale, 1998, vol. I.// https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RON.pdf (accesat 15.03.2018)

12. Convenția Europeană de extrădare, încheiată la Paris, 13 decembrie 1957. În: Tratate Internationale Nr. 1 din 30.12.1998// http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=286220 (accesat 15.03.2018)

13. Convenția europeană asupra transferării persoanelor condamnate. Strasbourg, 21 martie 1983// https://lege5.ro/Gratuit/g44dsnby/conventia-europeana-asupra-transferarii-persoanelor-condamnate-strasbourg-21-martie-1983 (accesat 16.03.2018)

14. Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante. Strasbourg, 26 noiembrie 1987// https://rm.coe.int/16806dbac4 (accesat 15.03.2018)

15. Convenția europeană privind exercitarea drepturilor copilului, deschisă spre semnare în 1996 și intrată în vigoare la 1 iulie 2000// https://drive.google.com/file/d/0B_hBtkRCmC_lT05RTGl4THlrM1E/view (accesat 16.03.2018)

16. Costachi Gh., Potînga A., Asigurarea drepturilor omului în lume. Editura Epigraf. Chișinău, 2003.

17. Craig P. Burca G. Dreptul Uniunii Europene, Comentarii, jurisprudență și doctrină. Editura Hamangiu. București, 2009.

18. Declarația Universală a Drepturilor Omului. Adoptată la New York, 10 decembrie 1948, publicată în ediția oficială „Tratate Internaționale", 1998, vol. 1// http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/rum.pdf (accesat 18.03.2018)

19. Deleanu I. Drept constituțional și instituții politice, Ed. Europa Nova, București, 1996, vol.1.

20. Deleanu I. Drept constituțional și instituții politice. Tratat. Editura Europa Nova. București, 1996. vol.2.

21. Dolea Igor. Rotaru Vasile. Crețu Ion. Studiu privind analiza complexă a cauzelor legislativ-instituționale de condamnare a Republicii Moldova de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Chișinău, 2009.

22. Drăganu T. Drept constituțional și instituții politice. Tratat elementar. Ed. Lumina Lex. Cluj-Napoca, 2000. Vol. I.

23. Duculescu Victor. Protecția juridică a drepturilor omului. Editura Lumina Lex. București, 1994.

24. Enache Marian. Controlul parlamentar. Ed. Polirom. Iași, 1998.

25. Florea V., Florea L. Dreptul execuțional penal. Editura ARC. Chișinău, 1999.

Preview document

Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 1
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 2
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 3
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 4
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 5
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 6
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 7
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 8
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 9
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 10
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 11
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 12
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 13
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 14
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 15
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 16
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 17
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 18
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 19
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 20
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 21
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 22
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 23
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 24
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 25
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 26
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 27
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 28
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 29
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 30
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 31
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 32
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 33
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 34
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 35
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 36
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 37
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 38
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 39
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 40
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 41
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 42
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 43
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 44
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 45
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 46
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 47
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 48
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 49
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 50
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 51
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 52
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 53
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 54
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 55
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 56
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 57
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 58
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 59
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 60
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 61
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 62
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 63
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 64
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 65
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 66
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 67
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 68
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 69
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 70
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 71
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 72
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 73
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 74
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 75
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 76
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 77
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 78
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 79
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 80
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 81
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 82
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 83
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 84
Asigurarea dreptului omului în penitenciar - Pagina 85

Conținut arhivă zip

 • Asigurarea dreptului omului in penitenciar.docx

Alții au mai descărcat și

Tortură

ÎNTRODUCERE Lucrarea de faţă cuprinde o serie de studii, analize, materiale, fiind expresia unui efort de cercetare şi sinteză a fenomenului...

Criminologie - criminalitatea informatică

“Empires of the future are Empires of the Mind” WINSTON CHURCHIL INTRODUCERE Criminologia este o disciplină fondată în ultimele decenii ale...

Drepturile omului și mecanismele europene de protecție a drepturilor omului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE SECTIUNEA 1.1. Definirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, evolutia si importanta acestora...

Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate

. TRATATE. CURSURI. MONOGRAFII 89 II. LEGISLAŢIE ŞI DOCUMENTE JURIDICE INTERNAŢIONALE 92 INTRODUCERE Din punct de vedere psihosocial, libertatea...

Drepturile și Obligațiile Condamnaților

Capitolul I: Consideraţii introductive privind sistemul penitenciar din România Normele ce reglementează, în modul cel mai direct, raporturile...

Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare

Introducere Actualitatea temei investigate. Drepturile Omului prezintă o dimensiune foarte importanta pentru o societate în tranziție. Conceptul...

Asigurarea protecției juridice a drepturilor omului la nivelul Uniunii Europene

Capitolul 1.Sistemul institutuţional de consacrare şi protecţie a drepturilor omului in cadrul Uniunii Europene Uniunea Europeanǎ este o structurǎ...

Suprapopularea în sistemul penitenciar românesc

I. SCURT ISTORIC AL SISTEMULUI PENITENCIAR ROMANESC 1380 - se fac primele menţiuni despre Ocna Trotuşului, ocnele fiind exploatări ale minelor...

Te-ar putea interesa și

Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori

INTRODUCERE Penitenciar – un cuvânt care sperie minţile majorităţii oamenilor societăţii moderne, începând cu truditorul zi lumină din mediul...

Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță

“ PEDEAPSA ESTE MONEDA CU CARE SE PLÃTEŞTE INFRACŢIUNEA ” CARRARA INTRODUCERE Penitenciar – un loc de care auzim în fiecare zi oriunde ne poartă...

Reinsercția Socială a Condamnaților

INTRODUCERE Actualitatea temei. Printre multiplele probleme ale societăţii contemporane una din cele mai dificile, care necesită o atenţie...

Drepturile și Obligațiile Condamnaților

Capitolul I: Consideraţii introductive privind sistemul penitenciar din România Normele ce reglementează, în modul cel mai direct, raporturile...

Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare

Introducere Actualitatea temei investigate. Drepturile Omului prezintă o dimensiune foarte importanta pentru o societate în tranziție. Conceptul...

Protecția corespondenței

Articolul 8 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului ocroteste toate tipurile de corespondenta existente. 1.Corespondenta clasica (scrisa)....

Resocializarea Penitenciară și Postpenitenciară a Persoanelor Supuse Pedepsei cu Închisoare

Introducere Printre multiplele probleme ale societăţii contemporane una din cele mai dificile, care necesită o atenţie deosebită a cercetătorilor...

Eliberarea de executare a pedepsei penale în lumina legislației Republicii Moldova, temeiuri și categorii

INTRODUCERE Odată cu declararea suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova, s-a pus temelia unui nou stat pe arena internaţională care, cum...

Ai nevoie de altceva?