Hotărârea Arbitrală

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 24160
Mărime: 110.45KB (arhivat)
Publicat de: Iuliu Marcu Varga
Puncte necesare: 11
Universitatea Danubius, Galaţi Facultatea de Drept

Cuprins

 1. Introducere.4
 2. Secțiunea I -1.1 Noțiuni generale privind hotărârile arbitrale.7
 3. 1.2 Natura juridică a hotărârii arbitrale.12
 4. 1.3 Efectele hotărârii arbitrale.15
 5. Secțiunea a II-a - 2.1 Deliberarea și pronunțarea hotărârii arbitrale.20
 6. 2.2 Cuprinsul hotărârii arbitrale. Completarea și rectificarea hotărârii arbitrale.24
 7. 2.3 Cheltuielile arbitrale.26
 8. 2.4 Comunicarea hotărârii.28
 9. 2.5 Desființarea hotărârii arbitrale.29
 10. Secțiunea a III-a -3.1 Recunoașterea și executarea hotărârilor arbitrale străine.32
 11. 3.2 Noțiuni introductive.32
 12. 3.3 Temeiuri legale aplicabile în domeniul recunoaşterii şi a executării hotărârillor arbitrale străine în dreptul român.33
 13. 3.4 Efectele hotărârilor arbitrale străine.35
 14. 3.5 Recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine în dreptul convențional.38
 15. 3.5.1 Reglementări ale Convenției de la New York din 1958.38
 16. 3.5.2 Reglementări ale Convenției de la Geneva din 1961.41
 17. 3.5.3 Reglementări ale Convenției de la Washington din 1965.42
 18. 3.6 Recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine în dreptul român.43
 19. 3.7 Noțiunea de hotărâre arbitrală străină.46
 20. 3.8 Recunoașterea hotărârilor arbitrale străine.47
 21. 3.8.1 Condițiile recunoașterii.48
 22. 3.8.2 Refuzul recunoașterii.51
 23. 3.8.3 Procedura recunoașterii.53
 24. 3.9 Executarea silită a hotărârilor arbitrale străine.55
 25. 3.9.1 Condițiile privind încuviințarea executării.57
 26. 3.9.2 Procedura de exequatur .58
 27. Secţiunea a IV-a - Recunoaşterea și executarea sentinţelor arbitrale străine în dreptul român în viziunea Noului Cod de Procedură Civilă.61
 28. CONCLUZII.63
 29. BIBLIOGRAFIE.65

Extras din licență

Introducere

Arbitrajul comercial internaţional este un sistem jurisdicţional derogator de la dreptul comun. În cadrul său, în temeiul voinţei părţilor, o instaţă specială este organizată şi abilitată să soluţioneze un anumit litigiu, care s-a născut sau care se va naşte în viitor. Voinţa părţilor are asemenea efecte întrucât legea recunoaşte celor implicaţi în comerţul internaţional abilitatea de a recurge la asemenea instanţe cu caracter privat.

Sistemul arbitrajului comercial internaţional este consacrat atât de legislaţiile naţinale cât şi în convenţii internaţionale. Puterea arbitrilor de a soluţiona litigiul este conferită de părţi, care convin ca litigiul lor să fie prezentat spre soluţionare unor persoane particulare. În acest scop părţile în litigiu îi desemnează pe arbitri şi se angajează să accepte hotărârea pe care aceştia o vor pronunţa. O asemenea procedură are trei caractere distinctive: arbitral, comercial şi internaţional.

În dreptul român legea defineşte litigiul arbitral internaţional. Potrivit art. 369 Cod procedură civilă din 1865 , „ un litigiu arbitral care se desfăşoară în România este socotit internaţional dacă s-a născut dintr-un raport de drept privat cu element de extraneitate”. Definiţia legală menţionată ţine aseama, astfel cum este şi firesc, de obiectul litigiului arbitral. În acestă concepţie, simpla prezenţă a unui element de extraneitate relevă existenţa unui litigiu arbitral internaţional. Deşi legea nu o spune în mod expres, arbitrajul are un caracter internaţional ori de câte ori obiectul său este soluţionarea unui litigiu cu un element de extraneitate. Codul de procedură civilă din 2010 nu aduce modificări definiţiei date de Cod de procedură civilă în vigoare.

Se poate afirma, în general, că arbitrajul, inclusiv arbitrajul intenaţional, prezintă, comparativ cu justiţia statală, o serie de avantaje: arbitrajul se desfăşoară într-o ambianţă corespunzătoare şi într-un spirit de natură să permită menţinerea şi continuarea relaţiilor de afaceri; părţile pot să desemneze arbitrii, adică să aleagă în această calitate persoane în care au deplină încredere, din punct de vedere al profesionalismului şi al onestităţii; dezbaterile în faţa tribunalului arbitral sunt confidenţiale; procedura arbitrală se caracterizează prin supleţe; litigiul este soluţionat cu rapiditate, pe baza acordului expres al părţilor, tribunalul arbitral poate soluţiona litigiul în echitate; durata de rezolvare a unui litigiu arbitral este mai scurtă decât la instanţele judecătoreşti; costurile unui proces arbitral sunt mai reduse; folosirea limbilor străine este facilitată de recurgerea la arbitraj.

Importanţa şi eficacitatea arbitrajului în relaţiile internaţionale au fost recunoscute prin Actul final al Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa de la 1 august 1975. Pentru a contribui la dezvoltarea şi promovarea comerţului şi cooperării, statele participante la Conferinţa de la Helsinki recomandă organismelor, întreprinderilor şi firmelor din ţările lor să includă, dacă va fi cazul, clauze de arbitraj în contractele comerciale şi în contractele de cooperare industrială sau în convenţiile speciale.

În acelaşi spirit, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite recomandă, în preambulul la Rezoluţia nr.31/98 din 15 decembrie 1976, prin carea adoptat Regulamentul de arbitraj elaborat de către Comisia Naţiunilor Unite pentru Dreptul Comercial Internaţional, difuzarea şi aplicarea sa cât mai largă în lume, recunoscând astfel utilitatea arbitrajului ca metodă de soluţionare a litigiilor născute din relaţiile comerciale internaţionale.

În ceea ce priveşte felurile arbitrajului în comerţul internaţional există arbitraj permanent care se înfăptuieşte prin intermediul unei instituţii permanente, cum este, de exemplu, Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României şi arbitrajul ad-hoc sau ocazional care se creează numai cu privire la un anumit litigiu şi care, după soluţionarea litigiului încetează de a mai exista. Dintr-un alt punct de vedere, există arbitraj de drept stric sau de jure şi arbitraj de echitate sau aequitate ori ex aequo et bono sau amiable compositeur. În prima situaţie, arbitrii judecă după normele de drept, aşa cum face şi judecătorul. În cea de-a doua situaţie, arbitrii soluţioneză litigiile după pricipii de echitate, după cugetul şi chibzuinţa lor.

Un alt element specific arbitrajului îl constituie convenţia de arbitraj. Aceasta reprezintă înţelegerea părţilor de a soluţiona un litigiu de comerţ internaţional prin intermediul arbitrajului ocazional sau instituţional. Înţelegerea părţilor interesate se poate concretiza în două forme distincte: compromisul şi clauza compromisorie .

Clauza compromisorie este un acord prin care părţile convin ca eventualele litigii ce s-ar naşte în viitor între ele în legătură cu un anumit contract să fie soluţionate pe calea arbitrală, iar compromisul este definit ca fiind un acord prin care părţile convin ca un litigiu ivit între ele să fie soluţionat pe calea arbitrajului.

În legătură cu plasarea arbitrajului comercial internaţional în domeniul ramurilor de drept din cadrul unui sistem de drept naţional, în literatura de specialitate au fost prezentate argumente diferite, favorabile plasării acestei forme de arbitraj fie în domeniul dreptului procesual civil, fie în domeniul dreptului comerţului internaţional, fie în domeniul dreptului comercial. Datorită trăsăturilor caracteristice ale arbitrajului comercial, apreciem că arbitrajul comercial internaţional reprezintă un domeniu interdisciplinar al dreptului, situat la confluenţa dreptului procesual civil, dreptului comercial şi dreptului comerţului internaţional.

În concluzie, în relaţiile comerciale internaţionale, majoritatea litigiilor dintre participanţi se soluţionează pe calea arbitrajului, ca formă de jurisdicţie privată. Arbitrajul este un mijloc corespunzător de a reglementa rapid şi echitabil litigiile care pot să rezulte din tranzacţiile comerciale în domeniul schimburilor de bunuri şi servicii.

Bibliografie

I - Tratate, cursuri universitare, monografii și alte lucrări de specialitate:

1. Monica Ionaș Sălăgean, Arbitrajul comercial, Editura All Beck, București, 2001.

2. Titus Prescure, Radu Crișan, Curs de arbitraj comercial, Editura Rosetti, București, 2005.

3. Dumitru Mazilu, Dreptul comerțului internațional, Editura Lumina Lex, Ediția a II-a, București,2001.

4. Adrian Severin, Elemente fundamentale de drept al comerțului internațional, Editura Lumina Lex, București, 2004.

5. Ioan Băcanu, Controlul judecătoresc asupra hotărârii arbitrale, Ed.Lumina Lex, București, 2005.

6. Ion Deleanu, Sergiu Deleanu, Arbitrajul intern și internațional, Editura Rosetti, 2005.

7. G.Boroi, D.Rădescu, Codul de procedură civilă, comentat și adnotat, Editura All, București, 1994.

8. Gabriel Boroi, Codul de procedură civilă, comentat și adnotat, vol.I, Editura All Beck, București, 2001.

9. O.Căpățână, B.Ștefănescu, Tratat de drept al comerțului internațional, Editura Academiei Române, București, 1996.

10. I. Turcu, Dreptul afacerilor, Editura Fundaţiei Chemarea, Iaşi, 1993.

11. A.Redfern, M.Hunter, M.Smith, E.Robine, Droit et pratique de l'arbitrage commercial international, Paris, 1994.

12. Ioan Leș, Tratat de drept procesual civil, Editura All Beck, București, 2002.

13. Dumitru Mazilu, Introductory Remarks on the effect: enforciability of arbitration agreements and arbitral decision, New York, 1998.

14. Ioan Muraru, Drept constituțional și instituții politice, Editura Actami, București, 1998.

15. O.Căpățână, Efectele hotărârilor judecătorești străine în România, Ed. Academiei Române, București, 1971.

16. Dragoș-Alexandru Sitaru, Drept internațional privat, Editura Lumina Lex, București, 2000.

17. Ioan Macovei, Drept internațional privat, Editura Ars Longa, Iași, 1999.

18. Ioan Macovei, Dreptul comerțului internațional, Ed.CH Beck, București, 2006.

19. Victor Babiuc, Dreptul comerțului internațional, note de curs, Editura Atlas Lex, București, 1994.

20. George Dănăilă, Procedura arbitrală în litigiile comerțului internațional, Editura Universul juridic, București, 2006.

21. Ion Deleanu, Valentina Deleanu, Hotărârea judecătorească, Editura Servo-Sat, Arad, 2000.

22. Emese Florin, Puterea lucrului judecat în materie civilă, Editura All, București, 1997.

23. Ioan Leș, Proceduri civile speciale, Ediția a 2-a, Editura All Beck, București, 2003.

24. Titus Prescure, Radu Crișan, Curs de arbitraj comercial, Editura Rosetti, București,2005.

25. Titus Prescure, Radu Crișan, Arbitrajul comercial, Editura Universul juridic, București, 2010.

II - Articole și studii de specialitate:

1. Octavian Căpățână, Circulația transnațională a sentințelor arbitrale, în Revista de Drept Comercial nr.12/1997.

2. Octavian Căpățână, Nouvelle tendances dans la reglementation des effects des sentences arbitrales etrangeres, în revista "Revue Roumaine des Sciences Sociales", seria de Sciences Juridiques, nr.1/1977.

3. S. Zilberstein, I. Băcanu, Desființarea hotărârii arbitrale, Dreptul nr. 10/1996.

4. Gheorghe Beleiu, Hotărârea arbitrală și desființarea ei, în Revista de Drept Comercial, nr.6/1993.

5. Gh. Beleiu, E.Osipenco, Acțiunea în anulare, în Revista Dreptul nr 9/1995.

6. St. Cărpenaru, Probleme în materie comercială, Revista de drept comercial nr. 2/1994.

7. D. Clocotici, Gh. Gheorghiu, Câteva mijloace juridice care asigură executarea în natură şi cu bună-credinţă a obligaţiilor asumate prin contractele de vânzare-cumpărare internaţionale, Revista de Drept comercial nr. 4/1995.

8. Victor Babiuc, Octavian Căpățână, Situația arbitrală a arbitrajului comercial în România, RDC nr. 6/1993.

9. Ioan Băcanu, Renașterea arbitrajului ad-hoc, Revista Dreptul nr. 9/1991.

10. Ion I.Dumitrescu, Autoritatea lucrului judecat și aplicațiile sale în materie arbitrală, Revista română de Drept nr.6/1975.

11. Danil Matei, Efectul executoriu al hotărârilor judecătorești și arbitrale, Revista de Drept comercial, nr.3/1995.

12. Savelly Zilberștein, Ion Băcanu, Desființarea hotărârii arbitrale, Dreptul nr. 10/1996.

Preview document

Hotărârea Arbitrală - Pagina 1
Hotărârea Arbitrală - Pagina 2
Hotărârea Arbitrală - Pagina 3
Hotărârea Arbitrală - Pagina 4
Hotărârea Arbitrală - Pagina 5
Hotărârea Arbitrală - Pagina 6
Hotărârea Arbitrală - Pagina 7
Hotărârea Arbitrală - Pagina 8
Hotărârea Arbitrală - Pagina 9
Hotărârea Arbitrală - Pagina 10
Hotărârea Arbitrală - Pagina 11
Hotărârea Arbitrală - Pagina 12
Hotărârea Arbitrală - Pagina 13
Hotărârea Arbitrală - Pagina 14
Hotărârea Arbitrală - Pagina 15
Hotărârea Arbitrală - Pagina 16
Hotărârea Arbitrală - Pagina 17
Hotărârea Arbitrală - Pagina 18
Hotărârea Arbitrală - Pagina 19
Hotărârea Arbitrală - Pagina 20
Hotărârea Arbitrală - Pagina 21
Hotărârea Arbitrală - Pagina 22
Hotărârea Arbitrală - Pagina 23
Hotărârea Arbitrală - Pagina 24
Hotărârea Arbitrală - Pagina 25
Hotărârea Arbitrală - Pagina 26
Hotărârea Arbitrală - Pagina 27
Hotărârea Arbitrală - Pagina 28
Hotărârea Arbitrală - Pagina 29
Hotărârea Arbitrală - Pagina 30
Hotărârea Arbitrală - Pagina 31
Hotărârea Arbitrală - Pagina 32
Hotărârea Arbitrală - Pagina 33
Hotărârea Arbitrală - Pagina 34
Hotărârea Arbitrală - Pagina 35
Hotărârea Arbitrală - Pagina 36
Hotărârea Arbitrală - Pagina 37
Hotărârea Arbitrală - Pagina 38
Hotărârea Arbitrală - Pagina 39
Hotărârea Arbitrală - Pagina 40
Hotărârea Arbitrală - Pagina 41
Hotărârea Arbitrală - Pagina 42
Hotărârea Arbitrală - Pagina 43
Hotărârea Arbitrală - Pagina 44
Hotărârea Arbitrală - Pagina 45
Hotărârea Arbitrală - Pagina 46
Hotărârea Arbitrală - Pagina 47
Hotărârea Arbitrală - Pagina 48
Hotărârea Arbitrală - Pagina 49
Hotărârea Arbitrală - Pagina 50
Hotărârea Arbitrală - Pagina 51
Hotărârea Arbitrală - Pagina 52
Hotărârea Arbitrală - Pagina 53
Hotărârea Arbitrală - Pagina 54
Hotărârea Arbitrală - Pagina 55
Hotărârea Arbitrală - Pagina 56
Hotărârea Arbitrală - Pagina 57
Hotărârea Arbitrală - Pagina 58
Hotărârea Arbitrală - Pagina 59
Hotărârea Arbitrală - Pagina 60
Hotărârea Arbitrală - Pagina 61
Hotărârea Arbitrală - Pagina 62
Hotărârea Arbitrală - Pagina 63
Hotărârea Arbitrală - Pagina 64
Hotărârea Arbitrală - Pagina 65
Hotărârea Arbitrală - Pagina 66
Hotărârea Arbitrală - Pagina 67
Hotărârea Arbitrală - Pagina 68

Conținut arhivă zip

 • Hotararea Arbitrala.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de Transport Rutier de Mărfuri în Trafic Internațional

Capitolul 1 Consideraţii generale 1.1. Clasificarea transporturilor rutiere Transporturile rutiere se clasifică pe categorii şi tipuri după cum...

Convenția de Arbitraj

Introducere În cadrul arbitrajului comercial internaţional, convenţia de arbitraj îndeplineşte mai multe funcţii importante. Cea mai importantă...

Recidivă

INTRODUCERE Cu aproape trei decenii în urmă, în literatura de specialitate s-a declarat că justiţia penală se găseşte într-o situaţie pe care...

Medierea, Concilierea și Arbitrajul Studiu Comparativ

I. Consideraţii introductive Diversificarea relaţiilor sociale şi economice şi creşterea economică adaugă noi tipuri de conflicte. Există o...

Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine

I. Consideraţii generale I.1 Aspecte istorice Recunoaşterea şi executarea hotararilor judecătoreşti străine este o problemă relativ nouă. În...

Recunoașterea și Executarea Hotărârilor Arbitrale

Capitolul I Noțiuni introductive 1. Noţiunea de recunoaştere şi executare a hotărârii străine Instituţia recunoaşterii , în general, a apărut şi...

Recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine în dreptul românesc

Cap. I Precizări prealabile Convenţia de la New York din 1958 se referă numai la caracterul străin al sentinţei arbitrale, fără a da o definiţie....

Principiile Fundamentale ale Arbitrajului

Principiile fundamentale ale arbitrajului Respectarea principiilor fundamentale ale arbitrajului constituie o îndatorire atât pentru părţi, cât şi...

Te-ar putea interesa și

Arbitrajul Comercial Internațional

CAPITOL I CONSIDERAŢII GENERALE 1. Noţiune Comisia Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional recunoaşte importanţa arbitrajului ca...

Executarea Silită Indirectă

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND EXECUTAREA SILITA 1. Definiţia executarii silite şi caracteristicile constrângerii judiciare...

Procedura arbitrajului

Arbitrajul este considerat o forma de justitie adaptata în mod special litigiilor dintre comercianti datorita trasaturilor acestuia. Avantajele...

Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUŢIA ARBITRAJULUI 1. SCURT ISTORIC 1.1. Arbitrajul pe plan internaţional. Elemente de drept...

Considerații generale asupra arbitrajului internațional

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA ARBITRAJULUI COMERCIAL INTERNAŢIONAL Secţiunea 1 Concept.Izvoare.Varietăţi 1.1 Noţiune Cooperarea...

Arbitraj Comercial

LISTA DE ABREVIERI alin. = aliniat; art. = articol; lit. = litera; op. cit. = opera citata; pag. = pagina; C.p.c. = Codul de procedura civila...

Recunoașterea și Executarea Hotărârilor Arbitrale

Capitolul I Noțiuni introductive 1. Noţiunea de recunoaştere şi executare a hotărârii străine Instituţia recunoaşterii , în general, a apărut şi...

Executarea Silită a Hotărârilor Arbitrale Străine

Secțiunea I -1.1 Noțiuni generale privind hotărârile arbitrale Instituția arbitrajului își găsește consacrare juridică,în sistemul nostru de...

Ai nevoie de altceva?