Încetarea contractului individual de muncă

Licență
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 30385
Mărime: 112.41KB (arhivat)
Publicat de: Mariana L.
Puncte necesare: 13
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Facultatea de Drept

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. Capitolul I. Considerente generale privind încetarea contractului individual de muncă 6
 3. Secţiunea 1. Încetarea contractului individual de muncă – instituţie fundamentală a dreptului muncii 7
 4. 1.1 Noţiunea de încetare a contractului individual de muncă 7
 5. 1.2 Principiile care stau la baza încetării contractului individual de muncă 9
 6. Secţiunea a 2-a. Privire istorică asupra reglementării privind încetarea contractului individual de muncă 12
 7. Capitolul II. Cazurile de încetare a contractului individual de muncă 19
 8. Secţiunea 1. Clasificarea cazurilor de încetare a contractului individual de munca în dreptul românesc 20
 9. 1.1 Încetarea de drept a contractului individual de muncă 20
 10. 1.1.1 Constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă. 34
 11. 1.1.2 Obligația oferirii unui loc de muncă vacant corespunzător în cazul încetării de drept a contractului individual de muncă, în baza art. 56 lit. e) 36
 12. 1.2 Încetarea contractului individual de muncă prin acordul părţilor, la data convenită de aceasta 37
 13. 1.3 Încetarea contractului individual de muncă ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege 38
 14. Secțiunea a 2-a. Încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa unităţii 48
 15. 2.1 Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului 48
 16. 2.1.1 Concedierea pe motive disciplinare 48
 17. 2.1.2 Concedierea în cazul arestării preventive a salariatului 53
 18. 2.1.3 Concedierea în cazul inaptitudinii fizice şi/sau psihice a salariatului 54
 19. 2.1.4 Concedierea pentru necorespundere profesională 55
 20. 2.2 Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului 56
 21. 2.3 Procedura concedierii individuale a salariaților 58
 22. 2.3.1 Cercetarea prealabilă 58
 23. 2.3.2 Organele competente să aplice sancțiunea disciplinară a concedierii salariatului 60
 24. 2.3.3 Individualizarea și aplicarea sancțiunii concedierii disciplinare 61
 25. 2.3.4 Termenele de aplicare a sancțiunii concedierii disciplinare 62
 26. 2.3.5 Decizia de concediere disciplinară 64
 27. 2.3.6 Revocarea deciziei de concediere 66
 28. 2.3.7 Obligația oferirii unui loc de muncă vacant corespunzător, în cazul concedierii potrivit art. 61 lit. c) Codul Muncii 67
 29. 2.3.8 Evaluarea profesională prealabilă a salariatului. Obligația oferirii unui loc de muncă vacant, în cazul concedierii potrivit art. 61 lit. d) Codul Muncii 69
 30. 2.3.9 Dreptul la preaviz 71
 31. 2.3.10 Emiterea deciziei de concediere 73
 32. Secțiunea a 3-a. Nulitatea contractului individual de muncă 76
 33. Capitolul III. Efectele încetării contractului individual de muncă 78
 34. Secţiunea I. Data încetării contractului individual de muncă 78
 35. Secţiunea a 2-a. Efectele în cazul încetării contractului individual de muncă 78
 36. Concluzii 83
 37. Bibliografie 85

Extras din licență

Introducere

Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă transformare în contextul noilor modificări legislative din domeniul dreptului muncii, impuse, pe de o parte, de transformările structurale intervenite în economia românească, iar, pe de altă parte, de necesitatea armonizării legislaţiei de acquis-ul comunitar.

Firesc că instituţia încetării contractului individual de muncă, în general, iar în cadrul acesteia, cea a încetării contractului de muncă din iniţiativa angajatorului, este supusă aceluiaşi proces de transformare.

Datorită acestui fapt, preocupările doctrinei s-au îndreptat spre abordarea comprehensivă a acestei instituţii, încercând să învedereze fundamentele socio-juridice ale reglementărilor în domeniu.

În acest context, s-a relevant faptul că modificările de ordin legislativ au urmat cursul firesc al transformărilor din baza materială şi din concepţia filozofico-juridică privind instituţia dreptului muncii.

În general, contractul este un act juridic generator de drepturi şi obligaţii în sarcina părţilor contractante.

Contractul de muncă este actul juridic necesar pen¬tru stabilirea raportului juridic de muncă al persoanelor fizice apte de muncă ce dobândesc calitatea de per¬soană încadrată în muncă - unicul izvor al acestui ra¬port.

Prin încheierea contractului de muncă, persoana fizică (persoana încadrată în muncă) se obligă să pună forţa sa de muncă la dispoziţia celeilalte părţi contrac¬tante (unitatea, cel care încadrează), pentru a desfăşura o activitate în cadrul unui anumit post, într-o anumită localitate sau rază determinată şi a îndeplini celelalte obligaţii prevăzute de lege şi de acest contract (respec¬tarea disciplinei muncii, îndeplinirea normei de muncă etc.). Unitatea se obligă să retribuie munca prestată şi să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea condi¬ţiilor corespunzătoare desfăşurării normale a procesului de producţie, îndeplinind toate condiţiile legale şi con¬tractuale.

Intrând în raporturi juridice de muncă prin încheierea contractului de muncă, persoana încadrată în muncă îşi exercită dreptul la muncă garantat de Constituţie.

De regulă, un contract îşi încetează existenţa în momentul executării ultimei obligaţii născute din contractul respectiv, fie că executarea are loc imediat după în¬cheierea acestuia (la contractele cu prestaţie instantanee), fie că obligaţiile se execută după trecerea unui interval de timp (la contractele cu prestaţii succe¬sive). Astfel, în dreptul comun, modul firesc de încetare a con¬tractului îl constituie executarea ultimei obligaţii născute din contract.

În ceea ce priveşte încetarea contractului individual de muncă, această regulă acţionează numai în parte şi anume pen¬tru contractele de muncă cu durată determinată şi a contractelor pentru îndeplinirea unei lucrări determinate. Contractele de muncă cu durată determinată se încheie numai în anumite situaţii expres şi limitativ prevăzute în Codul Muncii.

Cel mai ades şi ca regulă generală contractele de muncă se încheie pentru o perioadă nedeterminată. Aceasta nu înseamnă însă că un contract de muncă pe durată nedeterminată leagă părţile până la decesul per¬soanei încadrate în muncă.

Contractele încheiate pentru o perioadă nedeterminată pot înceta oricând prin acordul părţilor ori din iniţiativa unilaterală a uneia dintre ele, în condiţiile în care libertatea muncii este garantată şi nici o persoană nu poate fi obligată să rămână parte într-un contract de muncă.

Expresia cea mai elocventã a stabilitãţii în muncã o constituie reglementarea prin lege a condiţiilor în care poate avea loc încetarea raporturilor juridice de muncã. Totodatã, încetarea contractului individual de muncã este dominatã de principiul legalitãţii întrucât cazurile în care poate interveni, motivele, condiţiile, procedura, efectele şi controlul încetãrii contractului individual de muncã, precum şi rãspunderea pãrţilor sunt reglementate prin lege.

Dinamica modificării legislației muncii, în contextul avansării și consolidării democrației în România, precum și ameliorarea mecanismelor economiei de piață au generat necesitatea regândirii și unei noi fundamentări a raporturilor juridice de muncă.

Bibliografie

1. Bibliografie selectivă

1. Athanasiu, Al., Volonciu, M., Dima, L., Cazan, O., Codul muncii – comentariu pe articole, Volumul II, Editura C.H.Beck, București, 2007

2. Athanasiu, Alexandru, Dima, Luminiţa, Drept muncii, Editura All Beck, București, 2005

3. Athanasiu, Alexandru, Dima, Luminița, Volonciu, Magda, Cazan, Oana, Codul muncii – comentarii pe articole, vol. I – articolele 1-107, Editura C.H.Beck, București, 2007

4. Barbu, Vlad, Cosmin, Cernat, Valeria, Gheorghiu, Cătălin, Vasile, Ştefania, Ivan, Dreptul muncii – curs universitar, Editura Cermaprint, Bucureşti, 2008

5. Barbu, Vlad, Dreptul muncii.Curs universitar, Editura Național, București, 2003

6. Belu Magdo, Mona Lisa, Conflictele colective şi individuale de muncă, Editura All Beck, București, 2001

7. Cristoforeanu, Eugen, Despre contractul individual de muncă (analiză în cadrul legilor în vigoare), Editura Curierul Judiciar, București, 1934

8. Culegere de decizii ale tribunalului suprem pe anul 1979, redactată de Anton Virgil, Ioan Aurel, Editura Științifică și Enciclopedică, 1980

9. Culegere de practică judiciară în materia dreptului muncii şi asigurărilor sociale -2005, Editura ExPonto, Constanţa, 2006

10. Culegere de practică judiciară pe anul 1991, cu note de dr. loan Mihuţă, Casa de editură şi presă „Şansa” S.R.L., 1992

11. Dimitriu, Raluca, Concedierea salariaţilor, drept românesc şi comparat, Editura Omnia UNISA ST, Braşov, 1999

12. Dimitriu, Raluca, Contractul individual de muncă – prezent și perspective, Editura Tribuna Economică, București, 2005

13. Ghimpu, S., Țiclea, Al., Dreptul muncii, Ediția a III-a, Editura Casa de Editură și Presă „Șansa” SRL, București, 1998

14. Ghimpu, Sanda, Mohanu, Gheorghe, Garanţii ale stabilităţii în muncă, Editura Politică, București, 1977

15. Ghimpu, Sanda, Ștefănescu, Ion Traian, Beligrădeanu, Șerban, Mohanu, Gheorghe, Dreptul muncii. Tratat, vol. I, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1978

16. Ghimpu, Sanda, Țiclea, Alexandru, Dreptul muncii, Ediția a III-a, Casa de Editură „Șansa” SRL, București, 1997

17. Ghimpu, Sanda, Ţiclea, Alexandru, Dreptul muncii, Ediţia a-II-a revăzută şi adăugită, Editura All Beck, Bucureşti, 2001

18. Gidro, Romulus, Dreptul muncii – curs universitar, Editura Universul Juridic, București, 2013

19. lonaşcu, Aurelian, Drept civil. Partea generală, Editura Didactică şi Pedagogică, București, 1963

20. Macovei, Dumitru, Încetarea contractului individual de muncă, Editura Junimea, Iași, 1981

21. Moarcăș Costea, Claudia-Ana, Vlăsceanu, Ana Maria, Drept individual al muncii. Analize teoretice și studii de caz, Editura C.H.Beck, București, 2010

22. Pop, Liviu, Popa, Ionuț-Florin, Vidu, Stelian Ioan, Tratat elementar de drept civil. Obligațiile, Editura Universul Juridic, București, 2012

23. Ștefănescu, I. T., Tratat de dreptul muncii, Editura Lumina Lex, București, 2003

24. Ștefănescu, I. T., Tratat de dreptul muncii, Editura Wolters Kluwer, București, 2007

25. Ștefănescu, I.T., Beligrădeanu, Ș., Codul muncii cu prezentare de ansamblu și observații critice, supliment al Revistei Dreptul, București, 2003

26. Ștefănescu, I.T., Disciplina muncii și răspunderea disciplinară, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1979

27. Ştefănescu, Ion Traian, Modificările Codului muncii comentate, Editura Lumina Lex, București, 2006

28. Ştefănescu, Ion Traian, Tratat de dreptul muncii, Vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti 2003

29. Ștefănescu, Ion Traian, Tratat teoretic și practic de drept al muncii, Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2012

30. Ștefănescu, Ion Traian, Tratat teoretic și practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic, București, 2010

Preview document

Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 1
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 2
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 3
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 4
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 5
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 6
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 7
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 8
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 9
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 10
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 11
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 12
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 13
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 14
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 15
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 16
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 17
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 18
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 19
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 20
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 21
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 22
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 23
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 24
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 25
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 26
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 27
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 28
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 29
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 30
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 31
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 32
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 33
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 34
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 35
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 36
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 37
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 38
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 39
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 40
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 41
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 42
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 43
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 44
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 45
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 46
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 47
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 48
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 49
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 50
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 51
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 52
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 53
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 54
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 55
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 56
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 57
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 58
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 59
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 60
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 61
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 62
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 63
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 64
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 65
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 66
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 67
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 68
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 69
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 70
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 71
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 72
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 73
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 74
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 75
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 76
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 77
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 78
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 79
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 80
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 81
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 82
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 83
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 84
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 85
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 86
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 87
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 88
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 89
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 90

Conținut arhivă zip

 • Incetarea contractului individual de munca.doc

Alții au mai descărcat și

Soluționarea Conflictelor de Interese

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. DREPTUL MUNCII – RAMURĂ ŞI ŞTIINŢĂ A DREPTULUI Dreptul muncii este cea mai dinamică şi concretă ramură a...

Jurisdicția Muncii

MOTO: „Nici ziare, nici legi, nici academii, nici o organizaţie asemănătoare cu cele mai înaintate nu sunt în stare de-a înlocui munca şi, o stare...

Încheierea Contractului Individual de Muncă

Introducere Contractul individual de muncă este definit în legislaţia română în cuprinsul art. 10 din Codul muncii, ca fiind : ,, un contract în...

Contract Colectiv de Muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE. INTRODUCERE IN PROBLEMATICA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ I.1. Scurt istoric al contractului de muncă I.1.1....

Dreptul muncii - dreptul la salarizare în reglementarea românească

1. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii a fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice...

Încetarea contractului individual de muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII DESPRE ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Legalitatea încetării contractului individual de muncă...

Jurisdicția muncii

1. Consideraţii introductive Adoptarea şi intrarea în vigoare a noului Cod al muncii la 1 martie 2003 devenise o strictă necesitate în condiţiile...

Principiile Dreptului Muncii

Principiile dreptului muncii 1.1 Consideratii generale Cuvântul principiu vine de la termenul în limba latină „principium”, care înseamnă...

Te-ar putea interesa și

Încheierea contractului individual de muncă

CAPITOLUL 1- Importanta contractului individual de munca Conditiile realitatii contemporane reclama acordarea, de catre legiuitor, a unei...

Încetarea contractului individual de muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII DESPRE ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Legalitatea încetării contractului individual de muncă...

Managementul Resurselor de Muncă

CAPITOLUL I REPERE CONCEPTUALE 1.1. Relaţia individ-organizaţie Intr-o lume a afacerilor aflată tot mai pregnant sub semnul competiţiei,...

Contractul Individual de Munca al Jurnalistului

Capitolul 1 CLAUZE SPECIFICE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA AL JURNALISMULUI Clauzele speciale ale contractului individual de munca al...

Încetarea contractului individual de muncă

CONSIDERATII GENERALE Procesul muncii dezvaluie o bogatie de aspecte economice, sociale, morale si juridice, de o importanta fundamentala pentru...

Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA Sectiunea I Precizari prealabile În general,...

Regulamentul de Ordine Interioară

Introducere Regulamentul de ordine interioară, se aplică tuturor salariaţilor indiferent de durata contractului individual de muncă, persoanelor...

Încetarea Contractului Individual de Muncă

Cap I Definiţii – generalităţi Aplicarea noului Cod al Muncii a generat o serie de dificultăţi care frânează dezvoltarea pieţei muncii şi a unei...

Ai nevoie de altceva?