Probele și mijloacele de probă în procesul penal

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 23605
Mărime: 85.40KB (arhivat)
Publicat de: Doru P.
Puncte necesare: 14

Cuprins

 1. CAPITOLUL I: IMPORTANTA MIJLOACELOR DE PROBA 3
 2. 1.1. Notiunea si importanta mijloacelor de proba in procesul penal 3
 3. 1.2. Evolutia istorica a mijloacelor de proba 8
 4. CAPITOLUL II: DECLARATIILE PARTILOR SI ALE MARTORILOR 15
 5. 2.1 Declaratiile invinuitului sau ale inculpatului 15
 6. 2.1.1 Notiune si importanta 15
 7. 2.1.2 Procedura de obtinere a declaratiilor invinuitului sau inculpatului 18
 8. 2.1.3 Valoarea probatorie a declaratiilor invinuitului sau inculpatului 20
 9. 2.2 Declaratiile partii vatamate, partii civile si partii responsabile civilmente 22
 10. 2.2.1 Notiune si importanta 22
 11. 2.2.2 Procedura de obtinere a declaratiilor partii vatamate, patii civile si partii responsabile civilmente 23
 12. 2.2.3 Modalitati speciale de ascultare a partii vatamate si a partii civile 24
 13. 2.2.4 Valoarea probatorie a declaratiilor partii vatamate, patii civile si a partii responsabile civilmente 26
 14. 2.3 Declaratiile martorilor 26
 15. 2.3.1 Notiune si importanta 26
 16. 2.3.2 Obligatiile si drepturile martorilor 28
 17. 2.3.3 Persoanele care nu pot fi ascultate ca martor 28
 18. 2.3.4 Persoanele care nu sunt obligate sa depuna ca martor 31
 19. 2.3.5 Procedura de ascultare a martorilor 34
 20. 2.3.6 Valoarea probatorie a declaratiilor martorilor 36
 21. 2.3.7 Dispozitii speciale privind ascultarea martorilor in situatia in care persoana acestora este protejata 37
 22. 2.4 Procedee speciale de ascultare a partilor si a martorilor 40
 23. CAPITOLUL III: INSCRISURILE, MIJLOACELE MATERIALE DE PROBA SI FOTOGRAFIILE 43
 24. 3.1 Inscrisurile 43
 25. 3.2 Mijloacele materiale de proba 48
 26. 3.3 Fotografiile 50
 27. 3.4 Pocedeele de descoperire si de ridicare ale inscrisurilor, ale mijloacelor material de proba si ale fotografiilor 50
 28. CAPITOLUL IV: INCERCEPTARILE SI INREGISTRARILE AUDIO SAU VIDEO 58
 29. 4.1 Interceptarile si inregistrarile audio 58
 30. 4.2 Verificarea inregistrarilor audio sau video 60
 31. CAPITOTUL V: CONSTATARILE TEHNICO-STIINTIFICE, MEDICO-LEGALE SI EXPERTIZELE 63
 32. 5.1 Constatarile tehnico-stiintifice 63
 33. 5.2 Constatarile medico-legale 65
 34. 5.3. Expertizele 66
 35. 5.3.1. Notiune si importanta 66
 36. 5.3.2 Felurile expertizei 68
 37. 5.3.3 Procedura expertizei 69
 38. CONCLUZII 74
 39. BIBLIOGRAFIE 76

Extras din licență

1.1. Notiunea si importanta mijloacelor de proba in procesul penal

Procesul penal constituie un proces de cunoaştere, având ca finalitate aflarea adevărului, în cadrul căruia organele judiciare au nevoie de date sau dovezi pentru a stabili dacă o persoană este sau nu vinovată de săvârşirea unei infracţiuni , articolul 62 C.pr.pen prevăzând în acest sens faptul că organele de urmărire penală şi instanţa de judecată sunt obligate să lămurească cauza numai pe bază de probe.

Etimologic, termenul de probă provine din latinescul probo, -are, -avi, -atum, care înseamnă a dovedi sau de la probatio care înseamnă dovada, cu rădăcini în cuvântul probus ce reprezintă bun, onest.

Din punct de vedere gnoseologic, proba constituie un instrument de cunoaştere prin intermediul căruia organul de specialitate află adevărul

Proba are o dublă funcţionalitate: constituie, pe de o parte, un element de cunoaştere prin intermediul căruia organul judiciar află adevărul, iar, pe de altă parte, proba este un instrument de dovedire, părţile folosind sau propunând administrarea de probe în dovedirea susţinerilor şi argumentelor pe care le fac.

În materie penală, noţiunea de probă este definită chiar în lege, şi anume în art. 63 alin.1 din Codul de procedură penală. Potrivit acestui articol, “constituie probă orice element de fapt care serveşte la constatarea existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni, la identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru justa soluţionare a cauzei.”

În limbajul juridic, cuvântul probă este adesea folosit atât în sensul de probă, cât şi în sens de mijloc de probă, totuşi cele două noţiuni sunt deosebite, sistemul probator incluzând probele şi mijloacele de probă ca două categorii juridice distincte în sensul că probele reprezintă fapte sau împrejurări de fapt care conduc la aflarea adevărului obiectiv şi la justa soluţionare a cauzei deduse spre cercetare sau judecare a organelor judiciare, iar mijloacele de probă reprezintă procedee prevăzute de lege prin care se administrează probele

Considerăm că formularea dată de către legiuitor în textul articolului mai sus menţionat, este de natură să elimine orice accepţiune greşită a acestor termene, urmând ca în capitolele următoare ale lucrării să revenim cu o prezentare a distincţiilor dintre termenul de probă şi cel de probaţiune.

A. Condiţiile probei

În materie penală probele nu prezintă în principiu nici o îngrădire, fiind admisă orice probă, unul dintre principiile care guvernează procesul penal fiind cel al libertăţii probelor. Legea penală, prevede totuşi anumite condiţii procedurale, fără a căror respectare proba nu poate fi admisă şi anume:

- proba să nu fie oprită de lege, în literatura de specialitate purtând denumirea de admisibilitatea probei;

- proba să fie verosimilă, adică să aibă ca scop dovedirea unor fapte credibile;

- proba să fie pertinentă, adică să aibă legătură cu obiectul cauzei;

- să fie concludentă, adică să fie relevantă, esenţială pentru rezolvarea cauzei;

- să fie utilă, adică să fie necesară pentru soluţionarea cauzei, în conformitate cu legea şi cu adevărul

În raport de legătura pe care o au cu faptele şi împrejurările pe care trebuie să le dovedească, probele pot fi pertinente şi concludente. Probele sunt pertinente dacă conduc la constatarea unor fapte şi împrejurări care au legătură cu cauza urmărită sau judecată.

Probele concludente sunt acele elemente de fapt care servesc la dovedirea unor fapte şi împrejurări de care depinde justa soluţionare a cauzei.

Probele concludente sunt şi pertinente, dar nu şi invers.

Organul judiciar va trebui să considere concludentă proba prin care se cere dovedirea alibiului pentru că prin aceasta se tinde la dovedirea nevinovăţiei inculpatului. Nu se poate respinge ca fiind neconcludentă o cerere de contraprobă prin care se tinde dovedirea contrariului a ceea ce s-a stabilit, pentru că s-ar încălca dispoziţiile art. 66 C.pr.pen. care consacră una din consecinţele prezumţiei de nevinovăţie şi anume dreptul de a dovedi lipsa de temeinicie a învinuirii

Probele sunt utile când administrarea lor este strict necesară pentru soluţionarea temeinică a cauzei. Orice probă utilă este şi concludentă, dar nu orice probă concludentă este şi utilă. Astfel, în cazul unei fapte care a fost văzută de un număr foarte mare de martori, nu mai este necesară audierea tuturor martorilor deoarece vinovăţia rezultă cu suficienţă din câteva depoziţii. Probele utile sunt asimilate în unele dispoziţii ale Codului de procedură penală cu probele necesare.

Instanţa, dacă a admis o probă, nu mai poate reveni asupra ei decât dacă devine neconcludentă, inutilă ori administrarea este imposibilă. În procesul penal, o persoană nu poate fi decăzută din probă pe considerentul că proba nu a fost administrată în termen.

B. Clasificarea probelor

Literatura de specialitate clasifică probele după mai multe criterii dintre care cele mai importante sunt următoarele:

Bibliografie

1. Butiuc C., Manual de drept penal - Partea generală, Ed. Universităţii “Lucian Blaga”, Sibiu, 2006;

2. Cesare Beccaria, Despre infracţiuni şi pedepse, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,1965;

3. Constantin Butiuc, Instituţii de drept penal, volumul II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003;

4. Constantin Mitrache, Drept penal. Partea generală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2003;

5. Cosma D., Socrate, Bruno, Galilei în faţa justiţiei,Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1982;

6. Demeter I., Declaraţia Drepturilor Omului- schiţă istorică, Editura Politică, Bucureşti,1969 ;

7. Emilian Stancu, “Criminalistica” Editura Proarcadia, Bucureşti, 1993;

8. Gheorghe Nistoreanu, Mihai Apetrei, Carmen Silvia Paraschiv, Laurenţiu Nae, Anca Lelia Dumitru, Drept procesual penal, Edtura Continent XXI, Bucureşti, 1994 ;

9. Gilescu Gh., Tanoviceanu I., Istoria gândirii politice-juridice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1968 ;

10. Gomian D., Introducere în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Editura All, Bucureşti, 1993;

11. Ioan Doltu, Declaraţiile învinuitului sau ale inculpatului - Mijloc de apărare în procesul penal în “Dreptul” nr 10-11/1994;

12. Ionaşcu A., Probele procesului civil, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1969;

13. Ionescu-Dolj I., Curs de procedură penală român, Editura Sococet, Bucureşti, 1938;

14. Jean Claude Soyer, Manuel de droit penal et de procedure penale, Paris, 1984 ;

15. Mateuţ Gh., Procedura penală, parte generală, Vol.II, Editura Fundaţiei “Chemarea” Iaşi, 1997 ;

16. Mommsen Th., Istoria romană, Editura Ştiinţifică şi Pedagogică, vol.I, Bucureşti, 1987;

17. Ovidiu Drimba, Istoria culturii şi a civilizaţiei, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987, vol.II ;

18. Pitulescu I., Derdişan E., Dicţionar explicativ-practic de termeni juridici uzuali, Editura Naţional, 1999 ;.

19. R.Merle, A.Vitu, Traite de droit criminel, Paris,1967 ;

20. Stefani G., Levasseur G., Droit penal generale et procedure penale, Dalloz, Paris, 1990;

21. Testas G., Testas J, Inchiziţia, Colecţia iniţierii, Editura de Vest, Timişoara, 1993

22. Vintilă Dongoroz, Iosif Fodor, Siegfried Kahane, Ion Oancea, Nicoleta Iliescu, Constantin Bulai, Rodica Mihaela Stănoiu, Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Partea generală, volumele I-II, Editura Academiei Române, Editura All Beck, Bucureşti, 2003;

Preview document

Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 1
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 2
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 3
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 4
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 5
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 6
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 7
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 8
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 9
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 10
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 11
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 12
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 13
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 14
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 15
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 16
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 17
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 18
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 19
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 20
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 21
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 22
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 23
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 24
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 25
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 26
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 27
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 28
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 29
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 30
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 31
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 32
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 33
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 34
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 35
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 36
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 37
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 38
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 39
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 40
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 41
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 42
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 43
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 44
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 45
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 46
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 47
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 48
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 49
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 50
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 51
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 52
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 53
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 54
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 55
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 56
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 57
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 58
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 59
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 60
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 61
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 62
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 63
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 64
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 65
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 66
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 67
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 68
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 69
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 70
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 71
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 72
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 73
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 74
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 75
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 76
Probele și mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 77

Conținut arhivă zip

 • Probele si mijloacele de proba in procesul penal.doc

Alții au mai descărcat și

Organizația Națiunilor Unite

Lista abrevierilor AG Adunarea Generală AJIL American Journal of International Law CEDO Conventia Internatională a Drepturilor Omului CIJ...

Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității

INTRODUCERE Statele, de la apariţia lor ca entităţi de sine stătătoare, au intrat în relaţii unele cu altele, la început sporadic şi incidental,...

Începerea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale

Introducere Dacă nu poate exista o infracțiune fară incalcarea unei norme de incriminare ( nullum crimen sine lege ), nu poate exista nici...

Sinteză a Jurisprudenței CEDO cu Privire la Dreptul la un Proces Echitabil

1 INTRODUCERE Notiunea de „proces echitabil” este una aproape imposibil de definit datorita conditiilor speciale în care a aparut între...

Proba

Introducere Instituţia probelor este calificată ca o instituţie centrală a procesului civil, probele fiind deosebit de importante pentru protecţia...

Rolul și Locul Instituției Prefectului în Sistemul Administrației Publice

Considerente generale Ca valoare centrala în dreptul administrativ, administratia publica se regaseste pretutindeni, constituind una dintre cele...

Acțiunea Civilă în Procesul Penal

1. Consideraţii generale Aceasta lucrare îşi propune să analizeze modul de apărare a drepturilor patrimoniale ale persoanelor şi prezintă...

Probele și Mijloacele de Probă în Procesul Penal

Capitolul I. Probele Secțiunea I. Probbațiunea în procesul penal și importanța sa Conceptul de probe și mijloace de probă. Potrivit art. 52 Cod...

Te-ar putea interesa și

Mijloace de probă în procesul penal - interpretări și înregistrări audio - video

1. Mijloacele de proba Probele, adica faptele si imprejurarile care servesc la constatarea existentei sau inexistentei unei infractiuni, la...

Înregistrările și interceptările audio-video și telefonice - mijloace de probă în procesul penal

Capitolul 1. Consideratii preliminare referitoare la mijloacele de proba audio-video in cadrul sistemului probator Orice persoana are dreptul la...

Interceptările Telefonice și Înregistrările audio-video Ambientale ca Mijloace de Probă în Procesul Penal

1. Mijloacele de probă în procesul penal 1.1 Evoluția mijloacelor de probă în procesul penal român Dovedirea faptelor și împrejurărilor într-un...

Înregistrările și interceptările audio-video, mijloace de probă în procesul penal

I. Considerații preliminare Potrivit drepturilor fundamentale consacrate prin art. 26 alin (1), precum și a art. 28 din Constituție,...

Interceptările și Înregistrările Audio-video Mijloace de Probă în Procesul Penal

1. Noţiuni generale 1.1 Noţiunea probelor Potrivit Codului de Procedură Penală "prin probă se înţelegeorice element de fapt care serveşte la...

Înregistrările și interceptările (audio sau video) ca mijloace de probă în procesul penal

INREGISTRĂRILE ŞI INTERCEPTĂRILE AUDIO SAU VIDEO. 1. Noţiune şi cadrul legal. In vederea armonizării legislaţiei noastre procesual-penale cu...

Înregistrări și Interceptări ca Mijloace de Probă în Procesul Penal

1. Înregistrări şi interceptări ca mijloace de probă în procesul penal 1.1. Noţiune şi cadrul legal Ca urmare a inviolabilităţii corespondenţei...

Înregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - mijloace de probă în procesul penal

Capitulul 1 Consideratii preliminare referitoare la mijloacele de proba audio-video in cadrul sistemului probator Interceptarea și înregistrarea...

Ai nevoie de altceva?