Proces de judecată a litigiilor

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 33928
Mărime: 123.56KB (arhivat)
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV 3
 2. I.1 Noţiunea de contencios administrativ 3
 3. I.2. Evolutia istorica a contenciosului administrativ roman 5
 4. I.3 Trăsăturile Contenciosului Administrativ prevăzut de Legea 554/2004 8
 5. CAPITOLUL II. CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV OBIECTIV 12
 6. II.1. Noţiunea şi caracteristicile contenciosului administrativ obiectiv 12
 7. II.2. Prevederi comparative între Legea 69/1991 şi Legea 215/2001 privind administraţia publică locală şi modificările aduse de Legea 340/2004 privind instituţia prefectului şi Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ în domeniul exercitării controlului legalităţii actelor administrative 14
 8. II.2.1. Prevederi ale Legii 69/1991 privind administraţia publică locală 14
 9. II.2.2. Prevederi ale Legii 215/2001 privind administraţia publică locală 15
 10. II.2.3. Modificări aduse de Legea 340/2004 privind instituţia prefectului 17
 11. II.2.4. Modificări aduse le Legea 554/2004 19
 12. II.2.4.1. Modificări în sfera subiectelor de sezină 19
 13. II.2.4.2. Modificări referitoare la termenul de exercitare a acţiunii 21
 14. II.3. Tutela administrativă în contextul noii legi a contenciosului administrativ şi aspecte practice privind realizarea controlului de legalitate a actelor administrative de către prefect 22
 15. II.3.1. Tutela administrativă în contextul noii legi a contenciosului administrativ 22
 16. II.3.1.1. Controlul exercitat de prefect 22
 17. II.3.1.1.1. Actele supuse controlului de legalitate 22
 18. II.3.1.1.2. Termenul de sesizare a instanţei 23
 19. II.3.1.2. Controlul exercitat de Agenţia Naţională a funcţionarilor publici 24
 20. II.3.1.2.1. Scurtă prezentare a Agenţiei Naţionale a funcţionarilor publici 24
 21. II.3.1.2.2. Atribuţiile stabilite de noua lege a contenciosului administrativ 26
 22. CAPITOLUL III. PROCEDURA SOLUŢIONĂRII ACŢIUNII ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ÎN PRIMĂ INSTANŢĂ 28
 23. III.1 Părţile în litigiul de contencios administrativ 28
 24. III.1.1 Calitatea de reclamant 28
 25. III.1.2 Calitatea de pârât 36
 26. III.2 Instanţele competente 38
 27. III.2.1. Condiţiile angajării competenţei 45
 28. III.2.2. Competenţa instanţelor de contencios administrativ prin legea 188/1999 50
 29. III.3. Procedura de judecată a acţiunilor directe 60
 30. III.4.Procedura de judecată în faţa instanţei şi executarea hotărârilor 68
 31. III.5. Controlul judecătoresc direct 72
 32. III.6. Soluţiile pe care le poate da instanţa de contencios administrativ 76
 33. III.7. Hotărârea judecătorească pronunţată în contenciosul administrativ şi efectele acesteia 78
 34. CONCLUZII 82
 35. B I B L I O G R A F I E 84

Extras din licență

CAPITOLUL I

ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV

I.1 Noţiunea de contencios administrativ

Intr-un stat intemeiat pe ordinea de drept, institutia contenciosului administrativ reprezinta forma democratica de reparare a incalcarilor legii savarsite de catre autoritatile administratiei publice, autoritatile publice in general, de limitare a puterii arbitrare a acestora, de asigurare a drepturilor individuale ale administratiilor.

Asadar, contenciosul administrativ apare ca o forma juridica de aparare a particularilor- persoane fizice sau juridice- impotriva abuzurilor administratiei publice, in principal.

Etimologic, cuvântul contencios provine prin filieră franceză (contentieux = contencios) din latinescul contentiosus = certăreţ, adjectivul substantivului contentio = conflict, dispută, confruntare.

Noţiunea de contencios administrativ este o noţiune tradiţională a dreptului administrativ, fiind utilizată pentru a delimita căile de atac jurisdicţionale împotriva actelor şi operaţiunilor administrative de recursurile administrative obişnuite. Un recurs, deci o cale de atac, dobândea caracter jurisdicţional (contencios) ori de câte ori autoritatea care-l soluţiona avea calitatea de judecător, în felul acesta s-a ajuns – atât în doctrină, cât şi în legislaţie, mai ales în perioada interbelică – să se utilizeze în mod curent termenii: contencios administrativ; acţiuni de contencios administrativ; instanţă (organ) de contencios administrativ (uneori instanţa în materie de contencios administrativ); legea contenciosului administrativ; hotărâri de contencios administrativ.

Noţiunea de contencios administrativ are o sferă de cuprindere mai largă, sau mai restrânsă, după cum include totalitatea litigiilor juridice dintre administraţia publică şi cei administraţi, fie numai o parte dintre acestea şi anume cele care se soluţionează de anumite instanţe de judecată şi potrivit anumitor reglementări juridice, pe baza principiilor de drept public . Atât în accepţia generală cât şi în cea restrânsă, noţiunea contenciosului administrativ are un sens material şi unul formal, organic.

Sensul material priveşte litigiile juridice pe care le cuprinde şi regimul juridic aplicabil (dreptul comun sau dreptul administrativ).

Sensul formal (organizatoric) se referă la organele de jurisdicţie care sunt competente să soluţioneze respectivele litigii.

La rândul lor organele de contencios se împart în două categorii, şi anume: organe de contencios judiciar, competente să soluţioneze toate conflictele juridice ce le-au fost date prin lege şi organe de contencios administrativ, competente să soluţioneze, potrivit legii, conflictele juridice în care cel puţin una dintre părţi este un serviciu public administrativ. Prin urmare şi activităţile desfăşurate de aceste organe vor fi activităţi de contencios judiciar sau activităţi de contencios administrativ, după caz.

Actuala Lege a conteciosului administrativ, Legea nr.554/2004 dezvoltă posibilitatea atacării actelor administrative nelegale la instanţele judecătoreşti, prin implicarea unor autorităţi publice care urmăresc protejarea intereselor publice, ca de exemplu Ministerul Public, Avocatul Poporului sau Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Conţinutul şi sfera contenciosului administrativ, ca fenomen juridic, şi implicit a noţiunii respective, au variat de la o ţară la alta, în aceeaşi ţară de la o perioadă la alta, de la un autor la altul. Aceste orientări diferite ale doctrinei – ce au avut, firesc, ecou în legislaţie, precum şi în jurisprudenţă – sunt determinate, în principal, de interrelaţiile care au fost fundamentate între sensul material şi sensul formal-organic al contenciosului administrativ.

Pentru a se delimita mai clar între ele, formele de contencios administrativ (sub aspectul organelor competente a soluţiona litigiile), s-au impus termenii: „contencios administrativ", respectiv, „contenciosul administrativ-drept comun".

În concluzie, putem reţine că în doctrina românească interbelică noţiunea de contencios administrativ era utilizată fie într-un sens larg material, evocând totalitatea litigiilor dintre administraţie şi particulari (indiferent cine soluţiona litigiul, un organ judecătoresc sau un organ administrativ), fie într-un sens strict, evocând litigiile soluţionate numai de instanţele judecătoreşti. Dreptul comun al contenciosului administrativ era dat de normele juridice care reglementau atribuţiile în această materie ale instanţelor judecătoreşti (instanţele obişnuite, uneori s-au creat şi instanţe speciale). Pe această linie de idei, prof. C. Rarincescu definea contenciosul administrativ ca fiind „totalitatea litigiilor născute între particulari şi administraţiunile publice, cu ocaziunea organizării şi funcţionării serviciilor publice şi în care sunt puse în cauză reguli, principii şi situaţiuni juridice aparţinând dreptului public ".

Raportându-se la cadrul juridic instituit în ţara noastră după 1989, respectiv la reglementările cuprinse în Constituţia României din 2003, Legea Contenciosului administrativ nr.554/2004 precum şi la alte acte normative, prof. V.I. Prisacaru dă următoarea definiţie: „prin contencios administrativ înţelegem activitatea de soluţionare, cu putere de adevăr legal, de către instanţele de contencios administrativ, competente, potrivit legii, a conflictelor juridice în care cel puţin una din părţi este un serviciu public administrativ, iar conflictul juridic s-a născut din adoptarea sau emiterea unui act administrativ de autoritate ilegal ori din refuzul de a rezolva o cerere referitoare la un drept recunoscut de lege ”.

O altă definiţie, mai nuanţată, o dă prof. Antonie Iorgovan: ”Legislaţia în vigoare ne obligă să privim noţiunea de contencios administrativ într-un sens strict şi într-un sens larg. În sens larg, vom înţelege prin contencios administrativ litigiile de competenţa instanţelor judecătoreşti, dintre un organ al administraţiei publice, respectiv, un funcţionar public sau, după caz, o structură autorizată să presteze un serviciu public, pe de o parte, şi alt subiect de drept, pe de altă parte, în care organul public sau funcţionarul public apare ca purtător al autorităţii publice. Într-un sens mai restrâns (cel mai frecvent), noţiunea de contencios administrativ evocă totalitatea litigiilor de competenţa secţiilor de contencios administrativ .”

Preview document

Proces de judecată a litigiilor - Pagina 1
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 2
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 3
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 4
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 5
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 6
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 7
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 8
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 9
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 10
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 11
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 12
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 13
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 14
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 15
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 16
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 17
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 18
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 19
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 20
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 21
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 22
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 23
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 24
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 25
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 26
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 27
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 28
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 29
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 30
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 31
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 32
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 33
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 34
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 35
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 36
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 37
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 38
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 39
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 40
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 41
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 42
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 43
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 44
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 45
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 46
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 47
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 48
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 49
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 50
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 51
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 52
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 53
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 54
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 55
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 56
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 57
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 58
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 59
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 60
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 61
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 62
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 63
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 64
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 65
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 66
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 67
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 68
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 69
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 70
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 71
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 72
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 73
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 74
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 75
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 76
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 77
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 78
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 79
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 80
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 81
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 82
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 83
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 84
Proces de judecată a litigiilor - Pagina 85

Conținut arhivă zip

 • Proces de Judecata a Litigiilor.doc

Alții au mai descărcat și

Conflictele colective de munca

INTRODUCERE Motivul pentru care am ales această temă, intitulată: ,,Conflictele de muncă”, se datorează faptului că este o problemă foarte...

Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța

INTRODUCERE După cum este cunoscut, principiul separației puterilor în stat, potrivit căruia sunt organizate şi funcţionează cele trei puteri în...

Procurorul în Procesul Civil

Capitolul I Noţiuni generale privind Ministerul Public 1.1 Apariţia şi dezvoltarea instituţiei Pe teritoriul actual al României a aparut şi a...

Atribuțiile Instituției Avocatului Poporului

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE I.1. APARIŢIA OMBUDSMANULUI În general, opinia recunoscută despre originea instituţiei ombudsmanului modern este ca fiind...

Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea

Capitolul I Noţiuni introductive Secţiunea 1 Administraţia Publică §1. Executivul 1. Puterea executivă. Această noţiune este foarte vagă având...

Dreptul muncii - dreptul la salarizare în reglementarea românească

1. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii a fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice...

Contenciosul Administrativ Român

CAPITOLUL I. Introducere în contenciosul administrativ român; 1. Preliminarii Dupa cum este cunoscut, principiul separatiunii puterilor in...

Suspendarea Actului Administrativ Atacat

CAP. I. Aspecte introductive REZUMAT: actele administrative produc efecte juridice până în momentul scoaterii lor din vigoare, în cazul celor...

Te-ar putea interesa și

Investigarea deprecierii unui lot de mărfuri alimentare transportat pe cale rutieră

TRIBUNALUL ARBITRAL AL CURTII DE ARBITRAJ COMERCIAL INTERNATIONAL DE PE LANGA CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI, Bd-ul Octavian Goga...

Organizare judecătorească

ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR SESIUNEA FEBRUARIE 2007 Cap -I- Principiile de organizare si functionare a autoritatii judecatoresti...

Contractul de vânzare-cumpărare

Notiuni Vanzarea-cumpararea este un contract prin care una dintre parti - vanzatorul - stramuta proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte...

Raport de expertiză

1.PREAMBUL Subsemnata,economist,Soava Iulia Andreea,expert tehnic jurist si evaluator de bunuri mobile,atestata de catre Ministrul Justitiei...

Drept civil Republica Moldova

. Definiția DC. Delimitarea DC de alte ramuri de drept. Dreptul civil - este acea ramura a dreptului care reglementeaza raporturi patrimoniale si...

Rolul Activ al Judecătorului

Principiul rolului activ al judecătorului Rolul activ al judecătorului este, deopotrivă, un principiu fundamental în procesul civil în afară de...

Raport de expertiză tehnico-merceologică

Tribunalul Braşov Dosar nr. 12345/15.02.2010 RAPORT DE EXPERTIZARE SI EVALUARE 1. Preambulul Subsemnatul Ilie Iulian, cu domicililu în...

Contractul de vânzare-cumpărare

,, Trăim din ce în ce mai mult contractual “ , spunea încă din 1937 L. Josseran , un mare civilist francez . Alegaţia este valabilă cu atât mai...

Ai nevoie de altceva?