Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 12 fișiere: doc
Pagini : 101 în total
Cuvinte : 23757
Mărime: 269.84KB (arhivat)
Publicat de: Maximilian Costea
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Profesor Universitar Doctor Alexandru Gheorghiu
Facultatea de Relatii Comerciale si Financiar-Bancare Interne si Internationale
Universitatea Romano-Americana, Bucuresti

Cuprins

 1. CAPITOLUL I :
 2. Rentabilitatea - condiţie de bazã a activitãţii unei societãţi comerciale 5
 3. I 1. Noţiuni generale privind rentabilitatea 5
 4. I 2. Rentabilitatea - formã de expresie a eficienţei economice 7
 5. I 3. Importanţa rentabilitãţii în contextul restructurãrii industriei româneşti 9
 6. I 4. Eficienta economica globala si dezvoltarea durabila 14
 7. CAPITOLUL II :
 8. Prezentarea societãţii comerciale SICOMED S.A 18
 9. II 1. Scurt istoric 18
 10. II 2. Structura organizatoricã şi funcţionalã 20
 11. II 3. Particularitãţile procesului tehnologic 27
 12. a) Procesul fabricãrii tabletelor 29
 13. b) Procesul fabricãrii soluţiilor injectabile 29
 14. c) Procesul tehnologic la solutiile perfuzabile 30
 15. II 4. Piaţa întreprinderii 32
 16. II 5. Caracterizarea activitãţii întreprinderii pe baza principalilor indicatori economico-financiari 38
 17. a) Principalii indicatori economico-financiari ai întreprinderii SICOMED S.A 38
 18. b) Caracterizarea activitãţii întreprinderii pe baza indicatorilor economico- financiari 43
 19. CAPITOLUL III:
 20. Analiza profitului 49
 21. III 1. Analiza structuralã a profitului 49
 22. III 2. Analiza soldurilor intermediare de 55
 23. III 3. Analiza factorialã a rezultatului exploatãrii 58
 24. III 4. Analiza factorialã a profitului aferent cifrei de afaceri. 62
 25. III 5. Analiza factorialã a profitului brut la nivelul întreprinderii 63
 26. III 6. Pragul de rentabilitate ( punctul critic) şi intervalul de siguranţã 65
 27. III 7. Analiza profitului pe produs 66
 28. CAPITOLUL IV:
 29. Analiza ratelor de rentabilitate 69
 30. IV 1. Rata rentabilitãţii economice. 69
 31. IV 2. Rata rentabilitãţii financiare 71
 32. IV 3. Rata rentabilitãţii resurselor consumate 72
 33. IV 4. Rata rentabilitãţii comerciale 73
 34. IV 5. Analiza ratei rentabilitãţii pe produs 74
 35. IV 6. Analiza rentabilitatii pe baza punctului critic 75
 36. CAPITOLUL V:
 37. Strategia întreprinderii pentru creşterea rentabilitãţii 77
 38. V 1. Definirea diagnosticului global 77
 39. V 2.Strategia intreprinderii 80
 40. V 3. Aspecte favorabile in activitatea SICOMED 82
 41. V 4. Aspecte nefavorabile in activitatea SICOMED 82
 42. V 5. Ipoteze tehnico-economice de baza 84
 43. V 6. Durata previziunii 85
 44. V 7. Buget previzional de vanzari si cheltuieli 86
 45. .
 46. Bilant 93
 47. Contul de profit si pierdere 96
 48. Anexa 1 98

Extras din licență

I 1. NOTIUNI GENERALE PRIVIND RENTABILITATEA

Rentabilitatea reprezinta caracteristica unei societati comerciale de a obtine un venit mai mare decat cheltuielile efectuate pentru activitatea sa. Rentabilitatea este definitã ca fiind capacitatea unei firme de a obţine profit sau ca aptitudine a unei întreprinderi de a degaja un rezultat exprimat în unitãti monetare, necesar atât dezvoltãrii, cât şi remunerãrii capitalurilor. Rentabilitatea apare astfel ca un instrument hotarator al mecanismelor de piata ea orientand activitatea unei intreprinderi in ceea ce trebuie sa produca in raport de cererile consumatorilor.

Profitul se dimensioneaza in jocul preturilor de pe piata ca urmare a raportului cerere-oferta, precum si al costurilor care reflecta modul de gospodarire al resurselor consumate. Profitul, ca indicator absolut al rentabilitãţii, constituie premisã şi consecinţã a unei „afaceri“. Ca premisã, se are în vedere faptul cã iniţierea unei afaceri implicã o anumitã investiţie, iar consecinţa o constituie rezultatul aşteptat de investitor. Cu cât acest rezultat este mai mare, cu atât se formeazã noi surse disponibile pentru alte investiţii.

Profitul are, deci, atât o funcţie de motivare a firmelor, luate în ansamblu, ca entitãţi economice, cât şi a proprietarilor acelor firme, stimulând iniţiativa economicã, acceptarea riscului, fiind sursa acumulãrilor pe baza cãrora se constituie investiţiile, sursa de bazã a creşterii economice. Totodatã, profitul este un barometru pentru fiecare firmã, permiţând analize profunde asupra rentabilitãţii unitãţii economice, analize de care se va ţine seama în elaborarea politicilor şi strategiilor economice de cãtre conducerea acesteia.

Astfel se explicã de ce, pentru a caracteriza rentabilitatea unei întreprinderi, trebuie studiat în primul rând profitul, analizând Contul de profit si pierdere. Acesta reprezintã un document de sintezã care identificã, pe de-o parte, profitul net şi factorii care l-au determinat, iar pe de altã parte, strategia pe baza cãreia sunt fundamentate şi adoptate decizii cheie pentru activitatea financiarã a întreprinderii (politica de îndatorare, salarizarea, politica de amortizare). Punctul de plecare în analiza contului de rezultate va constitui identificarea rezultatului obţinut pentru fiecare din cele trei tipuri de activitate stabilite de Legea contabilitãtii nr. 82 / 1991 si de Regulamentul de aplicare aprobat prin H.G. nr. 704 / 14 dec. 1993 : de exploatare, financiare si exceptionale.

În consecintã, dupã acest prim pas în studiul rentabilitãţii, pe baza structurii veniturilor si cheltuielilor se va avea în vedere o succesiune de indicatori în cascadã:

- Rezultatul exploatãrii (RE), ca diferenţã între veniturile şi cheltuielile de exploatare. În cadrul soldurilor intermediare de gestiune, rezultatul exploatãrii se formeazã astfel:

RE = EBE - Amortizãri - Alte cheltuieli de exploatare;

unde EBE=excedentul brut de exploatare;

EBE=(Valoarea adãugatã + Subvenţii pentru exploatare) - Impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate - Cheltuieli cu personalul;

Valoarea adãugatã= Producţia exerciţiului - Consumuri de la terţi;

- Rezultatul curent al exerciţiului (Profit sau pierdere) , ca diferenţã între veniturile curente (venituri din exploatare + venituri financiare) şi cheltuieli curente (cheltuieli de exploatare +cheltuieli financiare);

- Rezultatul exerciţiului înaintea impozitãrii, format din rezultatul curent al exercitiului la care se adaugã rezultatul excepţional;

- Profitul impozabil (Profit net sau pierdere), care reprezintã rezultatul exerciţiului înaintea impozitãrii, la care se adaugã depãşirile faţã nivelurile legale la unele categorii de cheltuieli şi se scade impozitul pe profit (reducerile fiscale prevãzute, reducerea impozitului pe profit în cazul reinvestirii, etc);

- Rezultatul exerciţiului sau profitul net, respectiv profitul impozabil, mai putin impozitul pe profit.

Analiza contului de rezultate pune în evidenţã performanţele întreprinderii în ceea ce priveşte capacitatea de a genera profit şi explicã de ce întreprinderi cu acelasi profit net nu trebuie interpretate ca fiind la fel de rentabile.

Notiunea de rentabilitate are un caracter relativ. Aptitudinea de a degaja rezultate monetare nu poate fi judecatã independent de mijloacele angajate pentru a le obţine. Astfel, analiza rentabilitãţii nu se limiteazã la investigarea indicatorilor ei absoluţi, ci şi a celor relativi, obţinuţi prin raportarea rezultatelor la mijloacele angajate sau consumate pentru desfãşurarea activitãţilor respective.

Iatã de ce, în studierea rentabilitãţii, pentru o mai bunã întelegere a situaţiei financiare a întreprinderii, sunt folosite ratele de rentabilitate, care permit efectuarea unor comparaţii în spaţiu, precum şi faţã de anumite norme sau standarde elaborate si acceptate de organisme de specialitate.

În functie de elementele luate în calcul, teoria şi practica economicã opereazã cu mai multe forme de exprimare a rentabilitãţii, fiecare indicator având o putere informaţionalã proprie :

- rata rentabilitãţii financiare, ca raport între rezultatul net si capitalul propriu;

- rata rentabilitãtii economice, ca raport între rezultatul net si activul total;

- rata rentabilitãtii resurselor consumate, ca raport între rezultatul exploatãrii si cheltuielile de exploatare;

- rata rentabilitãtii comerciale, care poate exprima potentialitatea realã a exploatãrii întreprinderii, ca raport între excedentul brut de exploatare si cifra de afaceri, sau potenţialitatea efectivã, ca raport între rezultatul net si cifra de afaceri;

- rata rentabilitãtii pe produs.

Totodatã, pentru a se face judecãţi corespunzãtoare asupra comportamentului firmei în cazul modificãrii unor variabile care influenteazã mecanismul de functionare al acesteia, este utilã cunoaşterea pragului de rentabilitate si a intervalului de sigurantã. Pragul de rentabilitate este acel nivel al rentabilitãtii realizat de întreprindere care asigurã un interval de siguranţã suficient pentru a suporta anumite influenţe nefavorabile externe (majorãri de preţuri la materii prime, materiale, indexãri de salarii în perioade inflaţioniste ).

Importanta deosebitã a rentabilitãţii - ca aptitudine actualã şi de perspectivã a întreprinderii de a genera un rezultat exprimat în unitãţi monetare, conferã profitului dimensiunea unicitãţii sale, ca sursã ce poate asigura eficient continuarea şi amplificarea activitãţii. Acest mod de a privi noţiunea de rentabilitate privilegiazã o evaluare monetarã a perfomanţelor. Însã optica monetarã poate pãrea insuficientã, deoarece la prima vedere minimalizeazã realizãrile întreprinderii care nu capãtã exprimare monetarã (competenţele personalului, climatul social, raporturile cu mediul concurenţial). În realitate, abordarea sistematicã a întreprinderii permite întelegerea conversiei oricãrei realizãri favorabile (exprimatã în temeni cantitativi sau calitativi) în rezultate monetare, deci în rentabilitate.

În concluzie, în aceastã viziune, rentabilitatea trebuie consideratã ca fiind expresia sinteticã a rezultatelor de orice naturã, un indicator de referinţã în orientarea deciziilor si comportamentului întreprinderii.

I 2. RENTABILITATEA - FORMÃ DE EXPRESIE A EFICIENTEI ECONOMICE

Rentabilitatea, aceastã calitate a întreprinderii de a produce profit, oglindeşte într-o formã sinteticã eficienţa întregii activitãţi a întreprinderii.

În aceastã viziune, abordarea rentabilitãţii se integreazã logic în investigarea eficacitãţii şi eficienţei întreprinderii. Ambele cuvinte provin din limba latinã : eficacitatea derivã din „efficacis“ (care are efecte dorite) si semnificã aptitudinea unei întreprinderi de a - şi realiza obiectivele propuse, iar eficienţa din „efficere“ (a efectua), semnificând utilizarea optimalã a resurselor.

Eficienţa economicã este o noţiune complexã care exprimã în modul cel mai cuprinzãtor rezultatele ce se obţin într-o activitate economicã, evaluate prin prisma resurselor consumate pentru desfãşurarea acelei activitãţi. Prin intermediul ei, se stabileşte legãtura dintre volumul si calitatea eforturilor, ca factori generatori de efecte si rezultatele ce se obţin într-o anumitã perioadã, ca o consecinţã a realizãrii eforturilor respective.

Bibliografie

1. C. STÃNESCU, A. ISFÃNESCU, A. BÃICUSI

„Analiza economico-financiarã “, Editura economicã, Bucureşti, 1999

2. M. NICULESCU

„Diagnostic global strategic“, Editura economicã, Bucureşti, 1997

3. A. ISFÃNESCU (coordonator)

„Ghid practic de analizã economico-financiarã“, Editura Tribuna Economicã, Bucureşti, 1999

4. Al. Gheorghiu

cap. Conceptul de eficientã economicã, „Sistemul decizional“, coord. prof.Ovidiu Nicolescu, Editura economicã, Bucureşti, 1998

„Diagnosticul global al firmei“, Revista Tribuna economicã, nr.47/1997

„Eficienta economicã globalã si dezvoltarea durabilã“, Revista Tribuna Economicã nr.18/1996

„Fundamentele metodei ratelor - de la teorie la practicã“

5. Al. Gheorghiu, F. Anghel

„Caiet de lucrãri aplicative la disciplina Analiza economico-financiarã“, Editura Sylvi, Bucureşti, 2000

6. D. Mãrgulescu, C. Stãnescu

„ Analiza economico-financiarã“, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1999

7. N. FELEAGÃ, I. IONASCU

„ Contabilitate financiarã“, vol. I - II - II - IV, Editura Economicã, Bucureşti, 1994

8. S. GHEORGHE

„ Economia de piaţã-legitãţi şi mecanisme“, Editura Inter-Media, Bucureşti, 1992

9. D. Patriche

„ Tratat de economia comerţului“, Editura Eficient, Bucuresti 1998

10. I. Popa

„ Management internaţional“, Editura Economicã, Bucuresti 1999

11. MINISTERUL FINANTELOR

„ Sistemul contabil al agenţilor economici“, Editura Economicã, Bucureşti, 1994

12. - - - - -

Colecţia revistei „Tribuna Economicã“ - 1996-2001

13. - - - - -

Monitorul oficial: - HG 704 / decembrie 1993 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii Contabilitãţii; - OG 70/1994 privind impozitul pe profit; - Legea 31/1990 privind societãţile comerciale. - Ordinul Ministerului Finantelor privind elaborarea Bugetului de venituri si cheltuieli (26.06.2000). - „Cartea alba a guvernarii“ (cap.VIII Economia realã).

Preview document

Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 1
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 2
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 3
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 4
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 5
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 6
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 7
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 8
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 9
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 10
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 11
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 12
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 13
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 14
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 15
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 16
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 17
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 18
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 19
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 20
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 21
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 22
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 23
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 24
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 25
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 26
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 27
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 28
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 29
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 30
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 31
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 32
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 33
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 34
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 35
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 36
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 37
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 38
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 39
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 40
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 41
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 42
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 43
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 44
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 45
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 46
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 47
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 48
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 49
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 50
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 51
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 52
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 53
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 54
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 55
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 56
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 57
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 58
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 59
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 60
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 61
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 62
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 63
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 64
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 65
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 66
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 67
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 68
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 69
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 70
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 71
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 72
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 73
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 74
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 75
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 76
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 77
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 78
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 79
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 80
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 81
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 82
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 83
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 84
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 85
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 86
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 87
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 88
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 89
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 90
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 91
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 92
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 93
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 94
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 95
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 96
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 97
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 98
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 99
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 100
Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București - Pagina 101

Conținut arhivă zip

 • Proiect98-99pg .doc
 • Proiect93-97pg.doc
 • Proiect86-91pg .doc
 • Proiect77-85pg .doc
 • Proiect69-76pg .doc
 • Proiect5-37pg .doc
 • Proiect49-68pg .doc
 • Proiect43-48pg .doc
 • Proiect38-42pg .doc
 • Proiect2-4pg .doc
 • Proiect1pg .doc
 • Proiect100-101pg .doc

Alții au mai descărcat și

Rentabilitatea și

INTRODUCERE Creştererea gradului de complexitate a activităţii economice a întreprinderilor, in contextul mecanismelor pietei, are implicatii...

Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial

Aşa cum se întâmplă cu toate fenomenele existente în lume, şi corporatiile transnaţionale (CTN) în iureşul lor de nestăvilit, de către unii sunt...

Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov

Legătura financiară a activităţii intreprinderii, mai precis compartimentul financiar trebuie să exercite influenţe favorabile în mecanismele de...

Strategii de marketing ale liderilor de pe segmentul marilor distribuitori

CAP. I – Strategiile de piaţă a distribuitorilor Este important pentru orice afacere, în cadrul procesului complex de planificare a activităţii pe...

Politici manageriale de creștere a rentabilității

INTRODUCERE Managementul performant al unei intreprinderi care isi desfasoara activitatea intr-un mediu concurential necesita adoptarea unor...

Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA

CAPITOLUL I. EFICIENTA ECONOMICA 1.1. Conceptul de eficicienţă a producţiei şi investiţiilor 1.2. Necesitatea calculelor de eficienţă economică a...

Strategii de Afaceri și Avantajul Competitiv al Firmelor Multinaționale

Introducere In timpul crizelor economice, companiile işi pot transforma cu indrăzneală poziţia competitivă, profitând de noile oportunităti care...

Analiza rentabilității la SC IATSA Platforma Stefanesti SA

Capitolul 1 PREZENATAREA FIRMEI 1.1 Prezentare Generală Staţia Service IATSA Stefăneşti a luat fiinţa in anul 1975 şi a fost cea mai mare staţie...

Ai nevoie de altceva?