Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 13 fișiere: doc
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 24243
Mărime: 455.28KB (arhivat)
Publicat de: Maximilian Costea
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ.drd. Liana Salagean
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea "George Baritiu", Brasov
Specializare: Contabilitate Si Informatica De Gestiune

Cuprins

 1. INTRODUCERE 1
 2. CAP. 1. Obiectul şi metodologia analizei economico financiare 2
 3. 1.1.Obiectul analizei economico financiare 2
 4. 1.2.Tipologia analizei economico financiare 4
 5. 1.3.Conţinutul procesului de analizǎ economico financiarǎ 6
 6. 1.4.Analiza diagnostic a intreprinderii 7 1.4.1.Conţinut şi abordare generalǎ 7 1.4.2.Rolul în evaluarea şi reglarea performanţelor economico financiare 8 1.4.3.Indicatori operaţionali utilizaţi în diagnozǎ 9
 7. 1.5.Factorii ce determinǎ schimbǎri de stare în funcţionarea intreprinderii 11
 8. 1.6.Tehnica organizǎrii activitǎţii practice de analizǎ 13
 9. CAP. 2. Istoricul societaţii 14
 10. 2.1.Cadrul juridic de constituire 15.
 11. 2.2.Obiectul de activitate al societǎţii 16
 12. 2.3.Structura organizatoricǎ 16
 13. 2.4.Sistemul de gestiune utilizat 19
 14. 2.5.Caracterizarea activitǎţii la S.C.”LC INFO”S.A. 20 2.5.1.Analiza activului patrimonial 26 2.5.2.Analiza surselor de finanţare 27 2.5.3.Analiza rezultatelor financiare 28 2.5.4.Analiza indicatorilor economico financiari 29 2.5.5.Analiza activelor circulante 31 2.5.6.Indicatorii rentabilitǎţii utilizǎrii activelor circulante 32 2.5.7.Indicatorii intensitǎţii utilizǎrii activelor circulante 33
 15. CAP.3. Metodologia analizei economico financiare 343.1.Metode ale analizei calitative 34 3.1.1.Diviziunea sau descompunerea rezultatelor 35 3.1.2.Gruparea 35 3.1.3.Comparaţia 363.2.Metode ale analizei cantitative 37 3.2.1.Metoda balanţierǎ 37 3.2.2.Metoda substituirilor în lanţ 39 3.2.3.Metoda ratelor 42 3.2.4.Metoda analizei regresionale 44
 16. CAP.4. Analiza rentabilitǎţii la S.C.”LC INFO”S.A. - studiu de caz 46 4.1.Abordǎri conceptuale ale rentabilitǎţii intreprinderii 46
 17. 4.2.Contul de profit şi pierdere 46
 18. 4.3.Analiza profitului 51 4.3.1.Analiza structuralǎ a profitului 51 4.3.2.Analiza soldurilor intermediare de gestiune 53 4.3.3.Analiza capacitǎţii de autofinanţare 57 4.3.4.Situaţia generalǎ pe baza contului de profit şi pierdere 59 4.3.5.Analiza factorialǎ a profitului la nivel de intreprindere 61 4.3.5.1.Analiza factorialǎ a rezultatului brut al exerciţiului 61 4.3.5.2.Analiza factorialǎ a rezultatului exploatǎrii 63 4.4.Analiza pe baza ratelor de rentabilitate 73 4.4.1.Analiza ratei rentabilitǎţii economice 73 4.4.2.Analiza ratei rentabilitǎţii financiare 77 4.4.2.1.Rentabilitatea capitalului propriu 77 4.4.2.2.Rentabilitatea capitalului permanent 81 4.4.3.Analiza ratei resurselor consumate 82 4.4.4.Analiza ratei rentabilitǎţii comerciale 83 4.4.5.Analiza ratelor de rentabilitate pe produs 84 4.4.6.Analiza ratei rentabilitǎţii veniturilor 86 4.5.Analiza pragului de rentabilitate şi evaluarea riscului economic 88 4.5.1.Pragul de rentabilitate 90 4.5.2.Intervalul de siguranţǎ 92 Concluzii si propuneri 93
 19. ANEXA 1. Bilanţul S.C.”LC INFO”S.A 97
 20. ANEXA 2. Contul de profit şi pierdere al S.C.”LC INFO”S.A 100
 21. BIBLIOGRAFIE 102

Extras din licență

Legătura financiară a activităţii intreprinderii, mai precis compartimentul financiar trebuie să exercite influenţe favorabile în mecanismele de funcţionare, antrenând acţiunile sale atât cu agenţii din interiorul unităţii cât şi din afara ei.

Astfel de cerinţe sunt cu atât mai pronunţate cu cât realităţile vieţii economice ne obligă să punem accentul pe eficienţa utilizării fondurilor productive ale intreprinderii.

Este oportun în acest sens a se recurge sistematic la o analiză profundă a modului de organizare şi desfăşurare a realităţilor de decontări cu beneficiarii şi optimizarea acestui domeniu. Lucrarea de faţă prezintă aspectele legislative şi teoretice ale bilanţului contabil, documentele de sinteză ce constituie fundamentul analizei echilibrului financiar al unei societăţi. În studiul de caz efectuat la S.C. ”LC INFO” S.A , din Braşov, s-a urmărit prezentarea analizei economice financiare a acestuia din care reiese activitatea nerentabilă a firmei.

Obiectivul alegerii acestei teme l-a constituit importanţa şi mereu actualitatea analizei financiare. Pentru că o „stare de sănătate” a unei firme este reflectată prin calculul indicatorilor financiari şi funcţionali la închiderea exerciţiului contabil. Astfel analiza financiară reprezintă un instrument managerial ce ajută conducerea şi partenerii externi (bănci, furnizori) să înţeleagă trecutul şi prezentuil firmei, pentru a putea fundamenta viitoare obiective strategice de menţinere a societăţii în mediul concurenţial. Cu ajutorul analizei financiare se poate explica cauzele dificultăţilor existente sau capacitatea societăţii de a-şi finanţa dezvoltarea, de a satisface aşteptările acţionariatului sau a celorlalţi utilizatori interesaţi de buna funcţionare a întreprinderii. CAP. 1 OBIECTUL ŞI METODA ANALIZEI ECONOMICO FINANCIARE

1 1 Obiectul analizei economico financiare Activitatea oricǎrei firme , în contextul reformei şi al tranziţiei la economia de piaţǎ , se desfǎşoara într-un mediu dinamic şi agresiv,deoarece tranziţia reprezintǎ o perioada de aşezare a lucrurilor şi conceptelor în ordinea lor fireascǎ,deci o schimbare privind adaptarea noilor structuri la cerinţele economiei de piaţǎ în condiţii concurenţiale tot mai aspre şi bine definite. Problemele fundamentale cu care se confruntǎ fiecare firmǎ deci şi “ LC INFO” vizeazǎ în principal stabilirea şi consolidarea locului pe care aceasta firmǎ îl ocupǎ în spaţiul economic concret în care activeazǎ, obiectivul major spre care se îndreaptǎ , costurile implicate şi şansele de izbândǎ. Datoritǎ acestor fapte firma trebuie sǎ se raporteze permanent la cererea de piaţǎ , trebuie sǎ anticipeze mişcǎrile concurenţei , sǎ-şi autoevalueze resursele de care dispune şi sǎ acţioneze în direcţia creşterii eficienţei utilizǎrii acestora pentru a avea un raport calitate/preţ convenabil pentru utilizatori. În spaţiul socio-economic în care activeazǎ ,firma trebuie sǎ-şi probeze permanent viabilitatea , capacitatea de concurenţǎ şi adaptare , performanţa economico-financiarǎ. Toate acestea îşi gǎsesc reflectarea în eficienţa activitǎţilor care au la bazǎ determinǎri cantitativ/calitative ale factorilor producţiei şi randamente maxime ale utilizǎrii acestora.

Intrprinderea reprezintǎ o entitate socio economicǎ de sine stǎtǎtoare , cu o structurǎ proprie delimitatǎ în timp şi spaţiu , astfel încât partenerii sǎi sunt consideraţi cǎ fac parte din interiorul sǎu iar alţii din exteriorul sǎu Pentru a fi viabile şi pentru a putea desfǎşura o activitate continuǎ în mediul lor instituţional , intreprinderile intrǎ în relaţii de itercondiţionare cu factorii existenţi în mediul lor ambiant , fiind susţinute în demersul lor economic de clienţi,furnizori,fortǎ de muncǎ,bǎnci, instituţii guvernamentale şi bugetare cu intenţia declaratǎ sǎ demonstreze cǎ sunt capabile sǎ desfǎşoare o activitate eficientǎ. Analizei îi revine rolul ca prin metodele , procedeele şi tehnicile pe care le utilizeazǎ sǎ concure la descoperirea mecanismelor factoriale, a cauzelor fenomenelor cercetate şi pe

aceastǎ bazǎ sǎ permitǎ diagnosticarea stǎrii acestora în scopul fundamentǎrii acţiunilor de reglare şi funcţionare stabilǎ şi eficientǎ a intreprinderii în sistemul economiei de piaţǎ.

Analiza economicǎ îşi propune cu predilecţie stabilirea şi cercetarea relaţiilor cauzǎ-efect Caracterul complex al acestei analize rezultǎ din urmatoarele :

- Acelaşi efect poate fi produs din cauze diferite ;

- Efecte diferite se pot combina dând o rezultantǎ a complexului de acţiuni ;

- Complexitatea şi intensitatea cauzei pot determina nu numai intensitatea fenomenului , ci şi calitatea lui ;

- În realitatea economicǎ asistǎm la o înbinare a însuşirilor esenţiale cu cele neesenţiale , a celor stabile cu cele întâmplǎtoare ; De aici rezultǎ cǎ analiza economico-financiarǎ este necesarǎ şi utilǎ procesului cunoaşterii esenţei fenomenelor ,descoperirii legitǎţilor obiective din economie.

Analiza este necesarǎ conducerii firmei , întrucât descoperǎ esenţa fenomenelor şi proceselor economice ,cauzele modificǎrii lor şi este în masurǎ sǎ elaboreze soluţii de prevenire şi înlǎturare a cauzelor ce genereazǎ situaţii negative. Se poate concretiza deci , cǎ obiectivul analizei economice este studierea sub multiple aspecte a rezultatului utilizǎrii resurselor umane materiale şi financiare ale intreprinderii,la nivel microeconomic sau macroeconomic , în scopul descoperirii de noi posibilitǎti de dezvoltare şi perfecţionare a activitǎţii economice desfǎşurate de acestea. Obiectul analizei economice îl constituie , în primul rând , producţia ca proces examinatǎ sub forma procesului productiv al interdependenţei şi acţiunii elementelor acestuia : forţa de muncǎ şi capitalul Principalele obiective ale analizei economice sunt:

- Analiza activitǎţii de producţie şi comercializare ;

- Asigurarea cu resurse materiale ,umane şi financiare fǎrǎ a pierde din vedere aspectele privind eficienţa utilizarii acestora;

- Determinarea gradului de asigurare cu personal din punct de vedere cantitativ(pe structurǎ la termen) şi din punct de vedere calitativ (timpul de munca utilizat şi eficienţa utilizǎrii acestuia);

- Analiza consumului şi utilizǎrii factorilor de producţie;

- Analiza evoluţiei costurilor prin prisma cheltuielilor care concurǎ la desfǎsurarea activitaţii intreprinderii;

- Analiza performanţelor unei intreprinderi , inclusiv a rentabilitǎţii acesteia sunt necesare pentru o apreciere şi evaluare a eventualelor modificǎri esenţiale privind resursele economice pe care le-ar putea controla în viitor Totodatǎ analiza financiarǎ urmareşte sǎ evidenţieze modalitǎţile de realizare ale echilibrului financiar pe termen mediu şi lung (obiectiv al analizei pe bazǎ de bilanţ) şi etapele de acumulare bǎneascǎ ,de rentabilitate ale activitǎţii intreprinderii (obiectiv al analizei pe baza contului de profit şi pierdere).

Bibliografie

1.ADAM I. : ”Drept civil”, Editura Europa Nova, Bucureşti ,1998.

2.ALBESCU F.,NĂSTASE P.,ZAHARIE D. :”Sisteme expert-teorie şi aplicaţii”,Editura Dual Tech,1999.

3.BĂICUŞI A.,IŞFĂNESCU A., STĂNESCU C.:”Analiza economico-financiară”,Ediţia a II-a Editura Economică, Bucureşti 1999.

4.FELEAGĂ N., IONAŞCU I.:”Tratat de contabilitate financiară”vol.I,Editura Economică,Bucureşti,1998.

5.FELEAGĂ N.:”Sisteme Contabile Comparate”, Ediţia a II-a, vol. II ; Normele contabile.

6.FLORESCU C.:”Marketing”, Editura Independenţa Economică, Bucureşti 1997.

7.GEORGESCU N.,ROBU V.:”Analiza economico-financiară”,ASE Bucureşti,2001.

8.IŞFĂNESCU A.coordonator:”Ghid practic de A.E.F”, Editura Tribuna Economică, Bucureşti 1999.

9.MĂRGULESCU D.,NICULESCU M., ROBU V.:”Diagnostic economico-financiar”, Editura Economică,Bucureşti,1999.

10.NAE C.,PLEŞEA D. : ”Noua contabilitate a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a microîntreprinderilor”,Editura Ecran Magazin,Braşov,2003.

11.NICULESCU M.:”Diagnostic global strategic”, Editura Economică, Bucureşti 1997.

12.NIŞULESCU I ,OLIMID L.,RĂILEANU V.,RISTEA M.,STOIAN A. :”Contabilitatea societăţilor comerciale”,Editura CECCAR,Bucureşti,1996.

13.OPREA C. : ”Contabilitate de gestiune”,Editura Tribuna Economică,Bucureşti,2000.

14.OPREA C., RISTEA M.,”Bazele Contabilităţii”, Editura Naţional 2000.

15.POPA N. CRAIOVAN I :”Teoria generală a dreptului”.

16.RISTEA M., CUCU C., LĂZĂRESCU C., ”Contabilitatea Întreprinderii”, Editura Mărgăritar, 1999, Bucureşti.

17.RISTEA M., ”Noul Sistem Contabil al Agenţilor Economici din România”.

18.ROBU V., GEORGESCU N.:”Analiza economico-financiară”, Editura Omnia Uni S.A.S.T. SRL, Braşov 2000.

19.ROŞCA I.,ZAHARIE D.:”Proiectarea sistemelor informatice de gestiune”,Note de curs,ASE Bucureşti,2001.

20.VINTILĂ G.,VUTA M.,:”Gestiunea financiară a întreprinderii”, Editura Almi 2000.

21.COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU STATISTICĂ - ”Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională”.

22.IASC: Stardandele internaţionale de Contabilitate 2000.

23.MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, ”Ordinul nr. 94 / 2001 ”pentru aprobarea reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele de Contabilitate Internaţională, Monitorul Oficial 85 / 20 februarie 2001.

24.MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, Legea 31/1990, Monitorul Oficial nr. 33, 1998.

25.MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, Legea 82/1991, Monitorul oficial nr.531 din august 2001-republicată.

Preview document

Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 1
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 2
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 3
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 4
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 5
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 6
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 7
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 8
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 9
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 10
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 11
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 12
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 13
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 14
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 15
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 16
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 17
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 18
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 19
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 20
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 21
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 22
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 23
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 24
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 25
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 26
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 27
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 28
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 29
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 30
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 31
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 32
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 33
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 34
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 35
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 36
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 37
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 38
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 39
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 40
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 41
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 42
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 43
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 44
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 45
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 46
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 47
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 48
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 49
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 50
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 51
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 52
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 53
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 54
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 55
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 56
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 57
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 58
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 59
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 60
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 61
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 62
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 63
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 64
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 65
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 66
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 67
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 68
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 69
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 70
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 71
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 72
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 73
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 74
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 75
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 76
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 77
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 78
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 79
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 80
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 81
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 82
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 83
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 84
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 85
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 86
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 87
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 88
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 89
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 90
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 91
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 92
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 93
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 94
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 95
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 96
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 97
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 98
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 99
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 100
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 101
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 102
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 103
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 104
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 105
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 106
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 107
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 108
Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov - Pagina 109

Conținut arhivă zip

 • pag93-96.doc
 • pag88-92.doc
 • pag87.doc
 • pag73-86.doc
 • pag62-72.doc
 • pag46-55.doc
 • pag1-44.doc
 • pag 56-61.doc
 • pag 45.doc
 • 97-101.doc
 • 2 CUPRINS.doc
 • 102-103.doc
 • 1 Pagina prezentare.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București

I 1. NOTIUNI GENERALE PRIVIND RENTABILITATEA Rentabilitatea reprezinta caracteristica unei societati comerciale de a obtine un venit mai mare...

Rentabilitatea și

INTRODUCERE Creştererea gradului de complexitate a activităţii economice a întreprinderilor, in contextul mecanismelor pietei, are implicatii...

Analiza rentabilității - SC Lacta SA Giurgiu

1.Situatia economico – financiara si manageriala a SC Lacta SA 1.1. Prezentarea generala a SC Lacta SA Girugiu 1.1.1. Scurt istoric Societatea...

Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație

Capitolul 1. Etica şi sfera ei de cuprindere 1.1. Ce este etica? “Etica se confruntă cu ce este bine şi ce este rău. Este un cod de reguli...

Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați

CAPITOLUL I. NOTIUNI GENERALE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE I.1. Continutul si structura veniturilor bugetelor locale Bugetele locale...

Prețul - element hotărâtor

INTRODUCERE Prețul este expresia bănească a valorii mărfurilor și serviciilor care fac obiectul schimbului și constituie o categorie economică,el...

Mecanismul prețului în economia contemporană

CAP. I - CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND MECANISMUL PREȚULUI ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ 1. 1. INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare În...

Strategii de prevenire a riscurilor în cadrul intreprinderilor mici și mijlocii

CAP. I - STRATEGIILE DE PREVENIRE A RISCULUI 1.1. Strategia în activitatea întreprinderii - concept, caracteristici Termenul de strategie are o...

Ai nevoie de altceva?