Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 11360
Mărime: 1.19MB (arhivat)
Publicat de: Melina Pană
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Ion Ionescu
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea din Craiova, Craiova
Specializare: Contabilitate si Informatica De Gestiune

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL 1:DELIMITARI ȘI STRUCTURI PRIVND CHELTUIELILE ȘI COSTURILE 5
 3. 1.1. Noțiunile de cheltuială și cost și delimitarile dintre acestea 5
 4. 1.2. Clasificarea cheltuielilor și costurilor 6
 5. 1.2.1 Clasificarea cheltuielilor 6
 6. 1.2.2 Clasificarea costurilor 7
 7. 1.3 Factorii care influențeaza organizarea calculației costurilor 8
 8. 1.4 Principiile calculației costurilor 9
 9. 1.5 Rolul costurilor in managementul entitații 11
 10. CAPITOLUL 2: METODE MODERNE DE CALCULAȚIE A COSTURILOR-METODA STANDARD COST 13
 11. 2.1. Conținutul și particularitațile metodei standard cost 13
 12. 2.2 Elaborarea calculațiilor standard pe produs 15
 13. 2.3 Determinarea și analiza abaterilor de la costul standard 22
 14. Concluzii 30
 15. BIBLIOGRAFIE 32
 16. ANEXE 33

Extras din licență

Desfăşurarea fără întrerupere a activităţii economice a interprinderii impune un consum în mod continuu de factori de producţie. În condiţiile de limitare cantitativă a acestora, firmele optează pentru alegerea categoriilor şi cantităţilor de bunuri care vor fi produse şi îmbunătațesc combinarea factorilor de producţie disponibili pentru entitate cu scopul de a maximiza profitul economic obţinut. Maximizarea cu privire la profituri se poate obține însă numai prin minimizarea costurilor și prin perfecționarea sistemului informațional pe baza acestora.

Entităţile utilizează un mod de calcul tradiţional al costului de producţie, costul fiind perceput ca o limită de referinţă inferioară a preţurilor. Cunoaşterea mărimii costurilor este esenţială pentru stabilirea preţurilor de vânzare în legătură cu cerinţele pieţei şi realizarea profitului previzionat. Calculaţia costurilor de producţie reprezintă un instrument de importanță pentru adoptarea unei decizii, iar adoptarea unui sistem modern de calculație de la un sistem tradiţional de calculaţie a costurilor , bazat pe criterii mai eficiente de repartizare, poate influenţa pozitiv procesul decizional.

O cale de perfecționare a sistemului informațional este aceea de a renunţa la calculaţia lunară a costurilor asupra purtătorilor finali, care implică un volum mare de muncă, urmând ca această calculație să se desfășoare la intervale mai mari de timp, trimestrial sau anual, aplicându-se calculaţia pe locuri de cheltuieli ca centre de activitate sau costuri. Aceasta duce şi la dezvoltarea și întărirea responsabilităţii asupra cheltuielilor efectuate şi totodată la creşterea eficienţei și eficacității activităţii desfăşurate.

Conducerea operativă şi de perspectivă a oricărei afaceri şi, totodată, a oricărei unităţi patrimoniale face să devină o necesitate perfecţionarea metodelor,procedurilor şi procedeelor utilizate în acest scop, iar, în acestea, un loc de importanță îl au metodele de calculaţie a costurilor.Această perfecţionare trebuie să se axeze, atât pe necesitatea obţinerii unor informaţii care să cuprindă atât necesarul strict de date cu privire asupra costului producţiei, cât şi să facă posibilă urmărirea operativă a respectării nivelului de cheltuieli prestabilite prin intermediul bugetelor şi de exprimare a unor previziuni judicioase, care să facă posibilă optimizarea relaţiei dintre volumul de activitate,profit și costul producţiei. Din această optică, cel mai bine la aceste cerințe răspunde metoda costurilor-standard în varianta standard cost-unic, care permite calcularea cu operativitate aaupra abaterilor costurilor efective de la costurile prestabilite şi deci conducerea prin excepţie, analiza cu privire la costuri pentru a se putea determina costurile aferente subactivităţii, efectuarea controlului bugetar,de altfel şi separarea cheltuielilor în variabile şi fixe, pentru a se determina gradul de rigiditate al entității așa cum vom observa în capitolul 2 al acestei lucrări.

În concluzie putem spune că printr-un control bine exercitat asupra costurilor,și prin alegerea metodei potrivite de calculație a acestora entităţile pot urmări şi analiza întreaga activitate desfăşurată şi pot identifica modalităţi de reducere a costurilor şi de creştere a performanţelor cu privire pe total producție entitate dar și cu privire la sistemul informașional alcentității.

CAPITOLUL 1

DELIMITARI ȘI STRUCTURI PRIVND CHELTUIELILE ȘI COSTURILE

1.1. Noțiunile de cheltuială și cost și delimitarile dintre acestea

Dacă privim întreprinderea ca actor principal al activităţii economice, primul criteriu de caracterizare îl constituie eficienţa cu care au fost derulate acţiunile de atragere, alegere a destinaţiilor, utilizarea efectivă şi recuperare a resurselor investiţionale. În acest fel, performanţa întreprinderilor se reflectă printr-o relaţie cauzală care se stabileşte între eforturile impuse şi efectele induse de derularea activităţii unei întreprinderi. Structurile generice utilizate la nivel internaţional de către disciplinele economice în aprecierea monetară, cantitativă şi calitativă, a eforturilor depuse sunt cele de cost şi cheltuială, a căror conţinut ne-am propus să îl aprofundăm.

Apelând la literatura economică constatăm că în sens general prin cost sunt desemnate „sume de bani cheltuite pentru producerea sau cumpărarea unui bun, efectuarea unei lucrări, prestarea unui serviciu, etc.“ , iar prin cheltuială se înţelege „consum de mijloace materiale, de muncă, energie, etc pentru satisfacerea unor nevoi sau obligaţii.’’ După opinia mea, definiţiile lingvistice amintite creează o impresie de invățătura în care o noţiune este explicată prin intermediul competiției.

Dacă avem un proces de fabricaţie care are la baza lemnul, deosebim două momente esenţiale în producţie. Primul moment, este cel în care are loc o transformare ireversibilă în timp prin taierea acestuia. Ei bine, în acea clipă avem de-a face cu o cheltuială, deoarece procurarea materiilor prime a presupus avansarea unei sume băneşti la o dată anterioară. Următorul moment apare atunci când lemnul este prelucat si obținem produsul Iar, dacă produsul ne satisface dorințele, putem calcula costul obţinerii lui şi întrebuinţa în sens corect această noţiune. Altfel spus, costul va exprima cauzal efortul făcut pentru realizarea produsului capabil să satisfacă o trebuinţă şi îi va conferii o valoare estimativă.

Dar pentru a exprima ştiinţific această sugestie, trebuie să facem o delimitare între principalele asemănări şi deosebiri pe care le-am sesizat în jocul nostru conceptual.Astfel, este cert faptul că amândouă noţiunile exprimă valoric forme abstracte de comensurare a eforturilor depuse de o întreprindere pentru derularea activităţii sau atingerea unor obiective.

În sens general costul exprimă un sacrificiu voluntar de resurse economice proprii sau atrase, făcut pentru atingerea unui obiectiv clar delimitat. El se va obiectualiza întotdeauna în realizarea unui deziderat capabil să acopere trebuinţe. În acelaşi timp cheltuiala va desemna o utilizare de resurse monetare, benevolă sau fortuită, cu caracter curent ori preliminat care influenţează în sensul diminuării averea întreprinderii, fără a exista certitudinea unor posibile beneficii. Altfel spus, efortul comensurat de cheltuială nu este generator implicit de efecte economice. Prin prisma existenţei paralele a celor două concepte, costul va delimita din punct de vedere economic un efort , legat de activitatea productivă şi întreprins pentru atingerea unui obiectiv prestabilit. Simultan, cheltuiala exprimă eforturi generale făcute de întreprindere, într-un interval de timp, pentru a-şi asigura existenţa ca şi ansamblu multifuncţional.

În concluzie, cu toate că reflectă preponderent o sumă de cheltuieli pe o anumită destinaţie economică, sfera costului se intersectează, fără a se suprapune, cu cea a cheltuielilor. Acest mod de abordare din punct de vedere contabil a realităţii şi fenomenelor petrecute într-o întreprindere permite cuantificarea monetară atât a eforturilor economice - prin intermediul costului, cât şi a eforturilor financiare - prin intermediul cheltuielilor. Zona de intersecție a celor două noţiuni se identifică prin consumurile productive de resurse economice.

1.2. Clasificarea cheltuielilor și costurilor

1.2.1 Clasificarea cheltuielilor

Pentru a se putea urmari modul în care s-au utilizat factorii de producție de către interprindere si pentru a putea determina costul de producție și implicit rezultatele financiare contabilitatea trebuie sa inregistreze la timpul potrivit toate cheltuielile de producție.

Înregistrarea corectă a cheltuielilor de producție și determinarea prin calcule exacta a costului producției fabricate trebuie sa aiba in vedere pe langa clasificarea producției fabricate și a centrelor de producție care au ocazionat cheltuielile in cauza și diferitele feluri și categorii de cheltuieli impreuna cu particularitațile lor.În acest fel acesta clasificarea cheltuielilor de producție devine necesara dupa urmatoarele criterii in funcție de scopul și obiectivul urmarit dupa cum urmeaza:

- După natură, cheltuielile de producție se impart in cheltuieli de producție materiale și

Bibliografie

1.Mircea, Marius.- Universitatea„1 Decembrie 1918” Alba Iulia

2.Goagără, D, Iacob, C, Ionescu, I. -Contabilitate de gestiune conformă cu practica internaţională, Editura Universitaria, Craiova, 2007

3.Cristea, H.-Contabilitatea şi calculaţiile în conducerea întreprinderii, ediţia a II-a,Editura CECCAR, Bucureşti, 2003

4.Oprea, Călin.-Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor,Editura Economică,București,1999

5.Institutul de Lingvistică, ,,Iorgu Iordan’’.-Dicţionarul Explicativ al Limbii Române (DEX),EdituraUnivers Enciclopedic Gold 2009

6.Nistor, Flavia.-Contabilitate de gestiune și calculația costurilor,Academia Comercială Satu Mare,suport de curs 2013

7.Creţu, Carmen, Chebac Neculina.-Calculația și managementul costurilor în contextul actual , Universitatea “Danubius” Galaţi,Editura Teora,București 2000

8. XXX OMFP 1826/2003 -pt aprobarea Precizarilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune

9.Avram, Marioara, Iacob, Constanţa,

Ionescu, Ion.-Contabilitate de gestiune,Editura Universitaria 2011,Sinteze şi aplicaţii

10.http://academiacomerciala.ro/cursuri/Management//An%20II/Sem.%20II.%20- %20Contabil.%20de%20gestiune//Contab.%20gest.pdf - accesat la data: 15.05.2015

Preview document

Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 1
Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 2
Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 3
Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 4
Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 5
Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 6
Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 7
Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 8
Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 9
Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 10
Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 11
Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 12
Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 13
Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 14
Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 15
Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 16
Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 17
Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 18
Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 19
Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 20
Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 21
Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 22
Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 23
Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 24
Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 25
Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 26
Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 27
Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 28
Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 29
Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 30
Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 31
Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 32
Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 33
Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 34
Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 35
Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 36
Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 37
Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 38
Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 39
Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile - Pagina 40

Conținut arhivă zip

 • Perfectionarea sistemului informational privind cheltuielile de productie si costurile.docx

Alții au mai descărcat și

Instrumente de plată

Lucrarea de faţă, intitulată „Instrumente de plată şi de credit utilizate în schimburile economice internaţionale” îşi propune să prezinte...

Calculația costului complet - Obiectiv al contabilității de gestiune

Importanţa deosebită ce trebuie acordată costului derivă şi din sporirea continuă a schimburilor de mărfuri pe piaţa externă, unde devin...

Politica Socială a Uniunii Europene

Capitolul I 1.1. Concepte de baza privind politica socială Politica socială a UE este formată dintr-un set de politici complementare, ce s-au...

Piața virtuală - implicații și tendințe

INTRODUCERE Lucrarea de fațǎ vizeazǎ o analizǎ a situației industriei textile românești trecute și actuale, precum și a metodelor de dezvoltare pe...

Metoda Calculului Marginal în Analiza Economică

Introducere „ Când mă compar – sunt mulţumit; când mă analizez – mă detest” BLAISE PASCAL Pentru a putea face faţă exigenţelor impuse de o...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Capitolul 6 - Doctrinele Marginaliste

CAPITOLUL 6. DOCTRINELE MARGINALISTE 6. 1. DOCTRINA CONCURENTEI PURE SI PERFECTE SI SCOALA DE LA LAUSANNE LEON WALRAS (1834-1910), „teoreticianul...

Leon Warlas - unul dintre promotorii revoluției marginaliste

Lucrarea sa „ Elemente de economie politica pura ” reuneste esenta descoperirilor warlasiene. Din cadrul acestei opere se pot extrage cu usurinta...

Te-ar putea interesa și

Planul investițional de marketing pentru IMM-uri - aplicație SC Brumar Impex SRL Brașov

INTRODUCERE Motto: "Nu firmele care au bani fac marketing, ci firmele care fac marketing au bani" Necesitatea informaţiei a devenit acută în...

Întreprinderea în mediul competitiv - SC Construct SA

Capitolul I – Prezentarea generala a intreprinderii 1. Scurt istoric: Societatea comerciala “S.C. CONSTRUCT S.A.” Ploiesti a luat fiinta in anul...

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor

CAPITOLUL I CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1.1. NECESITATEA IMPOZITELOR SI TAXELOR Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune...

Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Atât viaţa oamenilor, în general, cât şi activităţile lor economice, în special, sunt guvernate de un...

Contabilitatea Impozitelor Indirecte

CAPITOLUL 1 ROLUL IMPOZITELOR ŞI TAXELOR 1.1. Structurã şi caracteristici ale impozitelor şi taxelor 1.1.1 Noţiuni generale privind impozitele şi...

Analiza SC Domo Retail SA din perspectiva principiilor de merchandising

INTRODUCERE În tara noastra, aflata într-un stadiu de consolidare a economiei de piata, relatiile noi ale comertului cu producatorii, ca o...

Tehnici și Instrumente de Merchandising Utilizate de Carrefour România

INTRODUCERE În tara noastra, aflata într-un stadiu de consolidare a economiei de piata, relatiile noi ale comertului cu producatorii, ca o...

Studiu de caz - SC Brumar Impex SRL Brașov

CAP 1. INTRODUCERE Motto: "Nu firmele care au bani fac marketing, ci firmele care fac marketing au bani". Necesitatea informaţiei a devenit acută...

Ai nevoie de altceva?