Analiza situațiilor financiare în România

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 23592
Mărime: 146.59KB (arhivat)
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. 1. Societăţile comerciale (agenţi economici) din România
 2. 1.1. Principalele categorii de agenţi economici care se organizează şi funcţionează în România
 3. 1.2. Categorii de agenţi economici care aplică OMFP nr. 94/2001 şi OMFP 306/2002
 4. 2. Lucrări premergătoare elaborării bilanţului contabil
 5. 2.1. Verificarea înregistrării în conturi a operaţiilor economico – financiare şi întocmirea balanţei de verificare înainte de inventariere
 6. 2.2. Inventarierea generală a patrimoniului
 7. 2.3. Contabilitatea operaţiunilor de regularizare
 8. 2.4.Contabilitatea operaţiunilor privind repartizarea profitului
 9. 3. Situaţii financiare anuale
 10. 3.1. Abordări contemporane privind bilanţul contabil Pag. 18
 11. 3.2. Abordarea patrimonială a bilanţului contabil Pag. 19
 12. 3.3. Abordara funcţională a bilanţului contabil Pag. 20
 13. 3.4. Situaţii financiare anuale în practica Românească Pag. 20
 14. 3.4.1. Situaţii financiare întocmite de întreprinderile mari – OMFP nr. 94/2001 Pag. 21
 15. 3.4.1.1. Bilanţul Pag. 22
 16. 3.4.1.2. Contul de profit şi pierdere Pag. 26
 17. 3.4.1.3. Situaţia modificări capitalurilor proprii Pag. 28
 18. 3.4.1.4. Situaţa fluxurilor de trezorerie Pag. 28
 19. 3.4.1.5 Note explicative la situaţiile financiare Pag. 30
 20. 3.4.2. Situaţii financiare întocmite de întreprinderile mici şi mijlocii – OMFP nr. 306/2002 Pag. 35
 21. 3.4.2.1. Bilanţul Pag.35
 22. 3.4.2.2. Contul de profit şi pierdere Pag. 39
 23. 3.4.2.3. Politici contabile şi note explicative Pag. 42
 24. 3.4.3. Situaţii financiare conform Standardelor Internaţionale de Contabilitate Pag. 43
 25. 3.4.3.1. Bilanţul Pag. 47
 26. 3.4.3.2. Contul de profit şi pierdere Pag. 51
 27. 3.4.3.3. Modificări capitalurilor proprii Pag. 53
 28. 3.4.3.4. Situaţa fluxurilor de trezorerie Pag. 54
 29. 3.4.3.5 Note explicative la situaţiile financiare Pag. 55
 30. 4. Studiu de caz – Situaţii financare anuale ale SC UNIVERS SA
 31. 4.1. Scurt istoric al societăţii Pag. 58
 32. 4.2. Lucrări premergătoare bilanţului contabil Pag. 59
 33. 4.3. Bilanţul contabil Pag. 61
 34. 4.4. Raport de gestiune Pag. 64
 35. 4.5 Note explicative la bilanţul contabil Pag. 65
 36. Anexa nr. 1 Balanţa de verificare la 31.12.2003 Pag. 72
 37. Anexa nr. 2 Balanţa de verificare înainte de inventariere 31.12.2004 Pag. 77
 38. Anexa nr. 3 Balanţa de verificare la 31.12.2004 Pag. 82
 39. Bilanţ la 31.12.2004 Pag. 87
 40. BIBLIOGRAFIE Pag. 94

Extras din licență

CAPITOL 1.

SOCIETĂŢILE C0MERCIALE (AGENŢI ECONOMICI) DIN ROMÂNIA

1.1. PRINCIPALELE CATEGORII DE AGENŢI ECONOMICI CARE SE ORGANIZEAZĂ ŞI FUNCŢIONEAZĂ ÎN ROMÂNIA

Scopul principal al desfăşurării activităţilor economico-sociale este obţinerea unui profit care să asigure retribuirea tuturor factorilor participanţi la procesul de creare a valorii adăugate, în funcţie de gradul de participare şi contribuţia fiecăruia, precum şi constituirea unor fonduri pe seama cărora să se poata realiza dezvoltarea şi desfăşurarea activităţilor viitoare.

Desfăşurarea acestor activităţi are loc în cadrul unor unităţi patrimoniale, bine reglementate din punct de vedere juridic, şi care presupun efectuarea unui volum de cheltuieli şi realizarea de venituri din activităţile desfăşurate.

În România, principalele categorii de agenţi economici care desfăşoară activităţile economice şi sociale sunt:

-regiile autonome;

-companiile naţionale;

-societăţile comerciale;

-instituţiile publice;

-organizaţiile cu scop nelucrativ;

-asociaţiile familiare;

-persoanele fizice independente.

Dintre acestea, cele mai importante sunt societăţile comerciale care reprezintă veriga de bază, segmentul în care scopul principal al activităţii financiare îl constituie investirea capitalurilor, producţia, comercializarea bunurilor şi serviciilor create.

Regimul juridic al acestora este reglementat prin Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, care a fost republicată în M.O. nr. 1066 din 17.02.2004 şi prin alte reglementări speciale privitoare la societăţile comerciale.

Din punct de vedere juridic, formele de constituire a societăţilor comerciale sunt limitativ prevăzute de lege, prin norme imperative, asociaţii prin acordul lor aleg şi optează pentru una din formele de societate prevăzute de lege.

Clasificarea societăţilor şi distincţiile dintre ele au drept prim criteriu întinderea răspunderii asociaţilor faţă de terţi pentru obligaţiile societăţii, după acest criteriu putându-se întâlni urmatoarele tipuri de societăţi:

- La societăţile cu raspundere limitată, obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social iar asociaţii răspund numai în limita aportului lor;

- La societăţile în nume colectiv, obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, răspunderea asociaţilor fiind nelimitată şi solidară;

- La societăţile în comandită simplă, obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitată şi solidară numai a asociaţilor comanditaţi, ceilalţi asociaţi răspund numai până la concurenţa aportului lor;

- La societăţile pe acţiuni, capitalul social este împărţit în părţi egale denumite acţiuni iar obligaţiile societăţii sunt garantate cu patrimoniul social, acţionarii răspund numai în limita aportului lor;

- Societăţile în comandită pe acţiuni au capitalul social împărţit în acţiuni iar obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a asociaţilor comanditaţi, ceilalţi asociaţi răspund numai în limita aportului lor.

Producţia de bunuri presupune mai întâi crearea capitalurilor proprii, apoi investirea acestora în maşini, echipamente, tehnologii care, alături de resursele umane, să producă bunuri materiale ce vor fi valorificate şi, în final, societatea comercială să retribuie aceşti factori participanţi la procesul de producţie. Din vânzarea produselor, societăţile comerciale realizează profit care va fi folosit fie pentru dezvoltare, fie pentru retribuirea acţionarilor sau altor aducători de capital.

1.2. CATEGORII DE AGENŢI ECONOMICI CARE APLICĂ OMFP NR. 94/2001 ŞI OMFP NR. 306/2002

În perioada 1994-2001 toate întreprinderile româneşti au întocmit situaţii financiare în concordanţă cu Legea contabilităţii nr.82/1991 şi cu Regulamentul de aplicare al acesteia. Dorinţa de aliniere la standardele contabile internaţionale şi continuarea procesului de reformă au determinat elaborarea unor modele noi de situaţii financiare.

Trecerea de la vechile situaţii la noile situaţii se va derula în perioada 2000-2006, întreprinderile româneşti fiind obligate să întocmească situaţii financiare ţinând cont de trei criterii: cifra de afaceri, total active şi numărul mediu de salariaţi.

Persoanele juridice au fost clasificate în următoarele categorii:

a) persoane juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Contabilităţilor Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aprobate prin OMFP nr. 94/2001

b) persoane juridice care întocmesc situaţii financiare anuale simplificate şi care, începând cu 1 ianuarie 2003, vor aplica Reglementările contabile simplificate, armonizate cu directivele europene aprobate prin OMFP nr. 306/2002

c) persoane juridice încadrate prin reglementări speciale în categoria microîntreprinderilor, care începând cu 1 ianuarie 2003 vor aplica prevederile OMFP nr. 306/2002 (art. 7).

Agenţii economici care aplică OMFP nr. 94/2001 sunt: societăţi comerciale cotate la Bursa de Valori Bucureşti, unele regii autonome, companii şi societăţi naţionale, alte întreprinderi de interes naţional, unele categorii specifice de societăţi ce operează pe piaţa de capital. Restul societăţilor (SCA, SA, SRL, SCS SNC) aplică O.M.F.P. nr. 306/2002.

Persoanele juridice care aplică OMFP nr. 94/2001 pentru aprobara Reglementărilor contabile amortizate cu Directiva a IV a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, pentru perioada 2001-2004 trebuiau să îndeplinească anumite condiţii conform Ordinului nr.1827 din 2003 privind modificarea şi completarea unor reglementări în domeniul contabilităţii. (tab. 1).

Tab. 1

Sfârşitul exerciţiului financiar Cifra de afaceri a anului anterior

(Euro) Total active pentru anul anterior

(Euro) Numărul mediu de salariaţi al anului anterior

31.12.2001 Peste 9.000.000 Peste 4.500.000 250

31.12.2002 Peste 8.000.000 Peste 4.000.000 200

31.12.2003 Peste 7.300.000 Peste 3.650.000 150

31.12.2004 Peste 7.300.000 Peste 3.650.000 50”“

Persoanele juridice care aplică OMFP nr. 306/2002 pentru perioada de pâna la sfârşitul anului 2004 trebuia să îndeplinească cel puţin două dintre criteriile de mai jos:

- Cifra de afaceri – până la 7.300.000 euro

- Total active – până la 3.650.000 euro

- Număr mediu de salariaţi – până la 50”.

Începând cu 01.01.2005, persoanele care îndeplinesc criteriile de mărime din OMFP nr. 94/2001, cu modificările şi completările ulterioare, aplică reglementările Ordinului nr. 1775/29.11.2004 astfel:

a) „societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi societăţile /companiile naţionale retratează situaţiile financiare ale anului 2004, urmând să aplice efectiv reglementările contabile menţionate în acest articol de la data de 1 ianuarie 2005;

b) celelalte persoane juridice care îndeplinesc criteriile de mărime prevăzute la art. 2 alin (2) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, altele decât cele prevazute la lit. a), pot opta pentru aplicarea reglementărilor contabile prevăzute de acest articol sau pentru aplicarea în continuare a Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, cu modificările ulterioare”.

Bibliografie

1. Dumitru Porojan, Cristian Bişa – “Planul de afaceri” – Editura Irecson, Bucureşti, 2002

2. Ministerul Finanţelor Publice- „Reglementări contabile pentru agenţi economici” – Editura Economica, Bucureşti, 2002

3. Niculae Feleagă – „ Îmblânzirea junglei contabilităţii”- Editura Economică, Bucureşti, 1996

4. Nicolae Georgescu – „Analiza bilanţului contabil”- Editura Economică, Bucureşti, 1999

5. P. Brezeanu, A. Boştinaru, B. Prăjişteanu – „Diagnostic financiar. Instrument de analiză financiară” – Editura Economică, Bucureşti, 2003

6. Vasile Pruţ, Aristiţa Rotilă, alţi – „Manualul expertului contabil şi al contabilului autorizat”, Ediţia a-IV-a actualizată, Editura Agora, 2002

7. „ Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate – Prezentarea Situaţiilor Financiare” – Editura CECCAR, Bucureşti, 2004

8. Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată în MO nr. 48/14.01.2005

9. Ordinul nr. 1827/22.12.2003 privind modificarea şi completarea unor reglementări în domeniul contabilităţii

10. Ordinul nr. 1775/29.11.2004 privind reglementări în domeniul contabilităţii

Preview document

Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 1
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 2
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 3
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 4
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 5
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 6
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 7
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 8
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 9
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 10
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 11
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 12
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 13
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 14
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 15
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 16
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 17
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 18
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 19
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 20
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 21
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 22
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 23
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 24
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 25
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 26
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 27
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 28
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 29
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 30
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 31
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 32
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 33
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 34
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 35
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 36
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 37
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 38
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 39
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 40
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 41
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 42
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 43
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 44
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 45
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 46
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 47
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 48
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 49
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 50
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 51
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 52
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 53
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 54
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 55
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 56
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 57
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 58
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 59
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 60
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 61
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 62
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 63
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 64
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 65
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 66
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 67
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 68
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 69
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 70
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 71
Analiza situațiilor financiare în România - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Analiza Situatiilor Financiare in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Modalități de creștere a eficienței economice prin modernizare și restructurare pe exemplul SC Emailul SA Mediaș

IMPORTANTA RESTRUCTURARII INDUSTRIEI PRIN MODERNIZARE, TEHNOLOGIZARE CAPITOLUL I IMPORTANTA RESTRUCTURARII INDUSTRIEI PRIN RETEHNOLOGIZARE,...

Analiza Valorii Adăugate

1. ANALIZA REZULTATELOR ÎNTREPRINDERII Analiza economico-financiară reprezint un ansamblu de concepte, tehnici şi instrumente care asigură...

Impozitarea Globală a Veniturilor Persoanelor Fizice și Impactul sau social-economic

Timp de decenii sistemul de impozite al României a functionat si s-a dezvoltat ca o componenta a modelului administrativ de conducere, constructia...

Analiza profitabilității la SC EnergCconstructia SA București

INTRODUCERE Teoria sondajelor are ca obiect furnizarea unui cadru metodologic ştiinţific destinat modelării, în situaţii tip, a problemelor legate...

Calculul Prețului de Cost al Energiei Electrice și Energiei Termice

ÎNTRODUCERE Cogenerarea înseamnă producerea combinată a două tipuri de energii, energie electrică şi energie termică. Principala caracteristică a...

Modalități de creștere a eficienței economice prin modernizare și restructurare

2. ASPECTE ALE PATRUNDERII PE PIATA INTERNA A BUNURILOR DE LARG CONSUM DIN IMPORT SI IMPACTUL ACESTORA ASUPRA CONSUMURILOR Incepand cu anul...

Analiza Performanței și Evaluarea unui Proiect de Investiții Directe

INTRODUCERE Prezentarea firmei SA este cea mai mare companie producătoare de aluminiu din Europa Centrală şi de Est (exceptând Rusia). SA...

Sistemul Bancar în România

CAPITOLUL 1 SISTEMUL BANCAR ÎN ROMÂNIA 1.1 SCURT ISTORIC AL BĂNCILOR Babilon, cu aproape patru milenii în urmă; temple, palate, ziduri...

Ai nevoie de altceva?