Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 49181
Mărime: 535.78KB (arhivat)
Publicat de: Valentin Nica
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1. SISTEMUL FISCAL DIN ROMANIA
 2. 1.1 Conceptul de sistem fiscal si evolutia sa
 3. 1.2. Sistemul veniturilor fiscale si reforma fiscala
 4. 1.3. Conceptul de presiune fiscală
 5. 1.4. Evaziunea fiscalã
 6. CAPITOLUL II – IMPOZITELE INDIRECTE
 7. 2.1. Caracterizarea generală a impozitelor indirecte
 8. 2.2. Comparaţie între impozitele directe şi impozitele indirecte
 9. 2.3. Politica stabilită în domeniul impozitelor indirecte
 10. 2.4 Influente sociale a politicii in domeniul impozitelor indirecte
 11. 2.5 Analiza evolutiei impozitelor indirecte in veniturile bugetare intre anii 1993 – 2006*
 12. CAPITOLUL III
 13. TAXA PE VALOARE ADAUGATA
 14. 3.1 Taxa pe valoarea adaugata: caracterizare generala
 15. 3.2 Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată
 16. 3.3 Persoane impozabile
 17. 3.4 Operaţiuni impozabile
 18. 3.5 Cotele de impunere a taxei pe valoarea adăugată
 19. 3.6 Operaţiuni scutite de plata taxei pe valoarea adaugata
 20. 3.7 Obligaţiile plătitorilor de taxă pe valoarea adăugată
 21. 3.8 Evoluţia şi situaţia actuală a T.V.A. în România
 22. 3.9 TVA impusa de alinierea la cerinţele Uniunii Europene
 23. CAPITOLUL IV
 24. ACCIZELE
 25. 4.1 Notiuni generale
 26. 4.2 Produsele accizabile
 27. 4.3 Baza de impozitare si cotele de impunere
 28. 4.4 Momentul datorarii accizelor
 29. 4.5 Scutiri la plata accizelor
 30. 4.6 Perfectionarea accizelor impusa de alinierea la cerintele Uniunii Europene
 31. CAPITOLUL V
 32. TAXELE VAMALE
 33. 5.1 Caracterizarea generala a taxelor vamale
 34. 5.2 Perfectionarea taxelor vamale in contextul aderarii la Uniunea Europeana
 35. 5.3 Taxele de timbru
 36. 5.4 Alte impozite indirecte (impozitul pe spectacol)
 37. CONCLUZII
 38. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

CAPITOLUL 1. SISTEMUL FISCAL DIN ROMANIA

1.1 Conceptul de sistem fiscal si evolutia sa

În decursul timpului informaţiile provenind din cele mai diverse domenii ale cunoaşterii au început să fie organizate, structurate şi cercetate într-o concepţie sistemică, contribuind la evoluţia acestui concept. Biologului german L. von Bertalanffy îi revine meritul de a pune în secolul al XX-lea bazele unei teorii generale a sistemelor.

Specific naturii umane în general şi cercetării în special, este de a cunoaşte, transforma şi conduce realitatea obiectivă. În acest scop obiecte, fenomene şi procese sunt separate de altele existente în natură şi societate, sunt individualizate, examinate şi tratate ca un sistem.

Cercetarea sistematică trebuie să delimiteze sistemul compus dintr-o mulţime de elemente interdependente, între care există relaţii şi conexiuni determinate de mediul extern şi să determine influenţa mediului extern asupra sistemului şi a acestuia asupra mediului extem. Între elementele componente ale sistemului există relaţii de interacţiune şi/sau interdependenţă în scopul atingerii unei finalitaţi.

Atunci când finalitatea nu corespunde cu obiectivele sistemului pot să apară acţiuni ale factorului uman pentru realizarea unor obiective finale prestabilite. Aceste acţiuni conştiente determină apariţia în sistem a unor relaţii între elementele acestuia, care au caracter cauzal.

Conducerea sistemului necesită informaţii cu privire la comportarea acestuia. Acesta presupune obţinerea informaţiilor care pot proveni din interiorul sau din exteriorul sistemului, selecţia informaţiilor pe baza unor restricţii determinate de capacitatea de recepţionare a organului decident şi de programul de recepţionare, prelucrarea informaţiilor, respectiv sistematizarea după anumite reguli, restricţii şi criterii şi în final adaptarea unor decizii care să asigure o comportare a sistemului conform obiectivelor acestuia.

Dacă se au în vedere cele două componente fundamentale ale sistemului, elementele şi relaţiile dintre acestea, atunci ordinea în care sunt legate elementele între ele formează structura sistemului. Acţiunile din exteriorul sistemului influenţează structura acestuia (elementele şi interdependenţele dintre ele). Reacţia sistemului depinde de structura sa.

Prin urmare comportarea finală a sistemului depinde de structura acestuia şi de rezultatul conducerii sistemului constituind un criteriu de apreciere a conducerii.

Sistemul fiscal este în mod normal expresia voinţei politice a unei comunitaţi umane organizate, fixată pe un teritoriu determinat şi dispunând de o autonomie suficientă pentru a putea, prin interiorul organelor care o reprezintă, să se doteze cu o întreagă serie de reguli juridice şi în special fiscale.

Sistemul fiscal, alături de alte sisteme (monetar sau bănesc, de credit şi financiar) urmăreşte realizarea obiectivelor politicii economice şi ale celei sociale ale statului.

Luarea în discuţie a sistemului fiscal este importantă şi necesară, din modul în care acesta este constituit şi funcţionează, se pot desprinde concluzii referitoare la presiunea fiscală, politica fiscală, şi eficienţa implicării puterii publice în viaţa economică şi sociaiă a unei societaţi.

Există cel puţin două abordări ale conceptului de sistem fiscal. În cadrul primei abordări, sistemul fiscal este văzut ca totalitatea impozitelor dintr-un stat. Cea de-a doua abordare punând accentul pe elementele definitorii ale sistemului în general, îl defineşte prin prisma relaţiilor dintre elementele care formează acest sistem.

Prima abordare se bucură de concizie şi expresivitate permiţând o analiză pragmatică mai uşoară şi mai eficientă a modului în care sa constituit şi funcţionează un sistem fiscal. Astfel o primă definiţie în cadrul acestei abordări consideră sistemul fiscal "totalitatea impozitelor şi taxelor provenite de la persoanele fizice şi juridice care alimentează bugetele publice".

O altă definiţie a sistemului fiscal este următoarea "totalitatea impozitelor instituite într-un stat, care-i procură acestuia o parte covârşitoare din veniturile bugetare, fiecare impozit având o contribuţie specifică şi un anumit rol regulator în economie".

Pentru alţi autori, "sistemul fiscal este totalitatea impozitelor instituite în care componentele sunt în legătură între ele, ca şi cu sistemul politic şi aparatul socio-politic”.

Înscriindu-se pe linia celei de-a doua abordări, unii autori consideră că "sistemul fiscal cuprinde un ansamblu de concepte, principii, metode, procese, cu privire la o mulţime de elemente (materie impozabilă, cote, subiecţi fiscali, între care se manifestă relaţii care apar ca urmare a proiectării, legiferării, aşezării şi perceperii impozitelor şi care sunt gestionate conform legislaţiei fiscale, în scopul realizării obiectivelor sistemului".

Orice sistem fiscal prezintă următoarele două caracteristici:

1. Autonomie tehnică - un sistem fiscal este autonom din punct de vedere tehnic dacă este un sistem fiscal complet, ceea ce înseamnă că aceasta conţine toate regulile de aşezare, lichidare şi încasare a impozitelor necesare pentru punerea sa în aplicare.

2. Exclusivitatea aplicării - se aplică într-un teritoriu geografic determinat, fiind unicul colector ai resurselor fiscale pentru un buget sau un sistem de bugete (buget central şi bugete locale).

Dacă un sistem fiscal, prezentând cele două caracteristici de mai sus, a fost elaborat de organele proprii ale teritoriului în care se aplică, se va putea vorbi de autonomie fiscală completă sau de suveranitate fiscală.

Statul suveran din punct de vedere politic şi fiscal poate să exercite o putere fiscală absolută în cadrul teritoriului său. De asemenea în situaţii speciale, un stat poate să decidă că pe teritoriul său să coexiste două sau mai multe sisteme fiscale care să se bucure de o autonomie mai mult sau mai puţin extinsă şi întreţinând între ele relaţii definite, dacă este cazul, prin convenţii sau acorduri de drept intern (cazul statelor feudale). În schimb în afara teritoriului sau, statul nu poate să exercite o putere.

Insuveranitatea fiscală implică faptul că nu există regulamentări cu putere de obligativitate ca alte state, organizaţii sau organisme internaţionale să fie abilitate să instituie impozite la scară internaţională şi nici să emită regulamentări cu caracter fiscal obligatoriu pentru toate statele lumii.

Suveranitatea fiscală mai presupune şi faptul că fiecare stat suveran are libertate deplină în alegerea sistemului fiscal pe care să-l promoveze, în definirea impozitelor care îl compun, în stabilirea contribuabililor, în definirea ariei masei impozabile, în dimensionarea cotei de impunere, în fixarea termenelor de plată, în acordarea de facilităţi fiscale, în sancţionarea abaterilor de la prevederile legilor fiscale, în soluţionarea litigiilor dintre administraţia fiscală şi contribuabili etc.

Se pune problema necesităţii adaptării unei apropieri globale a politicilor fiscale care, cel mai adesea se exprimă prin necesitatea armonizării sistemelor fiscale din diferite ţări.

O astfel de evoluţie riscă să bulverseze fiscalităţile naţionale, iar, pe termen lung, chiar autonomia şi suveranitatea politică a statelor.

Încă din Antichitate şi până astăzi, fiecare stat, şi-a adaptat propriul sau sistem fiscal mai mult sau mai puţin perfecţionat, după cum aceasta a cunoscut o mai mare sau mai mică putere economică şi militară. Astfel sunt cunoscute sistemele fiscale ale Chinei, Mesopotamiei, Indiei, Egiptului şi Romei în antichitate, apărute şi perfecţionate în strânsă legătură cu nevoile acestor state pentru expansiuni teritoriale sau, în interior, pentru menţinerea ordinii şi frontierelor.

Sistemele fiscale, în decursul istoriei, au evoluat urmărind în principiu că: prin numarul şi mărimea impozitelor să satisfacă necesitaţile de fonduri ale statului, să simplifice şi să înlesnească munca de colectare a impozitelor, impozitele să fie tolerate de contribuabili, să crească numărul contribuabililor prin eliminarea inechităţilor în această privinţă.

Bibliografie

1. Carmen Cordureanu – “ Sistemul fiscal in stiinta finantelor”, Editura Codecs, Bucuresti 1998;

2. Eijffinger, Sylvester, Jacob de Hann, European Monetary and Fiscal Policy, New York, Oxford University Press 2002;

3. Eric M. Engen, Jonathan Skinner, Fiscal policy and economic growth, NBER Working Paper Series-working paper (www.papers.nber.org) ;

4. Georgeta Vintila, Magdalena Calin, Nicoleta Vintila, Fiscalitate, Editura Economica, Bucuresti 2003;

5. Gheorghe D. Bistriceanu, Mihai Adochitei, Emil Negrea – “Finantele agentilor economici”, Editura Economica, Bucuresti 2002;

6. Juravle Vasile, Georgeta Vintila - „Fiscalitate”, Ed.Ase, Bucureşti 1999;

7. Moşteanu Tatiana, Reforma sistemului fiscal în România, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1999

8. Theodor Stolojan, Raluca Tatarcan, Integrare si politica fiscala europeana, Editura Infomarket, Bucuresti 2002;

9. Vacarel Iulian, Finante publice, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti 2003;

10. Vacarel Iulian, Politici fiscale si bugetare in Romania 1990 – 2000, Editura Expert, Bucuresti 2001;

*** Codul Fiscal adoptat la 22 decembrie 2003 (Legea nr.571/2003) , apărut în Monitorul Oficial nr.927/ din 23.12.2003

*** Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu cu modificările şi completările ulterioare

*** Legea nr. 103/1992, privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, cu modificările şi completările ulterioare

*** Hotărârea Guvernului nr.44 din 22 ianuarie 2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal publicată în Monitorul Oficial nr. 112 din 6 februarie 2004;

*** Ordonanţa Guvernului nr.92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedurã fiscalã publicată în Monitorul Oficial nr.941 din 29 decembrie 2003;

*** Legea nr. 345/01.06.2002

*** Monitorul Oficial. nr. 927/23.12.2003

*** Monitorul Oficial. nr. 653/15.09.2003

*** Norme de aplicare instituite atât prin Ordine cât şi Hotărâri ale Guvernului

*** Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002

*** Ordonanţa Guvernului nr.181/2000, publicatã în Monitorul Oficial al României nr.551 din 8 noiembrie 2000

*** Ordonanţei Guvernului din 5.08.1994, M Of. 217/16.08.1994

*** Programul de Aderare a României la Uniunea Europeană

*** Statistici anuale ale Bancii Nationale a Romaniei 1990 – 2005 ;

*** Statistici anuale ale Institutului National de Statistica 1990-2005;

*** „Revista de finanţe publice şi contabilitate”- martie 2004, „TVA în contextul Codului Fiscal şi a aderării României la Uniunea Europeană”

*** „Economistul”-mai 2004 „Studiu comparativ al legislaţiei din Uniunea Europeană şi România

*** The Economist, (19 mai 2002), A Survey of European Enlargement-Europe's Magnetic Attraction;

*** www.avocatnet.ro

*** www.mfinante.ro

Preview document

Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 1
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 2
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 3
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 4
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 5
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 6
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 7
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 8
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 9
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 10
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 11
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 12
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 13
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 14
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 15
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 16
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 17
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 18
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 19
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 20
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 21
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 22
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 23
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 24
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 25
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 26
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 27
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 28
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 29
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 30
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 31
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 32
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 33
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 34
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 35
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 36
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 37
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 38
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 39
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 40
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 41
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 42
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 43
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 44
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 45
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 46
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 47
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 48
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 49
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 50
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 51
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 52
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 53
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 54
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 55
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 56
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 57
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 58
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 59
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 60
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 61
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 62
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 63
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 64
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 65
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 66
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 67
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 68
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 69
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 70
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 71
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 72
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 73
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 74
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 75
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 76
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 77
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 78
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 79
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 80
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 81
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 82
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 83
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 84
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 85
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 86
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 87
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 88
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 89
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 90
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 91
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 92
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 93
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 94
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 95
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 96
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 97
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 98
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 99
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 100
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 101
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 102
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 103
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 104
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 105
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 106
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 107
Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România - Pagina 108

Conținut arhivă zip

 • Cuprins.doc
 • Impozitele indirecte in sistemul fiscal din Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul fiscal al României - caracterizare generală posibilități de perfecționare

CAPITOLUL 1 Sistemul fiscal – cadrul general de abordare 1.1. Conceptul de sistem fiscal şi finalităţile acestuia Conceput iniţial pentru a...

Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană

1. UNIUNEA EUROPEANĂ 1.1. Prezentare a Uniunii Europene şi scurt istoric La baza actului de naştere a Comunităţilor Europene stă declaraţia din 9...

Evoluția și Efectele Fiscalității în România

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune prezentarea „Evoluţia şi efectele fiscalităţii în România” instituţia analizată fiind Consiliul Judeţean...

Analiza impozitelor indirecte în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Tema lucrării mele de disertație se intitulează “Analiza impozitelor indirecte în unele state ale Uniunii Europene” şi tratează, pe...

Impozitele Indirecte

Notiunea de impozit provine din limba latina de la cuvântul “impozitus” si din limba franceza de la cuvântul “impôt”. Impozitul reprezinta o...

Armonizarea sistemului de impozite și taxe în țările Uniunii Europene

Încă de la apariţia ei în 1957 actuala Uniune Europeană şi-a propus formarea uniunilor vamale şi înlăturarea barierelor ce existau în calea...

Fiscalitatea în România

INTRODUCERE Fiscalitatea este o ştiinţă, este matematică vie întrucat totul porneşte de la raţiunea de a armoniza interesele personale cu cele...

Analiza Structurii și Dinamicii Resurselor Financiare Publice din Bugetul Consolidat al României

1.Structura resurselor financiare publice din bugetul de stat şi din bugetele locale – criterii şi componente. Sistemul fiscal este format din...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind impozitele indirecte asupra unei societăți comerciale

I. Locul si rolul impozitelor indirecte in cadrul sistemului fiscal din Romania I. 1. Necesitatea reformei fiscale si etapele infaptuirii reformei...

Rolul impozitelor indirecte în formarea resurselor bugetare ale statului

Notiunea de impozit provine din limba latina, de la cuvântul “impositus” si din limba franceza de la cuvântul “impôt”. Impozitul reprezinta o...

Contabilizarea impozitelor și taxelor datorate bugetului statului

Capitolul 1 SISTEMUL FISCAL ÎN ROMĂNIA 1.1. Rolul si functiile impozitelor si taxelor Prin intermediul impozitelor şi taxelor statul îşi asigură...

Impozite Indirecte în România

Lucrarea de faţă abordează problematica „Impozitelor indirecte în sistemul fiscal din România ", fiind un raport de cercetare ştiinţifică de...

Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România

INTRODUCERE În ultimii ani , politica fiscală din România nu a reuşit să evite deficitele excesive-deşi a existat această intenţie şi nu a...

Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România

INTRODUCERE În ultimii ani, politica fiscală din România nu a reuşit să evite deficitele excesive – deşi a existat această intenţie – şi nu a...

Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Bugetare ale României

I. Locul si rolul impozitelor indirecte in sistemul fiscal din Romania I.1 POLITICA FISCALĂ Politica fiscală reprezintă un instrument important...

Contabilitatea Impozitelor și Taxelor

INTRODUCERE Produs al unei activităţi practice şi teoretice îndelungate, contabilitatea ( cuvântul provine din latinescul „ calculus” care...

Ai nevoie de altceva?