Președintele României

Licență
9/10 (2 voturi)
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 114 în total
Cuvinte : 41383
Mărime: 136.20KB (arhivat)
Publicat de: Laura Sofica Groza
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Ioan Santai
UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU FACULTATEA DE DREPT SIMION BĂRNUŢIU SPECIALIZAREA DREPT

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. Istoricul şi rolul instituţiei şefului de stat.1
 3. 1.1 Consideraţii generale.1
 4. 1.2 Formele şefului de stat în epoca preiluministă.4
 5. 1.3 Iluminiştii şi doctrina modernă.6
 6. 1.4 Reflectarea constituţională a instituţiei şefului de stat.8
 7. 1.5 Istoricul constituţiilor româneşti.11
 8. CAPITOLUL II
 9. Alegerea Preşedintelui României.24
 10. 1. Condiţiile desfăşurării alegerilor prezidenţiale.24
 11. 1.1 Natura sistemului electoral.24
 12. 1.2 Condiţiile de eligibilitate.27
 13. 1.3 Prezentarea candidaturii.31
 14. 1.4 Desfăşurarea operaţiunilor de votare.33
 15. 1.5 Stabilirea rezultatelor alegerilor.34
 16. 2. Mandatul prezidenţial.35
 17. 2.1 Durata mandatului.35
 18. 2.2 Prelungirea mandatului.37
 19. 2.3 Vacanţa şi interimatul funcţiei prezidenţiale.38
 20. 3. Incompatibilităţile funcţiei de preşedinte al României.41
 21. CAPITOLUL III
 22. Atribuţii.44
 23. 1. Clasificare.44
 24. 2. Atribuţiile Preşedintelui în raporturile cu Parlamentul.48
 25. 2.1 Adresarea de mesaje.48
 26. 2.2 Convocarea şi dizolvarea Parlamentului.52
 27. 2.3 Promulgarea legii.56
 28. 3. Atribuţiile Preşedintelui în raporturile sale cu justiţia şi alte autorităţi jurisdicţionale.59
 29. 3.1 Numirea judecătorilor.59
 30. 3.2 Acordarea graţierii individuale.60
 31. 3.3 Numirea membrilor altor organe jurisdicţionale.60
 32. 4. Atribuţiile Preşedintelui ca şef al executivului.61
 33. 4.1 Atribuţiile în raport cu Guvernul şi alte autorităţi ale administraţiei publice.61
 34. A. Desemnarea candidatului pentru funcţia de Prim-ministru.62
 35. B. Numirea Guvernului pe baza votului de încredere acordat de Parlament.63
 36. C. Revocarea şi numirea unor membrii ai Guvernului.63
 37. 1. Numirea Primului-ministru.63
 38. 2. Numirea şi revocarea altor membrii ai Guvernului.65
 39. D. Consultarea Guvernului.66
 40. E. Participarea la şedinţele Guvernului.67
 41. 4.2 Sfera atribuţiilor în cazuri excepţionale.71
 42. 5.Atribuţiile Preşedintelui în domeniul politicii externe.72
 43. 6.Atribuţiile Preşedintelui în raporturile cu poporul.76
 44. CAPITOLUL IV
 45. Actele Preşedintelui României.80
 46. 1. Delimitarea sferei.80
 47. 2. Regimul şi natura decretelor prezidenţiale.82
 48. CAPITOLUL V
 49. Răspunderea Preşedintelui României.84
 50. 1. Istoric.84
 51. 2. Regimul răspunderii politice a Preşedintelui.91
 52. 3. Regimul răspunderii penale a Preşedintelui.95
 53. CAPITOLUL VI
 54. Serviciile din subordinea Preşedintelui României-Administraţia Prezidenţială.100
 55. CAPITOLUL VII
 56. Concluzii.104

Extras din licență

CAPITOLUL I

ISTORICUL ŞI ROLUL INSTITUŢIEI ŞEFULUI STATULUI

Secţiunea 1 Aprecieri introductive

1.1 Consideraţii generale

Instituţia şefului statului îşi are obârşia în chiar istoria lumii, a sistemelor statale. Dintotdeauna colectivitîţile uman organizate au avut un şef, recunoscut sau imps, în contextual împrejurărilor istorice, instituţie ce a cunoscut o evidentă evoluţie în ceea ce priveşte formele, structurile, împuternicirile, protocoalele . Colectivităţile umane, aflate la debutul constituirii lor sociale (civile), au trecut în mod efectiv sub conducerea unui individ, de regulă membru al acelei societăţi, care exercita - în urma desemnării sale - asupra întregii comunităţi cele mai importante prerogative de putere publică reunite în persoana sa.

Mai târziu - cu toată diversificarea numărului şi categoriilor de autorităţi publice(legislative, executive şi judecătoreşti) şi indiferent de modul acestora de constituire (alese sau numite), de durata funcţionării lor (permanente sau temporare), de nivelul teritorial al acţiunii lor (naţionale sau centrale, teritoriale sau locale) - s-a simţit nevoia de a se da o expresie unitară si continuă îndeplinirii la cel mai înalt nivel reprezentativ a funcţiei supreme de exercitare a puterii publice de către un singur om personificat de şeful statului.

Acesta îndeplineşte o funcţie publică de primă importanţă în stat, în care sens ea este fie o putere dinstinctă, fie alăturată sau contopită altora existente, indiferent de forma unipersonală sau colegială în care se exercită sau de durata permanentă ori temporară a acesteia.

Instituţia şefului statului a apărut odată cu statul şi a cunoscut o evoluţie continuă în ceea ce priveşte forma, structura şi atribuţiile sale. Această instituţie are fie o organizare uni-personală, caz în care persoana care ocupă această funcţie se numeşte rege, principe, emir, împărat, preşedinte etc., fie o organizare colegială, caz în care organul care îndeplineşte acest rol se numeşte prezidiu, consiliu de stat, consiliu prezidenţial .

În dreptul public modern, ideea şefului de stat este legată de forma de guvernământ, concept prin care, de regulă, s-a răspuns la întrebarea cine exercită puterea în stat: o singură persoană (monocraţia), un grup de persoane (oligarhia) sau poporul în mod direct (democraţia)?

Forma de guvernământ a unui stat este caracterizată de modul de constituire a funcţiei supreme, în care sens cea mai generală clasificare face distincţie între monarhii şi republică, distincţie ce reflectă însuşi felul desemnării şefului statului.

După forma de guvernământ, statele se clasifică de regulă în două categorii: monarhii, în care şeful statului este desemnat pe baze ereditare sau pe viaţă, şi republici, în care şeful statului, numit cel mai adesea, preşedinte, este ales pe o perioadă determinată, fie de popor, prin vot direct sau indirect (republici prezidenţiale sau republici semi-prezidenţiale), fie de Parlament (republici parlamentare).

Monarhia reprezintă forma de guvernământ în care funcţia supremă este deţinută de o persoană care o exercită pe viaţă, indiferent că o dobandeşte prin alegere (electiv) sau prin moştenire (ereditar), în timp ce republica, dimpotrivă, se caracterizează prin exerciţiul aceleiaşi funcţii de către o autoritate aleasă pe timp limitat.

În decursul istoriei, şeful statului, în special monarhul, a concentrat multiple prerogative de putere în persoana sa - legislative, executive şi chiar judecătoreşti - pentru ca în sistemele moderne şi, mai ales, în cele contemporane de organizare statală să se producă o delimitare tot mai riguroasă a atribuţiilor sale faţă de celelalte autorităţi, respectiv faţă de legislativ (reprezentativ ca mod de formare, alcătuire şi mod de exercitare a legii), de executiv (chemat a realiza voinţa legiuitorului) şi de judiciar (menit a sancţiona încălcarea legii).

După sfera şi deplinătatea prerogativelor de putere publică revenite funcţiei supreme în organizarea etatică, corelate cu raportul dintre sistemele de autorităţi, monarhiile pot fi parlamentare sau neparlamentare , iar republicile pot fi prezidenţiale sau parlamentare.

Republicile pot fi:

a) prezidenţiale, cum este de pildă SUA, system în care pteşedintele este şi şeful executivului, dispune de largi prerogative şi este ales direct de popor ;

b) parlamentare, în care preşedintele este ales de parlament, poate fi destituit de parlament şi exercită un număr limitat de atribuţii, principalele competenţe politice fiind concentrate în mâinile prim-ministrului (cum este, de exemplu, în Germania sau Italia)

c) semiprezidenţiale, reprezentând o formă intermediară între aceste douî variante, inspirată din modelul francez. In acest sistem preşedintele este ales direct de popor, nefiind şef al executivului, ci exercitând o funcţie de mediere între puterile statului. În sistemul semiprezidenţial, preşedintele poate fi demis în nurma unei proceduri relativ complicate, implicând ca o primă etapă ulterioară organizarea unui referendum, după care hotărârea de demitere rămâne definitivă. În acest sistem preşedintele are totuşi posibilitatea de a dizolva parlamentul, dacă acesta nu a putut, într-un anumit termen, să acorde votul de încredere pentru constituirea guvernului.

d) Există şi o singură republică, Elveţia, care a adoptat sistemul directorial de guvernare. Acolo există un executiv colegial, care nu poate fi revocat de parlament şi nici nu poate să dizolve parlamentul, a cărui preşedinţie este asigurată prin rotaţie.

Bibliografie

1. Ion Alexandru - „Administraţia publică”, ed. 2004;

2. Gheorghe Boboş, Teoria generală a statului şi dreptului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983

3. Constanţa Călinoiu, Victor Duculescu – Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005,

4. Jacques Chevallier, Etat de droit, în Dictionaire encyclopedique et de sociologie du droit, Deuxieme edition, LGDJ, 1993

5. Laurent Cohen-Tanugi, La metamorphose de la democratie, Edition ,,Odille Jacob’’, 1989

6. I. Ceterchi, I. Demeter, Gh. Boboş, M. Luburici, D. Mazilu, C. Zotta, Teoria generală a statului şi dreptului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1967

7. Tudor Drăganu - „Drept constituţional şi instituţii politice”, vol. II, edit. Lumina Lex, ed. 1998

7. Tudor Drăganu, Introducere în teoria şi practica statului de drept, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1992

8. Ion Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice, tratat, vol. I, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1996

9. Emil Focşeneanu - „Istoria constituţională a României (1859-1991)”, edit. Humanitas, ed. 1998

10. Antonie Iorgovan - „Tratat de drept administrativ”, vol.I, II, ed. 1996

Antonie Iorgovan – Tratat de Drept administrativ, Editura All Beck, Bucureşti, 2005

11. R. Laun – La democratie, Essai sociologique, juridique et de politique morale, Paris, 1933

12.Petru Miculescu, Statul de drept, Editura LUMINALEX, Bucureşti, 1998

13. I. Muraru - „Drept constituţional şi instituţii politice”, vol. II, Edit. Actami, Bucureşti 1995

I. Muraru, S. Tănăsescu – Drept constituţional şi instituţii politice, ediţia a X-a revăzută şi completată, Editura Lumina Lex Bucureşti, 2002

14. M. Preda - „Curs de drept administrativ”, partea specială, Casa Editorială „Calistrat Hogaş”, 1998;

15. V. Prisăcaru - „Tratat de drept administrativ român”, Bucureşti, ed. 2005;

16. I. Rusu - „Drept constituţional şi instituţii politice”, Academia de Poliţie Al. I. Cuza, Bucureşti 1995

17 I. Rusu - „Preşedintele României”, edit. Lumina Lex, ed. 1996

18. I. Santai - „Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei” vol. II, edit. Risoprint, Cluj-Napoca, ed. 2007;

19. I. Teodoroiu - „Drept constituţional şi instituţii politice contemporane”, vol. II, Edit. Sylvi, Bucureşti 2002

20. Daiana Maura Vesmaş – Drept administrativ. Teoria generală. Organizarea administraţiei publice, Editura Universităţii ,,Lucian Blaga”Sibiu, 2007;

21. I. Vida - „Puterea executivă şi administraţia publică”, ed. 1994

22. Genoveva Vrabie, Marius Bălan – Organizarea politico-etatică a României, Institutul European, Iaşi, 2004

23. Constituţia României

24. Constituţia României (adnotată şi comentată), edit. Lumina Lex, ed. 1997, 2004

Preview document

Președintele României - Pagina 1
Președintele României - Pagina 2
Președintele României - Pagina 3
Președintele României - Pagina 4
Președintele României - Pagina 5
Președintele României - Pagina 6
Președintele României - Pagina 7
Președintele României - Pagina 8
Președintele României - Pagina 9
Președintele României - Pagina 10
Președintele României - Pagina 11
Președintele României - Pagina 12
Președintele României - Pagina 13
Președintele României - Pagina 14
Președintele României - Pagina 15
Președintele României - Pagina 16
Președintele României - Pagina 17
Președintele României - Pagina 18
Președintele României - Pagina 19
Președintele României - Pagina 20
Președintele României - Pagina 21
Președintele României - Pagina 22
Președintele României - Pagina 23
Președintele României - Pagina 24
Președintele României - Pagina 25
Președintele României - Pagina 26
Președintele României - Pagina 27
Președintele României - Pagina 28
Președintele României - Pagina 29
Președintele României - Pagina 30
Președintele României - Pagina 31
Președintele României - Pagina 32
Președintele României - Pagina 33
Președintele României - Pagina 34
Președintele României - Pagina 35
Președintele României - Pagina 36
Președintele României - Pagina 37
Președintele României - Pagina 38
Președintele României - Pagina 39
Președintele României - Pagina 40
Președintele României - Pagina 41
Președintele României - Pagina 42
Președintele României - Pagina 43
Președintele României - Pagina 44
Președintele României - Pagina 45
Președintele României - Pagina 46
Președintele României - Pagina 47
Președintele României - Pagina 48
Președintele României - Pagina 49
Președintele României - Pagina 50
Președintele României - Pagina 51
Președintele României - Pagina 52
Președintele României - Pagina 53
Președintele României - Pagina 54
Președintele României - Pagina 55
Președintele României - Pagina 56
Președintele României - Pagina 57
Președintele României - Pagina 58
Președintele României - Pagina 59
Președintele României - Pagina 60
Președintele României - Pagina 61
Președintele României - Pagina 62
Președintele României - Pagina 63
Președintele României - Pagina 64
Președintele României - Pagina 65
Președintele României - Pagina 66
Președintele României - Pagina 67
Președintele României - Pagina 68
Președintele României - Pagina 69
Președintele României - Pagina 70
Președintele României - Pagina 71
Președintele României - Pagina 72
Președintele României - Pagina 73
Președintele României - Pagina 74
Președintele României - Pagina 75
Președintele României - Pagina 76
Președintele României - Pagina 77
Președintele României - Pagina 78
Președintele României - Pagina 79
Președintele României - Pagina 80
Președintele României - Pagina 81
Președintele României - Pagina 82
Președintele României - Pagina 83
Președintele României - Pagina 84
Președintele României - Pagina 85
Președintele României - Pagina 86
Președintele României - Pagina 87
Președintele României - Pagina 88
Președintele României - Pagina 89
Președintele României - Pagina 90
Președintele României - Pagina 91
Președintele României - Pagina 92
Președintele României - Pagina 93
Președintele României - Pagina 94
Președintele României - Pagina 95
Președintele României - Pagina 96
Președintele României - Pagina 97
Președintele României - Pagina 98
Președintele României - Pagina 99
Președintele României - Pagina 100
Președintele României - Pagina 101
Președintele României - Pagina 102
Președintele României - Pagina 103
Președintele României - Pagina 104
Președintele României - Pagina 105
Președintele României - Pagina 106
Președintele României - Pagina 107
Președintele României - Pagina 108
Președintele României - Pagina 109
Președintele României - Pagina 110
Președintele României - Pagina 111
Președintele României - Pagina 112
Președintele României - Pagina 113
Președintele României - Pagina 114

Conținut arhivă zip

 • COPERTA.doc
 • Presedintele Romaniei.doc

Alții au mai descărcat și

Cultura Gumelnița în Centrul și Sudul Dobrogei

Complexul cultural Kodjadermen-Gumelnita-Karanovo VI s-a format la nivelul eneoliticului dezvoltat, dupa o perioada de ample transformari materiale...

România în perioada revoluției industriale

Privind de-a lungul timpului societatea umana, putem descoperi ca existe anumite praguri de dezvoltare, fiecare dintre acestea ducand societatea pe...

Primul război mondial

Cauzele si începutul razboiului. La finele sec. al XIX-lea principalele tari capitaliste trec la o etapa superioara de dezvoltare - capitalismul...

Te-ar putea interesa și

Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român

INTRODUCERE Demersul fundamental urmat în această lucrare este centrat pe analizarea şi interpretarea unui set de neclarităţi referitoare la...

Președintele României

ARGUMENT Potrivit Constituţiei, Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al...

Președintele României

1. Evolutia istorica a institutiei sefului statului in Romania In Romania, institutia sefului statului a cunoscut mai multe reglementari. La...

Președintele României

Presedintele Romaniei I.Statul constitutional al Presedintelui României si atributiile sale Institutia Presedintelui României este reglementată...

Președintele României

1. Alegerea şi învestirea Preşedintelui României Preşedintele României este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat ....

Șeful statului

1.Definirea organului sau autoritatii administratiei publice Organele sau autoritatile administratiei publice pot fi definite drept “acele parti...

Șeful statului

SEFUL STATULUI Consideratii generale Unicitatea puterii presupune crearea organelor puterii de stat, categorie necunoscuta in sistemul...

Președintele României

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI Președintele României este șeful de stat al României. El are rolul de a reprezenta statul român în relațiile internaționale....

Ai nevoie de altceva?