Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A.

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 9 fișiere: doc, ppt
Pagini : 156 în total
Cuvinte : 32153
Mărime: 2.04MB (arhivat)
Publicat de: Maximilian Costea
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Marius Gust
Facultatea de Management Marketing in Afaceri Economice din Ramnicu Valcea
Universitatea "Constantin Brancoveanu", Pitesti
Specializare: Management Financiar-contabil

Cuprins

 1. Capitolul I
 2. Prezentarea S.C. APROMAT- IND S.A 4
 3. I.1.Istoricul si diagnoza juridica S.C.Apromat- IND S.A 4
 4. I.1.1.Istoricul S.C. APROMAT-IND S.A 4
 5. I.1.2.Diagnoza juridică a S.C. APROMAT-IND S.A 5
 6. I.2.Organizarea si conducerea S.C.Apromat -IND S.A 6
 7. I.3.Obiectul de activitate, furnizori, clienţi, concurenţi ai
 8. S.C.Apromat- IND S.A 11
 9. I.3.1.Obiectul de activitatea al S.C. APROMAT-IND S.A 11
 10. I.3.2.Furnizori şi clienţi ai S.C. APROMAT-IND S.A 13
 11. I.3.3.Concurenţi ai S.C. APROMAT-IND S.A 16
 12. I.4.Analiza principalilor indicatori ai S.C.Apromat- IND S.A 17
 13. I.4.1.Analiza cifrei de afaceri la 17
 14. I.4.2.Analiza cheltuielilor din exploatare 21
 15. I.4.3.Analiza veniturilor din exploatare 25
 16. I.4.4.Analiza stocurilor 28
 17. I.4.5. Analiza potenţialului uman 30
 18. Capitolul II
 19. Analiza rezultatului la S.C. Apromat- IND S.A 33
 20. II.1Analiza dinamica si structurala a rezultatului 33
 21. II.1.1.Analiza dinamică a rezultatului 33
 22. II.1.2.Analiza structurală a rezultatului 40
 23. II.2.Analiza rezultatului cu ajutorul Tabloului soldurilor intermediare de gestiune 52
 24. II.3.Analiza factorială a rezultatului 60
 25. Capitolul III
 26. Analiza ratelor de rentabilitate la S.C.Apromat-IND S.A 75
 27. III.1.Prezentarea ratelor de rentabilitate 75
 28. III.1.Analiza ratei rentabilităţii comerciale la S.C.Apromat-IND S.A 77
 29. III.3.Analiza ratei rentabilităţii economice la S.C.Apromat-IND S.A 84
 30. III.4Analiza ratei rentabilităţii resurselor consumate la
 31. S.C.Apromat-IND S.A 93
 32. III.5.Analiza ratei rentabilităţii financiare la S.C.Apromat-IND S.A 100
 33. Capitolul IV
 34. Măsuri pentru creşterea rentabilităţii la societatea comercială APROMAT-IND S.A. (Concluzii si propuneri) 110
 35. Bibliografie 118

Extras din licență

PREZENTAREA S.C. APROMAT-IND S.A.

I.1 Istoricul şi diagnoză juridică la S.C. APROMAT-IND S.A.

I.1.1 Istoricul S.C. APROMAT-IND S.A.

Grupul de firme APROMAT-IND S.A. A luat fiinţă la data de 01.03.1992 prin înfiinţarea societăţii APROMAT-IND S.R.L. cu un capital social de 1.200.000 lei, deţinut de următorii asociaţi:

─ MOCANU GHEORGHE care deţinea 50% din acţiuni

─ COLŢOŞ ION care de asemenea deţinea 50% din acţiuni.

În anul 1994 societatea îşi majorează capitalul social la 52.000.000 lei, ponderea acţionarilor rămânând aceeaşi.

În anul 1995 are loc o nouă majorare de capital, o fuziune prin absorţie cu societatea ROMAT S.R.L. şi prin cooptarea a încă 3 acţionari ia fiinţă S.C.APROMAT-IND S.A. cu următoarea structură a acţionariatului care se păstrează şi astăzi şi care este prezentată în următorul tabel.

Tabelul nr.I.1: Structura acţionariatului la S.C.APROMAT-IND S.A.

NUME ACŢIONAR NR.ACŢIUNI PROCENT

MOCANU GHEORGHE 488 49,897%

COLŢOŞ ION 487 49,795%

MOCANU AURELIA 1 0,1023%

COLŢOŞ CRISTINA 1 0,1023%

COLŢOŞ CLAUDIU 1 0,1023%

TOTAL 978 100%

Sursa: Tabelul nr. I.1 a fost întocmit de autoare pe baza datelor din evidenţele contabile ale societăţii.

Capitalul social este în prezent de 244.500.000 lei divizat în 978 de acţiuni nominative cu o valoare de 250.000 lei pe acţiune.

În prezent societatea este administrată de doi administratori:

- MOCANU GHEORGE

- COLŢOŞ ION

care sunt şi acţionari majoritari.

Societatea comercială APROMAT - IND SA are sediul în localitatea Bujoreni, judeţul Vâlcea, fiind înmatriculată la Registrul Oficiului Comerţului cu nr. J38/1397/1992, cod fiscal/cod unic de înregistrare R 298826.

În prezent, din grupul de firme APROMAT-IND S.A. mai fac parte următoarele firme:

1 ZIMBRU GRUP APROMAT S.A.

2 FEROMAT S.R.L.

3 RÎMNICOM S.R.L.

4 ALUTUS OLTENIA MOCO-RELLY

5 GRUNDOR S.A.

I.1.2. Diagnoza juridică a S.C. APROMAT-IND S.A.

Societatea comercială APROMAT-IND S.A. este înregistrată la Registrul Comerţului Municipiului Râmnicu Vâlcea şi la Direcţia Finanţelor Publice. Înregistrările şi modificările din capitalul social au fost comunicate la Registrul Comerţului.

Statutul societăţii1 este înregistrat. Prin el reglementându-se: denumirea societăţii, forma juridică, sediul şi durata societăţii, obiectul de activitate, capitalul social şi acţiunile, modul de majorare şi diminuare a capitalului social, atribuţiile Adunării Generale a Acţionarilor (A.G.A), gestionarea societăţii, rezolvarea letigiilor şi a altor probleme care pot interveni în buna funcţionare a societăţii.

Societatea încheie un contract colectiv de muncă cu angajaţii săi, care este înregistrat la Direcţia Forţelor de Muncă VÂLCEA. Există de asemenea contracte individuale încheiate cu toţi salariaţii societăţii, contracte prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile angajatului şi angajatorului.

Societatea s-a dovedit de-a lungul existenţei sale a fi un bun contribuabil. Contribuţiile la fondul de pensii şi asigurări sociale fiind achitate la termen de către S.C.APROMAT-IND S.A.

Construcţiile, clădirile, utilajele, maşinile, instalaţiile, mijloacele de transport etc. sunt active înregistrate în contabilitatea societăţii şi sunt componente ale patrimoniului societăţii APROMAT-IND S.A.

După prezentarea făcută se poate afirma că grupul de firme S.C.APROMAT-IND S.A. este o societate legal constituită care respectă, din punct de vedere juridic, legislaţia existentă în vigoare.

Privind evoluţia societăţii APROMAT-IND S.A. de la data înfiinţări, respectiv 01.03.1992 şi până în prezent se poate afirma, că datorită efortului depus de persoanele aflate la conducere, societatea comercială APROMAT-IND S.A. este o persoană juridică cu viitor.

I.2. Organizarea şi conducerea S.C.APROMAT-IND S.A.

Societatea comercială APROMAT-IND S.A. RM.VÂLCEA este o societate pe acţiuni, având 5(cinci) acţionari care au fost prezentaţi în cadrul primului subcapitol (I.1) şi care participă la formarea capitalului social prin aporturi în schimbul cărora primesc titluri de valoare numite acţiuni. În prezent societatea este administrată de doi administratori care sunt şi acţionari majoritari:

- Mocanu Gheorghe

- Colţos Ion.

Adunarea Generală a Acţionarilor(A.G.A.) conduce societatea şi ia decizii în toate problemele privind existenţa, structura şi activitatea societăţii şi stabileşte politicile şi strategiile financiare, de marketing şi concurenţiale ale societăţii.

Adunarea Generală reuneşte pe toţi acţionarii şi poate fi ordinară sau extraordinara.

Adunările Generale ordinare au loc cel puţin o dată pe an, la două luni de la închiderea exerciţiului economico-financiar, pentru: examinarea bilanţului şi a contului de profit şi pierdere (contul 121) pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate pe anul în curs, stabileşte bugetul de venituri şi cheltuieli.

Adunarea Generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar, pentru a hotărî:

- schimbarea formei juridice, a sediului, a obiectului de activitate şi duratei societăţii;

- fuziunea sau divizarea societăţii;

- conversia acţiunilor dintr-o categorie în alta;

- emisiunea de obligaţiuni;

- orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Principalele compartimente şi funcţii în cadrul APROMAT-IND S.A. sunt următoarele:

- Directorul General al societăţii;

- Directorul economic

- Contabilul şef

- serviciul contabilitate

- serviciul financiar

- serviciul Organizare, Resurse Umane, Protecţia Muncii

- compartimentul Import-Export, Marketing

- Director Tehnic

- compartimentul pregătirea producţiei - maistru gater

- compartimentul aprovizionare - sef depozit

- secţia de întreţinere.

Desfăşurarea procesului de producţie la S.C.APROMAT-IND S.A. Vâlcea se prezintă în concordanţă cu cerinţele calităţii produselor, mijloacelor tehnice de lucru, ridicarea nivelului de pregătire a personalului de deservire.

Bibliografie

1. Andronic B.C. -„Performanţa firmei”, Editura Polirom, Bucureşti.

2. Capanu I. - „Indicatori macroeconomici”, Editura Economică, Bucureşti, 1998

3. Crecană C. -„Rentabilitatea întreprinderilor mici şi mijlocii”, Editura Economică, Bucureşti, 2000

4. Eros - Stark L.,

Pantea I. M. -„Analiza situaţiei financiare a firmei. Elemente teoretice şi studiu de caz”,Editura Economică, Bucureşti, 2001

5. Enache E., Gust M.,

Diaconu M. -„Analiza economico - financiară”, Editura Independenţa Economică, 1998

6. Gust M. (coord.) -„Analiză economică - financiară”, Editura Independenţa Economică, Piteşti, 2003

7. Georgescu N. -„Analiza bilanţului contabil”, Editura Economică, Bucureşti, 1999

8. Işfănescu A. (coord.) -„Ghid practic de analiză economico - financiară”, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 1999

9. Işfănescu A.,

Stănescu C.,

Băicuşi A. -„Analiză economică-financiară. Aplicaţii în societăţile comerciale, industriale, de construcţii şi de transport”, Editura Economică, Bucureşti, 1999

10. Işfănescu A., Anghel I.,

Robu V., Stan S. -„Ghid practic de evaluare a întreprinderii”, Editura Tribuna Economică, 2001

12. Marin D.,

Spircu L. -„Analize economice cantitative”, Editura Independenţa Economică, 2001

13. Mărgulescu D. -„Analiza economico-financiară a societăţii comerciale”, Editura Economică, Bucureşti,1994

14. Mărgulescu D.,

Cişmaşu I. D.,

Vâlceanu G.

Şerban C. -„Analiza economico-financiară”, Editura Fundaţia „România de Mâine”, Bucureşti, 1999

15. Mărgulescu D.,

Niculescu M.,

Robu Vasile. -„Diagnostic economico-financiar. Concepte, metode, tehnici”, Editura Romcart, Bucureşti,1994

16. Mărgulescu D.

Stănescu C.,

David I. -„Analiză economico-financiară”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1999

17. Niculescu M. -„Analiză economico-financiară”, Universitatea „Constantin Brîncoveanu”, Brăila, 1993

18. Niculescu M. -„Diagnostic global strategic”, Editura I Economică, Bucureşti, 1997

19. Vintilă G. -„Gestiunea financiară a întreprinderii”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997

20. Vintilă G.,

Vuţă M. -„Gestiunea financiară a întreprinderii”, Editura Rolcris, Bucureşti, 2000

21. *** -Anuarul statistic al României

22. *** - Statutul de funcţinare al S.C.Apromat-ind S.A. Rm. Vâlcea

23. *** - Situaţii financiare privind activitatea financiar - contabilă a S.C.Apromat-ind S.A. pe anii 1999 - 2003(Bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere şi bugetul de venituri şi cheltuieli. )

Preview document

Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 1
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 2
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 3
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 4
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 5
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 6
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 7
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 8
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 9
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 10
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 11
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 12
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 13
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 14
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 15
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 16
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 17
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 18
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 19
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 20
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 21
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 22
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 23
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 24
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 25
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 26
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 27
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 28
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 29
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 30
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 31
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 32
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 33
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 34
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 35
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 36
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 37
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 38
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 39
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 40
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 41
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 42
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 43
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 44
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 45
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 46
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 47
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 48
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 49
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 50
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 51
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 52
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 53
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 54
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 55
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 56
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 57
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 58
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 59
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 60
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 61
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 62
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 63
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 64
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 65
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 66
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 67
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 68
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 69
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 70
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 71
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 72
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 73
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 74
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 75
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 76
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 77
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 78
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 79
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 80
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 81
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 82
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 83
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 84
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 85
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 86
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 87
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 88
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 89
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 90
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 91
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 92
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 93
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 94
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 95
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 96
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 97
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 98
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 99
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 100
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 101
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 102
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 103
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 104
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 105
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 106
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 107
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 108
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 109
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 110
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 111
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 112
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 113
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 114
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 115
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 116
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 117
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 118
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 119
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 120
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 121
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 122
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 123
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 124
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 125
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 126
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 127
Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A. - Pagina 128

Conținut arhivă zip

 • REZUMAT.doc
 • Prezentare.ppt
 • CUPRINS.doc
 • CAP IV.doc
 • CAP III.doc
 • CAP II.doc
 • CAP I.doc
 • Bibliografie.doc
 • antet cu adresa.doc

Alții au mai descărcat și

Diagnosticul S.C. Ikos-Conf S.A.

PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. ”IKOS CONF” S.A. 1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE Denumirea agentului economic:Societatea Comercială IKOS CONF S.A....

Managementul calității

Până la apariţia producţiei în masă , artizanii şi-au finisat produsele individuale şi au inspectat calitatea muncii proprii sau cea a unui ucenic...

Managementul financiar al unei entități economice

INTRODUCERE În economia de piață care ne înconjoară, un rol important în realizarea activităților specifice acesteia îl au agenții economici,...

Studiu privind implementarea managementului mentenanței în activitatea de exploatare forestieră

INTRODUCERE În evoluţia produsă pe parcursul acestui secol în gândirea şi practica managerială, a devenit tot mai evident faptul că, în condiţiile...

Analiza rentabilității într-o societate comercială

CAPITOLUL 1: RENTABILITATEA: CONCEPT, FORME ŞI INDICATORI DE EXPRIMARE 1.1. Conceptul de rentabilitate Rentabilitatea, categorie economică...

Modele de afaceri sustenabile

Introducere Este limpede ca status quo-ul nu mai poate fi pastrat mult timp, iar combustibilii fosili dau peste cap clima. Oamenii de stiinta...

Strategia de preț SC Kaproni SRL

Introducere Această lucrare are la bază aspecte teoretice despre strategia de preț și modul practic în care această strategie se aplică într-o...

Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico-economice de ansamblu la SC Tom Regal SRL

INTRODUCERE Reforma economică din agricultură, la nivel micro- sau macrosocial, prezintă, pe lângă schimbarea fundamentală a formei de proprietate...

Ai nevoie de altceva?