Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor

Licență
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 18413
Mărime: 83.05KB (arhivat)
Publicat de: Eric Ghinea
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Valentina Stan
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul I Abordări de conţinut şi natura conflictelor în organizaţie 7
 3. 1.1 Aspecte teoretice şi tipologice privind conflictul organizaţional 7
 4. 1.2 Cauzele şi sursele conflictelor în organizaţie 14
 5. Capitolul II Metode de soluţionare a conflictelor în organizaţie 19
 6. 2.1 Gestionarea situaţiilor conflictuale în organizaţie 19
 7. 2.2 Principii şi reguli de soluţionare a conflictului organizaţional.25
 8. 2.3 Eficienţa stilului şi aplicarea strategilor în managementul conflictului 28
 9. Capitolul III Particularităţi de rezolvare a conflictelor în cadrul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie a Consiliului municipal Chişinău 31
 10. 3.1 Structura Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie 31
 11. 3.2 Modalităţi de soluţionare a conflictelor din cadrul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie 36
 12. Concluzii şi recomandări 41
 13. Bibliografie 44
 14. Anexe 48

Extras din licență

Introducere

Actualitatea investigaţiei: La momentul actual, societatea modernă poate fi percepută ca o reţea de organizaţii, în care conflictele reprezintă elemente indispensabile în cadrul naturii de grup. Deoarece resursele umane constituie una din cele mai importante investiţii financiare ale firmei, gestionarea eficientă a relaţiilor ce apar între indivizi sau grupuri are prioritate, aşa cum asigură dezvoltarea şi succesul organizaţiei.

Cu toate că deseori termenul de conflict este asociat cu aspectul său negativ, presupunîndu-se apariţia, la locul de muncă, a unui mediu nefavorabil, a confruntării, luptei şi ostilităţii, acesta poate fi considerat şi un generator al progresului, fiind un factor pozitiv pentru organizaţie în condiţiile în care situaţiile conflictuale sunt transformate în oportunităţi. Printre caracteristicile care confirmă utilitatea conflictelor este crearea unor condiţii cu efect stimulativ, ce se răsfrînge asupra creativităţii şi încurajează spiritul de inovaţie. Situaţiile conflictuale pot fi benefice, din motiv că determină participanţii să devină mai adaptabili la transformările din jur şi contribuie la aplicarea capacităţilor pentru îmbunătăţirea condiţiilor create. Prin urmare, conflictele pot avea drept rezultat atât caracter distructiv, dacă este condus incorect, cât şi unul creator, atunci cînd gestionarea eficientă este utilizată în scopul dezvoltării activităţii organizaţiei.

Stabilind faptul că pentru viaţa organizaţiilor conflictele reprezintă un eveniment firesc, prin urmare, o necesitate, îmbunătăţirea proceselor din activitatea firmei depinde în mare măsură de dezvoltarea abilităţilor în scopul diminuării forţei distructive a acestora. Pentru aceasta, o mare importanţă revine înţelegerii şi cunoaşterii cauzelor de apariţie, tipologia conflictului şi a modurilor în care acestea pot fi gestionate eficient. Se poate menţiona faptul că identificarea surselor ce duc la apariţia conflictelor organizaţionale este folositoare deoarece demonstrează că orice situaţie sau neînţelegere poate fi rezolvată, căci are motive explicabile, întemeiate pentru apariţia acestor împrejurări conflictuale.

Sursele principale care pot determina apariţia conflictelor se pot preciza doar în cadrul corelaţiei acestora cu cauzele care le produc. Este vorba despre diferenţele personale, a căror cauză constă în existenţa diferitor percepţii şi aşteptări; deosebirile în ceea ce priveşte modul de informare – cauza cărora rezultă din informarea slabă şi interpretarea eronată. Alte surse sunt raportate la incompatibilitatea cu funcţia deţinută – cauza vizează obiective şi responsabilităţi care nu se potrivesc cu persoana dată; precum şi stresul format de mediu, a cărui pricină este incertitudinea şi lipsa resurselor. Toate aceste divergenţe enumerate se referă la existenţa diferitor obiective, a modalităţilor de atingere a acestora, lipsei unui numitor comun în ceea ce priveşte sistemul de valori.

Actualitatea tezei este relevantă prin faptul că studiul conflictului a cunoscut o explozie, în special, în a doua jumătate a secolului XX. Într-un interval de timp relativ scurt pentru ştiinţă (de 50-60 de ani) studiul conflictului a făcut progrese remarcabile în mai toate disciplinele sociale. La îmbogăţirea conceptului de conflict şi la extinderea ariei de cercetare a acestuia au contribuit şi alte ştiinţe, precum sociología şi psihologia.

Utilitatea practică a studierii conflictului, a elementelor şi strategiilor în vederea obţinerii informaţiilor despre desfăşurarea situaţiilor, îşi găseşte aplicare în activitatea oricărei organizaţii. Un conflict care nu a fost rezolvat la timp, poate avea consecinţe negative atât din punct de vedere a costurilor - scăderea productivităţii, cheltuieli legate de apelarea la instanţele de justiţie; cât şi afectarea relaţiilor dintre indivizi sau grupuri, diminuarea loialităţii, atmosfera de lucru tensionată. Îmbunătăţirea productivităţii şi a relaţiilor interpersonale rezidă în identificarea la timp a situaţiilor ce pot derula în conflicte cu caracter disctructiv, şi transformarea acestora în tendinţe de colaborare, competiţie şi progres pentru activitatea firmei.

Gradul de cercetare a temei: Cercetarea temei a fost raportată la concepţiile specialiştilor în domeniul Managementului organizaţional din mai multe ţări ale lumii.

În Republica Moldova cercetările ştiinţifice în domeniul conflictului organizaţional se află la o etapă incipientă. În tratarea iniţială a subiectului nemijlocit al lucrării s-a apelat la lucrările specialiştilor autohtoni, după cum: Cobăneanu, S. , Hrişcev, E., Burlacu, N. etc.

În paralel cu legislaţia şi lucrările ştiinţifice din Republica Moldova, a fost folosită şi doctrina din România, Federaţia Rusă, SUA, care se referă nemijlocit la obiectul temei respective.

În Occident, subiectul motivării nu este unul nou pentru cercetarea ştiinţifică. Un aport valoros în studierea teoriilor explicând esenţa motivaţiei l-au adus autori ca: Scholtes, P.R., Mathis R., Jackson Carlisle H. etc.

Prezintă interes cercetările în problema motivării personalului a autorilor români – Abrudan D.B., Serratore M., Alexandru I., Băloiu L., Becker G., Burduş E., Burloiu P., Ceauşu Iulian, Cole G.A., Emilian R., Heller R., Johns G., Maican D., Manolescu Aurel, Chivu Iulia, Lefter Viorel, Raşcă Lavinia, Deaconu Alexandrina, Popa Ion, Mihalache Vlad, Nica P. etc.

Scopul şi obiectivele investigaţiei: Scopul prezentei teze de licenţă este orientat spre identificarea aspectelor conceptuale şi cunoaşterea stadiului actual al investigaţiilor cu privire la conflictele în cadrul organizaţiei, precum şi oferirea unor instrumente şi metode practice, îndreptate pentru a soluţiona situaţiile de conflict. Astfel, s-a propus de a clarifica concepte de bază cum ar fi: conflict, aspecte funcţionale şi discfuncţionale, strategie conflictuală, etc. De asemenea, s-a încercat de a stabili poziţia organelor ce contribuie la elaborare şi implimentarea strategiilor de soluţionare a conflictelor în cadrul organizaţiei.

Bibliografie

I. LEGI ŞI ACTE NORMATIVE

1. Legea Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, nr. 457-XV din 14.11.2003, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 248-253/998 din 19.12.2003

2. Legea Republicii Moldova privind statutul municipiului Chişinău, nr. 431-XIII din 19.04.1995, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 31-32/340 din 09.06.1995

3. Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 11/31 din 04 iunie 2004 „Cu privire la aprobarea regulamentului ş organigramei Direcţiei Generale Transport Public şi Căi de Comunicaţie a Consiliului Municipal Chişinău

4. Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 6/41 din 24.02.2004 „Cu privire la aprobarea statelor de personal ale aparatului Primăriei municipiului Chişinău, preturilor de sector, direcţiilor generale şi direcţiilor Consiliului municipal Chişinău

5. Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/18 din 19.12. 2003 „Cu privire la aprobarea organigramelor Primăriei şi ale subdiviziunilor Consiliului municipal Chişinău"

II. IZVOARE DOCTRINARE ŞI PERIODICE.

1. Aurel Manolescu, Managementul resurselor umane, Ediţia IV, Editura Economică, Bucureşti, 2003

2. Bens I., “Facilitating conflict”, In M.Goldman Ed. Facilitating with ease, 1997, pag 54-55

3. Bonciu C., “Instrumente manageriale psihosociologice”, Ed. All Beck, 2000, pag 36

4. Burton J. şi Dukes F., „Conflict: Practices in Management, Settlement and Resolution”, St. Martin’s Press, New York, 1990, pag 11

5. Capozzoli, T. K., “Conflict resolution: A key ingredient in successful teams”, Supervision, 1995 56(12), 3-5

6. Cobăneanu Sergiu, Administraţia publică locală în Republica Moldova, în Reintegrarea Moldovei. Soluţii şi modele, Chişinău: Editura Tish, 2005, pag. 272

7. D.A. Whetten, K.S. Kameron, Managementul conflictului organizaţional, Bucureşti 1997, pag 108

8. Dahrendorf R., “Class and Class Conflict in Industrial Society”, London: Routledge and Kegan Paul, 1959, pag 54

9. Deutsch M., “Toward an Understanding of Conflict”, International Journal of Group Tensions, Vol. 1, 1971, pag 18

10. Deutsch M., „Psihologia rezolvării conflictului”, Ed. Polirom, 1998, pag 17

11. Deutsch M., „Şaizeci de ani de studiu socipsihologic al conflictului”, The International Journal of Conflict Management, 1990, pag 77

12. Drucker P., „New organisational forms”, Harward Business Review, January-February 1998, pag 34

13. Dyson, J. W., P. H. Godwin şi Hazlewood L. A., “Group Composition, Leadership Orientation, and Decisional Outcomes”, Small Group Behavior 1997, Vol. 7, No. 1

14. Easterbrook S. M., Beck E. E., Goodlet J. S., Plowman L., Sharples M. şi Wood C. C., “A Survey of Empirical Studies of Conflict”, School of Cognitive and Computing Sciences, University of Sussex, 1993

15. Eisenhardt K. M., Kahvajy J.L. şi Bourgeois L.J., „How management teams can have a good fight”, Harvard Business Review (July-August), 1997

...

Preview document

Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 1
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 2
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 3
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 4
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 5
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 6
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 7
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 8
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 9
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 10
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 11
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 12
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 13
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 14
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 15
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 16
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 17
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 18
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 19
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 20
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 21
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 22
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 23
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 24
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 25
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 26
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 27
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 28
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 29
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 30
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 31
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 32
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 33
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 34
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 35
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 36
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 37
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 38
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 39
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 40
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 41
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 42
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 43
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 44
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 45
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 46
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 47
Conflictele în Organizație și Modalitățile de Soluționare a Lor - Pagina 48

Conținut arhivă zip

 • Conflictele in Organizatie si Modalitatile de Solutionare a Lor.doc

Alții au mai descărcat și

Negocierea și Medierea în Gestionarea Conflictelor în Organizații

INTRODUCERE Problematica conflictelor organizaţionale în special si problematica comunicării si a comportamentului organizaţional, în general,...

Dezvoltarea Abilităților de Leadership

Motivarea alegerii temei Am ales tema “ Dezvoltarea abilitatilor de leadership “ deoarece liderii pot fi oriunde .în organigramă , în jurul nostru...

Relațiile dintre Manageri și Subordonați

INTRODUCERE Tot ceea ce influențează buna funcționare a unei organizații trebuie studiat amănunțit, deoarece problemele legate de procesul...

Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora

INTRODUCERE Oamenii trebuie să coopereze, întrucât individul singur are o putere limitată de alegere şi acţiune. Limitele unui individ singur sunt...

Stresul și bournout în poliție

Introducere Odată cu definirea stresului în anii '50 s-au făcut numeroase cercetări pe această temă. În zilele noastre este un fapt binecunoscut...

Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților

Introducere “Nimic nu este mai greu în lume decât a înţelege pe altul, şi iarăşi, fără a-l înţelege, este peste putinţă să-l convingi. “ Titu...

Managementul Conflictelor - Analiza unui Conflict în Cadrul Salve Finance

CAPITOLUL 1. CONFLICTUL ŞI IMPLICAŢIILE ACESTUIA 1.1. Definiţie Conflictul este o stare de fapt omniprezentă, nu există zonă a realităţii sociale...

Analiza Conflictelor în Organizație

INTRODUCERE Prin intermediul prezentei lucrări am încercat să evidenţiez importanţa rolului conflictelor în organizaţie. cu el/ea. Totuşi, după...

Te-ar putea interesa și

Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei cercetate. Într-o lume a interdependenţelor tot mai accentuate şi a globalizării, organizaţiile internationale s-au...

Rolul OSCE în menținerea păcii

Introducere Menţinerea şi asigurarea păcii este un subiect de interes general şi foarte fragmentat în prezent. Pacea internaţională poate fi...

Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora

INTRODUCERE Oamenii trebuie să coopereze, întrucât individul singur are o putere limitată de alegere şi acţiune. Limitele unui individ singur sunt...

Strategii de Negociere pentru Soluționarea Conflictelor în Organizația Militară

Introducere Evoluţiile actuale ale organizării organizaţiilor în conexiune cu problematica funcţionalităţii lor au scos în evidenţă necesitatea...

Comunicarea Managerială în Conflictul Organizațional

INTRODUCERE “Aproape fiecare problemă, fiecare conflict, fiecare greşeală sau neînţelegere are la nivelul cel mai de jos o problemă de...

Dimensiuni Psihosociologice ale Conflictului în Cadrul Organizațiilor

INTRODUCERE Conflictul poate fi înteles ca o realitate a managementului si comportamentului organizational. Majoritatea (cei mai multi dintre noi)...

Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații

INTRODUCERE „ Lumea a devenit paradisul crizelor şi al conflictelor” . Interesul pentru cercetarea conflictelor şi crizelor a fost demonstrat...

Strategii de Soluționare a Situațiilor Conflictuale în Cadrul Organizației

REZUMATUL LUCRĂRII DE LICENŢĂ Motivul abordării acestei teme este faptul că o bună parte din timpul nostru toţi intrăm în conflict unii cu alţii,...

Ai nevoie de altceva?