Aspecte în comercializarea produselor agricole

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 17115
Mărime: 124.40KB (arhivat)
Publicat de: Cezar Dobre
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ignat Anatol
teza de licenta a unei intreprinderi din RM

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. COMERCIALIZAREA - ACTIVITATE PROFESIONALĂ ÎN ECONOMIE
 3. Comercializare : definire, istoric, conținut
 4. Funcțiile comercializării produselor agricole
 5. Metode de comercializare a produselor agricole
 6. CARACTERISTICA GENERALĂ ȘI ECONOMICĂ A ÎNTREPRINDERII AGRICOLE “GRILDOSAGRO” SRL
 7. Istoria și structura organizatorică a întreprinderii
 8. Diagnosticul economic în cadrul entității economice
 9. STRATEGIII DE PERFECȚIONARE A PROCESULUI DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR AGRICOLE ÎN S.R.L “GRILDOSAGRO”
 10. Aspecte în comercializarea produselor agricole a entității economice
 11. Strategii de perfecționare a pieței de desfacere a întreprinderii
 12. CONCLUZII ȘI PROPUNERI
 13. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

Potrivit conceptului de dezvoltare durabilă a societății, comercializarea are o importanță strategică pentru dezvoltarea echilibrată și viabilă a sistemelor economice și sociale din orice țară. Respectivul comerț este un sector de activitate precisă, cu un ridicat grad de complexitate, structurat pe domenii interioare multiple, în cadrul cărora roluri importante revin distribuției cu amănuntul, depozitării mărfurilor și aprovizionării cu ridicata, precum și activităților de import-export. Într-o asemenea accepțiune, comerțul reprezintă una dintre cele mai importante laturi ale economiei moderne, devenind elementul principal al economiei de piață, indiferent de forma acesteia.

Pornind de la asemenea premise, cunoașterea domeniului respectiv, interpretarea fenomenelor care stau la baza actelor de schimb și conturarea proceselor manageriale specifice ridică probleme deosebit de complexe pentru a căror rezolvare sunt necesare cunoștințe și analize științifice de amploare, în cadrul cărora trebuie apelat atât la vastul instrumentar teoretic oferit de disciplinele de specialitate, cât și la experiența practică acumulată de-a lungul veacurilor, comerțul reprezentând una dintre cele mai vechi îndeletniciri omenești.

La toate acestea se adaugă faptul că, în viitor, modificarea schimburilor care vor crea noi și importante oportunități de afaceri, va impune reacții deosebit ie rapide din partea firmelor, capacitatea de a interpreta corect noile schimbări și puterea de a înfrunta o piață puternic concurențială și generatoare de continue restructurări. Toate acestea necesită o bună cunoaștere a problematicii comerciale, a comerțului și a structurilor sale.

De o deosebită importanță este cunoașterea unor aspecte referitoare la definirea comercializării, condițiile în care a apărut, conținutul său, precum și funcțiile sale în cadrul unei economii moderne.

Noțiunea de comercializare are un conținut complex, determinând o funcție economică ce constă în a cumpăra materii prime sau produse pentru a le revinde în același stadiu fizic, dar în condiții convenabile consumatorilor. În același timp,aceeași noțiune definește profesiunea unui corp de agenți economici, care acționează în cadrul pieței, asigurând actele de schimb.

Sub aspect juridic, noțiunea de comercializare definește transferul titlurilor de proprietate asupra materialelor sau serviciilor, precum și prestațiile de servicii realizate între diferitele stadii ale producției sau direct între producător și consumator, care, de asemenea, se consideră că reprezintă acte de comerț.

La aspectele prezentate mai sus se mai adaugă faptul că, prin codul comercial, care, în realitate, se aplică la toate activitățile economice organizate în scop lucrativ, sunt definite ca acte de comerț actele de producție industrială, de transport, de curtaj etc.

Privită în context se remarcă faptul că prezența comercializării s-a făcut necesară încă din momentul în care oamenii au început să comunice între ei. Dacă, la început, primii oameni se mulțumeau cu puține lucruri și se străduiau să-și producă tot ceea ce le era necesar, cu timpul, pe măsura dezvoltării civilizației, nevoile au crescut și nu au mai putut fi satisfăcute decât prin schimb, creându-se adevărate curente și căutări reciproce. Curentele respective au cunoscut o dezvoltare continuă, ajungând ca în final să fie soluționate prin comerț, produsele excedentare dintr-o familie, colectivitate sau regiune având nevoie de un întreprinzător care să le caute debușee într-o altă zonă sau colectivitate, unde ele erau deficitare.

Schimburile care se efectuau la început direct - produs contra produs - constituiau așa-zisul troc. într-un asemenea stadiu, pentru a-și procura ceea ce avea nevoie, omul ceda din cele ce-i prisoseau altor oameni, care îi dădeau în schimb ceea ce și ei aveau ca excedent. Pentru ca acest troc să se poată efectua, era necesar ca trebuințele sau dorințele celor interesați să coincidă, iar produsele ce urmau a fi schimbate să fie divizibile sau să aibă o valoare sensibil egală.

Schimbul a fost mult mai simplu când s-a trecut la folosirea unei mărfi interme-diare, numită monedă. Trocul s-a descompus atunci în două operațiuni: vânzarea și cumpărarea. Pornind din acest moment, a început adevăratul comerț.

Specialiștii în teoria comercială, analizând evoluția în timp a schimbului, subliniază faptul că se poate vorbi de o adevărată civilizație comercială, ale cărei începuturi trebuie căutate într-un trecut de peste patru mii de ani. Astfel, China, Mesopotamia, Europa de Nord făceau încă de atunci comerț la scară internațională. Mai multe popoare mediter-neene - cretanii, fenicienii etc. - au fost, de asemenea, mari navigatori și negustori, formând adevărate stabilimente comerciale în Africa, Anglia, Țările Baltice etc. Mai târziu, grecii și apoi romanii au constituit veritabile imperii comerciale, profitând de îmbunătățirea transporturilor terestre și maritime, de crearea și perfecționarea continuă a sistemelor monetare, de dezvoltarea schimburilor și a economiei artizanale.

A urmat apoi pentru Europa, epoca invaziilor barbare și musulmane, care au antrenat puternice sinuozități în dezvoltarea schimburilor, stimulând apariția unei economii “domeniale”, o economie închisă, în cadrul căreia fiecare senior din Europa feudală producea tot ceea ce era necesar unei vieți foarte aspre.

Începând cu secolul al XI-lea se poate însă vorbi de o adevărată “revoluție comercială”, în cadrul căreia reprezentanții unor schimburi mai largi și mai diversificate între domenii și zone s-au înfruntat cu adepții economiei închise, creându-se, treptat, puternice centre de producție și consum. De altfel, în această perioadă, se poate vorbi de existența a doi poli ai comerțului european - zonele mediteraneene și cele de la Marea Nordului -, care au conturat între ele o zonă comercială ce cuprindea Anglia, Flandra, Champagne, țările de pe Rin și Mosella.

Revoluția comercială ce a avut loc începând cu secolul al XI-lea, prin consecințele sale asupra schimburilor domeniale și crearea zonelor comerciale, face să apară și negustorul - mercatorcare la început, a fost itinerant, iar apoi s-a stabilit în diverse orașe. Se nasc astfel și se dezvoltă primele puncte de întâlnire dintre mărfurile din sud și cele din nord, care, ulterior, vor ceda locul iarmaroacelor, bâlciurilor și marilor târguri europene.

În ansamblul său, societatea s-a transformat continuu, meșteșugarii au vrut să trăiască în orașe sau în locurile unde găseau debușee pentru produsele realizate. Agricultura s-a specializat neîncetat, devenind și ea o sursă de produse, care. în marea lor majoritate, depășeau necesitățile familiei și chiar ale zonei, trebuind să fie valorificate prin intermediul schimburilor. La finele secolul al XI-lea și începutul celui de-al XII-lea, ca urmare a respectivelor modificări în cadrul colectivităților, se separă burghezia comercială, care, realizând beneficii mai ușor decât meșteșugarii, poate să creeze noi așezăminte comerciale.

Secolul al XII-lea, prin laicizarea unei mari părți din populație, raționalizarea modurilor de viață, adoptarea unui calendar fix, apariția și introducerea în viața cotidiană a orologiilor care divizau ziua și noaptea în douăzeci și patru de ore fixe și regulate, precum și prin alte asemenea aspecte, și-a pus amprenta și pe evoluția comerțului și, în special, pe dezvoltarea tehnologiilor sale. Au apărut astfel, așa-zisele „practici de comerț”, adevărate manuale de comerț, care enumerau și descriau mărfurile, tarifele vamale și itinerariile comerciale, stipulau reguli și consiliau negustorii. Atât referitor la mărfuri, cât și la relațiile cu fiscul, aceleași manuale mergeau mai departe, încercând să ajute comercianții în înțelegerea și utilizarea mecanismelor economice. Efecte deosebite asupra activității comerciale a avut descoperirea Americii, de care, în secolul al XVI-lea, prin aurul și banii puși la dispoziție, au profitat din plin comercianții, constituindu-se întreprinderi foarte puternice atât din punct de vedere economic, cât și politic.

Paralel, în același secol al XVI-lea, apar în diverse state europene măsuri protecționiste din zona comercială, ca preludiu al etatismului de mai târziu. Concomitent, se creează organe de control generale ale comerțului și comisii consultative ale comercianților, comisii care reprezentau de fapt nașterea viitoarelor camere generale de comerț.

Bibliografie

1. Legea Republicii Moldova cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr. 854-XII din 03.01.1992.

2. Legea cu privire la limitarea activității de monopol și dezvoltarea concurenței din 29 februarie, 1992. Monitorul nr. 2/46 din 28.02.1992

3. Legea Republicii Moldova privind protecția consumatorului nr.105 -XV din 13.03.2003. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 126-131 din 27.06.2003

4. Legea privind organizarea și funcționarea piețelor produselor agricole și agroalimentare nr. 257-XVI din 27.07.2006. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 54 din 23.08.2006.

5. HOTĂRÎRE Nr. 929 din 31.12.2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Cerințe de calitate și comercializare pentru fructe și legume proaspete” Publicat : 19.01.2010 în Monitorul Oficial Nr. 5-7 art Nr: 26 Data intrarii in vigoare: 01.01.2012

Cărți și monografiii

1. AnghelL., FlorescuC, ZahariaR. Aplicatii în marketing, Editura Expert, 1999.

2. Bășanu, Gheorghe „Management. Marketing”, Ed. Diacon Coresi, București, 1993.

3. Ciprian- Marcel Pop, „Implicatiile asupra planificării strategice de marketing”, Ed. Risoprint, Cluj Napoca, 2006, 2004.

4. Croitoru C. Marketingul produselor agricole. București: Ed. Ceres, 2001, 362 p.

5. Jugănaru M. Marketing. București: Editura economică,2001, 365 p.

6. Kotler Ph, Managementul marketingului. Teora, București, 1997, pag. 443.

7. MâlcometeP.Marketing, Fundatia Academica “Gheorghe Zane”, Iasi, 1993

8. Petrovici S., Belostecinic G.Marketing. Chișinău Ed. Universitas, 1999.

9. Petrovici S., Muștuc S., Golovco V. Marketing (curs universitar). Chișinău: Ed. ASEM, 2008, 288 p.

10. PopAl., „Marketing, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1999

11. Popescu A. Marketing. , București. Editura Economică, 2002, 389 p.

12. Smedescu I. (coord.), Bazele marketingului, Editura Universitară, București, 2008

13. Smedescu I. (coord.), Marketing, Editura Pro Universitaria, 2011

14. Ciumac I. Merceologia produselor alimentare. Chișinău: Tehnică, 2005. 168 p.

15. Constantin M., Lagrance L., Ferro O.,Persona R., Boussard J.M. Marketingul producției agroalimentare , Craiova, Editura Universitaria, Ediția V, 2002, 420 p.

16. Croitoru C. Marketingul produselor agricole. București: Ed. Ceres, 2001, 362 p.

17. Chiran A., Gîndu E. Marketing agrar. Iași: Ed. Periscop, 1997, 161 p.

18. Diaconescu M. Marketing agroalimentar. București: Ed. Universitară, 2005, 184 p.

Preview document

Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 1
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 2
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 3
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 4
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 5
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 6
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 7
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 8
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 9
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 10
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 11
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 12
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 13
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 14
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 15
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 16
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 17
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 18
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 19
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 20
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 21
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 22
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 23
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 24
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 25
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 26
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 27
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 28
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 29
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 30
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 31
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 32
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 33
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 34
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 35
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 36
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 37
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 38
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 39
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 40
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 41
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 42
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 43
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 44
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 45
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 46
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 47
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 48
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 49
Aspecte în comercializarea produselor agricole - Pagina 50

Conținut arhivă zip

 • Aspecte in comercializarea produselor agricole.docx

Alții au mai descărcat și

Mixul de Marketing - Politica de Distribuție

Introducere “Firmele au nevoie de noi concepte referitoare la modul în care trebuie să-şi organizeze activitatea, în general, şi cea de marketing,...

Politica de Distribuție

Introducere Această lucrare a fost elaborată cu scopul de a-mi servi pentru susţinerea lucrării de licenţă, tema aleasă de mine este studierea...

Fundamentarea strategiilor de distribuție

INTRODUCERE Intermediarul nu este o simpla veriga a unui lant conceput de catre un producator, ci mai degraba un debuseu independent,...

Distribuția și logistica produselor

CAPITOLUL I PREZENTAREA FIRMEI 1.1. Scurt istoric Numele societatii: S.C Dorna Lactosan S.A. Nr. inmatriculare la Oficiul Registrului...

Mix-ul de Marketing și Rolul Acestuia în Atingerea Obiectivelor Majore ale Unei Organizații

INTRODUCERE Marketingul poate fi privit ca un proces managerial de identificare, anticipare şi satisfacere a cerinţelor consumatorilor, într-un...

Marketing-ul Verde în Retail-ul Românesc

Introducere Cunoaşterea naturii fără înţelepciune a adus ignoranţa faţă de riscurile alterării ei şi asupra căreia se atrage astăzi atenţia....

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Te-ar putea interesa și

Orașul Găești - cercetare geografică și geologică

INTRODUCERE Oraşul Găeşti nu se numără printre localităţile din ţara noastră care au reprezentat obiectul de studiu al unor geografi români....

Politică de preț - studiu de caz la SC Agricola Internațional SA

Introducere Industria alimentară este o ramură importantă a economiei naţionale şi reprezintă 14% din producţia industrială totală a ţării. Ca şi...

Analiza tendințelor de dezvoltare a pietei lactatelor în contextul integrării

CAPITOLUL 1. BAZA TEORETICO - ȘTIINȚIFICĂ A INTEGRĂRII 1.1 Esența conceptului de integrare. Clasificarea integrării Noțiunea de „integrare”...

Promovarea Firmei și Campania de Promovare a Produsului French Toast Graham

INTRODUCERE In cadrul acestui proiect urmarim evidentierea unei prezentari detaliate a activitatii firmei SC Vel Pitar SA accentul cazand cu...

Politica Agricolă Comună

INTRODUCERE Prin elaborarea acestei lucrări se doreşte analizarea atât a stadiului implementării programului SAPARD în România cât şi evaluarea...

Fondurile SAPARD

Capitolul I Fondurile de preaderare - precursori ai instrumentelor financiare 1.1 Rolul asistenţei financiare a Uniunii Europene Fiecare...

Grupurile de producători - reguli, proceduri, avantaje și riscuri în procesele de inițiere, funcționare și dezvoltare

Grupurile de producatori – reguli, proceduri, avantaje si riscuri in procesele de initiere, functionare si dezvoltare Rezumat Cuvinte-cheie: Grup...

Etapele evoluției politicii de dezvoltare durabilă în UE și în România

Infiinţarea Organizaţiilor Comune de Piaţă Bazele Politicii Agricole Comune (PAC) au fost puse prin Tratatul de la Roma (1957), fiind printre...

Ai nevoie de altceva?