Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative

Licență
9.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 18656
Mărime: 985.72KB (arhivat)
Publicat de: Liana Niculescu
Puncte necesare: 15
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Otilia Bersan
Facultatea de Sociologie si Psihologie
Universitatea de Vest, Timisoara
Specializare: Pedagogia Învățământului Primar Și Preșcolar

Cuprins

 1. Introducere p. 4
 2. PARTEA I: FUNDAMENTARE TEORETICĂ
 3. Capitolul 1. Evaluare - definiții, rol, operații, strategii p.6
 4. 1.1.Definițiile și caracteristicile evaluării educaționale p.6
 5. 1.2.De ce este necesară evaluarea? p.8
 6. 1.2.1.Scopul și obiectivele evaluării p.9
 7. 1.3.Predare - învățare - evaluare p.9
 8. 1.3.1.Definirea conceptelor de predare și de învățare p.10
 9. 1.3.2.Raportul dintre predare - învățare - evaluare p.10
 10. 1.4.Operațiile evaluării p.11
 11. 1.4.1.Verificarea p.11
 12. 1.4.2.Îndrumarea p.12
 13. 1.4.3.Măsurarea p.12
 14. 1.4.4.Aprecierea p.13
 15. 1.5.Strategii, modalități, tipuri de evaluare p.13
 16. 1.5.1.Evaluarea formativă p.14
 17. 1.5.2.Evaluarea sumativă p.14
 18. 1.5.3.Evaluarea normativă p.15
 19. 1.5.4.Evaluarea criterială p.16
 20. 1.5.5.Evaluarea inițială p.16
 21. Capitolul 2. Metode clasice de evaluare p.18
 22. 2.1.Conceptul de metodă clasică și caracteristicile acesteia p.18
 23. 2.2.Clasificarea metodelor clasice de evaluare p.18
 24. 2.2.1.Evaluarea orală p.19
 25. 2.2.2.Evaluarea scrisă p.21
 26. 2.2.3.Evaluarea practică p.23
 27. 2.3.Avantajele și dezavantajele utilizării metodelor clasice în evaluare p.24
 28. Capitolul 3. Metode alternative de evaluare p.26
 29. 3.1.Conceptul de metodă alternativă și caracteristicile acesteia p.26
 30. 3.2.Clasificarea metodelor alternative de evaluare p.27
 31. 3.2.1.Portofoliul p.27
 32. 3.2.2.Proiectul p.28
 33. 3.2.3.Investigația p.29
 34. 3.2.4.Observarea sistematică a comportamentului elevilor p.30
 35. 3.2.5.Autoevaluarea p.30
 36. 3.3.Avantajele și dezavantajele utilizării metodelor alternative în evaluare p.31
 37. PARTEA A II-A: METODOLOGIA CERCETĂRII
 38. Capitolul 1. Justificarea cercetării p.33
 39. 1.1.Obiectivele cercetării p.33
 40. 1.2.Ipotezele și variabilele cercetării p.33
 41. 1.3.Eșantionul (lotul de subiecți) p.34
 42. 1.4.Cadrul cercetării p.35
 43. 1.5.Instrumentul utilizat pentru culegerea datelor p.35
 44. Capitolul 2. Prezentarea, prelucrarea și interpretarea datelor p. 36
 45. 2.1.Atitudinea cadrelor didactice din învățământul primar cu privire la metodele de evaluare p. 36
 46. 2.1.1.Analiză comparativă - utilizarea metodelor de evaluare din ciclul primar de către cadrele didactice din mediul urban vs. mediul rural p. 43
 47. 2.2.Percepția elevilor din clasele a IV-a privind utilizarea metodele de evaluare folosite de către cadrele didactice p. 45
 48. 2.2.1.Analiză comparativă - percepția elevilor din mediul urban vs. mediul rural cu privire la metodele de evaluare p. 52
 49. 2.3.Analiză comparativă: metode clasice de evaluare versus metode alternative de evaluare p. 53
 50. Capitolul 3. Concluzii, sugestii și recomandări p. 55
 51. 3.1.Concluzii ale lucrării p. 55
 52. 3.2.Sugestii și recomandări p. 57
 53. Bibliografie
 54. Anexe

Extras din licență

Prezenta lucrare se încadrează într-o temă deosebit de importantă pentru fenomenul educațional, evaluarea, componentă fundamentală a procesului instructiv-educativ, alături de predare și de învățare.

Am ales această temă deoarece evaluarea școlară este un domeiu des abordat la noi în țară. Metodele de evaluare au fost și sunt des dezbătute de marii pedagogi în cărțile de specialitate.

Din cele mai vechi timpuri s-a extins, tot mai mult sistemul metodelor de evaluare folosite de către cadrele didactice la clasă și s-a vorbit despre complementaritatea metodelor clasice cu altele noi, alternative. Astfel, este recunoscut faptul că aceste metode de evaluare constituie o alternativă la cele tradiţionale a căror prezenţă domină. Metodele alternative reprezintă instrumente ce îmbogăţesc practica evaluativă evitând monotonia şi rutina. Portofoliul, proiectul, autoevaluarea, investigaţia și observarea sistematică a comportamentului elevilor sunt instrumente importante de evaluare, care reprezintă în primul rând sarcini de lucru a căror rezolvare stimulează învăţare.

Pentru ca evaluarea să reprezinte cu adevărat un element din triunghiul educațional (predare-învățare-evaluare), au fost identificate metode de evaluare, atât clasice, cât și alternative, care sunt sugestive, optime și eficiente pentru verificarea nivelului competențelor dobândite de elevii din învățământul primar.

În prima parte a lucrării (partea teoretică) sunt prezentate trei capitole.

În cadrul primului capitol sunt detaliate aspecte generale ale evaluării, sunt precizate și definite operațiile evaluării, precum și tipurile de evaluare.

Capitolul doi prezintă metode clasice de evaluare: definirea conceptului de metodă, clasificarea metodelor clasice, definirea probelor orale, scrise și practice și enumerarea avantajelor și dezavantajelor acestor metode de evaluare.

Capitolul trei prezintă principalele metode alternative de evaluare utilizate în învățământul primar. Sunt definite metodele alternative de evaluare (portofoliul, proiectul, investigația, autoevaluare și observarea sistematică a comportamentului elevilor), iar în încheierea capitolului sunt enumerate câteva avantaje și limite ale utilizării metodelor alternative de evaluare în învățământul primar.

În partea a două a lucrării (metodologia cercetării) s-a realizat un demers investigativ cu privire la metode clasice de evaluare versus metode alternative de evaluare. Scopul cercetării este determinarea metodelor de evaluare utilizate în învățământul primar din mediul urban și rural. În baza acestui scop, s-au formulat trei ipoteze conform cărora s-a urmărit utilizarea metodelor clasice de evaluare versus metodelor alternative de evaluare din mediul urban și mediul rural. Pe parcursul cercetării, s-au urmărit următoarele obiective:

1.Determinarea metodelor de evaluare utilizate în mediul urban;

2.Determinarea metodelor de evaluare utilizate în mediul rural;

3.Compararea metodelor de evaluare utilizate în mediul urban și a celor utilizate în mediul rural.

În atingerea acestui scop au fost concepute două chestionare: unul pentru cadrele didactice din învățământul primar (vezi Anexa 1) și unul pentru elevii din clasele a IV-a (vezi Anexa 2). De asemenea, instrumentele de lucru au fost aplicate atât în mediul urban, cât și în mediul rural.

În urma analizării și interpretării datelor obținute, în urma aplicării instrumentului de lucru s-a constatat că metodele clasice de evaluare sunt utilizate mai des în ambele medii de proveniență, iar metodele alternative de evaluare sunt folosite mai des în mediul urban decât în mediul rural.

În încheierea lucrării sunt menționate concluziile și recomandările lucrării realizate în urma cercetării.

Lucrarea de față prezintă realizarea unui studiu comparativ în ceea ce privește metodele clasice de evaluare și metodele alternative de evaluare.

PARTEA I: FUNDAMENTAREA TEORETICĂ

CAPITOLUL 1

EVALUARE - DEFINIȚII, ROL, OPERAȚII, STRATEGII

1.1.Definițiile și caracteristicile evaluării educaționale

„Învățăm pentru viață, nu pentru școală”(Seneca)

În ultimii ani, conceptul de evaluare reprezintă o problemă care a fost abordată de nenumărate ori atât de pedagogi, cât și de psihologi.

„Conform Legii Educației Naționale (Legea 1/2011), scopul evaluării este acela de a orienta și de a optimiza învățarea. Toate evaluările se realizează pe baza standardelor naționale de evaluare pentru fiecare disciplină de studiu. Rezultatele evaluării se exprimă, prin calificative, în învățământul primar.” (Legea Educației Naționale, art.71, p.26)

Evaluarea vizează eficienţa învăţământului din punct de vedere al raportului dintre obiectivele proiectate şi rezultatele obţinute de elevi în activitatea de predare-învăţare. Aceasta se realizează de către învățător utilizând strategii didactice adecvate. Tot cadrul didactic este acela care ghidează elevul în predare, în învățare și în evaluare. El este cel care alege ce va preda, ce vor învăța elevii și mai ales cum vor fi evaluați aceștia.

Evaluarea școlară, are în atenție, în primul rând, elevii. Urmărește în ce măsură elevii au realizat obiectivele propuse în cadrul procesului didactic.

Există foarte multe definiţii ale noţiunii de evaluare, încât o încercare de a le prezenta măcar pe cele mai cunoscute sau şi mai mult, de a le clasifica pe toate ar depăşi cu mult spaţiul acestei lucrări.

Pentru definirea conceptului de evaluare Constantin Cucoș citează mai mulți teoreticieni:

„Gérard Scallon de pildă, distinge trei mari planuri de semnificație epistemică pentru verbul a evalua:

A) a concepe o procedură de evaluare;

B) a face practic o evaluare;

C) a exprima o evaluare.” (Scallon, G., 1988, apud Cucoș, C., 2008, p.23)

A concepe o procedură de evaluare se referă la crearea unui instrument potrivit pentru evaluarea care urmează să se desfășoare. A face practic o evaluare face referire la punerea în practică a instrumentelor alese, la evaluarea propriu-zisă. Iar a exprima o evaluare presupune explicarea a ceea ce se dorește să se evalueze.

Bibliografie

Babier, J.-A. (1985), L’evaluation en formation, Presses Universitaires de France, Paris;

Bălan, B., Boncu, Ș., et al (1998), Psihopedagogie pentru examenul de definitivare și grade didactice, Editura Polirom, Iași;

Bersan, O. S. (2012), Evaluarea educațională. Metode alternative aplicabile în ciclul gimnazial, Editura de Vest, Timișoara;

Bersan, O., (2016), Teoria și metodologia evaluării, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca;

Bersan, O. S., Surdu, E. (2008), Fenomenul educațional - ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Univerității de Vest, Timișoara;

Bocoș, M., Jucan, D. (2007), Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării. Repere și instrumente didactice pentru formarea profesorilor, Editura Paralela 45, Pitești;

Cardinet, J. (1994), Evaluation scolaire et practique, Universite de Boeck, Bruxelles;

Cerghit, I. (2008), Sisteme de instruire alternative și complementare. Structuri, stiluri, strategii, Editura Polirom, Iași;

Cerghit, I. (2006), Metode de învățământ, Editura Polirom, Iași;

Chelcea, S. (2007), Cum să redactăm o lucrare de licență, o teză de doctorat, un articol științific în domeniul științelor socioumane - ediția a IV-a, Editura Comunicare.ro, București;

Cucoș, C. (2008), Teoria și metodologia evaluării, Editura Polirom, Iași;

Dragomir, G. M., Todorescu, L. L. (2013), Repere în evaluare, Editira de Vest, Timișoara;

Farcaș, G. (2006), Evaluarea elevilor din ciclul primar. Repere teoretice și aplicații, Editura AS’S, Iași;

Gora, C. L. (2010) Modalități de evaluare în învățământul primar, Editura Rovimed Publishers, Bacău;

Hadji, C. (1992), L’evaluation dea action educatives, PUF, Paris;

Larousse, (1996), Dictionnaire de pedagogie, Editura Bordas, Paris;

Manolescu, M. (2005), Evaluarea școlară. Metode, tehnici, instrumente, Editura Meteor Press, București;

Manolescu, M. (2010), Teoria și metodologia evaluării, Editura Universitară, București;

Meyer, G. (2000), De ce și cum evaluăm?, Editura Polirom, Iași;

Molan, V., -Rigoare și eficiență în verificarea cunoștințelor elevilo, în revista de pedagogie nr 11/1986

Radu, I. T. (2007), Evaluarea în procesul didactic - ediția a III-a, Editura Didactică și Pedagogică, București;

Rossini, M. (1992), La pedagogie moderne, Editions Retz, Paris;

Stoica, M. (1992), Sinteze de pedagogie și psihologie școlară, Editura Universitară, Craiova;

Preview document

Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 1
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 2
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 3
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 4
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 5
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 6
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 7
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 8
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 9
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 10
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 11
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 12
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 13
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 14
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 15
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 16
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 17
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 18
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 19
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 20
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 21
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 22
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 23
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 24
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 25
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 26
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 27
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 28
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 29
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 30
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 31
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 32
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 33
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 34
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 35
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 36
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 37
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 38
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 39
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 40
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 41
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 42
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 43
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 44
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 45
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 46
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 47
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 48
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 49
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 50
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 51
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 52
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 53
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 54
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 55
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 56
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 57
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 58
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 59
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 60
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 61
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 62
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 63
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 64
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 65
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 66
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 67
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 68
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 69
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 70
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 71
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 72
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 73
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 74
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 75
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 76
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 77
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 78
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 79
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 80
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 81
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 82
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 83
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 84
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 85
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 86
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 87
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 88
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 89
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 90
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 91
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 92
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 93
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 94
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 95
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 96
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 97
Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative - Pagina 98

Conținut arhivă zip

 • Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative.doc

Alții au mai descărcat și

Portofoliu Modul Psihopedagogic

INTRODUCERE A. Importanţa şi actualitatea temei Este bine ştiut că progresul şi reuşita în educaţie nu pot veni decât sub influenţa pozitivă a...

Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi

Metodele de învățământ reprezintă căile folosite de cadrul didactic pentru a-i sprijini pe elevi să descopere lumea înconjurătoare. Acestea...

Rolul evaluării formative în atingerea performanței școlare deosebite

ARGUMENT Pe fiecare dintre noi şcoala ne-a format, ne-a cizelat, a scos din noi ceea ce aveam mai bun. Resursele proprii au fost prelucrate şi în...

Tehnicile Freinet

1. Introducere Pedagogia moderna dezvolta metode, tehnici si instrumente pedagogice al caror scop principal este acela de a ajuta elevul in...

Portofoliu Evaluare Finală

1. PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI Şcoala (liceul): Grupul Şcolar de Ecologie şi protecţia Mediului ,,GRIGORE ANTIPA” Bacău Localitatea: Bacău FIŞĂ DE...

Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne

PRELIMINARII “Dacă copilul, îndrumat de profesor, inţelege gîndul exprimat de poet şi însuşeşte forma în care a fost expus, încă nu înseamnă că-şi...

Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului

CAPITOLUL I PROFILUL PSIHOLOGIC AL COPILULUI PREŞCOLAR I.1 Caracteristici ale dezvoltării pshihofizice ale copilului în perioada preşcolară...

Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step

INTRODUCERE Sistemul alternativ Step by Step este bine structurat şi corespunde atât intereselor şi nevoilor de grup, cât şi a celor individuale,...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare

Motto: ,, Evaluarea este cel mai puternic instrument politic în educaţie.” ( P.Broadfoot ) Motto: ,, Atâta timp cât instrucţia şi educaţia vor...

Ai nevoie de altceva?