Portofoliu Modul Psihopedagogic

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 164 în total
Cuvinte : 46709
Mărime: 873.45KB (arhivat)
Publicat de: Cristofor Butnaru
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Dr. Univ. Ing. Doru Ciucescu

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL 1
 3. CAPITOLUL 2 A. Importanţa şi actualitatea temei .
 4. B. Motivarea alegerii temei .
 5. Fundamentarea psihopedagogică a temei .
 6. 1. Cunoaşterea profilului psihologic al şcolarului mic – premisă importantă în reuşita demersului educativ .
 7. 2. Strategii didactice şi metode activ – participative folosite în procesul de învăţământ la ciclul primar .
 8. 2.1. Activizarea elevilor în procesul instructiv – educativ .
 9. 2.2. Activizarea, diferenţierea şi individualizarea elevilor prin joc .
 10. Evaluarea şi instruirea diferenţiată e elevilor .
 11. 1. Rolul evaluării în procesul didactic .
 12. 2. Funcţiile evaluării .
 13. 3. Forme de evaluare .
 14. 4. De la evaluarea tradiţională la cea modernă .
 15. 5. Metode moderne de evaluare .
 16. 5.1. Observarea sistematică .
 17. 5.2. Investigaţia .
 18. 5.3. Proiectul .
 19. 5.4. Portofoliul .
 20. 5.5. Autoevaluarea .
 21. 5.6. Harta conceptuală .
 22. 6. Instruirea diferenţiată şi individualizarea învăţământului .
 23. 7. Interdependenţa dintre evaluare şi tratarea diferenţiată .
 24. 8. Tehnici de activitate diferenţiată . 5
 25. CAPITOLUL 3
 26. CAPITOLUL 4
 27. CONCLUZII
 28. ANEXE
 29. BIBLIOGRAFIE
 30. Designul cercetării .
 31. 1. Ipoteza, obiectivele şi etapele cercetării .
 32. 2. Eşantioanele cuprinse în cercetare .
 33. 3. Metodologia cercetării .
 34. 4. Analiza, prelucrarea şi interpretarea datelor obţinute în urma evaluării iniţiale .
 35. 5. Modalităţi de utilizare a metodelor moderne de evaluare în procesul instructiv – educativ .
 36. 5.1. Utilizarea metodelor moderne de evaluare la limba română .
 37. 5.2. Utilizarea metodelor moderne de evaluare la matematică .
 38. 5.3. Utilizarea metodelor moderne de evaluare la cunoaşterea mediului / ştiinţe .
 39. Prezentarea rezultatelor cercetării .
 40. 1. Analiza psihopedagogică a rezultatelor obţinute în urma utilizării metodelor alternative de evaluare în activitatea didactică .
 41. 2. Evaluarea şi interpretarea datelor obţinute .
 42. Anexa 1 – Proiecte didactice .
 43. Anexa 2 – Chestionar de aflare a datelor în vederea aprecierii preocupării şi interesului pentru învăţătură .
 44. Anexa 3 – Fişa de caracterizare psihopedagogică .
 45. Anexa 4 – Evaluarea proiectului „ION CREANGĂ” .

Extras din licență

INTRODUCERE

A. Importanţa şi actualitatea temei

Este bine ştiut că progresul şi reuşita în educaţie nu pot veni decât sub influenţa pozitivă a dascălului şi prin participarea conştientă şi motivată intrinsec a subiecţilor asupra cărora acţionează. Dacă suntem dascăli trebuie să ne considerăm mai întâi, noi înşine, elevii noştri. Educatorul de azi nu poate să desfăşoare o activitate eficientă dacă nu deţine o informaţie didactică substanţială, dacă nu este la curent cu toate aspectele modernizării şi inovării actuale a şcolii sub raport tehnologic, dacă nu este preocupat de aplicarea celor mai eficiente metode de predare şi modalităţi de organizare a procesului intructiv-educativ, precum şi a celor mai moderne metode de evaluare, care sporesc performanţele elevilor. Studiind elevii pe care îi formăm pentru viaţă, observăm că fiecare este un unicat şi are un ritm de muncă diferit, fapt care îi determină personalitatea.

Transformările prin care trece societatea românească actuală impun o revigorare spirituală şi, prin dezvoltarea ştiinţei, o perfecţionare a întregului sistem de instrucţie şi educaţie. În condiţiile accentuării caracterului formativ al procesului de învăţământ, didactica modernă promovează, printre altele, ideea potrivit căreia sarcina fundamentală a cadrului didactic este aceea de a crea condiţii care să determine o învaţare eficientă, adecvată fiecărui elev în parte, astfel încât fiecare să înveţe la nivelul maxim al capacităţilor sale, motiv pentru care activitatea de învăţare organizată de învăţători ar trebui să utilizeze, pe lângă instruirea individualizată, diferenţiată, cu preponderenţă metodele moderne, activ participative de predare-învăţare, dar şi de evaluare. În activitatea didactică desfăşurată, orice educator porneşte de la premisa că, pentru a contribui la dezvoltarea intelectuală a elevilor, se impune o bună cunoaştere a profilului psihologic, a particularităţilor de vârstă şi individuale, a potenţialului lor creativ, precum şi proiectarea şi desfăşurarea unor activităţi instructiv-educative utilizându-se strategiile didactice activ-participative şi metodele prin care fiecare elev este evaluat la adevarata lui valoare.

Orice încercare de a discuta despre evaluare în educaţie trebuie plasată şi în contextul social, economic şi politic al unei ţări. Acest fapt nu prezintă o noutate, atâta timp cât învăţământul face parte dintr-un sistem mult mai larg, în special cel social. Subsistemul educaţional atrage şi consumă resurse, pregăteşte forţa de muncă, creează tensiuni de tip şcoală-comunitate, educator-elev, cadre didactice-autorităţi.

Evaluarea educaţională reprezintă un subiect sensibil în orice sistem de învăţământ. Cauzele decurg din faptul că efectele diferitelor acţiuni educative se răsfrâng nu numai în cadrul sistemului educaţional, ci şi în afara lui. Dintre cele trei componente ale spiralei educaţiei (predare-învăţare-evaluare), ultima este adesea neglijată sau i se acordă un rol minor în procesul de planificare şi desfăşurare a instruirii. Se uită prea uşor faptul că procesul de instruire depinde în mare măsură de modul în care este proiectată evaluarea. Dacă vom pune accentul numai pe aprecierea cunoştinţelor acumulate, elevii vor învăţa definiţii, reguli, legi şi concepte la nivelul memoriei şi mai puţin la nivelul reflecţiei, al gândirii critice sau al învăţării prin descoperire.

P. Bradfort (Bradfort, P., 1996, p. 143) prezintă patru moduri în care evaluarea influenţează învăţarea. Acestea sunt:

a). Evaluarea furnizează motivaţia pentru învăţare, prin:

• aspectele pozitive ale succesului şcolar (sau, dimpotrivă, prin demotivare în cazul insuccesului);

• întărirea încrederii elevului în propriile forţe;

b). Evaluarea ajută elevii (şi cadrele didactice) să decidă ceea ce trebuie să înveţe, prin:

• scoaterea în evidenţă a ceea ce este important din ceea ce se predă;

• furnizarea feedback-ului asupra performanţelor obţinute

c). Evaluarea ajută elevii să ştie cum să înveţe, prin:

• încurajarea unui stil de învăţare activ;

• influenţarea alegerii strategiilor de predare-învăţare;

• dezvoltarea activităţilor de a înţelege şi a aplica în diferite contexte cunoştinţe şi capacităţi;

d). Evaluarea ajută elevii să aprecieze eficacitatea învăţării, prin:

• evaluarea a ceea ce au de învăţat;

• consolidarea şi transferul a ceea ce au învăţat;

• consolidarea unor noi situaţii de învăţare;

Performanţele şcolare depind în mare măsură de ceea ce cadrele didactice predau elevilor lor. La rândul său, modul de instruire ales de educatori depinde de obiectivele educaţionale, standarde, programe şcolare, manuale, nivelul de pregătire al elevilor, aşteptările părinţilor, cerinţele socio-economice şi exigenţele societăţii: „Dar, cadrul didactic trebuie să fie conştient că, singură, acţiunea de instruire are un efect scăzut asupra învăţării dacă nu este dispus să şi verifice eficacitatea actului de predare.” (Stoica, A., 2003, p. 16). Pe de altă parte, feedback-ul oferit de evaluarea rezultatelor şcolare stă la baza deciziilor privind modificările din sistemul de învăţământ, efectuarea de prognoze şi anticiparea costurilor economice ale educaţiei.

Preview document

Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 1
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 2
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 3
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 4
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 5
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 6
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 7
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 8
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 9
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 10
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 11
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 12
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 13
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 14
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 15
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 16
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 17
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 18
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 19
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 20
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 21
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 22
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 23
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 24
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 25
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 26
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 27
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 28
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 29
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 30
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 31
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 32
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 33
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 34
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 35
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 36
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 37
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 38
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 39
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 40
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 41
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 42
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 43
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 44
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 45
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 46
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 47
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 48
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 49
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 50
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 51
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 52
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 53
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 54
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 55
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 56
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 57
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 58
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 59
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 60
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 61
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 62
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 63
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 64
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 65
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 66
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 67
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 68
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 69
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 70
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 71
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 72
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 73
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 74
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 75
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 76
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 77
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 78
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 79
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 80
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 81
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 82
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 83
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 84
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 85
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 86
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 87
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 88
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 89
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 90
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 91
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 92
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 93
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 94
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 95
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 96
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 97
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 98
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 99
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 100
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 101
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 102
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 103
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 104
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 105
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 106
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 107
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 108
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 109
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 110
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 111
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 112
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 113
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 114
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 115
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 116
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 117
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 118
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 119
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 120
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 121
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 122
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 123
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 124
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 125
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 126
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 127
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 128
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 129
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 130
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 131
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 132
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 133
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 134
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 135
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 136
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 137
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 138
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 139
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 140
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 141
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 142
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 143
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 144
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 145
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 146
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 147
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 148
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 149
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 150
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 151
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 152
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 153
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 154
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 155
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 156
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 157
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 158
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 159
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 160
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 161
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 162
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 163
Portofoliu Modul Psihopedagogic - Pagina 164

Conținut arhivă zip

 • Portofoliu Modul Psihopedagogic.docx

Alții au mai descărcat și

Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative

Prezenta lucrare se încadrează într-o temă deosebit de importantă pentru fenomenul educațional, evaluarea, componentă fundamentală a procesului...

Tehnicile Freinet

1. Introducere Pedagogia moderna dezvolta metode, tehnici si instrumente pedagogice al caror scop principal este acela de a ajuta elevul in...

Proiectare didactică

Capitolul I Delimitări conceptuale Proiectarea activității instructiv-educative/ proiectarea didactică reprezintă ansamblul de procese și...

Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step

INTRODUCERE Sistemul alternativ Step by Step este bine structurat şi corespunde atât intereselor şi nevoilor de grup, cât şi a celor individuale,...

Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare

INTRODUCERE Oricare ar fi gradul de dezvoltare economică şi socială a unei ţări, învăţământul angajează direct sau mijlocit o parte însemnată a...

Rolul basmului în activitatea didactică

1. IPOTEZA DE LUCRU Pornind de la studierea experienţei didactice de-a lungul timpului, sprijinindu-mă pe datele unor observaţii repetate în...

Portofoliu de Evaluare Finală

1. Fişă de consiliere privind rezolvarea unei probleme cu care se confruntă un elev 81 2. Fişă pentru orientarea în carieră 83 IX. Proiect de...

Metode alternative

Pedagogia competentelor: o viziune integratoare In invatamantul modern, o preocupare importanta este aceea a formarii de competente generale si...

Te-ar putea interesa și

Portofoliu de Evaluare Finală

I.1.Metoda observaţiei Ca metodă de cunoaştere şi cercetare psihopedagogică, observaţia constă în urmărirea intenţionată şi înregistrarea exactă,...

Practică pedagogică

Data: 16. 02. 2011 Clasa: a XI-a Obiectul: Economie Subiectul: Piaţa muncii: dimensiuni şi trăsături specifice, salariul. Obiectivul...

Dezvoltarea gândirii critice

PRELIMINARII Actualitatea cercetării. Amploarea schimbărilor ce au loc în lume și în Republica Moldova constituie o provocare pentru sistemul de...

Ai nevoie de altceva?