Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere

Licență
10/10 (3 voturi)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 121 în total
Cuvinte : 33256
Mărime: 905.70KB (arhivat)
Publicat de: Teohari Nițu
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Asist. Univ. Oana Dănilă
Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi
Specializare: Psihopedagogie specială

Cuprins

 1. Lista tabelelor 7
 2. Introducere 9
 3. Capitolul 1. DEFINIREA ŞI CLASIFICAREA DEFICIENŢELOR DE VEDERE 11
 4. 1.1 Definiţii şi terminologie 11
 5. 1.2. Clasificarea deficienţelor de vedere 14
 6. 1.3. Particularităţile fizice şi psihice ale deficitului vizual 19
 7. Capitolul 2. Abordări terapeutice în recuperarea copilului cu deficiențe de vedere 25
 8. 2.1. Definiţii şi terminologie – abordări terapeutice 25
 9. 2.1.1. Ergoterapia şi terapia ocupaţională 26
 10. 2.1.2 Meloterapia 30
 11. 2.1.3 Ludoterapia 32
 12. 2.1.4 Terapia prin dans 33
 13. 2. 2. Efectele terapiei ocupationale 34
 14. Capitolul 3. Partea aplicativă 39
 15. 3.1. Introducere 39
 16. 3.2. Obiective și ipoteze 39
 17. 3.3. Participanți 40
 18. 3.4. Metodologie 40
 19. 3.4.1. Procedură 40
 20. 3.4.2. Instrumente folosite pentru colectarea datelor 40
 21. 3.4.3 Studii de caz; Rezultate obținute și interpretarea lor 43
 22. 3.5. Concluzii generale 102
 23. Bibliografia 107
 24. Anexa 1. Chestionarul ”Stima de sine” 111
 25. Anexa 2. Grila de evaluare a psihomotricității 115
 26. Anexa 3. Jurnalul – 1 119
 27. Anexa 4. Jurnal – 2 121

Extras din licență

Terapia ocupațională semnifică un domeniu vast, iar definirea acesteia este foarte difícil de cuprins în câteva rânduri. Acest domeniu folosește o abordare centrată pe cliente și un mediu de acțivități care facilitează performanța ocupațională, promovând starea de bine a individului și relațiile cu mediul înconjurător, în scopul ameliorării calității vieții.

Cadrul de aplicabilitate a acestei abordări terapeutice este unul larg, iar lucrarea de față își propune realizarea unui studiu în domeniul întervenției terapeutice la copii cu nevoi speciale, mai exact cei cu deficiență senzorială de vedere.

Cercetarea a fost realizată cu ajutorul studiilor de caz și dorește să pună în evidență modalitatea terapeutică de intervenție ocupațioanală destinată copilului cu dizabilități, precum și rezultatele obținute, pentru a arăta faptul că această abordare terapeutică este benefică și contribuie cu succes la remedierea anumitor disfuncții.

Lucrarea de față cuprinde trei capitole. Primele două capitole conține partea teoretică a lucrării, mai exact date amănunțite despre deficiențele de vedere, cerințele speciale, particularități ale copilului cu deficiență de vedere și terapia ocupațională. Cel de-al doilea capitol conține metodologia cercetării, cinci studii de caz urmate de planurile de intervenție personalizate și concluziile generale.

Concluzionând putem afirma că scopul terapiei ocupaționale cu privire la copilul cu nevoi speciale este acela de a-l ajuta, sprijini să se adapteze mediului din care face parte, de a crea o atmosfera propice dezvoltării capacităților funcționale și de a face o activitate să fie controlată de copil în limitele permise de deficiența sa.

Capitolul 1. DEFINIREA ŞI CLASIFICAREA DEFICIENŢELOR DE VEDERE

1.1Definiţii şi terminologie

Vederea reprezintă pentru fiinţa umană una din funcţiile complexe, structurate în filogeneză şi ontogeneză. Pierderea acestei funcţii, fie de la naştere sau în urma unui accident reprezintă o deficienţă gravă. Analizatorul vizual este organul cel mai important atunci când vorbim de percepţii. După cum bine ştim 80% din informaţie este luată din mediul înconjurător cu ajutorul acestui simţ principal, cel vizual. Ochiul semnifică ”poarta de intrare” a omului în propriul său univers, iar datorită acestuia informaţiile sunt percepute mult mai uşor şi rapid. El este calea de mijloc prin care fiinţa umană comunică cu mediul de viaţă, însă persoanele care nu dispun de calitatea acestui analizator, tind să trăiască într-o lume imaginară, într-un univers care încearcă să dea sensul cât mai apropiat de cel de realitate tuturor noţiunilor (Frumos, 2009). Lumea persoanelor cu deficienţe de vedere este o lume a sunetelor, a percepţiilor tactile prin care subiectul preia informaţia utilă vieţii sale, informaţie pe care o asociază încercând să îi redea un sens real.

Deficienţa reprezintă ”pierderea sau alterarea unei structuri sau a unei funcţii (leziune anatomică, tulburarea psihologică), rezultând în urma unei maladii, accident sau perturbare în evoluţia normală (bătrâneţea), dar şi ca urmare a unor carenţe psiho-afective (pierderea părinţilor sau neglijenţa pedagogică)” ( (Rusu, Hâncu, Carantină, Leca, & Teodoru, 1997, p. 29). Trebuie însă să nu confundăm niciodată termenul deficienţă cu cel de handicap. Acesta din urmă după considerentele unor autori se pare că originea sa este compusă din trei unităţi semantice diferite: ”hand”, ”in” şi ”cap”. Hand în limba engleză traducându-se ”mână”, in este echivalent pentru ”în” şi cap însemnând ”caschetă” sau ”căciulă”. Însă astăzi acest concept semnifică ”dezavantajul social, rezultat în urma unei deficienţe sau incapacităţi şi care limitează sau împiedică împlinirea de către individ a unui rol aşteptat de mediu” (Rusu, Hâncu, Carantină, Leca, & Teodoru, 1997, p. 29). Handicapul se consideră a fi o funcţie a raporturilor personale deficite cu mediul lor de viaţă. El ia naştere atunci când subiecţilor le stau în cale obstacole materiale, culturale, sociale, ce îi împiedică să acceadă la diversele sisteme ale societăţii, care sunt puse la dispoziţia celorlalţi cetăţeni. Handicapul este rezultatul lipsirii, pierderii sau limitării unor posibilităţi de participare în mod egal cu alţi indivizi la viaţa comunităţii, la sarcinile societăţii. O pierdere severă sau completă a pierderii de vedere, va provoca inevitabil întârzieri sau dificultăți în îndeplinirea etapelor de dezvoltare, acestea incluzând, comunicarea și limbajul, interacțiunea socială, abilitățile de viață independentă, joacă și învățare. ”Deficienţa de vedere este o deficienţă de tip senzorial şi constă în diminuarea în grade diferite (până la pierderea totală) a acuităţii vizuale. Handicap vizual înseamnă, aşadar, scăderea acuităţii vizuale la unul sau la ambii ochi (binocular), care are loc din perioada vieţii intrauterine până la moarte” (Avrămescu, 2006, p. 48).

Deficienţele senzoriale sunt determinate de unele disfuncţii sau tulburări la nivelul principalilor analizatori, vizual şi auditiv, cu implicaţii majore asupra desfăşurării normale a vieţii de relaţie cu factorii de mediu, dar şi a proceselor psihice ale persoanei, având o rezonanţă puternică în conduita şi modul de existenţă al acesteia. Datorită particularităţilor celor doi analizatori, precum şi rolul lor în procesele psihice, este nevoie de o abordare diferenţiată a tulburărilor care pot interveni la nivelul lor. Astfel au apărut surdologia şi tiflologia, două discipline psihopedagogice responsabile de studierea, descrierea şi cunoaşterea deficienţelor de auz şi de văz. Deficienţele de vedere reprezintă ramura deficienţelor senzoriale, ele fiind studiate de tiflologie, disciplina cu caracter interdisciplinar alcătuită din două componente: tiflopsihologia şi tiflopedagogia. Denumirea acestui concept provine din limba greacă, de la cuvântul ’’typhios’’ care înseamnă orb. Tiflopsihologia ca ramură a acestei discipline ”se ocupă cu studiul particularităţilor şi legităţilor specifice dezvoltării psihice a persoanelor cu deficienţe de vedere, precum şi cu aspectele psihologice ale procesului de compensare şi educare a acestora” (Gherguţ, 2013, p. 189). Cea de-a doua componentă, tiflopedagogia ”urmăreşte problematica specifică a educării şi instruirii persoanelor cu deficienţe de vedere, metodele şi mijloacele specifice de transmitere a informaţiilor precum şi adaptarea permanentă a conţinutului diferitelor discipline la specificul activităţii cu aceste categorii de persoane” (Gherguţ, 2013, p. 189). Fiind o disciplină psihopedagogică, are fixate două grupe de obiective pe care le atinge: obiectivele recuperatorii şi compesatorii reprezintă prima grupă şi obiectivele educaţionale cea de-a doua grupa. În prima grupa intră ocrotirea vederii restante, prevenirea, remedierea şi înlăturarea unor posibile tulburări în planul dezvoltării psihometrice, utilizarea la maximum a celorlalte simţuri pentru a completa sau înlocui vederea, corectarea reprezentărilor vizuale, îmbogăţirea reprezentărilor vizuale prin noi experienţe. La cea de-a doua categorie intră orientarea şcolară şi profesională a deficitului, accesul la gradele şi formele de învăţământ, pregătirea atât ştiinţifică, cât şi cea tehnică şi culturală, dar şi operaţionalizarea informaţiilor educaţionale prin metode şi mijloace accesibile. ”Capacitatea vizuală depinde de mai multe variabile și include aspecte, cum ar fi acuitatea vizuală și câmpul vizual” (Garaigordobil & Bernarás, 2009, p. 149).

”Termenul deficienţă reunifică absenţa, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei funcţii (anatomică, fiziologică sau psihologică) a persoanei” (Moldovan & Bălaş, 2006, p. 13). De asemenea, principalele cauze ale deficiențelor pot fi atât condiţia negativă a mediului în care trăieşte persoana, cât și rezultatul a unor maladii/boli grave sau accidente. Conceptul de deficienţă vine în strânsă legătură cu termeni specifici literaturii de specialitate, precum cel de handicap, reabilitare şi incapacitate. Cel dintâi este reprezentat ca un dezavantaj pentru fiinţa umană, ce are în vedere pierderea şi limitarea unor şanse de a lua parte la viaţa socială, aflându-se la acelaşi nivel cu ceilalţi oameni. Această noţiune face legătura între persoana cu deficienţe şi societate sau mediul de viaţă. ”Incapacitatea desemnează un număr de limitări funcţionale cauzate de deficienţe fizice, intelectuale, senzoriale, de condiţii de sănătate ori de mediu. Limitările pot fi parţiale sau totale şi nu permit ca o activitate să fie îndeplinită în limitele considerate normale pentru o fiinţă umană” (Moldovan & Bălaş, 2006, p. 14). Cât despre reabilitare, aceasta face referire la procesul destinat de a da posibilitatea persoanelor cu diferite deficienţe să ajungă la niveluri funcţionale fizice, sociale, psihice corespunzătoare, ”furnizându-le acestora instrumente cu ajutorul cărora îşi pot schimba viaţa în direcţia obţinerii unui grad mai mare de independenţă în societate” (Moldovan & Bălaş, 2006, p. 14).

Bibliografie

Arbesman, M., & Logsdon, D. (2011). Occupational Therapy Interventions for Employment and Education for Adults With Serious Mental Illness: A systematic Review. The American Journal of Occupational Therapy. (activ la data de 18.05.2016)

2.Avrămescu, M. D. (2006). Defectologie şi logopedie, ediţia a 2 a. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine.

3.Buică, C. B. (2004). Bazele defectologiei. Bucureşti: Aramis Print.

4.Buluş, L. (2006). Terapia prin muzică. Sieben Publishing.

5.Buşneag, C. (2007). Terapia ocupaţională. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine.

6.Buşneag, I. C. (2009). Terapia ocupaţională ediţia a IIa revăzută şi adăugită. Editura Fundaţiei România de Mâine.

7.Cziker, R. (2001). Educaţia şi timularea vizuală la copilul cu deficienţe de vedere. Presa Universitară Clujeană.

8.Frumos, F. (2009). Deficienţele senzoriale, fizice şi psihocomportamentale. Aspecte psihopedagogice. Iaşi: Edictura STEF.

9.Garaigordobil, M., & Bernarás, E. (2009). Self-concept, Self-esteem, Personality Traits and Psychopathological Symptoms in Adolescents with and without Visual Impairment. The Spanish Journal of Pszchology, 149. (activ la data de 18.05.2016)

10.Gherguţ, A. (2001). Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii de educaţie integrală. Polirom.

11.Gherguţ, A. (2013). Sinteze de psihopedagogie specială. Ghid pentru concursuri şi examene de obţinere a gradelor didactice. Polirom.

12.Gothwal, V. K., Lovie-Kitchin, J. E., & Nutheti, R. (September, 2003). The Development of the L.V. Prasad-Functional Vision Questionnaire: A measure of Functional Vision Perdormance of Visually Impaired Children. Visual Psychophysics and Physiological Optics, Vol.44. (activ la data de 18.05.2016)

13.Markowitz, M. (2006). Occupational therapy intervention in low vision rehabilitation. Canadian Journal of Ophthalmology, Vol.41, 340-347. (activ la data de 18.05.2016)

14.Moldovan, O. D., & Bălaş, T. D. (2006). Psihopedagogia copiilor cu handicap de vedere. Editura Universităţii.

15.Nacev, L. (2013). Management educaţional-managementul clasei de elevi cu deficienţe de vedere. Timişoara.

Preview document

Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 1
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 2
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 3
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 4
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 5
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 6
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 7
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 8
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 9
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 10
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 11
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 12
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 13
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 14
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 15
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 16
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 17
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 18
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 19
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 20
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 21
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 22
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 23
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 24
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 25
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 26
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 27
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 28
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 29
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 30
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 31
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 32
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 33
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 34
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 35
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 36
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 37
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 38
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 39
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 40
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 41
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 42
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 43
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 44
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 45
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 46
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 47
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 48
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 49
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 50
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 51
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 52
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 53
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 54
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 55
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 56
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 57
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 58
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 59
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 60
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 61
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 62
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 63
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 64
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 65
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 66
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 67
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 68
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 69
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 70
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 71
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 72
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 73
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 74
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 75
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 76
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 77
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 78
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 79
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 80
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 81
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 82
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 83
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 84
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 85
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 86
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 87
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 88
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 89
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 90
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 91
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 92
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 93
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 94
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 95
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 96
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 97
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 98
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 99
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 100
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 101
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 102
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 103
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 104
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 105
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 106
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 107
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 108
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 109
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 110
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 111
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 112
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 113
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 114
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 115
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 116
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 117
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 118
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 119
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 120
Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere - Pagina 121

Conținut arhivă zip

 • Abordari terapeutice la copii cu deficiente de vedere.docx

Alții au mai descărcat și

Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă

INTRODUCERE Dreptul la educaţie este un drept fundamental al omului. Nici unul dintre drepturile civile, politice, economice şi sociale nu poate...

Asistența socială pentru copii cu CES

Introducere Problematica educaţiei integrate a devenit, cel puţin în ultimul deceniu, un domeniu de investigaţie prioritar şi pentru specialiştii...

Terapia ocupațională și asistența socială

1. Problema stiintifica abordata si scopul lucrarii Problema stiintifica ce face obiectul acestei lucrari este terapia ocupationala, ca metoda de...

Diagnoza Instituțională a Fenomenului Mobilității Forței de Muncă Românești în Spațiul European

Migratia internationala este un fenomen relativ nou pentru România contemporana si probabil abia perioada de dupa 1998 începe sa defineasca...

Teorii Privind Rolul mass-mediei în Societate

Lui Harol Laswell i se datoreaza schema clasica a comunicarii: "Cine ?; Ce spune ?; Prin ce canal ?; Cui ?; Cu ce efect ?" , reductibila la...

Cuba

Cuba este o tara formata dintr-o singura insula mica cu suprafata de 110,860 Km² situat între marea Caribica si Ocenul Atlantic. Climatul tarii...

Legea de stat și recunoașterea proprietății în România rurală

Titlurile de proprietate iau diferite forme de la cele legitime la cele nelegitime.De exemplu , in legea engleza detinerea de drepturi de...

Teoria Schimbului

Teoria schimbului reprezinta tranzactionarea muncii,resurselor si serviciilor,sau chiar a persoanelor si cuvintelor in societate. Karl...

Te-ar putea interesa și

Paradigme ale educației fizice pentru copiii cu cerințe educative speciale

Introducere In ultimii ani, se constata si in domeniul culturii fizice si sportului o preocupare constanta de precizare a cerintelor educative...

Elemente de psihopedagogia integrării și normalizării elevilor handicapați mintal

OBIECTUL DE STUDIU AL PSIHOPEDAGOGIEI INTEGRARII SI NOEMALIZARII Psihopedagogia integrarii si normalizarii, este o ramura a psihopedagogiei...

Ai nevoie de altceva?