Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European

Licență
10/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 26275
Mărime: 98.14KB (arhivat)
Publicat de: Sabina D.
Puncte necesare: 14

Cuprins

 1. INTRODUCERE p.4
 2. CAP. 1: O ABORDARE ISTORICĂ A INSTITUȚIEI PARLAMENTULUI
 3. 1.1.Parlamentul ca tribună a poporului p. 6
 4. 1.2.Evoluția istorică a Parlamentului României p. 10
 5. 1.3.Rolul decisiv al parlamentului în democratizarea vieţii social-politice p. 13
 6. 1.4.Funcţionarea democraţiei reprezentative în lumea post-modernă p. 16
 7. CAP. 2: ATRIBUŢIILE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI
 8. 2.1.Funcţia legislativă p. 23
 9. 2.2.Funcţia de control parlamentar p. 37
 10. 2.3.Funcţia de desemnare a unor autorităţi publice p. 45
 11. 2.4.Funcţia de informare p. 45
 12. CAP. 3: ROLUL PARLAMENTULUI ROMÂNIEI ÎN ADOPTAREA LEGILOR
 13. 3.1.Noţiunea de lege. Categorii de legi p. 48
 14. 3.2.Hotărârile Parlamentului p. 51
 15. 3.3.Moţiunea p. 51
 16. CAP. 4: ROLUL PARLAMENTULUI ROMÂNIEI ÎN PROCESUL DECIZIONAL EUROPEAN
 17. 4.1.Cadrul constituţional naţional și european p. 53
 18. 4.2. Parlamentele naţionale şi traspunerea dreptului Uniunii Europene în dreptul intern p.56 4.3.Implicarea parlamentului național în controlul respectării principiului subsidiarității p. 57
 19. 4.4.Rolul parlamentului în cadrul formelor de cooperare interparlamentară p. 60
 20. CONCLUZII p. 63
 21. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ p. 65

Extras din licență

Pentru a argumenta motivul pentru care am ales să abordez această lucrare, consider că cel mai potrivit ar fi să citez din George Alexianu, care a sintetizat de o manieră unică angrenajul instituţional al statului român astfel:

„( ) instituţiile astfel adoptate nu sunt icoana fidelă a sufletului unui popor; cu uşurinţa cu care vin, tot aşa pot pleca, fără a lăsa nici o urmă în trecerea lor. Numai acele instituţii se menţin şi durează, care sunt plămădite din suferinţele şi sforţările proprii de progres ale fiecărui popor, din cucerirea pe care gândul fiecărui neam o face asupra haosului etern. Opera legiuitorului nu constă decât în verificarea acestei realităţi şi concretizarea ei în formule pozitive. Şi această operă de verificare se impune cu atât mai mult în timpurile de criză, adică atunci când conflictul dintre realitatea vieţii şi legea pozitivă este mai accentuat. În astfel de împrejurări, remediul nu trebuie căutat în măsuri cu caracter economic, ci în primul rând în verificarea modului de organizare a instituţiilor statului, spre a se vedea dacă corespund realităţii. Repunerea instituţiilor politice în putinţa de a funcţiona în chip normal, ca expresie a a vieţii naţionale a popoarelor, aceasta trebuie să fie cea dintâi preocupare a omului politic, chemat să rezolve crizele prin care trec naţiunile”

Prăbuşirea totalitarismului nu a condus la instituirea imediată a regimului democratic reprezentativ. Au fost necesare eforturi şi acţiuni pentru regândirea şi reconstruirea sistemului social-politic şi statal-juridic pe principii noi, printre care cel al pluralismului politic, devenit condiţia indispensabilă în edificarea democraţiei reprezentative.

Evenimentele din decembrie 1989 au determinat modificări de structură în edificiul instituţional românesc. Structurile politice consfinţite prin Constituţia din 1965 au fost desfiinţate, urmând ca noul sistem instituţional să se aşeze pe baze democratice, legitimat de votul popular.

Misiunea noilor forţe care au preluat puterea în România era de a crea un nou cadru normativ în care tânăra democraţie să prindă rădăcini.

Până la elaborarea Constituţiei, noile organisme politice şi-au desfăşurat activitatea în baza actelor adoptate de Frontul Salvării Naţionale. Prin Decretul-lege nr. 2/1989 se înfiinţa Consiliul Salvării Naţionale, ce era învestit cu prerogativele caracteristice Parlamentului, iar preşedintele Consiliului cu cele de Şef al statului. Prin Decretul-lege nr. 8/1989 se crea cadrul normativ pentru înregistrarea şi funcţionarea partidelor politice şi organizaţiilor obşteşti. Se reinstituia în sistemul constituţional românesc pluralismul politic. Ulterior, Consiliul Frontului Salvării Naţionale se transformă într-o formaţiune politică şi ia denumirea de Consiliul Provizoriu de Uniunea Naţională.

Acest organism va adopta în martie 1990 Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea Parlamentului şi a Preşedintelui României, care, din punct de vedere al naturii juridice, a fost un act cu caracter instituţional, nu o simplă lege electorală, de fapt, el a fost o „mini-Constituţie provizorie a perioadei guvernării revoluţionare”, aşa cum se exprima profesorul Antonie Iorgovan.

Actul normativ enunţat cuprindea un set de dispoziţii cu valenţe democratice (de exemplu, art. 1: „puterea politică în România aparţinea poporului român şi se exercită potrivit principiilor democraţiei şi asigurării demnităţii umane, inviolabilităţii şi inalienabilităţii drepturilor fundamentale ale omului”; art. 2: „guvernarea României se realizează pe baza sistemului democratic pluralist, precum şi a separaţiei puterilor legislativă, executivă şi judecătorească”. Prin dispoziţiile decretului se stabilea structura bicamerală a Parlamentului: Adunarea Deputaţilor şi Senatul, dar şi modalităţile de desemnare a parlamentarilor.

Adunarea Deputaţilor şi Senatul se constituiau în Adunare Constituantă pentru adoptarea Constituţiei. Adunarea Constituantă a adoptat noua Constituţie a României în 21 noiembrie 1991. Legea fundamentală a fost supusă referendumului popular în 8 decembrie 1991, fiind aprobată de corpul electoral cu 77,3% din sufragiile exprimate.

Rolul Parlamentului se exercită în două sensuri:

a. Parlamentul - organ reprezentativ suprem al poporului

Parlamentul este organismul care reuneşte opţiunile electorale ale cetăţenilor săi. Parlamentul este rezultatul pactului fundamental - contractului social ce trebuie să existe într-o societate şi a cărui existenţă trebuie reînnoită periodic, prin alegerea de reprezentanţi.

b. Parlamentul - unica autoritate legiuitoare a ţării

Constituantul român i-a conferit Parlamentului calitatea de „unică autoritate legiuitoare a ţării”. Prin această formulă, i s-a acordat Parlamentului monopolul legislativ, în sensul că nici o altă autoritate a statului nu poate adopta norme cu caracter de lege. Prin exercitarea funcţiei legislative, Parlamentul creează cadrul normativ al statului, regulile după care se organizează şi funcţionează întregul sistem instituţional, iar cetăţenii sunt beneficiarii drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

Deşi Constituţia îi conferă calitatea de unic for legiuitor al ţării, tot legea fundamentală stabileşte dispoziţiile privitoare la delegarea legislativă în art. 115 din Constituţi. Precizăm, totuşi, că delegarea legislativă acordată Guvernului reprezintă un act de voinţă din partea Parlamentului. Transferul de competenţe în materie legislativă este limitativ şi condiţionat.

Bibliografie

- TRATATE. MONOGRAFII. CURSURI UNIVERSITARE

ALEXIANU, George, Curs de drept constituţional, vol. I, Editura Casei Şcoalelor, 1930.

CARP, Radu, Responsabilitatea ministerială, Editura All Beck, Bucureşti, 2003.

CĂLINOIU, Constanţa, DUCULESCU, Victor, Drept parlamentar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006.

CIOBANU, D., DUCULESCU, V., Drept constituţional român, Editura Hyperion, Bucureşti, 1993.

CONSTANTINESCU, M., ENACHE, M., Renaşterea parlamentarismului, Editura Polirom, Iaşi, 2002.

DĂNIŞOR, Dan Claudiu, Drept constituţional şi instituţii politice. Vol. 1. Teoria generală. Tratat, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007.

DELEANU, Ion, Instituţii şi proceduri constituţionale - în dreptul românşi în dreptul comparat, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006.

DRĂGANU, TUDOR, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I şi II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.

DELEANU, Ion, Instituţii şi proceduri constituţionale - în dreptul român şi în dreptul comparat, Editura C.H. BECK, Bucureşti, 2006.

DIACONU, Ştefan, Instituţii politice, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011.

ENACHE, Marian, Controlul parlamentar, Editura Polirom, Iaşi, 1998.

GĂLINOIU, Constanţa, DUCULESCU, Victor, Drept constituţional şi instituţii politice, ediţia a 4-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2008.

IANCU, Gheorghe, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009.

IONESCU, Cristina, Tratat de drept constituţional contemporan, ed. a 2-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008.

LOCKE, John, Al doilea trat despre cârmuire,

MURARU, Ioan, CONSTANTINESCU, Mihai, Drept parlamentar românesc, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007.

MURARU, Ioan, TĂNĂSESCU, Elena Simina, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. II, ed. a 13-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009.

MURARU, Ioan, TĂNĂSESCU, Elena Simina (coord.), Constituţia României, Editura României, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008.

ROUSSEAU, Jean-Jacques, Despre contractul social, Editura Nemira, Bucureşti, 2008.

SANTAI, Ioan, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2002.

TĂNĂSESCU, Elena Simina (coord.), Răspunderea în dreptul constituţional, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007.

VRABIE, Genoveva, BĂLAN, Marius, Organizarea politico-etatică a României, Editura Institutul European, Iaşi, 2004.

Preview document

Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 1
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 2
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 3
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 4
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 5
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 6
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 7
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 8
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 9
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 10
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 11
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 12
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 13
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 14
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 15
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 16
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 17
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 18
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 19
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 20
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 21
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 22
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 23
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 24
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 25
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 26
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 27
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 28
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 29
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 30
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 31
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 32
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 33
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 34
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 35
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 36
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 37
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 38
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 39
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 40
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 41
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 42
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 43
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 44
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 45
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 46
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 47
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 48
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 49
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 50
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 51
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 52
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 53
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 54
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 55
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 56
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 57
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 58
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 59
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 60
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 61
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 62
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 63
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 64
Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European - Pagina 65

Conținut arhivă zip

 • Rolul si atributiile Parlamentului Romaniei in context European.doc

Alții au mai descărcat și

Sisteme electorale și procese de democratizare în spațiul sud est european, analiză comparată în patru state post totalitare - România, Bulgaria, Polonia, Ungaria

INTRODUCERE După cum sugerează şi titlul, epicentru acestei lucrări este dat de abordarea unor subiecte legate de sistemele electorale şi procese...

Sistemul Electoral și Funcționalitatea sa în România

Stadiul cunoaşterii şi metodologia cercetării Aprofundarea multiplă şi diversificată, la care este supus sistemul electoral, independent ori în...

Regimul Politic din România după 1989

Introducere România post-decembristă a urmat un proces gradual de democratizare după revoluţia din decembrie 1989, care a dus la căderea...

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Blocada Berlinului

Sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial aduce cu sine era Razboiului Rece,o confruntare deschisa, nonmilitara si limitata intre doua grupuri de...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Rusia după Încheierea Războiului Rece

Rusia si strainatatea apropiata Dupa încheierea razboiului rece, fiecare tara europeana a blocului socialist a fost confruntata cu problemele...

Te-ar putea interesa și

Comunicarea cu societatea civilă

ARGUMENT ,,Pentru a da o existenţă publică unei activităţi, unei idei sau unui produs, nu este suficient doar ca aceste elemente să existe,...

Contractul Colectic de Munca

1. Consideraţii generale cu privire la noţiunea şi importanţa contractului colectiv de muncă 1.1 Definiţia şi istoricul contractului colectiv de...

Poliția română - instituție fundamentală a statului

INTRODUCERE Poliţia Română face parte din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi este instituţia specializată a statului, care exercită...

Campania de recrutare și încorporare militară

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1. MOTIVUL ALEGERII LUCRĂRII „În toate armatele moderne se apreciază că , pentru a fi victorioşi în război , cu cât...

Drepturile Omului și Activitatea Organelor de Poliție

După revoluţia din Decembrie 1989, în activitatea poliţiei române s-au produs mutaţii de ordin calitativ, s-a înregistrat un curs ascendent, pe...

Gestiunea Deșeurilor Periculoase și Nepericuloase

1. Definiţia şi clasificarea deşeurilor Dreptul mediului este constituit din “ansamblul complex al normeleor juridice care regelementează...

Rolul Organizațiilor Internaționale în Dinamica de Securitate Globală

1. Mediul internaţional de securitate la începutul secolului XXI 1.1.Tendinţe şi redimensionări ale mediului internaţional de securitate actual...

Alternativele Europei

Europa se confrunta, actualmente, cu dificultati majore, precum un grav declin demografic, dublat de patrunderea pe continent a unor alte...

Ai nevoie de altceva?