Micro-Macro Economie

Notiță
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 34390
Mărime: 817.30KB (arhivat)
Publicat de: Emil Costache
Puncte necesare: 7

Extras din notiță

1. Identificaţi etapele de formare a teoriei economice ca ştiinţă şi descrieţi obiectul de studiu al teoriei economice şi al părţilor componente ale acesteia

Etapele de formarea al teoriei economice sunt următoarele:

a) Prima etapă în evoluţia gândirii economice îşi are începuturile în gândirea antică greco-romană şi asiatică şi se încheie spre sfârşitul secolului al XVIII-lea, prin contribuţia epocală a lui Adam Smith. În lucrarea sa “Avuţia naţiunilor” (1776), Smith a reuşit să dea expresie primei situaţii clasice. De aceea, el este considerat părintele ştiinţei economice, ştiinţă care iniţial era cunoscută sub denumirea de Economie politică. De o deosebită importanţă au fost în această perioadă dezvoltările şi contribuţiile acelor economişti care au efectuat primele analize economice ale proceselor economice de ansamblu, cum sunt: W. Petty; F. Quesnay.

b) A doua perioadă în evoluţia gândirii şi ştiinţei economice se încadrează între sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul ultimei treimi a secolului al XIX-lea. Această perioadă este dominantă şi ilustrată de David Ricardo, Thomas Malthus, John S. Mill. De asemenea, în această etapă, a trăit şi a creat K. Marx, care este considerat un fondator de nouă şcoală economică,

c) A treia perioadă este cuprinsă între anii ′70 ai secolului XIX şi primul război mondial, respectiv marea recesiune mondială din anii ′30 ai secolului al XX-lea. În acest interval de timp, s-au impus contribuţiile Şcolii istorice germane (W.Roscher, G. Schmoller şi îndeosebi F. List), ale marginaliştilor vienezi specialişti în teoria valorii şi a distribuţiei (C. Menger, E. Böhm-Bawerk, F. von Wieser), ale lui L.Walras, V.Pareto, A. Marshall.

d) A patra perioadă în evoluţia ştiinţei economice se încadrează între anii ′20 şi anii ′70 ai secolului al XX-lea. Perioada respectivă este marcată pregnant de J.M. Keynes şi de opera sa fundamentală ”Teoria generală a ocupării, a dobânzii şi a banilor”. Opera economică a lui Keynes a dat un puternic impuls ştiinţei economice în general. Ca replică la curentul dirijist Keynesist, s-a constituit liberalismul clasic al secolului al XX-lea, cu M.Friedman care formează nucleul cel mai activ al gândirii economice din ultimele decenii.

e) A cincea perioadă a început în deceniul al 8-lea al secolului XX. In procesul firesc de raportare la nevoile realităţii, unele dintre ideile, teoriile şi doctrinele vechi au fost abandonate sau marginalizate. Ştiinţa economică contemporană se caracterizează prin două trăsături (aspecte):

- creşterea considerabilă a volumului de informaţii, de date statistice, ceea ce a făcut necesară apariţia unor tehnici şi instrumente noi de analiză;

- profesionalizarea accentuată a economiştilor, inclusiv adâncirea procesului de specializare a acestora.

Teoria economică este o ştiinţă socială care studiază activitatea economică cu toate caracteristicile ei specifice, procesele şi fenomenele economice, în strînsă legătură cu factorii şi împrejurările ce le determimă: producţia, repartiţia, schimbul şi consumul de bunuri şi servicii, cu scopul satisfacerii cît mai deplin posibile a cerinţelor nelimitate, cu ajutorul resurselor limitate de care dispunem.

Teoria economică ca ştiinţă aparte este structurată în următoarele părţi:

Microeconomia studiază comportamentul consumatorului şi al producătorului, care poate fi un individ, un menaj, o întreprindere sau chiar statul, concentrîndu-şi atenţia asupra analizei pieţei, a formelor prinicipale ale acesteia, precum şi asupra procesului de formare a preţului pe diferite pieţe.

Mezoeconomia studiază comportamentul anumitor subsisteme ale economiei naţionale, cum ar fi ramurile acesteia (industrie, agricultura ),sectoarele activvităţii economice ( primar, secundar, terţiar), precum şi aspectul regional (administrativ- teritorial) al dezvoltării economice.

Macroeconomia este acea parte a teoriei economiei care studiază fenomenele şi procesele care au loc în cadrul economiei naţionale, privite în ansamblu, cu ajutorul mărimilor agregate, analizează caracterul şi perspectivele dezvoltării economice, fluctuaţiile economice, creşterea economică, balanţa de plăţi.

Mondoeconomia, cea mai nouă ramură a teoriei economice, studiază interdependenţa dintre economiile naţionale şi economia mondială, cercetînd fenomenele condiţionate de diviziunea internaţională a muncii: comerţul internaţional, integrarea economică regională, fluxurile de capital şi de forţă de muncă, precum şi problemele economice globale, ca protecţia mediului, resursele naturale pe plan mondial.

2.Prezentaţi metodele şi instrumentele de analiză economică. Definiţi categoriile şi legile economice

Termenul metoda provine de la cuvîntul grecesc methodos = cale, mijloc, mod de expunere. Metoda unei ştiinţe depinde de natura acesteia, adică de specificul fiecărui domeniu cercetat.

Metodologia- ştiinţa despre metodele cercetării fenomenelor economice, care reprezintă totalitatea principiilor şi instrumentelor de cercetare care lărgesc orizontul cunoaşterii şi contribuie la rezolvarea eficientă a problemelor practice.

TE utilizează următoarele metode de cercetare:

I. Unitatea inducţie-deducţie:

1. inducţia- cercetarea de la particular la general;

2. deducţia- cercetarea de la genaral la particular.

II. Unitatea analiză sinteză:

1. analiza- descompunerea procesului cercetat în elementele sale componente şi studierea fiecăruia în parte;

2. sinteza- presupune unirea elementelor analizate separat în cadrul unui întreg integrat prin legături cauzale şi funcţionale.

III. Unitatea comparaţie-analogie:

1. Comparaţia- descoperirea asemănărilor (deosebirilor) unor procese cunoscute;

2. analogia- transpunerea unor caracteristici a proceselor cunoscute p/u a descoperi procese necunoscute.

IV. Unitatea istoric-logic:

1. istorismul- reflectarea fenomenelor aşa cum se petrec ele în timp şi spaţiu;

2. logicul- istoria separată de elementele întîmplătoare, păstrînd doar esenţialul

V. Unitatea cantitativ-calitativ: .......

VI. Modelarea matematică şi experimentul: raproducerea schematică a unui proces ecomomic sub forma unor modele matemetice sau experienţe economice, care pot fi: statice, dinamice (scurte- sub un an; medii- 3→5 ani; lungi).

VII. Unitatea concret-abstract:

1. concret- studerea fiecărei componente separat;

2. abstract - generalizarea unor concluzii comune pentru toate părţile componente.

Prin aceste metode de cercetare se descoperă sistemul de noţiuni al TE.

•Categorii economice- sunt noţiunile logice fundamentale care caracterizează proprietăţile şi relaţiile generale şi esenţiale ale vieţii economico-sociale (cererea, ofertă, piaţă, proprietate, salariu).

•Legi economice- sunt categoriile ce exprimă raporturi esenţiale, generale, relativ stabile şi repetabile, între laturile interne ale fenomenelor şi proceselor economice. În dependenţă de stabilitatea lor istorică, legile pot fi:

- legi concrete- se referă doar la unele perioade concrete, istorice (legea repartiţiei în sclavagism);

- legi specifice- p/u unele perioade istorice (legea valorii);

- legi universale- caracteristice tuturor perioadelor istorice (legea creşterii necesităţilor).

Preview document

Micro-Macro Economie - Pagina 1
Micro-Macro Economie - Pagina 2
Micro-Macro Economie - Pagina 3
Micro-Macro Economie - Pagina 4
Micro-Macro Economie - Pagina 5
Micro-Macro Economie - Pagina 6
Micro-Macro Economie - Pagina 7
Micro-Macro Economie - Pagina 8
Micro-Macro Economie - Pagina 9
Micro-Macro Economie - Pagina 10
Micro-Macro Economie - Pagina 11
Micro-Macro Economie - Pagina 12
Micro-Macro Economie - Pagina 13
Micro-Macro Economie - Pagina 14
Micro-Macro Economie - Pagina 15
Micro-Macro Economie - Pagina 16
Micro-Macro Economie - Pagina 17
Micro-Macro Economie - Pagina 18
Micro-Macro Economie - Pagina 19
Micro-Macro Economie - Pagina 20
Micro-Macro Economie - Pagina 21
Micro-Macro Economie - Pagina 22
Micro-Macro Economie - Pagina 23
Micro-Macro Economie - Pagina 24
Micro-Macro Economie - Pagina 25
Micro-Macro Economie - Pagina 26
Micro-Macro Economie - Pagina 27
Micro-Macro Economie - Pagina 28
Micro-Macro Economie - Pagina 29
Micro-Macro Economie - Pagina 30
Micro-Macro Economie - Pagina 31
Micro-Macro Economie - Pagina 32
Micro-Macro Economie - Pagina 33
Micro-Macro Economie - Pagina 34
Micro-Macro Economie - Pagina 35
Micro-Macro Economie - Pagina 36
Micro-Macro Economie - Pagina 37
Micro-Macro Economie - Pagina 38
Micro-Macro Economie - Pagina 39
Micro-Macro Economie - Pagina 40
Micro-Macro Economie - Pagina 41
Micro-Macro Economie - Pagina 42
Micro-Macro Economie - Pagina 43
Micro-Macro Economie - Pagina 44
Micro-Macro Economie - Pagina 45
Micro-Macro Economie - Pagina 46
Micro-Macro Economie - Pagina 47
Micro-Macro Economie - Pagina 48
Micro-Macro Economie - Pagina 49
Micro-Macro Economie - Pagina 50
Micro-Macro Economie - Pagina 51
Micro-Macro Economie - Pagina 52
Micro-Macro Economie - Pagina 53
Micro-Macro Economie - Pagina 54
Micro-Macro Economie - Pagina 55
Micro-Macro Economie - Pagina 56
Micro-Macro Economie - Pagina 57
Micro-Macro Economie - Pagina 58
Micro-Macro Economie - Pagina 59
Micro-Macro Economie - Pagina 60
Micro-Macro Economie - Pagina 61
Micro-Macro Economie - Pagina 62
Micro-Macro Economie - Pagina 63
Micro-Macro Economie - Pagina 64
Micro-Macro Economie - Pagina 65
Micro-Macro Economie - Pagina 66
Micro-Macro Economie - Pagina 67
Micro-Macro Economie - Pagina 68
Micro-Macro Economie - Pagina 69
Micro-Macro Economie - Pagina 70
Micro-Macro Economie - Pagina 71
Micro-Macro Economie - Pagina 72
Micro-Macro Economie - Pagina 73
Micro-Macro Economie - Pagina 74
Micro-Macro Economie - Pagina 75
Micro-Macro Economie - Pagina 76
Micro-Macro Economie - Pagina 77
Micro-Macro Economie - Pagina 78
Micro-Macro Economie - Pagina 79
Micro-Macro Economie - Pagina 80
Micro-Macro Economie - Pagina 81
Micro-Macro Economie - Pagina 82

Conținut arhivă zip

  • Micro-Macro Economie.doc

Alții au mai descărcat și

Probleme - Microeconomie

1. Serviciile nu pot fi considerate bunuri economice; 2. Într-o economie de piaţă preţurile au un rol nesemnificativ în soluţionarea problemelor...

Microeconomie

2. Un bun economic destinat autoconsumului reprezintă: a) orice bun achiziţionat de pe piaţă; b) o marfă; c) un bun final; d) un serviciu de...

Microeconomie

1.Costul de oportunitate si frontiera posibilitatilor de productie Costul alegerii • se are în vedere raritatea resurselor • se face pe...

Microeconomie

1. Sunt identice noţiunile de Teorie economică şi Microeconomie- Dacă nu, prin ce diferă obiectele lor de studiu- Cine au fost fondatorii acestor...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma

1.1Resursele materiale şi necesitatea economisirii lor la nivel macro şi micro economic Obţinerea unei eficienţe cât mai înalte a activităţii...

Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii

INTRODUCERE Tema acestei lucrări de licență o constituie “Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii”, o temă de...

Campania de Comunicare Specifică Lansării pe Piața Unui Nou Produs SC Alex Comp SRL

Introducere.pag INTRODUCERE Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă...

Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor

1.1. Scurt istoric al dezvoltării durabile În anii 60, un prim semn de exclamare apare odată cu apariţia unor cărţi precum “Primăvara liniştită”...

Noua Ecomomie în România și Tendințele Sale

INTRODUCERE Denumirea de „Noua Economie” a fost dată pentru prima oară de publicaţia Business Week în 1996 în contextul unei realităţi complexe...

Automobile-Dacia SA

1. Short introduction “Automobile Dacia” is inspired by the historic region which constitutes most of the territory of Romania today. Today, Dacia...

Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață

Analiza comportamentului producătorului în condiţiile tranzţiei la economia de piaţă nu se poate face fără a prezenta succint, date istorice ce...

Analiza surselor de finanțare BRD

1. STRATEGII DE COMBATERE A EFECTELOR CRIZEI LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE - ASPECTE GENERALE 1.1 Cauzele și efectele crizei financiare în Uniunea...

Ai nevoie de altceva?