Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului

Proiect
8/10 (4 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 13314
Mărime: 225.06KB (arhivat)
Publicat de: Pompiliu Crăciun
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. CAP 1. Organizarea si functionarea la Primaria Valea Ursului 3
 2. 1.1 Scurt istoric 3
 3. 1.2. Obiect de activitate 4
 4. 1.3 Organizarea interna 5
 5. 1.4 Funcţionalitatea 6
 6. 1.5 Structura de personal 17
 7. 1.6. Relaţii cu exteriorul 17
 8. 1.7 Structura si evolutia principalelor venituri/ cheltuieli realizate la Primaria Valea Ursului in perioada 2005- 2007 23
 9. CAP 2. Elaborarea si aprobarea proiectului bugetului local 31
 10. 2.1 Tehnici utilizate in fundamentarea indicatorilor de venituri ai bugetului local 31
 11. 2.2 Tehnici utilizate in fundamentarea indicatorilor de cheltuieli ai bugetului local 33
 12. 2.3 Fluxuri informationale generate de elaborarea si aprobarea proiectului bugetului local 46
 13. CAP 3. Executia si incheierea executiei bugetului local 48
 14. 3.1. Incasarea veniturilor bugetare 48
 15. 3.2 Finantarea cheltuielilor din bugetele locale 50
 16. 3.3 Lucrari generate de incheierea executiei bugetare 55
 17. 3.4 Fluxuri informationale generate de executia bugetului local…… 57
 18. Bibliografie

Extras din proiect

CAP 1. Organizarea si functionarea la Primaria Valea Ursului

1.1 Scurt istoric

Comuna Valea Ursului este asezata pe coasta Bârladului, în bazinul superior al acestuia.

Este o zona cu un relief variat, platforme structurale, dealuri înalte, forme marcate de puternice eroziuni, terase si sesuri.

Comuna Valea Ursului are 5 sate componente : Valea Ursului, Bucium, Chilii,

Giurgeni, Muncelu .

Suprafata totala a comunei este de 5964 ha din care:

741 ha intravilan

5223 ha extravilan .

Principala activitate în zona si sursa de venit o constituie

- agricultura si

- cresterea animalelor .

Organizatia prezentata în aceasta monografie este Primaria comunei Valea Ursului, judetul Neamt.

Primăria comunei Valea Ursului este o autoritate locală cu putere executivă având ca scop satisfacerea cerinţelor colectivităţilor pentru care înfiinţează instituţii, regii autonome, societăţi comerciale şi alte servicii publice care să aibă un nivel calitativ superior şi costuri cât mai mici. Spre deosebire de primării, care reprezintă o autoritate executivă, consiliile locale sunt autorităţi deliberative.

Constitutia României, Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, Legea nr.70/1991 privind alegerile locale, modificate si completate au constituit baza juridica pe care s-a ridicat administratia publica locala.

Practica primilor ani de aplicare a pus în evidenta existenta unor texte insuficient fundamentate, nearmonizate cu legislatia europeana, fapt ce a condus la nenumarate modificari, punctul culminant constituindu-l abrogarea Legii nr.69/1991 si aparitia Legii nr.215/2001-Legea administratiei publice locale-act normativ ce a adus elemente de noutate.

Regimul general al autonomiei locale, organizarea si functionarea autoritatilor administratiei publice locale au la baza 5 principii-autonomia locala, descentralizarea serviciilor publice, eligibilitatea autoritatilor administrtiei publice, legalitatii si al consultarii cetatenilor în solutionarea problemelor de interes local deosebit.

La nivelul unitatilor administrativ-teritoriale autoritatile publice locale sunt consiliul local-ca autoritate deliberativa si primarul ca autoritate executiva, doua institutii ce au drept scop solutionarea si gestionarea treburilor publice la nivelul colectivitatilor locale.

Desi în practica se utilizeaza notiunea de primarie se poate observa ca si în reglementarile anterioare o carenta legislativa, un singur articol-91 din lege defineste primaria ca o structura functionala cu activitate permanenta, constituita din primar, viceprimar, secretar si aparatul propriu al consiliului local, ce duce la îndeplinire hotarârile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionând problemele curente ale colectivitatii.

1.2. Obiect de activitate

Legea administraţiei publice locale( legea 215/2001) este cea care stabileşte principalele elemente definitorii ale autonomiei locale (autonomie administrativă şi financiară exercitată pe baza şi în limitele prevăzute de lege) :

-Primăria are ca principală atribuţie, gestionarea resurselor care aparţin comunei. Pentru aceasta anual se elaborează şi se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli şi se stabilesc impozitele, taxele locale şi taxele speciale;

-Administraţiile publice locale au dreptul ca în limitele legii să aibă iniţiativă în toate domeniile cu excepţia celor care sunt date în competenţa altor autorităţi publice

-Primăria este instituţia publică care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi soluţionează problemele curente ale comunităţilor umane în care funcţionează.

Deşi atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale, expres prevăzute în lege, sunt diferite, au drept scop soluţionarea problemelor colectivităţii locale.

Această soluţionare a problemelor colectivităţii locale se realizează prin:

• Elaborarea şi aprobarea bugetelor locale la termenele stabilite;

• Stabilirea, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale;

• Stabilirea şi urmărirea modului de prestare a serviciilor publice locale;

• Administrarea bunurilor din proprietate publică sau privată a municipiului Roman

• Angajarea de împrumuturi pe termen scurt, mediu şi lung;

• Administrarea resurselor financiare;

• Elaborarea, aprobarea, modificarea şi urmărirea realizării programelor de dezvoltare

• Asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale;

• Cooperarea pe plan intern şi internaţional.

Atribuţiile, responsabilităţile şi competenţele organismelor ce asigură funcţionarea Primăriei sunt evidenţiate în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi în Legea administraţiei publice locale nr.215/2001.

Pentru personalul de conducere şi execuţie, documentele ce consemnează sarcinile, competenţele şi responsabilităţile sunt fişele de post.

Primaria Valea Ursului desfasoara urmatoarele tipuri de activitati: lucrari de secretariat, stare civila, lucrari publice, control comercial, administratie, relatii cu publicul, investitii, impozite si taxe locale, autoritate tutelara si protectie sociala.

1.3 Organizarea interna

Organizarea structurală a Primăriei Comunei Valea Ursului este evidenţiată în documentele de formalizare a structurii organizatorice, respectiv regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama şi fişele de post.

Organigrama Primăriei comunei Valea Ursului este una piramidală, specifică unei structuri organizatorice de tip ierarhic-funcţional.

Organigrama corespunde exigenţelor metodologice şi de conţinut impuse de managementul ştiinţific, fiind concepută şi realizată plecându-se de la tipul de structură organizatorică ierarhic-funcţională.

Principalele compartimente organizatorice ale Primăriei Comunei Valea Ursului sunt următoarele:

-Consiliul local

-Primar

-Viceprimar

-Autoritate tutelară, protecţie socială, relaţii cu publicul

-Consilier juridic

-Auditor intern

-Birou stare civilă şi resurse umane

-Consilier juridic al consiliului local

-Biroul de urbanism şi agricol

-Biroul buget, achiziţii publice şi informatizare

-Protecţie civilă

-Poliţia comunitară

1.4 Funcţionalitatea

Primăriile sunt conduse de către primari aleşi de cetăţeni cu drept de vot. Principalele atribuţii ale primarilor sunt:

- atribuţii în domeniul exercitării autorităţii de stat;

- atribuţii de reprezentare a comunei atât în ţară cât şi în străinătate;

- atribuţii de gestionare şi administrare a patrimoniului public;

- atribuţii de urbanism şi amenajarea teritoriului;

- atribuţii de organizare internă şi de personal;

- atribuţii de conducere, îndrumare, control a activităţii, serviciilor locale.

- intocmeşte proiectul bugetului local şi contul de închidere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare Consiliului Local.

Preview document

Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 1
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 2
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 3
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 4
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 5
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 6
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 7
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 8
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 9
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 10
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 11
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 12
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 13
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 14
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 15
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 16
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 17
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 18
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 19
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 20
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 21
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 22
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 23
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 24
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 25
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 26
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 27
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 28
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 29
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 30
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 31
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 32
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 33
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 34
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 35
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 36
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 37
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 38
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 39
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 40
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 41
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 42
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 43
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 44
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 45
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 46
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 47
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 48
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 49
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 50
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 51
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 52
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 53
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 54
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 55
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 56
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 57
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului - Pagina 58

Conținut arhivă zip

 • Desfasurarea Procesului Bugetar la Primaria Comunei Valea Ursului.doc

Alții au mai descărcat și

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Creditare Bancară

OBIECTIVE: Scopul disciplinei consta în asigurarea cunostintelor si informatiilor teoretice, metodologice si operationale în domeniul creditarii...

Produse și Servicii Bancare

1. CADRUL LEGAL DE DERULARE A ACTIVITATII BANCARE 1.1. Funcţiile tradiţionale ale băncilor comerciale In cadrul rolului fundamental de...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Ai nevoie de altceva?